Strona główna / Zespół / Pracownicy naukowi
img

dr

Vitaliy Krupin

Zakład Modelowania Ekonomicznego

Adiunkt
Adres email: vitaliy.krupin@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 65 72 789

Pokój 227

Google Scholar


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Polityki rozwoju obszarów wiejskich, Wspólna Polityka Rolna, gospodarka wiejska, efektywność i produktywność gospodarstw rolnych, konkurencyjność rolnictwa, Ukraina.


WYKSZTAŁCENIE

2016 Doktor nauk ekonomicznych (stopień naukowy nostryfikowany w Polsce i uznany za równoważny z polskim stopniem naukowym doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii)

2008 PhD, Instytut Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, specjalność: ekonomia i zarządzanie gospodarką narodową (Lwów, Ukraina)

2004 Magister Ekonomii i Przedsiębiorczości - Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska", specjalność: ekonomia międzynarodowa (Lwów, Ukraina)

 


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2014 Adiunkt, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

2006-2014 Starszy współpracownik naukowy Instytutu Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Lwów, Ukraina)

2004-2006 Starszy wykładowca Instytutu Biznesu i Perspektywnych Technologii przy Narodowym Uniwersytecie "Politechnika Lwowska" (Lwów, Ukraina)


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • 2018-2022: "LIFT: Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming" (pol. Niskonakładowe gospodarstwa i regiony - integracja wiedzy dla usprawnienia rolnictwa bazującego na usługach ekosystemowych) w ramach programu Horyzont 2020 (ID: 770747), http://lift-h2020.eu, współwykonawca i osoba odpowiedzialna za komunikacje.
 • 2017-2021: "SURE-Farm: Towards SUstainable and REsilient EU FARMing systems" (pol. W kierunku zrównoważonych i odpornych systemów produkcji rolnej Unii Europejskiej) w ramach programu Horyzont 2020 (ID: 727520), https://surefarmproject.eu, współwykonawca.
 • 2017-2019: "Ciągłość i zmiana - sto lat rozwoju wsi i rolnictwa Polski. Współpraca interdyscyplinarna nauk humanistycznych i społecznych na rzecz dialogu środowiskowego", współwykonawca.
 • 2014-2015: "The scope of government regulation and the role of self-regulatory organizations in the agriculture sector of the European Union countries", USAID Ukraine AgroInvest project, Czech University of Life Sciences Prague i IRWIR PAN, kierownik i wykonawca polskiej części projektu.
 • 2013-2014: "Socio-economic potential of rural areas in Western region of Ukraine: means of increase and possibilities of utilization", National Academy of Sciences of Ukraine, współwykonawca.
 • 2013: "Characteristics of farm managers in Poland and selected Central-Eastern European Countries", Institute of Agricultural and Food Economics of National Research Institute, współwykonawca.
 • 2012: "Development of rural areas in the system of eurointegrational priorities of Ukraine: national interests and regional accents", National Academy of Sciences of Ukraine, współwykonawca.
 • 2012: "Infrastructural support in development of cross-border labor markets in Ukraine", National Academy of Sciences of Ukraine, współwykonawca.

PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
  • Krupin V. (2014), Development of rural areas of Ukraine during economic transformations: peculiarities, obstacles and future directions, Gospodarka-społeczeństwo-finanse w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2014, Uniwersytet w Białymstoku, 2014, 61-72.
  • Крупін В.Є., Злидник Ю.Р. (2014), Людський капітал як чинник інноваційного розвитку західноукраїнського села [Kapitał ludzki jako czynnik innowacyjnego rozwoju wsi zachodnioukraińskiej], Організаційно-управлінські інновації в контексті диверсифікації економічної діяльності на сільських територіях [Organizacyjno-menedżerskie innowacje w kontekście dywersyfikacji działalności gospodarczej na obszarach wiejskich]. Стратегічні пріоритети та механізми інноваційного розвитку сільських територій західного регіону України: [монографія] / За ред. д.е.н. В.В. Борщевського, д.е.н. Т.Г. Васильціва. - Львів: Аверс, 2014. - С. 82-89, 89-98.
  • Крупін В.Є. (2013), Особливості інфраструктурного забезпечення розвитку транскордонних ринків праці на сільських територіях [Cechy infrastrukturalnego wsparcia rozwoju transgranicznych rynków pracy na obszarach wiejskich], Напрями розвитку інфраструктурного забезпечення транскордонних ринків праці на сільських територіях [Kierunki rozwoju infrastrukturalnego wsparcia transgranicznych rynków pracy na obszarach wiejskich]. Інфраструктурне забезпечення розвитку транскордонних ринків праці в Україні : [монографія] / Н.А. Мікула, Ю.О. Цибульська та ін.; відп. редактор д.е.н., проф. Н.А. Мікула - Львів: Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України, 2013. - С. 105-114, 126-128.
  • Крупін В.Є. (2013), Роль сільських територій у зовнішньоекономічній діяльності держави [Rola obszarów wiejskich w zewnętrznej działalności ekonomicznej], Пріоритети багатофункціонального розвитку економіки сільських територій регіону [Priorytety wielofunkcjonalnego rozwoju gospodarki obszarów wiejskich regionu]. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / НАН України. Інститут регіональних досліджень; наук. ред. В.С. Кравців. - Львів, 2013. - Том 4. Сільські території / відп. ред. В.В. Борщевський. - 2013. - С. 139-152, 247-266.
  • Крупін В.Є. (2012), Потенціал розвитку сільських територій з погляду перспектив європейської інтеграції України [Potencjał rozwoju obszarów wiejskich z pozycji europejskiej integracji Ukrainy], Регіональні особливості реалізації соціально-економічного потенціалу сільських територій України в умовах формування зони вільної торгівлі з ЄС [Regionalne cechy realizacji społeczno-ekonomicznego potencjału obszarów wiejskich Ukrainy w warunkach tworzenia strefy wolnego handlu z EU], Нарощування потенціалу розвитку сільських територій України як чинник підвищення рівня продовольчої безпеки в процесі європейської інтеграції [Powiększanie potencjału rozwoju obszarów wiejskich Ukrainy jako czynnik podwyższenia poziomu bezpieczeństwa żywnościowego w procesie europejskiej integracji], Становлення багатофункціональної економіки на сільських територіях як основа їх наближення до стандартів ЄС [Tworzenie gospodarki wielofunkcyjnej na obszarach wiejskich jako podstawa ich zbliżenia do standardów EU]. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України : [монографія] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; наук. ред. В. В. Борщевський. - Львів, 2012. - С. 74-88, 88-96, 96-105, 145-156.
  • Притула Х.М., Колодійчук І.А., Крупін В.Є. (2012), Особливості розвитку сільських територій Карпатського регіону в контексті формування безпеки агропродовольчої сфери: економіко-екологічний аспект [Cechy rozwoju obszarów wiejskich regionu Karpackiego w kontekście formowania bezpieczeństwa sfery agrarno-produkcyjnej: aspekt ekonomiczno-ekologiczny], Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів : монографія / Павлов О. І., Хвесик М. А., Юрчишин В. В. та ін.; за ред. О. І. Павлова. - Одеса : Астропринт, 2012. - С. 374-394.
  • Крупін В.Є. (2010), Система управління об'єктами інфраструктури на регіональному рівні [System zarządzania objektami infrastruktury na poziomie regionalnym], Нормативне регулювання розвитку інфраструктури [Regulowanie prawne rozwoju infrastruktury], Інформаційне забезпечення розвитку інфраструктури регіону [Wsparcie informacyjne rozwoju infrastruktury regionu], Напрями забезпечення розвитку інфраструктури регіону [Kierunki zabezpieczenia rozwoju infrastruktury regionu]. Інфраструктурний комплекс Західного регіону України: оцінка стану і напрями розвитку : [монографія] / [С.О. Іщук, Т.В. Кулініч, В.Є. Крупін, С.М. Ткач]; НАН України. Ін-т регіональних досліджень; [наук. ред. С.О. Іщук]. - Львів, 2010. - С. 15-24, 24-37, 38-48, 220-233.
  • Крупін В.Є. (2009), Вплив інфляційних процесів на розвиток промислового виробництва регіону [Wpływ procesów inflacyjnych na rozwój produkcji przemysłowej regionu], Прогнозування розвитку промислового виробництва регіону: методологічні аспекти : [монографія] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; наук. ред. Є. І. Бойко. - Львів, 2009. - С. 57-72.
  • Крупін В.Є. (2009), Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності територіально-виробничих систем [Państwowa regulacja międzynarodowej działalności gospodarczej systemów terytorialno-produkcyjnych]: монографія; НАН України. Ін-т регіональних досліджень; наук. ред. С. О. Іщук. - Львів, 2009. - 218 с.
  • Крупін В.Є. (2007), Методи оцінки конкурентоспроможності територіально-виробничих систем [Metody oceny konkurencyjności systemów terytorialno-produkcyjnych]. Методи і моделі просторового розвитку територіально-виробничих систем, НАН України. Інститут регіональних досліджень. Науковий редактор д.е.н., проф. Бойко Є.І. - Львів, 2007. - C. 123-142.

ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
 •  

  • Borodina O., Krupin V. (2018), Is it Possible to Utilise the Agricultural Potential of Ukraine under the Current Agrarian System? Eurochoices, Volume 17, Issue 1, 46-51, https://doi.org/10.1111/1746-692X.12151.
  • Krupin V., Bańkowska K. (2017), Badanie żywotności systemów produkcji rolnej w ramach SURE-Farm H2020, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XIX, zeszyt 2, 127-132.
  • Borshchevskiy V., Krupin V., Kravtsiv I. (2016), Development of border rural areas in Ukraine based on implementation of regional marketing mechanisms, The Scientific Journal of Warsaw University of Life Sciences, European Policies, Finance and Marketing, 16 (65), 2016, 5-14.
  • Simkiv L., Krupin V. (2016), Investment activity in the Ukraine: national and regional dimensions, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, nr 20, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2016, 249-263.
  • Krupin V. (2016), Restructuring of the rural economy in Ukraine: undergoing processes and new directions, Wieś i Rolnictwo, nr 3(173), 65-79.
  • Borshchevskiy V., Krupin V., Maksymenko A. (2016), Rozwój i innowacje w sektorze rolno-spożywczym Ukrainy w świetle procesów transformacyjnych, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Polska Akademia Nauk, TOM CLXXIII, 61-70.
  • Tsybulska Y., Krupin V. (2016), Cross-border commuting of rural population in Ukraine: policy challenges and directions, Economic and Regional Studies, Volume 9, No. 3, 20-32.
  • Popadynets N., Krupin V., Shults S. (2015), Influence of state structural policy upon the development of economy: theoretical approach based on Ukrainian experience, Zeszyty Naukowe Wydziału NaukEkonomicznych, nr 19, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskie, Koszalin 2015, 157-168.
  • Chemerys V., Krupin V. (2015), Economic zoning as the basis for development of infrastructural support for regional agricultural markets in Ukraine: theoretical approach, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 4(38), 2015, 627-634.
  • Krupin V., Chemerys V. (2015), Financial backing as an element of infrastructural support for agricultural development: Ukrainian realities, Wieś i Rolnictwo, nr 3(168), 2015, 79-89.
  • Krupin V., Pelehatyy A. (2015), Financial self-sufficiency of rural communities  in Ukraine in the context of administrative-territorial  reform, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XVII, zeszyt 4, 2015, 155-160.
  • Krupin V. (2014), Ukrainian rural areas: a hidden development potential or a potential burden for Europe, Rural transformations under Common Agricultural Policy 2007-2013 and future development, Rural areas and development, vol. 11, European Rural Development Network, Warsaw-Bucharest, 2014, 121-129.
  • Krupin, V., Zlydnyk, Y. (2014), Axiological foundations in the management of socio-economic development of Ukraine. Berichte, Forschungsinstitut der IWVWW e.V., Berlin, April-Juni 2014, 44-56.
  • Prytula, K., Krupin, V., Maksymenko, A. (2014), Contemporary realities and eurointegration prospects of rural development in Ukraine. Wieś i Rolnictwo. Kwartalnik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, nr 2(163), 83-99.
  • Krupin, V. (2014), Rozwój transgranicznych rynków pracy na obszarach wiejskich Europy: problemy i perspektywy Ukrainy. Problemy współczesnej Europy - ujęcie interdyscyplinarne, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 145-155.
  • Krupin, V., Maksymenko, A. (2013), Cechy społeczno-ekonomiczne kierowników gospodarstw rolnych na Ukrainie. W: Cechy społeczno-demograficzne i aktywność ekonomiczna kierowników gospodarstw rolnych. Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej, nr 84. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa, 104-117.
  • Krupin, V. (2013), Potential of rural territories' development of Ukraine in the context of eurointegration perspectives. Europeistyka: Problemy europejskie w świetle badań interdyscyplinarnych. - Zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Nr 2, 241-252.
  • Krupin, V., Maksymenko, A. (2013), On the edge of survival: rural population's incomes and expenses in Ukraine. Agricultural Economics and Rural Development, New Series, Year X, no. 1, 19-29.
  • Borshchevskiy, V., Prytula, K., Krupin, V. (2012), Agribusiness development in the context of competitive environment formation in rural areas: regional aspects. Efficiency in Business. Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 71-86.
  • Borshchevskiy, V., Prytula, K., Krupin, V. (2012), Formation of competitive advantages for rural territories (the case of Lviv region of Ukraine). Kľučové kompetencie v oblasti podnikania: [zborník vedeckých prác]. Technická univerzita v Košiciach, Economická faculta, Košice, Vzdanie prvé, 110-118.
  • Prytuła, K., Krupin, V. (2011), Rural Realities in Ukraine - Socio-Economic Aspects / Agricultural Economics and Rural Development, New Series, Year VIII, no. 2, 255-266.

   

   

INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń
  • Borshchvskiy, V., Prytula, K., Krupin, V., i inni (2014). Podejścia metodyczne do oceny społeczno-gospodarczego potencjału rozwoju obszarów wiejskich (raport naukowy), Instytut badań regionalnych NAN Ukrainy, Lwów, 47 s. [W języku oryginału (ukraińskim): Методичні підходи до оцінки соціально-економічного потенціалу розвитку сільських територій (наукова доповідь) / [В.В. Борщевський, Х.М. Притула, В.Є. Крупін та ін.]; НАН України. Інститут регіональних досліджень. - Львів, 2014. - 47 с.].
  • Borshchvskiy, V. (red.) (2012). Konceptualne zasady rozwoju innowacyjnego obszarów wiejskich w pokryzysowym okresie: na przykładzie Karpackiego regionu Ukrainy: raport naukowy. Instytut badań regionalnych NAN Ukrainy, Lwów, 57 s. [W języku oryginału (ukraińskim): Концептуальні засади інноваційного розвитку сільських територій у посткризовий період: на прикладі Карпатського регіону України: наукова доповідь / За ред. В. В. Борщевського; НАН України. Ін-т регіональних досліджень. - Львів, 2012. - 57 с.].
  • Borshchvskiy, V., Prytula, K., Krupin, V., Kulish I. (2011). Problemy i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich Ukrainy (na przykładzie Karpackiego regionu): raport naukowo-analityczny. Instytut badań regionalnych NAN Ukrainy, Lwów, 60 s. [W języku oryginału (ukraińskim): Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону): науково-аналітична доповідь / [В. В. Борщевський, Х. М. Притула, В. Є. Крупін,  І. М. Куліш]; НАН України. Інститут регіональних досліджень; [наук. ред. В. В. Борщевський]. - Львів, 2011. - 60 с.].NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • 2017 Premia Rady Najwyższej (Parlamentu) Ukrainy dla najbardziej utalentowanych młodych naukowców w sferze podstawowych i stosowanych badań oraz opracowań naukowo-technicznych za cykl prac naukowych pt.: „Rozwój społeczno-gospodarczy wsi ukraińskiej: ocena, problemy, perspektywy”.

 • 2009-2011 - Stypendium Narodowej Akademii Nauk Ukrainy dla młodych naukowców.
 • 2008 - Premia przywodniczących Lwowskiej Państwowej Obwodowej Administracji oraz Lwowskiej Rady Obwodowej dla młodych naukowców.
 • 2006 - Wyróżnienie za gruntowną naukową i pedagogiczną pracę, Instytut Biznesu i Perspektywnych Technologii przy Narodowym Uniwersytecie "Politechnika Lwowska".