O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Modelowania Ekonomicznego
img

dr

Katarzyna Bańkowska

Zakład Modelowania Ekonomicznego

Adiunkt
Adres email: kbankowska@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 27 89

Pokój 227


PROBLEMATYKA BADAWCZA

 • Rolnośrodowiskowe aspekty wzrostu gospodarczego
 • Polityka energetyczno-klimatyczna, Zmiany klimatu i alternatywne źródła energii
 • Bezpieczeństwo żywnościowe a efektywność ekonomiczna gospodarstw rolnych
 • Zazielenienie polityki rolnej a ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych
 • Systemy produkcji rolnej przyjazne bioróżnorodności
 • Rozwój obszarów wiejskich

WYKSZTAŁCENIE

2015 - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Produkcji, Studia Podyplomowe Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej

2011 - doktor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, specjalizacja ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rolnych, temat rozprawy: „Efektywność i kierunki rozwoju gospodarstw ekologicznych w Polsce"

2000-2001 - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Równoległe Studium Pedagogiczne

2001 - magister inżynier, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, specjalizacja: Zarządzanie i Organizacja Przedsiębiorstw, temat rozprawy: „Porównanie rolnictwa francuskiego i polskiego na przykładzie gospodarstw mlecznych".


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

od lutego 2015 - adiunkt Zakładu Modelowania Ekonomicznego, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk

2014- 2015 - adiunkt Zakładu Integracji Europejskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk

od 2004 - ekspert Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, autor analiz i ekspertyz  tematyki rolnośrodowiskowej (bioróżnorodność, alternatywne źródła energii, rolnictwo zintegrowane i ekologiczne) udział w pracach nad regionalnymi i krajowymi Programami Operacyjnymi

2012-2014 - starszy specjalista ds. rynków Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, delegat MRiRW do grup roboczych OECD Rolnictwo i Środowisko, uczestnik międzynarodowego projektu flagowego Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich dla Strategii UE Regionu Morza Bałtyckiego

2010 - manager agencji gospodarczej Izbor sp z o.o., członek klubu Inwestycji Publiczno-Prywatnych przy Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Polsce, promocja technologii ochrony środowiska

2009-2011 - referent Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Rolnictwa i Biologii

2002-2008  - ekonomista Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Zakład Rachunkowości Rolnej

od 2001 - właściciel indywidualnego gospodarstwa rolnego

od 2000 - pilot wycieczek

 

Odbyte staże

2007 - staż zawodowy Rachunkowości Rolnej Environment and Regional Statistic, Statistic on  Agriculture, Statistic Sweden Sztokholm.

2004 - staż zawodowy w Centrum Ekonomii Rolnej przy Flamandzkim Ministère des Classes

Moyennes et de l'Agriculture Administration Recherche et Développement Bruksela oraz

Directorate-General for Agriculture and Rural Development  European Commission  Bruksela

1998 - staż ekonomiczno-rolniczy w mlecznym gospodarstwie rolnym (Pikardia, Francja)

1997 - staż w Hotelu Metropole w Chatel- Guyon (marketing w turystyce-Owernia, Francja)

1994 - staż w Centrum Kultury Europejskiej w St. Jean d'Angely (Poitou-Charentes, Francja

 

Współpraca Międzynarodowa

od 2012 - delegat Polski z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do grup roboczych OECD Rolnictwo i Środowisko oraz Polityka Rolna i Rynek

2014 - ekspert podczas III przeglądu ekologicznego OECD - Polska

2012 - międzynarodowy projekt flagowy Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich dla strategii UE

Regionu Morza Bałtyckiego.

IX-XII 2000 - E.S.I.T.P.A Ecole d'Ingenieurs en Agriculture Rouen (Normandia - Francja), wymiana studencka


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • 2020; Ekspertyza „Rola i zadania kluczowych partnerów Systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (Agricultural Knowledge and Innovation System - AKIS)", współwykonawca.

 • 2019-2021 Water driven rural development in the Baltic Sea Region, Woda jako czynnik sprawczy rozwoju obszarów wiejskich w regionie Morza Bałtyckiego, INTERREG BALTIC SEA REGION, współwykonawca.
 • 2018-2022: "LIFT: Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming" (pol. Niskonakładowe gospodarstwa i regiony - integracja wiedzy dla usprawnienia rolnictwa bazującego na usługach ekosystemowych) w ramach programu Horyzont 2020 (ID: 770747), http://lift-h2020.eu, współwykonawca.
 • 2017-2021: "SURE-Farm: Towards SUstainable and REsilient EU FARMing systems" (pol. W kierunku zrównoważonych i odpornych systemów produkcji rolnej Unii Europejskiej) w ramach programu Horyzont 2020 (ID: 727520), https://surefarmproject.eu, współwykonawca.
 • 2017-2019: "Ciągłość i zmiana - sto lat rozwoju wsi i rolnictwa Polski. Współpraca interdyscyplinarna nauk humanistycznych i społecznych na rzecz dialogu środowiskowego", współwykonawca.
 • 2018     „Bariery związane z produkcją żywności ekologicznej w województwie podlaskim". Projekt finansowany ze środków KSOW Podlasie, współwykonawca.
 • 2017 „Marketing, promocja i analiza rynku: analiza ekonomicznych uwarunkowań produkcji w wybranych typach gospodarstw ekologicznych. Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce." Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, współwykonawca

 


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
  • Drygas M., Nurzyńska I., Bańkowska K. (2019) Charakterystyka i uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, WN Scholar, Warszawa, ss. 192.
  • Bańkowska K., 2019, Przyroda jako dobro produkcyjne, dobro publiczne i wartość społeczna. [W:] Halamska M., Stanny M., Wilkin J. (red.), Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 2, IRWiR PAN, WN Scholar, Warszawa, s. 803-836.
  • Bańkowska K., Gruda M., Klimkowski C.: Ocena wybranych elementów unijnej polityki rolnej, IERiGŻ PIB, Warszawa 2015,
   http://ierigz.waw.pl/publikacje/publikacje-programu-wieloletniego-2015-2019/19271,0,3,0,nr-14-ocena-wybranych-elementow-unijnej-polityki-rolnej.html
  • Bańkowska K., Król M.A.: Wynagradzanie za środowiskowe dobra publiczne dostarczane przez rolnictwo, w Dobra publiczne w administracji, pod red. M. Wożniak, E. Pierzchała, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, str. 215-235
  • Giejbowicz E., Bańkowska K.: Chapter 6:Transformation in rural areas, 10 years of Poland's EU membership: achievements in the agri-food sector and rural areas, FAPA, Warsaw , September 2014, str.63-76
  • Giejbowicz E., Bańkowska K.: Rozdział 6: Przeobrażenia na obszarach wiejskich w 10 lat Polski w UE: osiągnięcia w gospodarce rolno-żywnościowej i na obszarach wiejskich, FAPA, Warszawa wrzesień 2014, str. 63-76
  • Bańkowska K.: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej na terenach Natura 2000, w Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, red. A. Kaźmierska-Patrzyczna, M.A. Król Szczecin-Łódź-Poznań 2013, str. 725-743
  • Praca zbiorowa Spożycie produktów mlecznych w Polsce w latach 2008-2011, Wydawnictwo SAEPR FAPA Warszawa wrzesień 2012
  • Praca zbiorowa Zgodność PROW 2007-2013 ze Strategią UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Stan obecny i rekomendacje na przyszły okres programowania, Wydawnictwo SAEPR FAPA Warszawa sierpień 2012
  • Bańkowska K.: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w2006 roku REGION FADN 795, Mazowsze i Podlasie Wydawnictwo IERiGŻ Warszawa 2008
  • Suska M., Bańkowska K., Spętana B.: Procedury kontroli jakości danych w systemie Polskiego FADN 2006 r. Wydawnictwo IERiGŻ Warszawa 2007
  • Goraj L., Bańkowska K., Michalak P., Sierański W.: Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość w ramach Polskiego FADN w latach 2004-2007 Wydawnictwo IERiGŻ Warszawa 2007
  • Suska M., Bańkowska K., Spętana B.: Procedury kontroli jakości danych w systemie Polskiego FADN (BAZA PRACOWNICZA) 2005 rok, Wydawnictwo IERiGŻ Warszawa 2006
  • Praca zbiorowa Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w2005 roku, WYNIKI Z REGIONU FADN 800 MAŁOPOLSKA I POGÓRZE, Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa 2006
  • Praca zbiorowa Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2005 roku, WYNIKI Z REGIONU FADN 795 MAZOWSZE I PODLASIE, Wydawnictwo IERiGŻ , Warszawa 2006
  • Praca zbiorowa Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w2005 roku, WYNIKI Z REGIONU FADN 790 WIELKOPOLSKA I ŚLĄSK, Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa 2006
  • Praca zbiorowa, Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2005 roku, WYNIKI Z REGIONU FADN 785 POMORZE I MAZURY, Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa 2006
  • Praca zbiorowa Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w2005 roku, Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa 2006
  • Praca zbiorowa Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w2005 roku, Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa 2006
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
  • Bańkowska K. Jasiński J.,Krupin V. (2020) ORGANIC FARMING AS REGIONAL SMART SPECIALIZATION IN PODLASIE IN LIGHT OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE RESEARCH, Annals PAAAE 2020; XXII (1): 20-28.

  • Bańkowska K.,Jasiński J. (2020) Ocena potencjału towarowości gospodarstw ekologicznych - na przykładzie województwa podlaskiego, Wieś i Rolnictwo 1 (186)/2020.
   Bańkowska K. (2017). Instrumenty polityki spójności w procesie kreacji prośrodowiskowych funkcji obszarów wiejskich. ROCZNIKI NAUKOWE STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU, tom XIX, zeszyt 6, pp. 19-2.

  • Krupin V., Bańkowska K. (2017), Badanie żywotności systemów produkcji rolnej w ramach SURE-Farm H2020, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XIX, zeszyt 2, 127-132.
  • Bańkowska K. (2017). Endogeniczny potencjał kreacji prośrodowiskowych funkcji obszarów wiejskich
   Studia Obszarów Wiejskich, tom 45/2017, pp. 21-42.
  • Bańkowska K., Gradziuk P. (2017). Renewable Energy - Implications for Agriculture and Rural Development in Poland. Wieś i Rolnictwo 3 (176)/2017, pp. 121-146.
  • Bańkowska K. (2016) Światowe porozumienie klimatyczne a rozwój obszarów wiejskich, Wieś i Rolnictwo nr 1(170)/2016, pp.87-104.
  • Bańkowska K.: Pakiet Klimatyczno-Energetyczny determinantem przeobrażeń obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu tom XVII zeszyt 4, pp. 16-20.
   http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/17-4/17-4-Bankowska.pdf
  • Bańkowska K.: Ekonomiczne aspekty produkcji i przetwórstwa mleka w Polsce Zagadnienia Ekonomiki Rolnej ZER nr 3/2006, s. 156-159.
  • Bańkowska K.: Rachunkowość rolnicza w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej ZER nr 2/2005, str.101-103.
  • Bańkowska K., Jeziorska A.: Rolnictwo i przedsiębiorstwa rolnicze wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych, AGRICOLA maj 2004, nr 58, str.33-34.
  • Bańkowska K., Jeziorska A.: Rolnictwo i przedsiębiorstwa rolnicze wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych (21-22 listopad 2003 Warszawa), Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2/2004 str. 126-131.
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
  • Bańkowska K., Jeziorska A.: Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych (ćwiczenia),. Wydawnictwo SGGW skrypt Warszawa 2006
  • Bańkowska K.: „Podstawy decyzji zawodowych rolników w dobie polaryzacji struktury gospodarstw" Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii Zeszyt nr 7, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Kapitał ludzki i intelektualny część 2, Uniwersytet Rzeszowski-materiały konferencyjne Rzeszów 2005, str.465-471
  • Bańkowska K.: Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w kontekście zmian klimatu, Mikroorganizmy-roślina-środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu, Materiał konferencyjny Puławy 2013, str. 15
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń
  • Bańkowska K.: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich a zachowanie bioróżnorodności, Biuletyn KSOW zima 4/2014, str. 2-6
  • Chlebicka A., Bańkowska K.: Najważniejsze skutki Wspólnej Polityki Rolnej dla polskiej wsi, Biuletyn KSOW Zima 4/2012, str. 2-5
  • Chlebicka A., Bańkowska K.: Wsparcie polskiej wsi i rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej - wybrane efekty i oczekiwania na przyszłość, w Rozwój polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie Wspólnej Polityki rolnej, FAPA, Warszawa 2012, str. 17-24
  • Bańkowska K.: Strategia Unii Europejskiej Regionu Morza Bałtyckiego, Biuletyn informacyjny MRiRW ISSN 1233-9784 11/2012 (158), str. 16-17

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

2012 - Stowarzyszenie Pilotów i Podróżników SADHU - członek

2010 - klub Inwestycji Publiczno-Prywatnych przy Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Polsce - reprezentant firmy Izbor sp. z o.o.