Strona główna / Zespół / Pracownicy naukowi
img

prof. dr hab. dr h. c. mult.

Jerzy Wilkin

Profesor
Z najgłębszym smutkiem przekazujemy wiadomość, że w dniu 10 stycznia 2023 roku w wieku 75 lat odszedł Prof. dr hab. dr h. c. mult. Jerzy Wilkin.

Zapraszamy do zapoznania się z pozycją "Ekonomia jest piękna. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi", pod redakcją Łukasza Hardt i Dominiki Milczarek-Andrzejewskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2015 (do pobrania pełna wersja w PDF)


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Szeroki zakres problematyki społeczno-ekonomicznej, w tym zwłaszcza: rozwój gospodarczy, ewolucja i transformacja systemów społeczno-ekonomicznych, instytucjonalne uwarunkowania rozwoju, ekonomiczna rola państwa i sektora publicznego, integracja europejska, ekonomia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, naukowe podstawy polityki i wiele innych zagadnień.


WYKSZTAŁCENIE

Profesor zwyczajny, 1998

Profesor nauk ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, 1994

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, rozprawa habilitacyjna: "Współczesna kwestia agrarna", 1985
Doktor nauk ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, praca: "Tworzenie i podział dochodów ludności rolniczej w Polsce", 1976
Magister ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, 1970

 


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Prof. Jerzy Wilkin pełnił wiele ważnych funkcji w instytucjach akademickich.

 

Od kilkunastu lat związany jest z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, gdzie kieruje  Zakładem Integracji Europejskiej.

Będąc dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim, Profesor uruchomił w 1991 r. na tej uczelni  pierwsze w Polsce magisterskie studia amerykanistyczne (na wzór area studies istniejących w uczelniach zachodnich).

1996-2014 - kierownik Katedry Ekonomii Politycznej, Uniwersytet Warszawski

W latach 1970-2014 -  Prodziekan i Dziekan wydziału, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Profesor Jerzy Wilkin odbył wiele staży naukowych i wizyt studialnych oraz prowadził wykłady w kilkunastu krajach, w tym  jako Visiting Professor (USA - Indiana University, Kent State University, Notre Dame University), a także w Chinach, Wielkiej Brytanii, Belgii, Włoszech, Niemczech, Węgrzech, Korei Południowej, Słowacji, Czechach oraz Francji.

 


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

Prof. Jerzy Wilkin kierował wieloma międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi, w tym projektami PHARE i KBN. W latach 2000-2003 był kierownikiem polskiej grupy badawczej w 5 Ramowym Programie Unii Europejskiej w projekcie: "Strategy for Integrated Development of Agriculture and Rural Areas in Central and East European Countries".


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
 • Książki i rozdziały w książkach

  • Wilkin J., 2021. Ewolucja roli państwa w gospodarce i społeczeństwie - analiza i ocena niebezpieczeństw. [W:] Kokoszczyński R. (red.), Modele w ekonomii. Księga jubileuszowa Profesora Wojciecha Maciejewskiego. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 171-186.

  • Wilkin J. (2019): Ewolucja znaczenia ziemi rolniczej w rozwoju wiejskiej gospodarki. [w:] Halamska M., Stanny M., Wilkin J. (red.), Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 2, IRWiR PAN, WN Scholar, Warszawa, s. 841-878.
  • Wilkin J. (red.) (2019): Poland in the European Union: Achievements, Problems & Prospects. Polish Academy of Sciences, Division One: Humanities and Social Sciences, Warsaw, s. 94
  • Wilkin J. (2019): Wieś i miasto – czym są, co je dzieli, łączy i zmienia? [w:] Open Eyes Book 4, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków s. 115- 138
  • Wilkin J. (2019): Nauka przekracza wszelkie granice – także w ekonomii. [w:] Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk. Problemy klasyfikacyjne. Red. naukowa Marian Gorynia. Polska Akademia Nauk, Warszawa, s. 57-68
  • Wilkin J. (2019): Wartości, instytucje i mechanizmy integracji europejskiej. [w:] Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej. CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, s. 17-24
  • Michałek J., Wilkin J. (2019): Unia Europejska – źródło cennych korzyści ekonomicznych dla Polski. [w:] Jestem obywatelem Unii Europejskiej. Redakcja naukowa R. Kuźniar, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 94-129
  • Michałek J., Wilkin J. (2019): O potrzebie ekonomii zaangażowanej i sposobach jej uprawiania. [w:] Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko. Red. naukowa: E. Mączyńska, PWN, Warszawa, s. 21-30
  • Wilkin J. (2019): Integracja europejska jako projekt cywilizacyjny. [w:] Olechnicka A., Herbst M. (red.). Równość czy efektywność rozwoju. Eseje inspirowane dorobkiem naukowym Grzegorza Gorzelaka. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 268-280
  • Wilkin J. (2019): Transformacja postsocjalistyczna i integracja europejska - współzależności, ocena efektów i perspektywy. [w:] Belka M., Orłowski W. M. (red.). Gospodarka polska - szanse i zagrożenia, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 72-83.
  • Wilkin J., Nurzyńska I. (2018): Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), Warszawa
  • Wilkin J. (2016): Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. s 262, ISBN 978-83-7383-800-0
  • Wilkin J., Nurzyńska I. (red.) (2016): Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi. FDPA, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 252, ISBN 978-83-7383-822-2 . W raporcie tym znajduje się także rozdział mojego autorstwa: Polska wieś na tle kraju i Europy- Synteza raportu s. 11-20. Niedługo ukaże się wersja tego raportu w języku angielskim.
  • Wilkin J. (2016): Państwo - pożyteczny Lewiatan. [w:] Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, pod red. Witolda Morawskiego, Warszawa: Wolters Kluwer, s.216-229, ISBN 978-83-264-9493-2
  • Wilkin J. (2016): Obszary wiejskie w Polsce - przemiany i znaczenie, [w:] Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce, pod red. Agaty Górnej, Pawła Kaczmarczyka i Magdaleny Lesińskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 195-201, ISBN 978-83-7383-818-5
  • Wilkin J. (2015): Ekonomia wolności i ekonomia zniewolenia. Kiedy ekonomia sprzyja poszerzaniu ludzkiej wolności, a kiedy ją ogranicza?, [w:] Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy, Pod red. E. Mączyńskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 19-29
  • Wilkin J. (red.), (2015): Finansowanie szkół wyższych ze środków publicznych. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część IV, FRP, KRASP, Warszawa, s. 115
  • Wilkin J. (2015): Czy ekonomia jest nauka humanistyczną?, [w:] Socjologia uspołecznienia. Księga dedykowana Profesor Mirosławie Marody, Pod redakcją M. Lewickiego, S. Mendesa, A. Przybylskiej, M. Sikorskiej i C. Trutkowskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 177-188
  • Wilkin J. (2014): Epoka wielkich zmian - 25 lat polskiej transformacji, [w:] Wykłady inaugurujące rok akademicki 2014/2015, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji i. Marka Dietricha, Warszawa, s. 75-86
  • Wilkin J. (2014): Przyszłość polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym, [w:] Wykłady w Trybunale Konstytucyjnym z lat 2011-2012, Trybunał Konstytucyjny, Warszawa, s. 159-170
  • Wilkin J. (2014): Bilans 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi, Pod red. I. Nurzyńskiej i W. Poczty, Wydawnictwo Naukowe Scholar, FDPA, Warszawa, s. 11-26
  • Wilkin J. (2014): Ekonomia rolnictwa i rozwoju wsi - ile ekonomii, a ile polityki. [w:] Agrobiznes w teorii i w praktyce. Księga jubileuszowa poświęcona prof. dr hab. inż. Dr H.C. Stanisławowi Urbanowi. Pod red. A. Olszańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 36-47
  • Wilkin J. (2014): Zagrożenia globalne wynikające ze zmian strukturalnych i instytucjonalnych, [w:] Kryzysy systemowe. Pod red. J. Kleera, E. Mączyńskiej, J.J. Michałka i J. Niżnika. Polska Akademia nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus", Warszawa, s. 51-62
  • Wilkin J. (2014): Osiągnięcia organizacyjne profesora Włodzimierza Siwińskiego w zakresie rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki (szkic osiągnięć), [w:] Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform? Księga jubileuszowa Profesora Włodzimierza Siwińskiego. Redakcja naukowa: A. Cieślik, J.J. Michałek, Wydawnictwo Uniwersytetu warszawskiego, Warszawa, s. 22-25
  • Wilkin J. (2013): Jaka powinna być misja uniwersytetu w warunkach przełomu cywilizacyjnego? [w:] Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Woźnickiego. Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, s. 25-30
  • Wilkin J. (red.) (2013): Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać? Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 467
  • Wilkin J. (2013): Wkład Profesora Franciszka Tomczaka w rozwój ekonomiki rolnictwa w Polsce. [w:] Znaczenie rolnictwa - perspektywa historyczna i międzynarodowa. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, s. 37-44
  • Wilkin J., Nurzyńska I., (red.) (2012): Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, FDPA i Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 244
  • Wilkin J. (2012): Polskie rolnictwo i wieś w globalnej przestrzeni - szanse, zagrożenia i mechanizmy dostosowawcze, [w:] Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski. Pod red. W. Morawskiego, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 140-154
  • Wilkin J. (2012): Profesor Czesław Noniewicz - szkic biograficzny, [w:] Między ekonomią a historią. Pod red. R. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, J. Wilkina i M. Zalesko, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, s. 15-21
  • Wilkin J. (red.) (2012): Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 281
  • Wilkin J. (2012): Wieś i rolnictwo w strukturach współczesnej Polski, [w:] Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa, pod red. M. Drygasa i K. Zawalińskiej. IRWiR PAN, Warszawa, s. 19-40
  • Wilkin J. (2012): W poszukiwaniu odpowiedniej roli państwa w gospodarce, [w:] Gospodarka rynkowa wobec nowych wyzwań - Polska i Rosja, Pod red. J. Kotowicz-Jawor, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, s. 65-74
  • Barcz J., Wilkin J. (red.) (2011): Wybrane zagadnienia dotyczące finansowania uczelni. Centrum Analiz i Dialogu Fundacji Rektorów Polskich, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, s. 107
  • Wilkin J. (2011): Jak zapewnić rozwój wsi w warunkach zmniejszającej się roli rolnictwa, [w:] Wieś jako przedmiot badań naukowych. Pod red. M. Halamskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 117-138
  • Wilkin J. (2011): Państwo w globalnym systemie współczesnej gospodarki. Wprowadzenie do dyskusji, [w:] Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy. Tom I, Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus", redakcja naukowa: Jerzy Kleer, Andrzej P. Wierzbicki, Zbigniew Strzelecki, Leszek Kuźnicki, Warszawa, s. 177-180
  • Wilkin J. (2011): Propozycje zmian przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej, [w:] 30 rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność" - polska wieś a wspólna polityka rolna do 2020 roku. Kancelaria Senatu, Warszawa, s. 57-63
  • Wilkin J. (2011): Racjonalność systemu zamówień publicznych w świetle zasad autonomii uczelni i teorii kosztów transakcyjnych, [w:] Wybrane zagadnienia dotyczące finansowania uczelni. Pod red. J. Barcza i J. Wilkina, Centrum Analiz i Dialogu Fundacji Rektorów Polskich, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, s. 15-22
  • Mączyńska E., Wilkin J. (red.) (2010), Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 316 (redakcja tomu i autorstwo jednego rozdziału)
  • Nurzyńska I., Wilkin J., (red.) (2010), Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 208 (redakcja tomu i autorstwo jednego rozdziału). Raport ten ukazał się także w j. angielskim p.t. Rural Poland 2010. Rural Development Report dostępny online: WWW.fdpa.org.pl
  • Wilkin J. (2010): Ewolucja polityki Unii Europejskiej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów. Praca zbiorowa pod red. A. Tucholskiej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, s. 264-276
  • Wilkin J. (2010): Konwergencja systemów czy uniwersalia polityki? - Upodabnianie się polityki rolnej Stanów Zjednoczonych i Wspólnej Polityki Rolnej, [w:] Agroekonomia w warunkach rynkowych - problemy i wyzwania, pod red. A. Grzelaka i A. Sapy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 74-90
  • Wilkin J. (2010): Liberalna koncepcja ładu polityczno-gospodarczego. [w:] Modernizacja Polski. Struktury, agencje, instytucje. Pod red. W. Morawskiego, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, str. 231-25
  • Wilkin J. (2010): Multifunctionality of agriculture - theoretical and practical problem [w:] Selected considerations of the agricultural policy, Ministry of Agriculture and Rural Development, Warsaw, s. 45-48
  • Wilkin J. (red.) (2010), Reformowanie systemu szkolnictwa wyższego w Polsce - uwarunkowania ekonomiczno-finansowe i prawne, Ośrodek Analiz Ekonomicznych Sektora Publicznego WNE UW i Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, s. 124
  • Wilkin J. (red.) (2010): Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa s. 228 (redakcja tomu i autorstwo 3 rozdziałów)
  • Michałek J., Wilkin J. (2009): Wstępna ocena konsekwencji niepowodzenia sesji ministerialnej Doha (lipiec 2008) dla instrumentów stosowanych w ramach WPR [w:] Polityka rolna Unii Europejskiej po 2013 roku, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, str. 45-72
  • Wilkin J. (2009): Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce [w:] Polskie szkolnictwo wyższe - stan, uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, str. 79-132
  • Wilkin J. (2009): Instytucjonalne teorie państwa - przegląd wybranych koncepcji [w:] Ekonomia 3. Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna, Pod red. Klimczak B., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, str. 77-90
  • Wilkin J. (2009): Rola nauk społecznych w myśleniu o przyszłości i jej kształtowaniu [w:] Rola nauki w myśleniu o przyszłości, Pod red. Kleer J., Galwasa B., Wierzbickiego A., Polska Akademia Nauk, Warszawa, str. 49-61
  • Wilkin J. (2009): Rozpad i instytucjonalizacja ładu społeczno-ekonomicznego w Polsce: przypadek transformacji postsocjalistycznej. [w:] Więzi społeczne i przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa, str. 64-74
  • Wilkin J. (2009): Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne [w:] Polityka gospodarcza a rozwój kraju, Pod red. Płowiec U., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, str. 305-325
  • Csaki C., Forgacs C., Milczarek-Andrzejewska D., Wilkin J. (eds.) (2008): Restructuring market relations in food and agriculture in Central and Eastern Europe: Impacts upon small farmers., Agroinform Publishers, Budapest, pp. 322
  • Nurzyńska I., Wilkin J. (red.) (2008): Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, FDPA, Warszawa, s. 218
  • Nurzyńska I., Wilkin J. (eds.) (2008): Rural Poland 2008. Rural Development Report, FDPA, Warsaw, s. 218
  • Wilkin J. (2008): Agriculture in New Member States - Expectations and lessons learned [w:] Agricultural economics and transition: What was expected, what we observed, the lessons learned, Edited by Csaba Csaki and Csaba Forgacs, Leibniz - Institut fur Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa, Halle, str. 475-487
  • Wilkin J. (2008): Ewolucja społeczno-ekonomicznych podstaw legitymizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej [w:] Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian., Pod red. M. Drygas i A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa 2008
  • Wilkin J., Milczarek D., Fałkowski J., Malak-Rawlikowska A. (2008): Farm-level restructuring in Poland. Evidence from dairy sector, International Institute for Environment and Development (IIED), London
  • Wilkin J. (2008): Obsłowlennosti razwitija polskogo selskogo choziajstwa w ewropiejskom i globalnom kontekstie. Tieoreticzeskije i prakticzeskije implikacji [w:] Trudy wolnogo ekonomiczeskogo obszczestwa Rosji, Pod red. G. Ch. Popow i in., Wolnoje Ekonomiczeskije Obszczestwo Rosji, Moskwa, str. 48-73
  • Wilkin J. (2008): Państwo a gospodarka - instytucjonalne podstawy autonomii i współzależności [w:] Strukturalne podstawy demokracji, Pod red. Andrzeja Rycharda, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
  • Wilkin J. (2008): Przedsiębiorstwo - rynek - społeczeństwo. Przegląd koncepcji teoretycznych [w:] Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki, Pod red. E. Leś, Warszawa, str. 57-66
  • Wilkin J. (2008): Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich [w:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, Pod red. Marka Kłodzińskiego, IRWiR PAN, Warszawa, str. 9-20
  • Fałkowski J., Malak-Rawlikowska A., Milczarek-Andrzejewska D., Wilkin J. (2007): The Dairy Sector in Poland, Regoverning Markets Agrifood Sector Series Study, International Institute for Environment and Development, Londyn
  • Juchniewicz M., Milczarek D., Wilkin J. (2007): Country Studies:Countries in Transition from State Control - Poland [w:] Regoverning Markets. A Place for Small-Scale Producers in Modern Agrifood Chains?, Edited by B. Vorley, A. Fearne i D. Ray, Gower Publishing Company, Hampshire, str. 95-104
  • Wilkin J. (2007): Polska wieś i rolnictwo w obliczu wielkiej zmiany [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Pod red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, str. 161-179
  • Wilkin J. (2007): Przemiany na obszarach wiejskich w Polsce w okresie transformacji systemowej i integracji europejskiej [w:] Odnowa wsi w integrującej się Europie . Pod redakcją naukową M. Kłodzińskiego, M. Błąd i R. Wilczyńskiego, IRWiR PAN, Warszawa
  • Wilkin J. (2007): Rynek, państwo i społeczeństwo w Polsce: dojrzewanie równowagi instytucjonalnej [w:] Gospodarka i demokracja w Polsce. Dojrzałość i trwałość instytucji, Pod red. J. Kleera, A. Kondratowicza, CeDeWu.PL, Warszawa, str. 39-48
  • Błąd M., Klepacka D., Wilkin J. (praca zbiorowa, red.) (2006): Polska strategia w procesie kształtowania Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa. IRWiR PAN, Warszawa, 161 str.
  • Ratinger T., Ferenczi T., Wilkin J., Bright H., (2006): The Central European Countries: Heritage and Challenges [w:] Integrated Development of Agriculture and Rural Areas in Central European Countries, Edited by S. Davidova, K. Bauer and M. Cuddy, Lexington Books, str. 1-26
  • Nurzyńska I., Wilkin J. (red.) (2006): Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, 188 str.
  • Wilkin J. (2006): Co wniosła transformacja postsocjalistyczna do teorii ekonomii? [w:] Wkład transformacji do teorii ekonomii, Pod red. Kleer J., Kondratowicz A., CeDeWu, Warszawa, str. 111-121
  • Wilkin J. (2006): Człowiek w ekonomii, czyli o konwersji zasobów ludzkich w kapitał [w:] Jednostkowe i społeczne zasoby wsi, Pod red. K. Szafrańca, IRWiR PAN, Warszawa, str. 97-106
  • Wilkin J. (2006): Polityka rolna Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej - przyczyny niespodziewanej konwergencji [w:] Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota, efektywność i możliwość zastosowania, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, str. 398-405
  • Juchniewicz M., Milczarek D., Wilkin J. (2005): Regoverning Agrifood Markets in CEEC - Poland's Pork and Apple Markets [w:] How Effective is the Invisible Hand? Agricultural and Food Markets in Central and Eastern Europe, Pod red. Brosig, S. i Hockmann, H., IAMO, Halle 2005, str.22-39.
  • Wilkin J. (red. naukowy i współautor) (2005): Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. Fundusz Współpracy, Warszawa, str. 215
  • Wilkin, J. (red.) (2005) Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa
  • Fedyszak-Radziejowska B., Frenkel I., Klepacka D., Liro A., Milczarek D., Poczta W., Tabor S., Wilkin J., Żukowski T. (red. naukowa) (2004): Polska wieś po wejściu do Unii Europejskiej, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa
  • Marody M., Wilkin J. (red.) (2004): Na prostej? Polska w przededniu członkostwa w UE. EU-monitoring VII, Friedrich Ebert Stiftung, Kraków , s. 250
  • Marody M., Wilkin J. (eds.) (2004): On course? Poland on the eve of EU accession, EU-monitoring VII, Friedrich Ebert Stiftung, Kraków , p. 250
  • Wilkin J. (red. naukowy i współautor) (2004): Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj? Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 145 str.
  • Wilkin J. (2004): Global and European Determinants of Rural and Agricultural Development in Poland, [w:] Problems of Village and Agriculture during Market Reorientation of the Economy, edited by A. Rosner, Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences, Rural Development Institute, Chinese Academy of Social Sciences, Warsaw, str. 79-88
  • Bednarski M., Wilkin J. (red.) (2003): Ekonomia dla prawników i nie tylko, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, 534 str. (cztery wydania, ostatnie w 2008 r.)
  • Marody M., Wilkin J. (red.) (2003): Na prostej? Polska w przededniu członkostwa w UE, Fundacja F. Eberta, Kraków, 250 str.
  • Marody M., Wilkin J. (eds). (2003): On Course? Poland on the Eve of EU Accession, F. Ebert Foundation, Kraków, s. 250
  • Michalak T., Wilkin J. (2003): Rynek, społeczeństwo obywatelskie, państwo a sytuacja grup zmarginalizowanych, [w:] W stronę aktywnej polityki społecznej pod. Red. T. Kazimierczaka i M. Rymszy, Instytut Spraw Publicznych Warszawa, str. 39-73
  • Wilkin J. (2003): Peryferyjność i marginalizacja w świetle nowych teorii rozwoju (nowa geografia ekonomiczna, teoria wzrostu endogennego, instytucjonalizm), [w:] Regiony Peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, Pod. Red. A. Bołtromiuka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, str. 44-52
  • Wilkin J. (red. naukowy i współautor) (2003): Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 350 str.
  • Wilkin J. (współautor) (2003): Policy Vision for Sustainable Rural Economies in an Enlarged Europe, ARL, Hanover, 230 str.
  • Marody M., Wilkin J. (red.) (2002): Meandry instytucjonalizacji : Dostosowanie Polski do Unii Europejskiej, Fundacja Eberta, Kraków (wersja angielska: The Vagaries of Institution Building: Poland's Adjustment to the European Union), Friedrich Ebert Stiftung przedstawicielstwo w Polsce, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE, Kraków, str. 217
  • Wilkin J. (2002): Budowa instytucji wspierających rozwój wsi i rolnictwa w kontekście integracji Polski z Unią Europejską [w:] Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju, IERiGŻ, IRWiR PAN, SGH - Katedra Agrobiznesu, Warszawa
  • Wilkin J., (2002): Polska wieś i rolnictwo w obliczu wielkiej zmiany [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Pod red. Mirosława Marody, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa
  • Wilkin J. (red. naukowy) (2002): Rural Poland 2002. The Countryside Report, FDPA, Warsaw, str. 136
  • Wilkin J. (2002): Rural Poland in the Process of Systemic Transformation: Attitudes of the Rural Population towards the Market, State and European Integration, [w:] Social Change. Adaptation and Resistance, Edited by T. Klonowicz and G. Wieczorkowska, Warsaw University, Institute for Social Studies, Warsaw, str. 49-60
  • Wilkin J. (2002): Strategie adaptacyjne mieszkańców wsi, [w:] Mieszkańcy wsi o integracji europejskiej, Pod. Red. L. Kolarskiej-Bobińskiej, Instytut Spraw Publicznych, str. 25-36
  • Wilkin J. (2002): Wieś i rolnictwo w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską - oczekiwane korzyści i niezbędne dostosowania. [w:] Polskie rolnictwo w obliczu integracji europejskiej. Pod red. J. Mujżela, K. Duczkowskiej-Małysz i E. Mączyńskiej. Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa, s. 60-70
  • Bołtromiuk A., Bukowska G., Górniak K., Klepacka D., Łukaszewicz A, Milczarek D., Wilkin J., Woźniak L., Woźniak M., Zawalińska K. (2001): Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, WNE UW, Warszawa
  • Kolarska-Bobińska L., Rosner A., Wilkin J. (red.) (2001): Przyszłość wsi polskiej [w:] Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje, ISP, Warszawa
  • Wilkin J. (współautor) (2001): Polski talk show. Dialog społeczny a integracja europejska, Pod red. M. Marody i J. Hasusnera, Fundacja F. Eberta, Kraków (wersja angielska: Polish Talk Show: Social Dialogue and European Integration), 210 str.
  • Wilkin J. (2001): Rolnictwo i wyżywienie - tendencje i paradoksy rozwoju [w:] Wiek wielkich przemian, Pod red. Michała Dobroczyńskiego, Aleksandry Jasińskiej, Adam Marszałek, Warszawa-Toruń
  • Wilkin J. (2001): Struktura agrarna [w:] Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999. Pod red. Waldemara Kuczyńskiego, Warszawa, s. 652-654
  • Wilkin J. (autor 4 rozdziałów) (2000): Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - nadzieje i obawy polskiej wsi , Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 34-52, 80-85, 140-147, 191-197
  • Wilkin J. (współautor) (2000): Jakość rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej? Pod red. J. Hausnera i M. Marody, Fundacja F. Eberta, Kraków (wersja angielska: The Quality of Governance) , 205 str.
  • Wilkin J. (2000): Polska wieś 2000, FDPA, Warszawa (wersja angielska: Rural Poland 2000)
  • Wilkin J. (współautor) (1999): Trzy Polski: Potencjał i bariery integracji z Unią Europejską. EU- monitoring III, Pod red. J. Hausera, M. Marody, F. Ebert Stiftung, Warszawa, str. 178
  • Wilkin J. (1999): Wielofunkcyjna wieś i wielofunkcyjne rolnictwo w polityce państwa [w:] Społeczne aspekty transformacji systemowej w Polsce, Wydawnictwo Key Text, Warszawa
  • Iwanek M., Wilkin J. (1998): Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, WNE UW, wyd. II, Warszawa, str. 175
  • Wilkin J. (1998): Przekształcenia państwowych gospodarstw rolnych - procesy racjonalizacji i marginalizacji [w:] Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, ich załogi i nowi gospodarze, Pod red. B. Fedyszak-Radziejowskiej, IRWiR PAN, Warszawa, str. 43-55
  • Wilkin J. (1998): Przystąpienie czy integracja? Polska droga do Unii Europejskiej. EU-monitoring II (Accession or Integration? Poland's Road to the European Union. EU-monitoring II), F.Ebert Stiftung, Warszawa, str. 67-98
  • Wilkin J. (1998): Znaczenie inwestycji zagranicznych w procesie modernizacji gospodarki żywnościowej w Polsce [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Praca zbiorowa pod red. Z. Olesińskiego, PWE, Warszawa, str. 136-151
  • Wilkin J. (1997): Central and East European Agriculture in Transition, [w:] Restructuring Economies Poland and Scotland, Pod red. W.V. Wallace, University of Warsaw, Faculty of Economics, Warsaw, str. 90-97
  • Wilkin J. (redaktor i współautor) (1997): Efektywność a sprawiedliwość, Key Text, Warszawa, 205 str.
  • Wilkin J. (1997): Globalizm i lokalizm we współczesnym rozwoju gospodarczym. [w:] Rozwój gospodarczy i zmiany strukturalne w ujęciu regionalnym, Tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, str. 11-18
  • Wilkin J. (1997): Główne uwarunkowania ewolucji systemu gospodarczego w Polsce. [w:] Ustrojowa wizja gospodarki polskiej, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa, str. 147-165
  • Wilkin J. (1997): Przedsiębiorczość na wsi - główne determinanty i uwarunkowania. [w:] Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój terenów wiejskich, Akademia Rolnicza im. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Ekonomiczny w Rzeszowie, Rzeszów, str. 5-116
  • Wilkin J. (red. naukowy) (1997): Ustrojowa wizja gospodarki polskiej, DDiW IRiSS, Warszawa
  • Wilkin J. (1997): Zagospodarowywanie ziemi i siły roboczej. Dylematy polityki społeczno-ekonomicznej wobec obszarów popegeerowskich. [w:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. Pod red. M. Kłodzińskiego i A. Rosnera, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, str. 289-303
  • Lewandowski J., Wilkin J. (praca zbiorowa, red.) (1996): Produkcyjne i konsumpcyjne zachowania gospodarstw wiejskich w okresie przemian systemowych, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa, 144 str.
  • Wilkin J. (1996): Międzynarodowe uwarunkowania strategii rozwoju rolnictwa w Polsce, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej, Warszawa, 24 str.
  • Wilkin J. (1996): Transformacja rolnictwa - inna perspektywa. [w:] Studia nad reformowaną gospodarką. Aspekty instytucjonalne. Pod red. M. Okólskiego i U. Sztanderskiej, PWN, Warszawa, str. 329-354
  • Wilkin J. (1996): Ziemia i wartości - aksjologiczne przesłanki polityki rolnej i polityki wiejskiej. [w:] Ekonomika i polityka rolna w procesie transformowania gospodarki. Praca zbiorowa pod red. B. Kożuch, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok, str. 37-46
  • Wilkin J. (1995): Jaki kapitalizm, jaka Polska?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 166 str.
  • Wilkin J. (1995): Reforming Polish agriculture: conflict of interests and expectations, [w:] South Africa and Poland in Transition. A Comparative Perspective, Pod red. Ursula van Beek HSRC Publishers, Pretoria, str. 433-456
  • Wilkin J. (1994): Kilka refleksji na temat roli państwa w gospodarce rynkowej. [w:] Państwo kontra rynek, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Wikno, s. 1-27
  • Wilkin J. (współredaktor i współautor) (1994): Problemy integracji rolnictwa polskiego z Unią Europejską, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, str. 280
  • Wilkin J. (1994): The Sequence and Speed of Economic Transformation, [w:] A Comparative Study of Policy-making Structures. Dynamic Interactions among Politics, Bureaucracy and Business in the Decission-making Process, The Korean Association for Public Administration, Korea, str. 163-200
  • Wilkin J. (1993): Demokracja a gospodarka rynkowa - podstawowe współzależności i doświadczenia, [w:] Gospodarka polska w okresie zmian. Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Sopot, s. 29-44
  • Wilkin J. (1993): Integracja i liberalizacja gospodarcza a sprawy polskiego rolnictwa: podstawowe problemy i współzależności [w:] Transformacja rolnictwa polskiego w perspektywie integracji ze Wspólnotami Europejskimi, Pod red. A. Marszałka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, str. 35-51
  • Wilkin J. (współautor) (1992): Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego, KeyTex, Warszawa, 141 str.
  • Wilkin J. (1992): Rolnictwo - hamulec czy motor transformacji polskiej gospodarki. [w:] Znaczenie rolnictwa w procesie transformacji gospodarczej w Polsce. Pod red. A. Kwiecińskiego, WNE UW /PPRG/, Warszawa, str. 7-16
  • Wilkin J. (1992): The Role of Peasants in the Systemic Transformation of the Polish Economy. [w:] The Economic Transformation of Eastern Europe: views from within Pod red. B.S. Katz and L. Rittenberg, Praeger, Westport, str. 167-178
  • Wilkin J. (1991): Teoria socjalistycznego systemu gospodarczego - kierunki ewolucji i proces rozpadu. [w:] Pamięci Edwarda Lipińskiego. Szkice ekonomiczne. Pod red. E. Domańskiej, PWE Warszawa, str. 225-250
  • Wilkin J. (1990): Ekonomia polityczna. Pod red. J. Lewandowskiego i W.B. Sztybera, wyd. III, PWN, Warszawa
  • Wilkin J. (1990): Społeczne i ekonomiczne kryteria oceny efektywności gospodarowania w rolnictwie. [w:] Polityka rolna w okresie przemian systemowych. Pod red. J. Lewandowskiego, Uniwersytet Warszawski, WNE, Warszawa, str. 11-121
  • Wilkin J. (1989): Nauczanie ekonomii politycznej w procesie kształcenia studentów kierunków nieekonomicznych; dotychczasowe problemy i sposoby ich rozwiązywania. [w:] Dydaktyka ekonomii politycznej z uwzględnieniem teorii i praktyki gospodarczej. Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Rolnicza, Siedlce
  • Wilkin J. (red.), (1989): Peasant Farming in the System of the Socialist Economy. Foundations and Efficiency of Adjustment Mechanisms. Warsaw University, Dep. of Economic Sciences, Warsaw, 104 str.
  • Wilkin J. (1989): Private Agriculture and Socialism: The Polish Experience. [w:] Poland: The Economy in the 1980's. Pod red. R. Clarke, Longman, str. 61-71
  • Wilkin J. (1989): Rural Incomes and Expenditure Patterns in Poland, "Studies in International Economics and Geography", Stockholm School of Economics, Research Report No 9
  • Wilkin J. (1988): Ekonomia polityczna. Pod red. J. Lewandowskiego i W.B. Sztybera, wyd. II, PWN, Warszawa,
  • Wilkin J. (1988): Ekonomiczne mechanizmy kształtujące zachowania gospodarstw o mieszanych źródłach dochodów. [w:] Ekonomiczne mechanizmy kształtujące zachowania gospodarstw wiejskich, Pod red. J. Lewandowskiego, Uniwersytet Warszawski, WNE, Warszawa, str. 52-79
  • Wilkin J. (red.), (1988): Gospodarka chłopska w systemie gospodarki socjalistycznej. Podstawy i skuteczność mechanizmu adaptacji. Uniwersytet Warszawski, WNE, Warszawa, 239 str.
  • Wilkin J. (1988): Metodologiczne podstawy badania zachowań gospodarstw wiejskich [w:] Ekonomiczne mechanizmy kształtujące zachowania gospodarstw wiejskich, Pod red. J. Lewandowskiego, Uniwersytet Warszawski, WNE, Warszawa, str. 3-23
  • Wilkin J. (1988): Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w roli bufora polskiej gospodarki. [w:] Nasza kondycja i nasze perspektywy. Uniwersytet Warszawski, WNE, Warszawa, str. 99-107
  • Wilkin J. (1987): Ekonomia polityczna. Pod red. J. Lewandowskiego i W.B. Sztybera, wyd. I, PWN, Warszawa, str. 214-253
  • Wilkin J. (1987): Reakcja chłopów na politykę rolną państwa w ujęciu historycznym. [w:] Rzeczywistość polska i sposoby radzenia sobie z nią. Pod red. M. Marody i A. Sułka, Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, Warszawa, str. 205-224
  • Wilkin J. (1986): Współczesna kwestia agrarna, Seria: Ekonomia XX wieku, PWN, Warszawa, 368 str.
  • Czerwińska E., Wilkin J. (1981): Ewolucja stosunków produkcji w uspołecznionym rolnictwie krajów socjalistycznych [w:] Stosunki produkcji i ich ewolucja. Pod red. J. Lewandowskiego i R. Wolniaka, KiW, Warszawa, str. 117-131
  • Moskwa A., Socha M., Wilkin J. (1981): Kierunki reform polityczno-gospodarczych w Polsce [w:] Reforma gospodarcza - propozycje, tendencje, kierunki dyskusji. Pod red. R. Krawczyka, PWE, Warszawa, str. 201-278
  • Wilkin J (1979): Stosunki produkcji w rolnictwie krajów socjalistycznych, IPPML, Warszawa, str. 141
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
 • Artykuły w czasopismach i w seriach wydawniczych

  • Wilkin J., Kargol-Wasiluk A., Zalesko M. (2019): Równowaga instytucjonalna – fundament równowagi gospodarczej. „Ekonomista” Nr 6, s. 659-679
  • Wilkin J. (2019): Eugeniusz Rychlewski (1926–2019). „Ekonomista” nr 6 (144), s. 656
  • Wilkin J, Panfil K. (2019): Rural Poland and the EU, “Rural Connections. The European Rural Development Magazine” Spring/Summer, s. 38-39
  • Wilkin J. (2019): Wieś rośnie, rolnictwo nie nadąża. „Wiadomości Uniwersyteckie”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, nr 8-9, s. 23
  • Wilkin J. (2019): Władza za nieróbstwo. Rozmowa z prof. Jerzym Wilkinem, ekonomistą, o tym, dlaczego mimo protestów rolników popularność PiS na wsi nie maleje. „Niezbędnik współczesny” („Polityka”), s. 23-27
  • Wilkin J. (2018): Czy istnieje teoria rozwoju obszarów wiejskich i czy takiej teorii potrzebujemy?, „Wieś i Rolnictwo" nr 1(178), s. 15-32
  • Wilkin J. (2015): Międzynarodowe uwarunkowania wykorzystania ziemi rolniczej, „Problemy rolnictwa światowego" Zeszyty Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Tom 15, Zeszyt 1, s. 154-160
  • Wilkin J. (2015): Jaka ma być misja Uniwersytetu w warunkach przełomu cywilizacyjnego?, „Przyszłość. Świat - Europa - Polska" Nr 1, s. 104-110
  • Wilkin J. (2014): Ziemia rolnicza - dobro wielofunkcyjne, „Wieś i Rolnictwo" nr 1, s. 113-122
  • Wilkin J. (2013): Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i w Unii Europejskiej, „Wieś i Rolnictwo" nr 2, s. 43-54
  • Wilkin J. (2013): Cele i zasady koordynacji polityk wspierających zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. [w:] Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej: stare problemy i nowe wyzwania. Ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego. Pod red. K. Heffnera. Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. „Studia", tom CLIV, s. 25-36
  • Wilkin J. (2013): Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Wybrane problemy i postulowane kierunki reform. „Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu" nr 3 (35), s. 51-70
  • Wilkin J. (2013): Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce - podstawy metodologiczne, znaczenie praktyczne, trudności realizacji i perspektywy, „Nauka" nr 1, s. 45-54
  • Wilkin J. (2012): Czy badanie wielozawodowości rodzin rolniczych ma sens? (Artykuł polemiczny), „Wieś i Rolnictwo" Nr 2, s. 146-50
  • Wilkin J. (2012): Czy współczesna ekonomia jest instrukcją obsługi mechanizmu gospodarczego? „Ekonomista" Nr 3, s. 377-380
  • Wilkin J. (2012): Komu potrzebne są nauki społeczne? Nauki społeczne w polskiej i europejskiej przestrzeni badawczej oraz w rozwiązywaniu problemów rozwoju. „Nauka" Nr 4, s. 17-32
  • Wilkin J. (2012): Polska wieś 2012 - główne tendencje, zjawiska i problemy, „Nowe Życie Gospodarcze" Nr 9, s. 14-16
  • Wilkin J. (2011): Dotychczasowe i przewidywane tendencje rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. [w:] Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju. „Biuletyn Forum Debaty Publicznej" Nr 6, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, s. 26-30
  • Wilkin J. (2011): Institutional equilibrium. What is it about and what is its role in the economy?"Ekonomia/Economics" Vol. 15, No. 3, p.26-37
  • Wilkin J. (2011): Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku - próba posumowania dyskusji, „Wieś i Rolnictwo" Nr 1, s. 28-36
  • Wilkin J. (2010): Ile kosztuje dobry uniwersytet? „Nauka" , nr 4, s. 137-146
  • Wilkin J. (2010): Słabość państwa w jego relacji do gospodarki i słabość ekonomicznej teorii państwa, „Zarządzanie Publiczne" Nr 1, s. 25-36
  • Wilkin J. (2009): Czy ekonomia może być piękna? Rozważania o przedmiocie i metodzie ekonomii, „Ekonomista", nr 3, str. 295-313
  • Wilkin J. (2009): Ekonomia polityczna reform Wspólnej Polityki Rolnej, „Gospodarka Narodowa", nr 1-2, str. 1-25
  • Wilkin J. (2009): Rolnictwo - funkcje teraz i w przyszłości, „Pomorski Przegląd Gospodarczy", tom 42, nr 3, str. 15-18
  • Wilkin J. (2009): Wielofunkcyjność rolnictwa - konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska, "Wieś i Rolnictwo", nr 4, str. 9-28
  • Fałkowski J., Malak-Rawlikowska A., Milczarek-Andrzejewska D., Wilkin J. (2008): Regoverning the Dairy Sector in Poland, „Society and Economy", vol. 30, no 1, str. 29-77
  • Wilkin J. (2008): Ewolucja paradygmatów rozwoju obszarów wiejskich, „Wieś i Rolnictwo", tom 140, nr 3, str. 18-28
  • Wilkin J. (2008): Sfera publiczna i sfera prywatna: co je dzieli i łaczy?, „Optimum - Studia ekonomiczne", nr 4, str. 5-18
  • Wilkin J. (2004): Dlaczego potrzebujemy długookresowej strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce?, „Wieś i Rolnictwo" Nr 2,
  • Wilkin J. (2004): Miejsce i rola rolnictwa w gospodarce narodowej, „Postępy Nauk Rolniczych" Nr 2
  • Wilkin J. (2002): Spór o przyszły kształt polityki Unii Europejskiej wobec rolnictwa i obszarow wiejskich (Dispute over the Future Shape of the EUs Policy towards Agriculture and Rurar Areas), „Wieś i Rolnictwo", nr 2
  • Wilkin J. (2001): Funkcjonowanie państwa a wieś i rolnictwo - oczekiwania, rozczarowania, potrzeby, „Wieś i Rolnictwo", nr 1
  • Wilkin J. (2001): Instytucjonalne uwarunkowania modernizacji wsi w Polsce, „Postępy Nauk Rolniczych", nr 4
  • Wilkin J. (2001): Wieś - społeczeństwo - państwo: nowe podstawy dyskursu społecznego w sprawach wsi w Polsce. „Wieś i Rolnictwo", nr 2, str. 28-40
  • Kłodziński M., Wilkin J. (1999): Rural Development in Poland: Barriers and Priorities "Wieś i Rolnictwo" (Wydanie specjalne), No 2
  • Wilkin J. (1999): Rural Poland in the Process of Systemic Transformation. Attitudes of the Rural Population towards the Market, State and European Integration, "Emergo - Journal of Transforming Economies and Societies", tom 6, nr 4
  • Wilkin J. (1999): The Economics of Agriculture and Rural Areas in Poland: Basic Problems and Directions for Development, "Eastern European Countryside", No 5
  • Wilkin J. (1999): W poszukiwaniu modelu polskiego kapitalizmu, "Optimum - Studia Ekonomiczne", nr 2, str. 7-24
  • Kłodziński M., Wilkin J. (1998): Rozwój terenów wiejskich w Polsce w świetle przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, "Wieś i Rolnictwo", nr 4
  • Wilkin J. (1996): Strategia rozwoju obszarów wiejskich, "Gospodarka Narodowa", nr 11
  • Wilkin J. (1994): Między realnym socjalizmem a europejskim kapitalizmem, "Więź," Sierpień
  • Wilkin J. (1994): Polityka rolna państwa: poziom niezbędnej aktywności, "Ekonomista,", nr 4
  • Wilkin J. (1994): Rolnictwo a gospodarka rynkowa, "Postępy Nauk Rolniczych", nr 2
  • Wilkin J. (1993): The Sequence and Speed of Economic Transformation, "PPRG Discussion Papers", Warsaw University, nr 22
  • Wilkin J. (1992): Perspektywy rozwoju studiów amerykańskich w Polsce. [w:] 500-lecie spotkania dwóch światów. Perspektywa polska. Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW, "Studia i Materiały", nr 7
  • Wilkin J. (1992): - Uwagi w sprawie układu Polski ze wspólnotami europejskimi w części dotyczącej spraw rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu RP, Zeszyt 52/1992
  • Moskwa A., Wilkin J. (1991): The Balcerowicz Plan, "PPRG Discussion Papers", Warsaw University, nr 14
  • Wilkin J. (1991): Ekonomika rolnictwa w nauczaniu uniwersyteckim. COMSE "Studia i Materiały" tom 59
  • Wilkin J. (1991): Jakobinizm w polskiej ekonomii. "Życie Gospodarcze", nr 4
  • Wilkin J. (współautor) (1991): Polityka rolna w latach dziewięćdziesiątych. Dylematy i możliwości. Fundacja im. M. Rataja, Warszawa
  • Wilkin J. (1990): Controversies over the Problem of Agricultural Population Income Parity. Economic and Social Aspects. "Economic Papers", nr 2
  • Wilkin J. (1989): Co dalej? "Przegląd Techniczny" WiP, nr 1
  • Wilkin J. (1988): Co najbardziej niepokoi w rozpoczynającym się roku? "Przegląd Techniczny" WiP, nr. 1
  • Wilkin J. (1988): Reakcja chłopów na politykę rolną państwa w perspektywie historycznej. "Kultura i Społeczeństwo", nr. 4
  • Wilkin J. (1988): The Induced Innovation Model of Agricultural Development and the Socialist Economic System. "European Review of Agricultural Economics", Vol. 15-2/3
  • Wilkin J. (1987): Gospodarstwa chłopów-robotników jako system gospodarczy oraz wyznacznik sposobu życia. "Ekonomia", z. 49
  • Wilkin J. (1987): Jak uczyć ekonomii? "Przegląd Techniczny" WiP, nr 7
  • Wilkin J. (1986): Kontrowersje wokół parytetu dochodów ludności rolniczej. Aspekty ekonomiczne i społeczne. "Ekonomista", nr 6
  • Wilkin J. (1986): Przemiany w rolnictwie a teoria gospodarki socjalistycznej. Charakter wyzwań i zakres odpowiedzi. "Wieś i Rolnictwo", nr 2
  • Wilkin J. (1985): Problemy ekonomii politycznej socjalizmu /uwagi o konferencji naukowej w Przesiece/, "Biuletyn Naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych UW", z. 31
  • Wilkin J. (1985): Wahania dochodu narodowego w gospodarce Polski Ludowej i ich mechanizm. "Oświata i Wychowanie", nr 19 B
  • Wilkin J. (1985): Wahania koniunktury gospodarczej w kapitalizmie. "Oświata i Wychowanie", nr 19
  • Wilkin J. (1984): Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa w Izraelu. "Ekonomia", z. 45
  • Wilkin J. (1983): Reforma gospodarcza w świetle teorii gospodarki socjalistycznej. "Ekonomista", nr 3-4
  • Wilkin J. (1982): Przedsiębiorstwo a proces uspołeczniania środków produkcji, "Ekonomia", z. 43
  • Starczewska M., Wilkin J. (1981): Geneza, przebieg i konsekwencje pierwszych planów gospodarczych w PRL. [w:] Przyczyny niepowodzeń reform gospodarczych w PRL. PTE, Zarząd Główny, Warszawa
  • Wilkin J. (1981): Problem drobnych farm jako element kwestii agrarnej w USA, "Wieś i Rolnictwo", nr 1
  • Wilkin J. (1981): Stosunki produkcji w społeczno-ekonomicznej strukturze państwa socjalistycznego, "Ekonomia", z. 41
  • Wilkin J. (1979): Kształtowanie dochodów i konsumpcji ludności wiejskiej na przykładzie wybranych krajów socjalistycznych. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4
  • Wilkin J. (1978): Czynniki kształtujące dochody i konsumpcję ludności rolniczej o mieszanym źródle dochodów. "Wieś i Rolnictwo", nr 4
  • Wilkin J. (1976): Rodzaje i funkcje dochodów ludności rolniczej, "Ekonomia", z. 34
  • Wilkin J. (1976): Współczesne ujęcie przebrzmiałych teorii /artykuł polemiczny/, "Ekonomia" z. 35
  • Wilkin J. (1975): Planowanie zmian społeczno-ekonomicznych w rolnictwie. "Biuletyn Naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych UW" , z. 31

INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
 • Inne publikacje (publikowane ekspertyzy, opracowania o charakterze dydaktycznym itp.)

  • Wilkin J. (współautor) (2009): Ewaluacja ex-post Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006- ocena (ewaluacja), str. 350
  • Wilkin J. (kierownik projektu) (2008): Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance dla Polski, ECORYS, Warszawa s. 155
  • Wilkin J. (2008): Ekonomia polityczna reform Wspólnej Polityki Rolnej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w nowych państwach członkowskich UE - ekspertyza dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, str. 34
  • Wilkin J. (2008): Wstępna ocena konsekwencji niepowodzenia Sesji Ministerialnej Doha (lipiec 2008) dla instrumentów stosowanych w ramach WPR - ekspertyza dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, str. 34
  • Wilkin J. (2007): Review of transitional restrictions maintained by New Member States with regard to the aquisition of agricultural real estates - Poland - ekspertyza wykonana na zlecenie Komisji Europejskiej
  • Wilkin J. (2006): Przekształcenia strukturalne na obszarach wiejskich Polski wschodniej - dla potrzeb Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w związku z przygotowywaniem Strategii Rozwoju Polski Wschodniej, której realizacja jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej, - ekspertyza dla MRR
  • Milczarek D., Wilkin J. (2005): Studium oceny Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Pod red. T. Majewskiego, Instytut Spraw Publicznych, Doradca Consultants, Proeko, PBS, Warszawa - ewaluacja
  • Milczarek, D. (współautor), Wilkin J. (konsultant naukowy), (2004): Polska wieś po wejściu do Unii Europejskiej, FDPA, Warszawa 2004.
  • Milczarek D., Wilkin J. (2004): Raport o Rozwoju Społecznym. W trosce o pracę, Pod red. S. Golinowskiej i M. Boniego, UNDP, Warszawa 2004.
  • Iwanek M., Wilkin J. (1997): Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa (skrypt dla studentów), 136 str.
  • Wilkin J. (redakcja naukowa, wstęp oraz tłumaczenie) (1997): Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej, autor: M. Tracy, Wyd. WNE UW oraz Olympus, Warszawa, 302 str.
  • Wilkin J. (1996): Problemy obszarów wiejskich w polityce rozwoju gospodarczego Polski, PTE, FAPA i Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN, Warszawa, 19 str.
  • Wilkin J. (1996): Transformation of Polish Agriculture: Institutional and Structural Aspects. [w:] Proceedings of the 41st EAAE Seminar on "Challege and Strategies for Re-establishing East-Central European Agricultures", Godollo, Hungary, str.69-76
  • Wilkin J. (współautor) (1995): A Study of a Model Region. Regional Reconstructuring Plan: The Elbląg Voivodship, Poland, Japan Association for Trade with Russia & Central-Eastern Europe (ROTOBO), Tokyo
  • Wilkin J. (współautor) (1990): An Agricultural Strategy for Poland. Report of the Polish, European Community, World Bank Task Force The World Bank, Washington, D.C.
  • Kowalczyk A., Wilkin J. (1988): Giełda papierów wartościowych. Podstawowe pojęcia i zasady funkcjonowania, Uniwersytet Warszawski, WNE, Warszawa, (skrypt dla studentów), 50 str.
  • Wilkin J. (1985): Rolnictwo izraelskie - próba realizacji socjalistycznej utopii. Uniwersytet Warszawski, WNE, Warszawa, 34 str.

  Popularno-naukowe i publicystyczne

  • Wilkin J. (2014): Epoka wielkich zmian - 25 lat polskiej transformacji, „Agricola. Pismo SGGW", Nr 90, grudzień 2014, s. 7-11
  • Wilkin J. (2014): W poszukiwaniu godnego miejsca i znaczenia Polskiej Akademii Nauk, „PANorama" Dwutygodnik Polskiej Akademii Nauk, nr 21, s. 2-4
  • Wilkin J. (2014): Czy uniwersytet może uratować swoją duszę, misję i znaczenie? „Uniwersytet Warszawski. Pismo uczelni", nr 2, s. 8-11
  • Wilkin J. (2013): Dlaczego ekonomia utraciła duszę, „Gazeta Wyborcza" 21-22.12.2013, s. 28-29
  • (2011) Dobry uniwersytet to bogaty uniwersytet. Rozmowa z prof. Jerzym Wilkinem, „Uniwersytet Warszawski. Pismo uczelni" lipiec 2011, s. 2-5
  • (2011) Intensyfikacja rolnictwa nie jest wrogiem zrównoważonego rozwoju. Rozmowa z prof. Jerzym Wilkinem z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności" Nr 12, 2011, s. 16-17
  • (2010) Uniwersytet w procesie przemian. Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Wilkinem, „Nauka i szkolnictwo wyższe" 1-2/2010, s. 9-16
  • Wilkin J. (2010): KRUS posiadaczy ziemskich, „Gazeta Wyborcza", nr 16.04.2010, str. 17
  • Wilkin J. (2009): Rolnictwo zbyt ważne, by zostawić je samemu rynkowi, „Gazeta Prawna", nr 8.07.2009, str. A6
  • Wilkin J. (2008): Rola Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN w kształtowaniu środowiska ekonomistów rolnych, „Wieś Jutra", nr 1, str. 9
  • Wilkin J. (2007): Rola Komitetu Ekonomiki Rolnictwa w funkcjonowaniu środowiska naukowego w Polsce, „Wieś Jutra", nr 1, str. 12-13
  • Wilkin J. (2007): Rolnictwo musi funkcjonować jak inne działy gospodarki, „Wall Street Journal -Poland"
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń

ZAINTERESOWANIA

Pasjonuje się literaturą piękną, muzyką, sztuką ludową, poznawaniem nowych zakątków swojego kraju i świata oraz jazdą na rowerze.CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, 2013
 • Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN
 • Członek International Association of Agricultural Economists (IAAE) i European Association of Agricultural Economists (EAAE)
 • Członkostwo w zespole ustanowionym przez największe polskie instytucje akademickie w celu przygotowania "Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego na lata 2010-2020"
 • Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
 • Przewodniczący Rady Programowej na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA)
 • Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 • Przewodniczący Rady Programowej dwumiesięcznika „Ekonomista"
 • Przez trzy kadencje - członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (EAAE)
 • Główny organizator Europejskiego Kongresu Ekonomistów Rolnych w Warszawie w 1999 r.

 


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • W uznaniu zasług w zakresie rozwoju ekonomiki rolnictwa oraz wkładu w działalność EAAE, Profesor otrzymał w 2014 r. tytuł EAAE Fellow, będący najważniejszym wyróżnieniem nadawanym przez to  międzynarodowe stowarzyszenie.
 • Doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, 2011
 • Złoty Laur oraz honorowy tytuł profesora na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, 2010
 • Medal Uniwersytetu Warszawskiego, 2011
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) 2011
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany przez Prezydenta RP, 2011
  Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP, 2011