Badania

Strona główna / Badania / Rola i zadania kluczowych partnerów systemu wiedzy i innowacji w rolnictwie (Agricultural Knowledge and Innovation System - AKIS)

Ekspertyza „Rola i zadania kluczowych partnerów Systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (Agricultural Knowledge and Innovation System - AKIS)"

 

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [Umowa o dzieło nr 21/20 zawarta 20.02.2020 roku]

 

Wykonawca ekspertyzy - konsorcjum podmiotów:

1. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (lider konsorcjum)

2. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach (IUNG-PIB)

3. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP)

 

Zespół wykonawców ekspertyzy:

1. Dr Mirosław Drygas - IRWiR PAN - kierownik badania

2. Dr Katarzyna Bańkowska - IRWiR PAN

3. Prof. dr hab. Mariusz Matyka - IUNG-PIB

4. Dr Monika Kowalik - IUNG-PIB

5. Prof. dr hab. Walenty Poczta - UPP

6. Arkadiusz Sadowski - UPP

7. Dr Iwona Nurzyńska - ekspert zewnętrzny

8. Mgr Małgorzata Gelo-Kluczyńska - IRWiR PAN

 

 

Cel i przedmiot ekspertyzy

Podejście do programowania wsparcia z funduszy unijnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 opiera się na zasadniczo zmienionych zasadach w porównaniu z aktualną perspektywą finansową. Najważniejszą zmianą jest konieczność przedstawienia w jednym dokumencie strategicznym (Plan Strategiczny WPR - PSWPR) proponowanego na lata 2021-2027 wsparcia unijnego w ramach obu filarów WPR.

 

Obok konieczności pogłębienia subsydiarności i dodatkowości, podniesienia poziomu warunkowości środowiskowej oraz dążenia do zmniejszenia obciążeń biurokratycznych dla potencjalnych beneficjantów, jako kluczowy czynnik warunkujący uzyskanie planowanych rezultatów uznano skuteczny i efektywny transfer wiedzy i innowacji do praktyki nie tylko w rolnictwie, ale we wszystkich obszarach działalności gospodarczej.

 

Jako instytucjonalne narzędzie realizacji zakładanych celów w projektach rozporządzeń unijnych wskazano System Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (Agricultural Knowledge and Innovation System - AKIS)". Uznając jednocześnie, że wymaga on wzmocnienia i doskonalenia współpracy pomiędzy jego składowymi, aby jak najlepiej zaspakajać potrzeby rolników jego głównych odbiorców.

 

Przygotowując ekspertyzę przeprowadzono badania jakościowe oraz dokonano analizy funkcjonowania głównych partnerów AKIS (uczelnie rolnicze, instytuty podległe MRiRW, doradztwo rolnicze, szkolnictwo rolnicze oraz organizacje i samorząd rolniczy). Na tej podstawie wykonano analizę SWOT wspomnianych, głównych ogniw AKIS oraz sformułowano wnioski i rekomendacje dotyczące zmian systemowych oraz przedłożono propozycje interwencji do opracowywanego w MRiRW PSWPR na alta 2021-2027.

 

Ponadto opracowano pięć kwestionariuszy do przeprowadzenia pogłębionych badań ankietowych wśród głównych partnerów polskiego AKIS.

Powrót