Strona główna / Badania

Badania

/ Zakończone projekty

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

IRWiR PAN realizuje operację pn. "Publikacja: Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Ujęcie przestrzenne"

Kierownik: dr Wojciech Strzelczyk

więcejmore_bullet

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

IRWiR PAN realizuje operację pn. "Drugie domy jako możliwość podniesienia dochodów i zatrudnienia na wsi"

Kierownik: dr Adam Czarnecki

więcejmore_bullet

Organizacje rolnicze w Polsce: ich siła i wpływ na politykę państwa

Kierownik projektu: dr Dominika Milczarek-Andrzejewska
Instytucja zamawiająca i finansująca: Projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs OPUS, Edycja VI

Okres realizacji: lipec 2014-lipiec 2017

więcejmore_bullet

Struktura społeczno- zawodowa wsi i jej świadomościowe korelaty

Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Halamska

Instytucja zamawiająca i finansująca: Projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs OPUS, Edycja VI

Okres realizacji: lipiec 2014-styczeń 2017

więcejmore_bullet

Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi

Kierownik projektu: prof. dr hab. Izabella Rylska
Instytucja zamawiająca i finansująca: Projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs OPUS, Edycja VII, panel HS2

Okres realizacji: 2015-2017

więcejmore_bullet

„Marketing, promocja i analiza rynku: analiza ekonomicznych uwarunkowań produkcji w wybranych typach gospodarstw ekologicznych. Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.”

Kierownik projektu: dr Mirosław Drygas

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Okres realizacji: czerwiec-grudzień 2017 r.

więcejmore_bullet

Młodzież w krajach (post)komunistycznych - potencjał innowacyjny, nowe konteksty, nowe problemy i nowe wyzwania

Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Szafraniec

Instytucja zamawiająca i finansująca: Projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs HARMONIA 4

Okres realizacji: 2013-2015

 

więcejmore_bullet

Instytucje w procesie przemian strukturalnych i społeczno-ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie w świetle wsparcia unijnego

N N112 129036


Kierownik projektu: dr Mirosław Drygas
Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt badawczy własny

Okres realizacji: 2009-2012

więcejmore_bullet

Wiejskie obszary depopulacyjne. Delimitacja i charakterystyka. Próba wieloczynnikowej delimitacji obszarów depresji demograficznej oraz charakterystyka struktury gospodarczej i społecznej tych obszarów

N N114 122337


Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Rosner
Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt badawczy własny

Okres realizacji: 2009-2012

więcejmore_bullet

Lokalne Grupy Działania w społecznościach wiejskich: między interwencją a interakcją. Ewaluacja pilotażowego programu LEADER+

N N116 251836


Kierownik projektu: doc. dr hab. Izabella Anna Bukraba-Rylska
Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt badawczy własny

Okres realizacji: 2009-2011

więcejmore_bullet

Znaczenie drugich domów dla rozwoju obszarów wiejskich

N N114 122935


Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystian Heffner
Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt badawczy własny

więcejmore_bullet

Mieszkańcy wsi wobec nowego modelu rozwoju wiejskiego

N N114 123035


Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Halamska
Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt badawczy promotorski

więcejmore_bullet

Sytuacja ekonomiczna wielozawodowych rodzin rolniczych

N N112 049635


Kierownik projektu: dr Marta Błąd
Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt badawczy własny

więcejmore_bullet

Ocena realizacji celu produkcyjno-ekonomicznego rolnictwa dolnośląskiego w warunkach zrównoważonego rozwoju

N N114 207834


Kierownik projektu: dr hab. Barbara Kutkowska
Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt badawczy własny

Okres realizacji: 2008-2010

więcejmore_bullet

Strategie rozwoju gmin wiejskich - podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich

N N115 118434


Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak
Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt badawczy własny

Okres realizacji: 2008-2010

więcejmore_bullet

Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polskich

N R11 0012 04


Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Kłodziński
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Typ projektu: rozwojowy

Okres realizacji: 5/05/2008-4/05/2011

więcejmore_bullet

Badanie porównawcze efektów wpływu polityki rozwoju obszarów wiejskich na gospodarkę krajową i regiony w Polsce i Finlandii

N N114 019 32/1216


Kierownik projektu: prof. dr hab. Leszek KLANK
Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji: 2007-2009

więcejmore_bullet

Wielofunkcyjność rolnictwa - podstawy identyfikacji, kwantyfikacji oraz powiązania z instrumentami polityki rolnej

N N112 050634


Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Wilkin
Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt badawczy własny

Okres realizacji: 2008-2010

więcejmore_bullet

Porzucona generacja" - ścieżki edukacyjne i wchodzenie w dorosłość

Nr 1 H01F 011 30

 

Kierownik projektu: doc. dr hab. Krystyna Szafraniec

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji: 21/04/2006 - 20/04/2009

więcejmore_bullet

Przyczyny zróżnicowanej strategii inwestycyjnej i dynamiki rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich w okresie przed i po wstąpieniu do UE

N N114 3974 33


Kierownik projektu: dr Beata Pięcek

Typ projektu: habilitacyjny

Okres realizacji:  2007-2009

więcejmore_bullet

Lokalne inicjatywy pozarządowe w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich

Nr 1 H02C 069 27

 

Kierownik projektu: dr Ryszard Kamiński

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji: 15/11/2004 - 14/03/2008

więcejmore_bullet

Aktywizacja rolnicza Karpat Polskich poprzez implementacje traktatu akcesyjnego z Unią Europejską

Nr 1 H02C 091 30


Kierownik projektu: doc. dr hab. inż. Wiesław Musiał

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji: 20/06/2006 - 19/06/2008

więcejmore_bullet

Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian

Nr 1 H02C 069 29


Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Rosner

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji: 16/11/2005 - 15/11/2007

więcejmore_bullet

Pomoc społeczna wobec wiejskich rodzin problemowych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Nr 1 H02E 027 29


Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji: 31/10/2005 - 30/10/2007

więcejmore_bullet

Wpływ migracji międzynarodowych na zasoby społeczności wiejskich. Świadomość dyskursywna, świadomość praktyczna

Nr 1 H01H 006 29


Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Wieruszewska

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji: 31/10/2005 - 30/12/2007

więcejmore_bullet