O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Antropologii Kultury Wsi
img

prof. dr hab.

Maria Wieruszewska

Profesor
Adres email: maria.wieruszewska@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 27 66

Pokój 224 -E


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Etnologia, socjologia wsi

Zagadnienie tożsamości kulturowej i kapitału społecznego oraz samoorganizacji mieszkańców polskiej wsi. Zakończone w bieżącym roku badanie nad samoorganizacją społeczności lokalnych wykazało trwałość istnienia szeregu praktyk, postaw i przekonań umożliwiających mieszkańcom wsi stawianie czoła nowym wyzwaniom. Wzory działania w rodzinie, sąsiedztwie i całej społeczności wioskowej okazały się tym zasobem, do którego badani odwołują się bardzo często w codziennym życiu, chociaż stanowią one raczej zasób „wiedzy cichej" - niekoniecznie uświadamianej czy werbalizowanej. Szansą weryfikacji ustaleń poczynionych w skali mikrospołecznej - w wybranych wsiach - jest obecnie badanie podjęte na próbie ogólnopolskiej a dotyczące dziedzictwa kulturowego wsi. Pozwoli ono określić powszechność określonych praktyk i form współdziałania w społecznościach wioskowych w całym kraju.


WYKSZTAŁCENIE

Profesor: Prezydent RP 1992
Doktor habilitowany: Uniwersytet Łódzki, dr hab. nauk humanistycznych 1979
Doktor: Uniwersytet Łódzki, dr nauk humanistycznych 1970
Magister: Uniwersytet Łódzki, etnografia 1965


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 1971 - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

1991-1996 - Dyrektor IRWiR PAN

Redaktor naczelny kwartalnika "Wieś i Rolnictwo

Rozpoczęcie pracy naukowej pod kierunkiem profesor Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej w charakterze dydaktyka na Uniwersytecie Łódzkim.

 

Pobyty naukowe:
USA - Uniwersytet w Chicago - stypendium kościuszkowskie 1975-1976
Finlandia - Uniwersytet w Turku, Uniwersytet w Helsinkach - pobyt studialny 1994
Ukraina - Instytut Badań Regionalnych we Lwowie - pobyt studialny 1995
Finlandia - Uniwersytet w Turku, Uniwersytet w Helsinkach - pobyt studialny 2004


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • 20014-2016, Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi , wykonawca, źródło finansowania: NCN (numer projektu: 256782).
 • 2005-2007, „Wpływ migracji międzynarodowych na zasoby społeczności wiejskich. Świadomość dyskursywna, świadomość praktyczna", kierownik projektu, źródło finansowania: KBN (numer projektu: 1 H01H 006 29). Opublikowane wyniki: Publikacja zbiorowa pod red. Marii Wieruszewskiej pt.: "Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę".
 • 2005-2008, „Kapitał ludzki, społeczny i kulturowy polskiej wsi w zjednoczonej Europie" w ramach tematu "Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian", IRWiR PAN
 • 2002, „Samoorganizacja w społecznościach wiejskich", kierownik projektu, grant KBN nr 1 H01H 018 19, Opublikowane wyniki: Publikacja zbiorowa pod red. Marii Wieruszewskiej pt. "Samoorganizacja w społecznościach wiejskich - przejawy - struktury - zróżnicowania".
 • „Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi. Społeczna świadomość, społeczne dyskursy", wykonawca, grant KBN nr 2 H02E 004 22. Opublikowane wyniki: „Polska wieś w społecznej świadomości. Wiedza i opinie o kulturze ludowej, rolnikach i rolnictwie" (red. Izabella Bukraba-Rylska).


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
 • M. Wieruszewska (2015). Dyskursy przestrzenne - wybrane aspekty, w: G. Karpińska, A. Krupa-Ławrynowicz (red.), Przestrzenie i ludzie : konteksty antropologiczne, Łódź: Wydawnictwo Księży Młyn, s. 23-42

 • I. Rylska, M. Wieruszewska, K. Burdyka (2017). Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

   

   

ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
 • Wieruszewska M. (2017). Economy and culture. The framework of reflection in the debate on the countryside, w: "Przegląd Socjologiczny" 66, s. 105-124

INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2011
 • Nagroda Sekretarza Naukowego PAN za książkę " Przemiany społeczności wiejskiej. Zaborów po 35 latach" - Warszawa 1980