Strona główna / Zespół / Pracownicy naukowi
img

dr

Ruta Śpiewak

Zakład Socjologii Wsi

Adiunkt
Adres email: ruta.spiewak@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 28 06

Pokój 224 -C

 

Do sierpnia 2020 roku przebywam na urlopie naukowym w IRWiR PAN będąc na stypendium naukowym w Indiana University Bloomington TUTAJ

 


PROBLEMATYKA BADAWCZA

przemiany społeczne na obszarach wiejskich, alternatywne sieci żywności i postawy konsumentów oraz producentów zaangażowanych w takie sieci, rolnictwo ekologiczne, rozwój wiejski, gentryfikacja

 


WYKSZTAŁCENIE

2012 - Tytuł doktora nauk społecznych, uzyskany na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Praca doktorska zatytułowana: Mieszkańcy wsi wobec nowego modelu rozwoju wiejskiego na przykładzie wybranego regionu.

2004-2007 - Studia Doktoranckie na wydziale w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski.

1997-2003 - Studia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, UW (praca magisterska na temat: „Mieszkańcy i władze samorządowe o swojej gminie i jej rozwoju - zderzenie czy wspólnota opinii")

2001 - Stypendium Sokratesa w Göteborg University, Szwecja

2017 (maj) - Stypendium w Ruralia Institute, Mikkeli


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

Główny wykonawca:

 

 


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
  • Śpiewat R., Jasiński J. (2019). Knowledge Transfer in the Organic Farming System: the Role of Agricultural Advisory Service, Journal of Agribusiness and Rural Development, 51(1), 77-83.
  • Bilewicz A., Śpiewak R., Beyond the "Northern" and "Southern" divide. Food and Space in Polish Consumer Cooperatives East European Politics & Societies and Cultures.

  • Milczarek-Andrzejewska D., Śpiewak R. (2018). Farmer's associations: their resources and chanells of influence. Evidence from Poland. Sociologia Ruralis.
  • Śpiewak R., Milczarek-Andrzejewska D., Ciechomska A. (2016). Agricultural organization in Poland - an attempt towards typology. Journal of Agribusiness and Rural Development.
  • Śpiewak R., (2016). Multifunctionality of organic farming: case study from Southern Poland. European Countryside, 1.2016.
  • Śpiewak R., (2016). The Social Process of Defining Quality Food, Based on the Opinions of Polish Consumer Cooperative Members [Społeczny proces definiowania wysokiej jakości żywności w świetle opinii członków polskich kooperatyw spożywczych] Wieś i Rolnictwo/ Village and Agriculture Quarterly, 4 (173), 123-139.
  • Śpiewak R., (2015). Globalne siły a nowa klasa chłopska (Global forces and a new peasant class). Wieś i Rolnictwo/ Village and Agriculture Quarterly, 1.1 (166.1), 197-204.
  • Bilewicz A., Śpiewak R., (2015) Enclaves of Activism and Taste: Consumer Cooperatives in Poland as Alternative Food Networks. Social Science Review (The social meaning of food. Special issue in English No. 3.
  • Milczarek-Andrzejwska D., Śpiewak R., (2015). Organizacje rolnicze i ich wpływ na otoczenie - podejście teoretyczne z perspektywy socjologicznej i ekonomicznej (Organizations of farmers's influence on their own environment - theoretical discourse in sociological and economical perspective), Wieś i rolnictwo /Village and Agriculture Quarterly 4 (169) 2015, 67-76.
  • Śpiewak R., (2015). Rural Area inhabitants in the Context of New Model of Rural Area Development. In: Zajda K., Michalska S. (eds.), Introduction, Young Researchers and the Problems of Polish Rural Areas, (pp. 15-30), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Jasiński J., Michalska S., Śpiewak R. (2014). Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego - analiza wybranych przypadków (Organic farming as a factor of local development - an analysis of selected cases). In: Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2013 roku (Research results on organic farming studies carried out in 2013), (pp. 434-447). Warsaw: Polish Ministry of Agriculture and Rural Development.
  • Jasiński J., Michalska S., Śpiewak R., (2014). Rynki zakorzenione - koncepcja uruchomienia mechanizmów lokalnego rozwoju (Nested markets- a new mechanism for local developement). Wieś i rolnictwo /Village and Agriculture Quarterly 3(164) 2014, 105-123.
  • Jasiński J., Michalska S., Śpiewak R., (2013). Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego - analiza wybranych przypadków. (Organic farming as a factor of local development- an analysis of selected cases)Warsaw: IRWiR PAN. Report commissioned by the Polish Ministry of Agricultural and Rural Development.
  • Śpiewak R., (2012). Nowy europejski model rozwoju wiejskiego. Polska odmiana . (The new European model of rural development: the Polish case). In: Rosner A. (eds.) Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na wsi polskiej (Social andcultural aspects of changes in the Polish countryside), (pp. 167-187). Warsaw: IRWiR PAN .
  • Śpiewak R., (2012). Definiowanie kategorii "wieś" na początku XXI wieku, czyli o kłopotach badacza obszarów wiejskich (Defining the category of "countryside" i the early XXI centry, the dilema of rural areas' resercher). Wieś i rolnictwo /Village and Agriculture Quarterly 3 (156)2012, 30-47.
  • Halamska M., Śpiewak R., Michalska S., (2010). Les voies mise en oeuvre du programme LEADER en Pologne. In: Les acteurs locaux á l'épreuve du modèle europeén LEADER (pp. 95-113), CEFRES and IRWiR PAN.
  • Śpiewak R., (2009). Społeczności realizujące program LEADER - wyrównywanie czy pogłębianie zróżnicowań? (Communities in the process of LEADER programme implementation- creating equal opportunities or generating even greater inequaities pp.120-143 In: Tuziak A., Tuziak B., (eds.) Regionalny wymiar procesów transformacyjnych, zróżnicowania i podziały (The regional dimension of transformation processes, diversities and divisions), (pp 1-168......) . Warsaw: Scholar.

INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Zaproszenie do Grupy Głównych Doradców Naukowych (Group of Chief Scientific Advisors) w ramach programu Europejskiego Mechanizmu Doradztwa Naukowego (SAM) w celu stworzenia raportu odpowiadającego na pytanie: Z punktu widzenia naukowego, w jaki sposób najlepiej przygotować system żywnościowy UE by stał się bardziej zrównoważony  w aspekcie społeczno-ekonomicznym i środowiskowym?