Strona główna / Zespół / Pracownicy naukowi
img

dr

Vitaliy Krupin

Zakład Modelowania Ekonomicznego

Adiunkt
Adres email: vitaliy.krupin@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 65 72 789

Pokój 227

Google Scholar


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Polityka rozwoju obszarów wiejskich, gospodarka wiejska, Wspólna Polityka Rolna, efektywność i produktywność gospodarstw rolnych, konkurencyjność rolnictwa, wskaźniki rozwoju obszarów wiejskich, rynek pracy w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Ukraina.


WYKSZTAŁCENIE

PhD (2008) - Instytut Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, specjalność: ekonomia i zarządzanie gospodarką narodową (Lwów, Ukraina)
Magister Ekonomii i Przedsiębiorczości (2004) - Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska", specjalność: ekonomia międzynarodowa (Lwów, Ukraina)


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2014 specjalista ds. modelowania, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

2006 - 2014 starszy współpracownik naukowy Instytutu Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Lwów, Ukraina)

2004 - 2006 starszy wykładowca Instytutu Biznesu i Perspektywnych Technologii przy Narodowym Uniwersytecie "Politechnika Lwowska" (Lwów, Ukraina)


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • 2014-2015; The scope of government regulation and the role of self-regulatory organizations in the agriculture sector of the European Union countries, USAID Ukraine AgroInvest project; Polski kierownik i wykonawca projektu, Czech University of Life Sciences Prague i IRWIR PAN.
 • 2013-2014; Socio-economic potential of rural areas in Western region of Ukraine: means of increase and possibilities of utilization, National Academy of Sciences of Ukraine, współwykonawca.
 • 2013; Characteristics of farm managers in Poland and selected Central-Eastern European Countries, Institute of Agricultural and Food Economics of National Research Institute, współwykonawca.
 • 2012; Development of rural areas in the system of eurointegrational priorities of Ukraine: national interests and regional accents, National Academy of Sciences of Ukraine, współwykonawca.
 • 2012; Infrastructural support in development of cross-border labor markets in Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine, współwykonawca.


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
  • Krupin, V., Zlydnyk J. (2014). Kapitał ludzki jako czynnik innowacyjnego rozwoju wsi zachodnioukraińskiej. Organizacyjno-menedżerskie innowacje w kontekście dywersyfikacji działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. W: Borszczewskij, W. (red.). Strategiczne prioritety i mechanizmy innowacyjnego rozwoju obszarów wiejskich zachodniego regionu Ukrainy. Lwów, Instytut badań regionalnych NAN Ukrainy, 82-98 [w języku ukraińskim].
  • Krupin, V. (2013). Cechy infrastrukturalnego wsparcia rozwoju transgranicznych rynków pracy na obszarach wiejskich. Kierunki rozwoju infrastrukturalnego wsparcia transgranicznych rynków pracy na obszarach wiejskich. W: Mikuła, N. (red.). Infrastrukturalne wsparcie rozwoju transgranicznych rynków pracy w Ukrainie. Lwów, Instytut badań regionalnych NAN Ukrainy, 105-114, 126-128 [w języku ukraińskim].
  • Krupin, V. (2013). Rola obszarów wiejskich w zewnętrznej działalności ekonomicznej. Priorytety wielofunkcjonalnego rozwoju gospodarki obszarów wiejskich regionu. W: Borszczewskij, W. (red.). Region Karpacki: aktualne problemy i perspektywy rozwoju. T.4. Obszary wiejskie. Lwów, Instytut badań regionalnych NAN Ukrainy, Lwow, 139-152, 247-266 [w języku ukraińskim].
  • Krupin, V. (2012). Potencjał rozwoju obszarów wiejskich z pozycji europejskiej integracji Ukrainy. Regionalne cechy realizacji społeczno-ekonomicznego potencjału obszarów wiejskich Ukrainy w warunkach tworzenia strefy wolnego handlu z EU. Powiększanie potencjału rozwoju obszarów wiejskich Ukrainy jako czynnik podwyższenia poziomu bezpieczeństwa żywnościowego w procesie europejskiej integracji. Tworzenie gospodarki wielofunkcyjnej na obszarach wiejskich jako podstawa ich zbliżenia do standardów EU. W: Borszczewskij, W. (red.). Rozwój obszarów wiejskich w systemie eurointegracyjnych priorytetów Ukrainy. Lwów, Instytut badań regionalnych NAN Ukrainy, 74-105, 145-156 [w języku ukraińskim].
  • Krupin, V. (2010). System zarządzania objektami infrastruktury na poziomie regionalnym. Regulowanie prawne rozwoju infrastruktury. Wsparcie informacyjne rozwoju infrastruktury regionu. Kierunki zabezpieczenia rozwoju infrastruktury regionu. W: Iszczuk, S. (red.). Kompleks infrastrukturalny zachodniego regionu Ukrainy: badanie stanu i kierunków rozwoju. Lwów, Instytut badań regionalnych NAN Ukrainy, 15-48, 220-233 [w języku ukraińskim].
  • Krupin, V. (2009). Państwowa regulacja międzynarodowej działalności gospodarczej systemów terytorialno-produkcyjnych. Lwów, Instytut badań regionalnych NAN Ukrainy, 218 s. [w języku ukraińskim].

ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
  • Krupin, V., Zlydnyk, Y. (2014). Axiological foundations in the management of socio-economic development of Ukraine. Berichte, Forschungsinstitut der IWVWW e.V., Berlin, April-Juni 2014, 44-56.
  • Prytula, K., Krupin, V., Maksymenko, A. (2014). Contemporary realities and eurointegration prospects of rural development in Ukraine. Wieś i Rolnictwo. Kwartalnik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, nr 2(163), 83-99. http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=bef7280d-b0a0-49a8-94b0-4da65e5a7bd6.
  • Krupin, V. (2014). Rozwój transgranicznych rynków pracy na obszarach wiejskich Europy: problemy i perspektywy Ukrainy. Problemy współczesnej Europy - ujęcie interdyscyplinarne, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 145-155.
  • Krupin, V. (2014). Kapitał ludzki jako czynnik innowacyjnego rozwoju wsi zachodnioukraińskiej (wspólnie ze Zlydnykiem J.). Organizacyjno-menedżerskie innowacje w kontekście dywersyfikacji działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. W: Borszczewskij, W. (red.). Strategiczne prioritety i mechanizmy innowacyjnego rozwoju obszarów wiejskich zachodniego regionu Ukrainy. Lwów, Instytut badań regionalnych NAN Ukrainy, 82-98 [w języku ukraińskim].
  • Krupin, V., Maksymenko, A. (2013). Cechy społeczno-ekonomiczne kierowników gospodarstw rolnych na Ukrainie. W: Cechy społeczno-demograficzne i aktywność ekonomiczna kierowników gospodarstw rolnych. Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej, nr 84. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa, 104-117. http://ierigz.waw.pl/download/11479-r_84_wrzochalska_net.pdf.
  • Krupin, V., Maksymenko, A. (2013). Managing the agricultural production of Ukraine: social and economic characteristics of the management staff. W: Characteristics of farm managers in Poland and selected Central-Eastern European Countries. Series: Multi-Annual Programme 2011-2014. Competitiveness of the Polish Food Economy under the Conditions of Globalization and European Integration, № 84.1. Institute of Agricultural and Food Economics, National Research Institute. Warsaw, 47-58. http://ierigz.waw.pl/download/13787-raport_84.1_wrzochalska-net.pdf.
  • Krupin, V. (2013). Potential of rural territories' development of Ukraine in the context of eurointegration perspectives. Europeistyka: Problemy europejskie w świetle badań interdyscyplinarnych. - Zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Nr 2, 241-252.
  • Krupin, V., Maksymenko, A. (2013). On the edge of survival: rural population's incomes and expenses in Ukraine. Agricultural Economics and Rural Development, New Series, Year X, no. 1, 19-29. ftp://www.ipe.ro/RePEc/iag/iag_pdf/AERD1301_19-29.pdf.
  • Borshchevskiy, V., Prytula, K., Krupin, V. (2012). Agribusiness development in the context of competitive environment formation in rural areas: regional aspects.  Efficiency in Business. Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 71-86.
  • Borshchevskiy, V., Prytula, K., Krupin, V. (2012). Formation of competitive advantages for rural territories (the case of Lviv region of Ukraine). Kľučové kompetencie v oblasti podnikania: [zborník vedeckých prác]. Technická univerzita v Košiciach, Economická faculta, Košice, Vzdanie prvé, 110-118.
  • Prytuła, K., Krupin, V. (2011). Rural Realities in Ukraine - Socio-Economic Aspects / Agricultural Economics and Rural Development, New Series, Year VIII, no. 2, 255-266 [w języku angielskim]. ftp://www.ipe.ro/RePEc/iag/iag_pdf/AERD1102_255-266.pdf.
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń
  • Borszczewski, W. (red.) (2012). Konceptualne zasady rozwoju innowacyjnego obszarów wiejskich w pokryzysowym okresie: na przykładzie Karpackiego regionu Ukrainy: raport naukowy. Instytut badań regionalnych NAN Ukrainy, Lwów, 57 s. [w języku ukraińskim].
  • Borszczewski, W., Prytuła, K., Krupin, V., Kulisz, I. (2011). Problemy i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich Ukrainy (na przykładzie Karpackiego regionu): raport naukowo-analityczny. Instytut badań regionalnych NAN Ukrainy, Lwów, 60 s. [w języku ukraińskim].NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • 2009-2011 - Stypendium Narodowej Akademii Nauk Ukrainy dla młodych naukowców.
 • 2008 - Premia przywodniczących Lwowskiej Państwowej Obwodowej Administracji oraz Lwowskiej Rady Obwodowej dla młodych naukowców.
 • 2006 - Wyróżnienie za gruntowną naukową i pedagogiczną pracę, Instytut Biznesu i Perspektywnych Technologii przy Narodowym Uniwersytecie "Politechnika Lwowska".