Badania

Strona główna / Badania / „Marketing, promocja oraz analiza rynku: analiza rynku produkcji ekologicznej w Polsce, w tym określenie szans i barier dla rozwoju tego sektora produkcji; System transferu wiedzy w rolnictwie ekologicznym – określenie barier rozwoju rynku”.

Kierownik projektu: dr Jakub Jasiński

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Okres realizacji: czerwiec-listopad 2017 r.

 

Cel badania

Cel ogólny: Badanie systemu transferu wiedzy w rolnictwie ekologicznym i analiza jego wpływu na rozwój rynku ekologicznej żywności.

 

Na cel ogólny składają się następujące cele szczegółowe:

1.      Diagnoza zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę w zakrezie agrotechniki (ew. także zootechniki i przetwórstwa spożywczego) wśród rolników ekologicznych - określenie szans, potrzeb i braków na polu dostępnej wiedzy;

2.      Badanie skuteczności (efektywności) systemu doradztwa rolniczego w zakresie produkcji ekologicznej, w tym współpracy pomiędzy doradcami i światem nauki  - określenie szans, potrzeb i braków na polu systemu informacji;

3.      Analiza prowadzonych przez ośrodki naukowe badań pod kątem faktycznego zapotrzebowania rolników ekologicznych na wiedzę i innowacje - określenie szans, potrzeb i braków na polu systemu zarządzania nauką;

4.      Diagnoza potencjalnych problemów systemowych związanych z tworzeniem, transferemi dostępnością specjalistycznej wiedzy oraz innowacji w odniesieniu do produkcji metodami ekologicznymi.

 

Wyniki badań zostaną opublikowane w formie Raportu końcowego. Opracowane materiały zostaną udostępnione i upowszechnione na stronach internetowych Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, w zakładce - Badania - służącej upowszechnianiu wyników badań. Przewidywany termin udostępnienia materiałów: grudzień 2017 r.

 

Rezultaty projektu są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w danym sektorze lub podsektorze rolnym lub leśnym.

Powrót