Strona główna / Zespół / Pracownicy naukowi
img

mgr

Łukasz Komorowski

Zakład Ekonomii Wsi

Asystent
Adres email: lkomorowski@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 28 27

Pokój/Room 224 - B

Google Scholar

ResearchGate

ORCID


PROBLEMATYKA BADAWCZA

ekonomia przestrzenna; infrastruktura; smart villages; usługi publiczne; finanse lokalne

 


WYKSZTAŁCENIE

Magister gospodarki przestrzennej ze specjalnością planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2017

Licencjat gospodarki przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2015


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

od 09.2017 - Asystent w Zakładzie Ekonomii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

06.2017 - 08.2017 Specjalista w Zakładzie Ekonomii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

10.2015 - 05.2017 Analityk ds. planowania strategicznego w GEOPROFIT


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • 2021-2023, FARMWELL - Improving farmers' wellbeing through social innovation (Poprawa dobrobytu rolników poprzez innowacje społeczne), w ramach programu Horyzont 2020 - wykonawca.
 • 2020-2022, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap IV (MROW IV), Forum Inicjatyw Rozwojowych, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN - główny wykonawca.
 • 2020-2021, Moja SMART wieś II - IDEA i FAKT; operacja KSOW 4/2020 - wykonawca.
 • 2020-2021, Pogłębione badanie smart villages w Polsce - wybrane przykłady; operacja KSOW 4/2020 - główny wykonawca.
 • 2020-2021, SMART Pleszew, „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców". Opracowanie Standardu inteligentnego zarządzania miastem (woda, ziemia, powietrze) - główny wykonawca.
 • 2019, Media jako źródło wiedzy rolnika - wykonawca.
 • 2019, Moja SMART wieś; operacja KSOW 3/2019 - główny wykonawca.
 • 2019, Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich (ewaluacja ex post) - główny wykonawca.
 • 2019, Zmieniająca się rola wyposażenia techniczno-sanitarnego w stuletnim okresie niepodległej Polski - grant dla młodych naukowców IRWiR PAN - kierownik.
 • 2018, Wykonanie usługi pozyskania, zagregowania i przekazania danych statystycznych oraz opracowania raportu pn. „Obszary wiejskie w województwie podkarpackim”  - wykonawca.
 • 2017-2019, Ciągłość i zmiana - sto lat rozwoju wsi i rolnictwa Polski. Współpraca interdyscyplinarna nauk humanistycznych i społecznych na rzecz dialogu środowiskowego - wykonawca.
 • 2017-2018, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III (MROW III), Forum Inicjatyw Rozwojowych, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN - główny wykonawca. Więcej o projekcie: TUTAJ.
 • 2017, Opracowanie i udostępnienie regionalnej bazy „Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich” z opisem i częścią analityczną (woj. wielkopolskie) - wykonawca.

PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń
  • Standard Inteligentnego Zarządzania Miastem i Gminą Pleszew, Pleszew, 2021.
  • Strategia SMART Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2036, Pleszew, 2020.
  • Laboratorium Smart Villages: wizyta w fińskich smart wsiach. Sprawozdanie z 9. spotkania grupy tematycznej ds. smart villages ENRD, 2019.
  • Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich, 2019, IRWiR PAN, Wolański sp. z o.o., Warszawa.
  • Obszary wiejskie w województwie podkarpackim na podstawie badania Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III, 2018, IRWiR PAN, Podkarpackie ROT, Rzeszów-Warszawa (autorzy raportu: M. Stanny, A. Rosner, Ł. Komorowski).
  • MROW 2018, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III. Synteza, EFRWP, IRWiR PAN, Warszawa.
  • Abstrakt postera pt. Ewolucja struktury wieku ludności wiejskiej w procesie przejścia demograficznego. Dynamika czasowa i przestrzenna (autorzy: M. Stanny, Ł. Komorowski, R. Hoffmann) opublikowany w "II Kongres Statystyki Polskiej. Streszczenia wystąpień", s. 195-196, GUS, lipiec 2018.
  • Komorowski Ł., 2017, Dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego. Co zmienia bezpłatna komunikacja publiczna? Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski (praca magisterska na kierunku Gospodarka Przestrzenna w zakresie planowania strategicznego rozwoju regionalnego i lokalnego wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Pawła Swianiewicza).
  • Ewaluacja on-going wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 (RSI LORIS 2030) poszerzona o ewaluację RSI LORIS 2030 w zakresie poprawności merytorycznej i metodologicznej dokumentu, określającego cele i sposób prowadzenia polityki innowacyjnej w województwie łódzkim (elementy ewaluacji ex-ante), 2017, GEOPROFIT, ECORYS Polska, Warszawa-Łódź.
  • Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Mińsk Mazowiecki, 2017, Mińsk Mazowiecki.
  • Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020 za okres 2013-2016 z odniesieniem do nowych elementów modelu programowania polityki rozwoju, 2016, GEOPROFIT, Warszawa-Rzeszów.
  • Strategia Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026, 2016.
  • Miasta województwa podkarpackiego - perspektywy rozwoju, 2016, GEOPROFIT, Rzeszów.
  • Przegląd Regionalny. Województwo Podkarpackie 2015, 2016, GEOPROFIT, Rzeszów.
  • Analiza polityki społecznej Miasta Suwałki za lata 2011-2015, 2016, Suwałki.


CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Sekretarz Zarządu Fundacji Badań Wiejsko-Miejskich RURall (Rural and Urban Research), od 2020
 • Szkoleniowiec z zakresu wdrażania koncepcji smart villages w lokalnych społecznościach, od 2020
 • Ekspert grupy tematycznej ds. smart villages przy Europejskiej Sieci na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD), od 2019
 • Sekretarz Kapituły Konkursu "Moja SMART wieś", organizowanego przez IRWiR PAN w ramach operacji KSOW w naborze 3/2019, 2019
 • Sekretarz Kapituły II Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, organizowanego przez IRWiR PAN oraz EFRWP, 2019


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • Wyróżnienie w XV edycji konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie poświęcone tematyce samorządowej, w kategorii prac magisterskich, 2018
 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich z wyróżnieniem, 2017
 • Wyróżnienie w XIII edycji konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze prace dyplomowe dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, w kategorii prac licencjackich, 2016,
 • Stypendium Rektora UW dla najlepszych studentów w latach 2014/2015 oraz 2016/2017