Strona główna / Zespół / Pracownicy naukowi
img

prof. dr hab. dr h. c.

Marek Kłodziński

Zakład Ekonomii Wsi

Profesor
Adres email: marek.klodzinski@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 28 27

Pokój 224 -B


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Zjawisko dwuzawodowości w rolnictwie, proste formy kooperacji w rolnictwie, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, pozarolnicza przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, aktywizacja społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich, rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich na obszarach cennych przyrodniczo.


WYKSZTAŁCENIE

Magister z zakresu organizacji gospodarstw rolnych Wydział Rolniczy SGGW, 1964

Doktor nauk ekonomiczno-rolnych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW, 1971

Doktor hab. z zakresu nauk ekonomiczno-rolnych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW, 1974

Profesor nauk ekonomicznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW, 1992

Profesor zwyczajny Polska Akademia Nauk, 1997


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

1975-1982 Kierownik Zakładu Realizacji Badań IRWiR PAN

1992-1997 Dyrektor Centrum Naukowo-Wdrożeniowego SGGW

1998-2008 Kierownik Katedry Rozwoju Obszarów Wiejskich i Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie

1997-2008 Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

2008-2014 Kierownik Zakładu Ekonomii Wsi w IRWiR PAN

 

DOŚWIADCZENIA NAUKOWE ZDOBYTE ZA GRANICĄ

 

1965-1966 - roczna praktyka rolnicza w Anglii, w wyniku której wydana została książka o rolnictwie Wielkiej Brytanii (wydawnictwo PWRiL)

1975-1976 - roczny pobyt w USA (stypendysta prof. Sz. Pieniążka)

1980-2008 - piętnaście pobytów na uniwersytetach w Anglii: Oxford University, Reading University, Way College University of London, Plymouth University, Exeter University, Durham University

Między IRWiR PAN a uniwersytetami w Plymouth I Exeter - kierowanie współpracą, wymiana pracowników, organizacja wspólnych konferencji. Na Uniwersytecie w Oxford przyjęty na członka Wolfson College, a w Oxford Agrarian Studies ukazały 3 artykuły

2001-2006 - 3 pobyty stypendialne w Chinach w Instytucie Rozwoju Wsi Chińskiej Akademii Nauk Społecznych

1980-2005 - siedem krótkich dwutygodniowych pobytów na Uniwersytecie w Helsinkach, Mikkeli, Turku i Kuopio. Uniwersytet w Helsinkach opublikował pracę „Role of the Simple Forms of Cooperatin in the Polish Agiculture". Kierowanie współpracą IRWiR PAN z Institute for Rural Research and Training w Sainajoki and Department of Cooperative Studies Uniwersytet w Helsinkach oraz Wydziałem Socjologii na Uniwersytecie w Turku, 3 pobyty stypendialne na Węgrzech, 1 stypendium w Czechach, Bułgarii i Hiszpanii.


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • 2008-2011; Kierowanie projektem rozwojowym „Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polskich" finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; wynikiem grantu są opublikowane w IRWiR PAN cztery książki oraz raport „Natura 2000 - dobro publiczne, problem prywatny.
 • Kierowanie trzema grantami KBN związanymi z wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich, rozwojem przedsiębiorczości, aktywizacją społeczno-gospodarczą gmin wiejskich. Z każdego grantu ukazała się monografia zbiorowa w wydawnictwie IRWiR PAN.
 • Kierowanie dwoma grantami Fundacji im. Friedricha Eberta - wielofunkcyjny rozwój obszarów pogranicza zachodniego. Z badań na pograniczu polsko-niemieckim ukazały się trzy książki w języku polskim i trzy w języku niemieckim wydane przez Fundację Friedricha Eberta oraz IRWiR PAN i Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW.
 • Kierowanie dwoma grantami Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej - problematyka rozwoju przedsiębiorczości na wschodnim i zachodnim pograniczu Polski oraz przeobrażenia społeczno-gospodarcze pogranicza zachodniego. Z obu grantów ukazały się monografie zbiorowe wydane w IRWiR PAN.
 • Koordynacja naukowa grantu UE "Markettowns" Ramowy Program V UE.
 • Ponadto kierowanie mniejszymi (do 100.000 zł) grantami: 3 granty Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2 granty Agencji Nieruchomości Rolnych, 4 granty Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, 1 grant Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Uczestnictwo w 5 projektach PHARE:

 • Projekt P9312-05-09/553 "Identyfikacja priorytetów w modernizacji rolnictwa i sektora rolno-spożywczego w Polsce oraz sformułowanie ich strategii rozwoju w procesie integracji z Unią Europejską";
 • Projekt P9312-08-01/470P "Pomoc w wypracowaniu regionalnej polityki rozwoju terenów wiejskich i rolnictwa na szczeblu województw, gmin i ich związków w pasie zachodnich województw przygranicznych";
 • Projekt PL 9607-01-15/22/773 "Działania edukacyjne i upowszechnianie informacji na temat integracji z UE";
 • Projekt P9312-5-09 "Analiza potencjalnych możliwości eksportu produktów żywnościowych poza kraje Unii Europejskiej", koordynator projektu;
 • Projekt P9105-04-03 oraz P9312-05-09/568 „Restrukturyzacja produkcji i organizacji rynków owoców w rejonie Grójec-Warka", koordynator projektu.

PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
 • 11 monografii autorskich, 27 monografii pod redakcją naukową, rozdziały w książkach - 98, artykuły w czasopismach naukowych - 163, artykuły popularno-naukowe - 120. Razem 424 publikacje.

  Monografie autorskie

  • Przybyszew. Stulecie przemian polskiej wsi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa,2019, 146 s.
  • Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, IRWiR PAN, Warszawa, 2006.
  • Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa 1999.
  • Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1996.
  • Polska na tle ogólnoświatowych tendencji w rozwoju dwuzawodowości w rolnictwie, PWN, Warszawa 1986.
  • Gospodarstwa o mieszanych źródłach dochodu w Polsce i w innych krajach, IRWiR PAN, Warszawa, 1982
  • Dwuzawodowość w rolnictwie polskim, IRWiR PAN, Warszawa, 1978
  • Proste formy kooperacji w rolnictwie polskim, IRWiR PAN, Warszawa, 1976
  • Kooperacja pozioma w rolnictwie krajów kapitalistycznych, IRWiR PAN, Warszawa, 1976
  • Gospodarstwa chłopsko-robotnicze, PWN, Warszawa, 1974
  • Wpływ uprzemysłowienia na poziom i strukturę produkcji rolniczej, IRWiR PAN, Warszawa 1972.
  • Rolnictwo w Wielkiej Brytanii, PWRiL, Warszawa 1969.

  Monografie pod redakcją naukową

  • Kłodziński M., 2019, Wieś Przybyszew - zmieniające się formy wielofunkcyjności. [W:] Halamska M., Stanny M., Wilkin J. (red.), Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 2, IRWiR PAN, WN Scholar, Warszawa, s. 1163-1215.
  • Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski, IRWiR PAN, Warszawa, 2011, (współredakcja z A. Bołtromiukiem)
  • Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, IRWiR PAN, Warszawa, 2008
  • Odnowa wsi w integrującej się Europie, IRWiR PAN, Warszawa, 2007
  • Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa, 2005 (współredakcja z Włodzimierzem Dzunem)
  • Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych. (współredakcja: Włodzimierz Dzun), IRWiR PAN, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Warszawa 2003 .
  • Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, IRWiR PAN, Warszawa 2002 (współredakcja z B. Fedyszak-Radziejowską)
  • Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa, 2001
  • Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w procesie integracji z Unią Europejską, IRWiR PAN, Warszawa 2000
  • Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza" (współredakcja z A. Rosnerem), IRWiR PAN, Warszawa, 2000
  • Aktywizacja gospodarcza terenów wiejskich na pograniczu polsko-niemieckim w świetle procesów integracyjnych z Unią Europejską, IRWiR PAN, Akademia Rolnicza w Szczecinie, 1999
  • Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, SGGW, Warszawa, 1997
  • Sozialoekonomische Ungestaltungen der landlichen Raume des polnisch - deutschen Grenzgebiets, SGGW, Warszawa, 1997
  • Strategia rozwoju gmin wiejskich, SGGW, Warszawa, 1997
  • Przeobrażenia społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich pogranicza zachodniego, IRWiR PAN, SGGW, Warszawa, 1996
  • Ekonomiczno-społeczne ograniczenia oraz szanse wsi i rolnictwa na obszarach chronionych, SGGW, Warszawa, 1996
  • Polityka regionalna w rozwoju obszarów wiejskich, SGGW, Warszawa, 1995
  • Rolnictwo w gospodarce Opolszczyzny. Znaczenie, perspektywy, zagrożenia, SGGW, Warszawa, 1995
  • Rolnictwo i jego miejsce w rozwoju gospodarczym Opolszczyzny. Możliwości i kierunki przekształceń, Fundacja F. Eberta, IRWiR PAN, Warszawa, 1994
  • Multifunktionelle Entwicklung der landlichen Raume in den Grenzgebieten - Studie an Beispiel der Gemeinde Myślibórz, Fundacja F. Eberta, IRWiR PAN, Warszawa, 1994
  • Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, IRWiR PAN - SGGW, Warszawa, 1993
  • Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na terenach przygranicznych, Fundacja F. Eberta, Warszawa, 1993
  • Multifunktionelle Entwicklung der landlichen Raume in den Grenzgebieten Polnisch-Deutsche Region, Fundacja F. Eberta, Warszawa, 1993
  • Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na terenach przygranicznych - studium na przykładzie gminy Myślibórz, IRWiR PAN, Fundacja F. Eberta, Warszawa, 1993

ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń
 • Inna działalność naukowa


  W ostatnich 20 latach - wygłoszenie 70. referatów na konferencjach, przewodniczenie 29. komitetom organizacyjnym konferencji, napisanie 89 recenzji książek i artykułów, recenzja 25 rozpraw doktorskich, 6. habilitacyjnych i ocena dorobku naukowego na tytuł profesora - 11 osób.


CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • od 1998 - Członek Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, w latach 2006-2010 Prezes Zarządu Fundacji, od 2010 - Członek Rady Programowej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
 • 1997-2004 Redaktor Naczelny kwartalnika "Wieś i Rolnictwo"
 • 1999-2004 Wiceprzewodniczący Rady Programowej Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
 • 2000-2008 - założyciel Fundacji Rozwoju Obszarów Wiejskich Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach (Sekretarz Fundacji, członek Senatu)
 • Członek Rady do Spraw Rozwoju Rolnictwa i Wsi prze prezydencie RP Lechu Wałęsie - przewodniczenie Komisji do spraw Wielofunkcyjnego Rozwoju Wsi
  od 1988 - Członek Wolfson College Oxford University
 • 2004-2011 Członek Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN
 • Ekspert Krajowego Komitetu Sterującego do spraw Programu SAPARD
 • Ekspert przy tworzeniu Paktu dla Wsi i Rolnictwa
 • Członek Rady Programowej Agro-Info Fundusz Współpracy
 • Członek Rady Programowania Rozwoju przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Członkostwo w Radach Naukowych - IRWiR PAN, IERiGŻ, Rada Wydziału Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie
 • Członkostwo w Radach Programowych czasopism: Wieś Jutra, Ubezpieczenia w Rolnictwie, Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Regionalna Ekonomia (Ukraina)
 • Przewodniczący Rady Programowej kwartalnika Wieś i Rolnictwo

NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • Uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa przez Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Medal Polskiej Akademii Nauk za szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej związane ze społeczną rolą nauki
 • Laur Wydziału V PAN za wybitny wkład w rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych
  Odznaka Instytutu Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Odznaka honorowa Senatu SGGW
 • Odznaka honorowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Medal za Zasługi dla Ubezpieczenia Społecznego Rolnika
 • Odznaka honorowa Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie