img

dr

Anna Rosa

Zakład Ekonomii Wsi

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych, Adiunkt
Adres email: arosa@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 826 94 36

Pokój 204

Google Scholar


PROBLEMATYKA BADAWCZA

relacje rolników z instytucjami finansowymi, finansowanie działalności rolniczej, działalność banków w zakresie obsługi finansowej rolników, edukacja a rynek pracy, inwestycje w wyższe wykształcenie


WYKSZTAŁCENIE

Doktor nauk ekonomicznych,  specjalność finanse i bankowość, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Magister ekonomii, Politechnika Koszalińska, Wydział Ekonomii i Zarządzania

Podyplomowe Studium Rachunkowości i Finansów, Uniwersytet Gdański

Podyplomowe Studia w zakresie Zastosowań Informatyki - specjalność: Zastosowanie informatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Politechnika Koszalińska

Podyplomowe Studium Pedagogiczne, Politechnika Koszalińska


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 2016 - specjalista w Zakładzie Ekonomii Wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

2012-2016 - Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej

2009-2012 - Zastępca Dyrektora ds. Studenckich w Instytucie Ekonomii i Zarządzania (obecnie: Wydział Nauk Ekonomicznych), Politechniki Koszalińskiej

2006-2016 - Adiunkt w  Katedrze Rachunkowości i Finansów, Wydział Ekonomii i Zarządzania (obecnie: Wydział Nauk Ekonomicznych), Politechnika Koszalińska

2001-2006 - Asystent w  Katedrze Rachunkowości i Finansów, Wydział Ekonomii i Zarządzania (obecnie: Wydział Nauk Ekonomicznych), Politechnika Koszalińska


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • 2013-2015 - Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych i finansowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych, rolniczych gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego
 • 2011-2013 - „Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego" (decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 3577/B/H03/2011/40).


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
 • MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄ:

  • Kształtowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Pomorza Środkowego, pod red. A. Jakubowskiej, M. Jasiulewicza, A. Rosy, G. Spychalskiego, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2014

  Rozdziały w monografiach

  • Rosa A., 2014, Rolnicy Pomorza Środkowego na rynku usług bankowych, w: Wzrost
   i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych
   i gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego, D. Zawadzka, J. Sobiech (red.), Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 229-260.
  • Rosa A., Jakubowska A., 2014, Przemiany w strukturze i procesach demograficznych na obszarze Pomorza Środkowego", w: Kształtowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Pomorza Środkowego, A. Jakubowska, M. Jasiulewicz, A. Rosa, G. Spychalski (red.), Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 11-22.
  • Rosa A., Jakubowska A., 2014, Diagnoza sytuacji gospodarczej regionu Pomorza Środkowego, w: Kształtowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Pomorza Środkowego, A. Jakubowska, M. Jasiulewicz, A. Rosa, G. Spychalski (red.), Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 23-34.
  • Rosa A., 2014, Mechanizmy finansowania lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce, w: Opieka zdrowotna - wybrane zagadnienia, P. Ucieklak -Jeż (red.), Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, 67-80.
  • Rosa A., Januszewska O., 2011, Zainteresowanie produktami i usługami bankowymi wśród studentów w świetle wyników badań empirycznych, w: Marketing terytorialny-konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska, W. Deluga,
   J. Dyczkowska (red.), Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin,  269-290.
  • Rosa A., 2011, Banki spółdzielcze jako instytucje finansujące działalność rolniczą w Polsce,
   w: Bankowość spółdzielcza, A. Szelągowska (red.), CeDeWu, Warszawa, 189-203.
  • Rosa A., 2009, Alternatywne instrumenty finansowania, w: Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, A. Bielawska (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 165-197.
  • Rosa A., 2008, Rola Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rozwoju Pomorza Środkowego, Pomorze środkowe - Gospodarka, wieś, społeczeństwo, red. D. Zawadzka , PTE, Koszalin, 216-228.

ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
  • Rosa A., Jakubowska A., 2016, Sytuacja osób z wyższym wykształceniem  na rynku pracy Pomorza Środkowego, Zeszyty Naukowe WNE PK, Koszalin, 25-38.
  • Rosa A., 2016, Motywy wyboru oferty kredytowej przez rolników, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XVIII, Zeszyt 6, Warszawa-Poznań-Biała Podlaska, 183-188.
  • Rosa A., Jakubowska A., 2016, Social exclusion in rural areas of the European Union - a comparative approach, Agrarian perspectives XXV. GLOBAL AND EUROPEAN CHALLENGES FOR FOOD PRODUCTION, AGRIBUSINESS AND THE RURAL ECONOMY, Prague, 133-139.
  • Rosa A., 2016, The importance of bank's reputation in the selection of banking products in the opinion of Middle Pomeranian farmers, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(40), 399-406. DOI: 10.17306/JARD.2016.43
  • Rosa A., 2015, Ocena znaczenia współpracy z bankiem przy wyborze produktów bankowych przez rolników Pomorza Środkowego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XVII, Zeszyt 6, Warszawa-Poznań-Kołobrzeg, 227-232.
  • Rosa A., 2015, Czynniki wpływające na korzystanie przez rolników ze środków unijnych - ujęcie modelowe, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XVII, Zeszyt 5, Warszawa-Poznań-Kołobrzeg, 225-229.
  • Rosa A., Kurdyś-Kujawska A., 2015, Post natural disaster loan as an instrument of ensuring security of agricultural activity, Intercathedra, 31/4, 36-42.
  • Rosa A., Kurdyś-Kujawska A., 2015, Factors in fluencing the use by farmers of disaster loans - empirical research, in: Global Agribusiness and Rural Economy, Prague, 232-239.
  • Rosa A., Szostak J., 2015, Koszty prowadzenia działalności w rajach podatkowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 76, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 257-264.
  • Rosa A., 2014, Korzystanie z produktów i usług bankowych przez rolników Pomorza Środkowego -  w świetle badań empirycznych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XVI, Zeszyt 6, Warszawa-Poznań-Lublin, 415-420.
  • Rosa A., Jakubowska A., 2014, Signification higher education in creating human potential development, "Human Resources Management and Ergonomics", Volume VIII, nr. 2, 48-60.
  • Rosa A., 2013, Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, t. 11, nr 2, część 1, 517 - 528.
  • Rosa A., 2013, Kredyty preferencyjne na zakup użytków rolnych a struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XV, Zeszyt 5, Warszawa - Poznań - Rzeszów, 261-265.
  • Rosa A., Kurkus D., 2013, Wykorzystanie środków na pomoc materialną w uczelniach wyższych w Polsce w latach 2005-2010 - w świetle badań empirycznych, w: Zarządzanie szkołą wyższą dylematy i wyzwania, red. J. Dworak, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 24, Gdańsk, 195-212.
  • Rosa A., Ziółkowski R., 2013, Pozycja PKP CARGO na rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce, Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", Ludzie, Zarządzanie, Gospodarka, Rok 17, Nr 1,  307-318.
  • Rosa A., 2012, Konsolidacja sektora bankowości spółdzielczej, w: Czas to pieniądz Zarządzanie finansami - Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 51, Szczecin, 831-839.
  • Rosa A., 2012, Aktywność banków spółdzielczych w Polsce na tle wybranych europejskich spółdzielczych grup bankowych, I. Pyka, J. Cichorska (red.), Zeszyty naukowe nr 105, Studia ekonomiczne, Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania, Bankowość, Katowice, 265-272.
  • Rosa A., 2012, Wykorzystanie środków z pomocy publicznej przez MSP w Polsce w latach 2001-2010, Zeszyty Naukowe nr 695, Ekonomiczne Problemy Usług nr 80, Szczecin, 223-233.
  • Rosa A., 2012, Unijne fundusze jako źródło wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich
   w Polsce
   , Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XIV, Zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Białystok, 135-140.
  • Rosa A., Rosa W., 2012, The impact of seasonality on the level of working capital needs, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 271, T. 2,  Wrocław, 203-214.
  • Rosa A., 2011, Kredyty i obligacje jako formy pozyskiwania środków finansowych przez JST w Polsce, w: Finanse publiczne, J. Sokołowski, A. Żabiński (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 167,  Wydawnictwo UE, Wrocław, 366-374.
  • Rosa A., 2011, Rola banków w emisji obligacji komunalnych, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, B. Bernaś, A. Kopiński (red.), Prace  Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 167,  Wydawnictwo UE, Wrocław, 317-326.
  • Rosa A., 2011, Ośrodki szkoleniowo-doradcze jako instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe nr 638, Ekonomiczne problemy usług nr 63, Szczecin, 216-223.
  • Rosa A., 2011, Support of Agricultural Development from National Funds in Poland in 2003-2010, in: Agrarian Perspectives, Prague, 367-375.
  • Rosa A., 2011, Kredyty preferencyjne jako forma finansowania działalności rolniczej
   w Polsce
   , Wydawnictwo SGGW, Zeszyty naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika
   i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 91, Warszawa, 97-106.
  • Rosa A., Rosa W., 2011, Konstrukcje prawne form prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystywane w optymalizacji podatkowej, w: Opodatkowanie przedsiębiorstw, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 40, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 667, Szczecin, 71-80.
  • Rosa A., Jakubowska A., 2011, Problemy dopasowania oferty kształcenia szkół wyższych do potrzeb rynku pracy w Polsce, w: Zarządzanie szkołą wyższą dylematy i wyzwania, J. Dworak, J. Jaworski (red.), Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 14, Warszawa, 29-44.
  • Rosa A., Jakubowska A., 2011, Znaczenie szkolnictwa wyższego w rozwoju „gospodarki opartej na wiedzy", w: Zarządzanie szkołą wyższą dylematy i wyzwania, J. Dworak, J. Jaworski (red.),  Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 14, Warszawa, 63-80.
  • Rosa A., 2011, Znaczenie banków spółdzielczych i ARiMR w kredytowaniu preferencyjnym rolnictwa w Polsce w latach 2003-2009, w: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XIII, Zeszyt 3, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa-Poznań-Wrocław,  270-274.
  • Rosa A.,  2010, Efektywność spółdzielczego sektora bankowego w Polsce w latach 1999-2009, w: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, A. Janc (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 140, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 198-207.
  • Rosa A., 2010, Procesy upadłościowe w systemie bankowym w Polsce w latach 1992-2009, w: Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr4/2, Sopot, 351-359.
  • Rosa A., 2010, Znaczenie banków spółdzielczych w finansowaniu działalności przedsiębiorstw w Polsce, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka,
   B. Bernaś (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 48, Wrocław, 284-29.
  • Rosa A., Rosa W., 2010, The purpose of working capital and the nature of working capital cycle In company on crises time, Zeszyty naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 81, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 89-96.
  • Rosa A., 2009, The role of co-operative banks in the financing of agriculture In Poland, in: Agrarni Perspektivy I, Praha, 251-254.
  • Rosa A., 2009, Rola banków spółdzielczych w finansowaniu działalności MSP, Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, A. Bielawska (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 34, Szczecin, 112-117.
  • Rosa A., 2009, Zmiany na rynku elektronicznych instrumentów płatniczych w latach 1998-2008, w: Finanse 2009 - teoria i praktyka, K. Brzozowska, S. Flejterski (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 549, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 39, Szczecin, 485-492.
  • Rosa A., 2009, Rynek bezgotówkowych instrumentów płatniczych w Polsce i Unii Europejskiej, w: Rynek finansowy, P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Wydawnictwo Naukowe UMCS, Lublin, 531-537.
  • Rosa A., 2009, Istota stosowania cen transferowych przez przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, B. Bernaś (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, Wrocław, 701-707.
  • Rosa A., 2008, Wyniki finansowe wybranych banków z udziałem kapitału zagranicznego - analiza porównawcza, w: Współczesne finanse, Stan i perspektywy rozwoju bankowości, L. Dziawgo (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 367-375.
  • Rosa A., 2008, Rola banków w procesie wykorzystania funduszy w ramach działania 2.3 SPO-WKP w latach 2004-2006, w: Rynek finansowy, Inspiracje z integracji europejskiej, P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Wydawnictwo Naukowe UMCS, Lublin, 94-99.
  • Rosa A., 2008, Regionalne instrumenty wspierania finansowego przedsiębiorstw na przykładzie Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa", Szczecin, s. 76-80.
  • Rosa A., 2008, Rola banków we wspieraniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, J. Sokołowski (red.), Jelenia Góra, s. 427-433.
  • Rosa A., 2008, Venture capital w Polsce, Zeszyty naukowe IEIZ PK nr 12, s. 129-139
  • Rosa A., 2008, Specjalne Strefy Ekonomiczne jako narzędzie wspierania rozwoju regionalnego w teorii i praktyce, WHSZ, Słupsk, s. 133-143.
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
  • Rosa A., Jakubowska A., 2016, The Rates of Return from Investment in Higher Education - A comparitive study of EU country, in: 13th International Scientific Conference: Human potential development, University of Szczecin, Poland, pp. 82-92. https://frcatel.fri.uniza.sk/hrme/ConfHPM/subory/Conf-HPD-2016-Szczecin.pdf
  • Rosa A, Jakubowska A., Dopasowanie oferty kształcenia szkół wyższych do potrzeb rynku pracy - doświadczenia Polski i wybranych krajów UE, w: Rynek pracy jako barometr zmian w gospodarce, S. Piocha, G. Przekota (red.), Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Filia w Koszalinie, Wydawca Filia WUP w Koszalinie, Koszalin 2011, ss. 65-82.

RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Koszalinie - kadencja 2015 - 2020
 • Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu - członek Komisji Rewizyjnej SERii - kadencja 2015-2017
 • Członek Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (EAAE) - 2016- 2018
 • Członek Kolegium Redakcyjnego Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych PK (redaktor tematyczny z zakresu finanse i rachunkowość),
 • Członek Komitetu Redakcyjnego Roczników Naukowych Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu - 2015


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • 2016 - Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za działalność dydaktyczną
 • 2016 - Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za osiągnięcia organizacyjne
 • 2015 - Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • 2015 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2015 - Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za osiągnięcia organizacyjne
 • 2015 - Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za dorobek naukowy
 • 2014 - Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za działalność organizacyjną
 • 2013 - Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za działalność organizacyjną
 • 2012 - Medal brązowy za długoletnią służbę
 • 2012 - Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za działalność organizacyjną
 • 2011 - Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za dorobek naukowy
 • 2011 - Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za działalność organizacyjną
 • 2008 - 2010 - Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za dorobek naukowy
 • 2007 - Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za uzyskanie stopnia naukowego doktora