5 grudnia 2018 r. (środa)

10:00 - 11:00

 

Rejestracja

11:00 - 11:30

Sesja inauguracyjna -

Powitanie gości - dr hab. Monika Stanny - Dyrektor IRWiR PAN

Wystąpienia Gości Honorowych

Wyst

ą

pienia Go

ś

ci Honorowych

prof. dr hab. Romuald Zabielski, cz

ł

. koresp. PAN, Dziekan Wydzia

ł

u II PAN

Stanis

ł

aw

Derehaj

ł

o

doradca Ministra Jaros

ł

awa Gowina (MNiSW)

dr Dominik Rozkrut - Prezes GUS

prof. dr hab. Romuald Zabielski, czł. koresp. PAN, Dziekan Wydziału II PAN

Stanisław Derehajło - doradca Ministra Jarosława Gowina (MNiSW)

dr Dominik Rozkrut - Prezes GUS

 

11:30 - 13:30

Ciągłość i zmiana

O idei Monografii na stulecie - prof. dr hab. Maria Halamska, czł. koresp. Académie d'Agriculture de France

 

Recenzenci o monografii

dr hab. Jerzy Bartkowski, prof. UW

dr Piotr Fogel

dr Andrzej Hałasiewicz

prof. dr hab. Henryk Runowski

prof. dr hab. Roman Sobiecki

dr hab. Paweł Starosta, prof. UŁ

prof. dr hab. Janusz Witkowski

 

prof. dr hab. Joanna Kurczewska - moderator

 

13:30 - 14:30

Lunch

14:30 - 17:00

Sesja naukowa „Kultura i polityka"

 

prof. dr hab. Andrzej Mencwel - „Kultura chłopska: kres, koniec, próg?"

prof. dr hab. Izabella Rylska - „Kultura wsi - kontekst lokalny, narodowy, globalny"

prof. dr hab. Stanisław Obirek - „Polska wieś wobec katolicyzmu - refleksja antropologiczna"

dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. IRWiR PAN i prof. dr hab. Andrzej Piasecki - „Wiejska społeczność w procesie kreowania władz lokalnych"

 

prof. dr hab. Roch Sulima - moderator

 

6 grudnia 2018 r. (czwartek)

10:00 - 12:30

Sesja naukowa „Społeczeństwo wiejskie"

 

prof. dr hab. Andrzej Rosner i dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN - „Kształtowanie się wielkości populacji wiejskiej"

prof. dr hab. Maria Halamska, czł. koresp. Académie d'Agriculture de France i mgr Dominika Zwęglińska - „Od wsi chłopskiej do robotniczej"

dr Sylwia Michalska - „Rodzina wiejska w genderowej perspektywie czyli o sytuacji kobiet"

dr Wojciech Sadłoń - „Zwierciadło polskiej wsi. Ciągłość i zmiana wiejskich parafii katolickich"

dr Jarosław Domalewski - „Szkoła wiejska jako moderator zmian systemowych"

 

prof. dr hab. Mirosława Marody - moderator

 

 

12:30 - 13:00

Przerwa kawowa

 

13:00 - 15:30

Sesja naukowa „Wiejska gospodarka"

 

prof. dr hab. Jerzy Wilkin, czł. rzecz. PAN - „Ewolucja funkcji ziemi i jej wpływ na rozwój wiejskiej gospodarki"

prof. dr hab. Józef Zegar - „Rolnictwo w przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski"

prof. dr hab. Krzysztof Gorlach i dr Zbigniew Drąg - „Od gospodarstwa chłopskiego do przedsiębiorstwa rodzinnego"

dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE Katowice - „Geneza i rozwój ubezpieczenia społecznego rolników"

prof. dr hab. Krystian Heffner - „Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich"

 

dr hab. Łukasz Hardt, prof. UW - moderator

 

15:30 - 16:00

Podsumowanie

prof. dr hab. Jerzy Wilkin, czł. rzecz. PAN

 

16:00

 

Zakończenie

dr hab. Monika Stanny - Dyrektor IRWiR PAN

 

Zaproszenie na lunch