Strona główna / Zespół / Pracownicy naukowi
img

dr

Anna Rosa

Zakład Ekonomii Wsi

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Adiunkt
Adres email: arosa@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 826 94 36

Pokój 204

 

My ORCID

Google Scholar

Profile in Research Gate


PROBLEMATYKA BADAWCZA

relacje rolników z instytucjami finansowymi, finansowanie działalności rolniczej, działalność banków w zakresie obsługi finansowej rolników, edukacja a rynek pracy, inwestycje w wyższe wykształcenie


WYKSZTAŁCENIE

Doktor nauk ekonomicznych,  specjalność finanse i bankowość, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Magister ekonomii, Politechnika Koszalińska, Wydział Ekonomii i Zarządzania

Podyplomowe Studium Rachunkowości i Finansów, Uniwersytet Gdański

Podyplomowe Studia w zakresie Zastosowań Informatyki - specjalność: Zastosowanie informatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Politechnika Koszalińska

Podyplomowe Studium Pedagogiczne, Politechnika Koszalińska


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

od maja 2021 - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

2018-2021 - Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

od 2017 - Adiunkt w Zakładzie Ekonomii Wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

2016-2017 - Specjalista w Zakładzie Ekonomii Wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

2012-2016 - Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej

2009-2012 - Zastępca Dyrektora ds. Studenckich w Instytucie Ekonomii i Zarządzania (obecnie: Wydział Nauk Ekonomicznych), Politechniki Koszalińskiej

2006-2016 - Adiunkt w  Katedrze Rachunkowości i Finansów, Wydział Ekonomii i Zarządzania (obecnie: Wydział Nauk Ekonomicznych), Politechnika Koszalińska

2001-2006 - Asystent w  Katedrze Rachunkowości i Finansów, Wydział Ekonomii i Zarządzania (obecnie: Wydział Nauk Ekonomicznych), Politechnika Koszalińska


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • 2020-2022 - Biologizacja - klucz do zrównoważonego rolnictwa, realizacja projektu w partnerstwie z: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Top Farms Sp. z o.o., SPEARHEAD SLOVAKIA, s.r.o., SPEARHEAD Czech s.r.o. Projekt jest finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+, kierownik projektu.

 • 2020-2021 - Ocena ex-ante Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027, realizacja w konsorcjum IRWiR PAN (lider konsorcjum), IUNG-PIB, UPP, ECORYS Polska Sp. z o.o., projekt finansowany z MRiRW - wykonawca
 • 2019 - Moja SMART wieś - Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - umowa KSOW 3/2019 - główny wykonawca
 • 2019-2017 - Organizacje wiejskie w procesie stanowieniu prawa - realizacja w konsorcjum z FAOW, projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS): Działanie 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wramach jego Osi II pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki iedukacji - wykonawca
 • 2019-2017 - Ciągłość i zmiana - 100 lat rozwoju wsi i rolnictwa Polski. Współpraca interdyscyplinarna nauk humanistycznych i społecznych na rzecz dialogu środowiskowego; DIALOG, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Główny Urząd Statystyczny - UMOWA Nr 0172/DLG/2017/10 z dnia 22 grudnia 2017 r. - wykonawca
 • 2015-2013 - Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych i finansowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych, rolniczych gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego - wykonawca
 • 2013-2011 - „Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego"(decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 3577/B/H03/2011/40) - wykonawca

PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
 • MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄ:

  • Kalinowski S., Komorowski Ł., Rosa A.(2021), Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa

  • Kształtowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Pomorza Środkowego, pod red. A. Jakubowskiej, M. Jasiulewicza, A. Rosy, G. Spychalskiego, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2014

  Rozdziały w monografiach

  • Rosa A., 2019, Działalność banków spółdzielczych, w: Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi, M. Halamska, M. Stanny, J. Wilkin (red.), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ISBN: 978-83-7383-998-4, 1077-1096.
  • Rosa A., 2014, Rolnicy Pomorza Środkowego na rynku usług bankowych, w: Wzrost
   i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych
   i gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego, D. Zawadzka, J. Sobiech (red.), Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 229-260.
  • Rosa A., Jakubowska A., 2014, Przemiany w strukturze i procesach demograficznych na obszarze Pomorza Środkowego", w: Kształtowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Pomorza Środkowego, A. Jakubowska, M. Jasiulewicz, A. Rosa, G. Spychalski (red.), Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 11-22.
  • Rosa A., Jakubowska A., 2014, Diagnoza sytuacji gospodarczej regionu Pomorza Środkowego, w: Kształtowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Pomorza Środkowego, A. Jakubowska, M. Jasiulewicz, A. Rosa, G. Spychalski (red.), Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 23-34.
  • Rosa A., 2014, Mechanizmy finansowania lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce, w: Opieka zdrowotna - wybrane zagadnienia, P. Ucieklak -Jeż (red.), Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, 67-80.
  • Rosa A., Januszewska O., 2011, Zainteresowanie produktami i usługami bankowymi wśród studentów w świetle wyników badań empirycznych, w: Marketing terytorialny-konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska, W. Deluga,
   J. Dyczkowska (red.), Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 269-290.
  • Rosa A., 2011, Banki spółdzielcze jako instytucje finansujące działalność rolniczą w Polsce,
   w: Bankowość spółdzielcza, A. Szelągowska (red.), CeDeWu, Warszawa, 189-203.
  • Rosa A., 2009, Alternatywne instrumenty finansowania, w: Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, A. Bielawska (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 165-197.
  • Rosa A., 2008, Rola Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rozwoju Pomorza Środkowego, Pomorze środkowe - Gospodarka, wieś, społeczeństwo, red. D. Zawadzka , PTE, Koszalin, 216-228.

ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
  • Siemiński, P.; Hadyński, J.; Lira, J.; Rosa, A. Regional Diversification of Electricity Consumption in Rural Areas of Poland. Energies 2021, 14, 8532. https://doi.org/10.3390/en14248532

  • Andrzej Woloszyn, Joanna Stanislawska, Romana Głowicka-Woloszyn, Agnieszka Kozera, Anna Rosa. European Research Studies Journal, Volume XXIV, Issue 4, 534-553, 2021. DOI: 10.35808/ersj/2605

  • Kalinowski S., Rosa A. (2021). Sustainable development and the problems of rural poverty and social exclusion in the EU countries. European Research Studies Journal, XXIV(2), s. 438-463.
  • Michalska S., Rosa A.,Kamiński R. (2019), Innovative Forms of Care for Seniors in Rural Areas of Poland, Wieś i Rolnictwo, 2019 (3 (184)), 31-48.
  • Jakubowska A., Rosa A. (2019), The value of occupational safety - estimation of lost productivity in the Polish agricultural industry, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2019, Vol. 21 (3), 154-163.
  • Rosa A., Zarębski P., 2018, Finansowanie działalności innowacyjnej i jej znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, Wieś i Rolnictwo, Vol. 2 (179), 231-246.

  • Rosa A., Jakubowska A., 2017, Zagrożenie wykluczeniem społecznym na obszarach wiejskich krajów Unii Europejskiej , Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Vol. 19 (3), 244-249.
  • Jakubowska A., Rosa A., 2017, Nierówności w stanie zdrowia mieszkańców krajów Unii Europejskiej - analiza relacji miasto-wieś, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, Vol. 19 (5), 93-99.
  • Nurzyńska I., Rosa A., 2017, Sprawozdanie ze 160. Seminarium European Association of Agricultural Economists" Rural Jobs and the Common Agricultural Policy", Wieś i rolnictwo, Vol. 1 (174), 163-174.
  • Głowicka-Wołoszyn R., Kozera A., Stanisławska J., Wołoszyn A., Rosa A., 2018, Evaluation of changes in housing conditions throughout the polish rural areas using methods of relative taxonomy, Economic Sciences for Rural Development, Vol. 49, 232-240.
  • Rosa A., Jakubowska A., 2016, Sytuacja osób z wyższym wykształceniem na rynku pracy Pomorza Środkowego, Zeszyty Naukowe WNE PK, Koszalin, 25-38.
  • Rosa A., 2016, Motywy wyboru oferty kredytowej przez rolników, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XVIII, Zeszyt 6, Warszawa-Poznań-Biała Podlaska, 183-188.
  • Rosa A., Jakubowska A., 2016, Social exclusion in rural areas of the European Union - a comparative approach, Agrarian perspectives XXV. GLOBAL AND EUROPEAN CHALLENGES FOR FOOD PRODUCTION, AGRIBUSINESS AND THE RURAL ECONOMY, Prague, 133-139.
  • Rosa A., 2016, The importance of bank's reputation in the selection of banking products in the opinion of Middle Pomeranian farmers, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(40), 399-406. DOI: 10.17306/JARD.2016.43
  • Rosa A., 2015, Ocena znaczenia współpracy z bankiem przy wyborze produktów bankowych przez rolników Pomorza Środkowego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XVII, Zeszyt 6, Warszawa-Poznań-Kołobrzeg, 227-232.
  • Rosa A., 2015, Czynniki wpływające na korzystanie przez rolników ze środków unijnych - ujęcie modelowe, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XVII, Zeszyt 5, Warszawa-Poznań-Kołobrzeg, 225-229.
  • Rosa A., Kurdyś-Kujawska A., 2015, Post natural disaster loan as an instrument of ensuring security of agricultural activity, Intercathedra, 31/4, 36-42.
  • Rosa A., Kurdyś-Kujawska A., 2015, Factors in fluencing the use by farmers of disaster loans - empirical research, in: Global Agribusiness and Rural Economy, Prague, 232-239.
  • Rosa A., Szostak J., 2015, Koszty prowadzenia działalności w rajach podatkowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 76, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 257-264.
  • Rosa A., 2014, Korzystanie z produktów i usług bankowych przez rolników Pomorza Środkowego - w świetle badań empirycznych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XVI, Zeszyt 6, Warszawa-Poznań-Lublin, 415-420.
  • Rosa A., Jakubowska A., 2014, Signification higher education in creating human potential development, "Human Resources Management and Ergonomics", Volume VIII, nr. 2, 48-60.
  • Rosa A., 2013, Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, t. 11, nr 2, część 1, 517 - 528.
  • Rosa A., 2013, Kredyty preferencyjne na zakup użytków rolnych a struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XV, Zeszyt 5, Warszawa - Poznań - Rzeszów, 261-265.
  • Rosa A., Kurkus D., 2013, Wykorzystanie środków na pomoc materialną w uczelniach wyższych w Polsce w latach 2005-2010 - w świetle badań empirycznych, w: Zarządzanie szkołą wyższą dylematy i wyzwania, red. J. Dworak, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 24, Gdańsk, 195-212.
  • Rosa A., Ziółkowski R., 2013, Pozycja PKP CARGO na rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce, Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", Ludzie, Zarządzanie, Gospodarka, Rok 17, Nr 1, 307-318.
  • Rosa A., 2012, Konsolidacja sektora bankowości spółdzielczej, w: Czas to pieniądz Zarządzanie finansami - Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 51, Szczecin, 831-839.
  • Rosa A., 2012, Aktywność banków spółdzielczych w Polsce na tle wybranych europejskich spółdzielczych grup bankowych, I. Pyka, J. Cichorska (red.), Zeszyty naukowe nr 105, Studia ekonomiczne, Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania, Bankowość, Katowice, 265-272.
  • Rosa A., 2012, Wykorzystanie środków z pomocy publicznej przez MSP w Polsce w latach 2001-2010, Zeszyty Naukowe nr 695, Ekonomiczne Problemy Usług nr 80, Szczecin, 223-233.
  • Rosa A., 2012, Unijne fundusze jako źródło wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich
   w Polsce
   , Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XIV, Zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Białystok, 135-140.
  • Rosa A., Rosa W., 2012, The impact of seasonality on the level of working capital needs, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 271, T. 2, Wrocław, 203-214.
  • Rosa A., 2011, Kredyty i obligacje jako formy pozyskiwania środków finansowych przez JST w Polsce, w: Finanse publiczne, J. Sokołowski, A. Żabiński (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 167, Wydawnictwo UE, Wrocław, 366-374.
  • Rosa A., 2011, Rola banków w emisji obligacji komunalnych, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, B. Bernaś, A. Kopiński (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 167, Wydawnictwo UE, Wrocław, 317-326.
  • Rosa A., 2011, Ośrodki szkoleniowo-doradcze jako instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe nr 638, Ekonomiczne problemy usług nr 63, Szczecin, 216-223.
  • Rosa A., 2011, Support of Agricultural Development from National Funds in Poland in 2003-2010, in: Agrarian Perspectives, Prague, 367-375.
  • Rosa A., 2011, Kredyty preferencyjne jako forma finansowania działalności rolniczej
   w Polsce
   , Wydawnictwo SGGW, Zeszyty naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika
   i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 91, Warszawa, 97-106.
  • Rosa A., Rosa W., 2011, Konstrukcje prawne form prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystywane w optymalizacji podatkowej, w: Opodatkowanie przedsiębiorstw, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 40, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 667, Szczecin, 71-80.
  • Rosa A., Jakubowska A., 2011, Problemy dopasowania oferty kształcenia szkół wyższych do potrzeb rynku pracy w Polsce, w: Zarządzanie szkołą wyższą dylematy i wyzwania, J. Dworak, J. Jaworski (red.), Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 14, Warszawa, 29-44.
  • Rosa A., Jakubowska A., 2011, Znaczenie szkolnictwa wyższego w rozwoju „gospodarki opartej na wiedzy", w: Zarządzanie szkołą wyższą dylematy i wyzwania, J. Dworak, J. Jaworski (red.), Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 14, Warszawa, 63-80.
  • Rosa A., 2011, Znaczenie banków spółdzielczych i ARiMR w kredytowaniu preferencyjnym rolnictwa w Polsce w latach 2003-2009, w: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XIII, Zeszyt 3, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa-Poznań-Wrocław, 270-274.
  • Rosa A., 2010, Efektywność spółdzielczego sektora bankowego w Polsce w latach 1999-2009, w: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, A. Janc (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 140, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 198-207.
  • Rosa A., 2010, Procesy upadłościowe w systemie bankowym w Polsce w latach 1992-2009, w: Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr4/2, Sopot, 351-359.
  • Rosa A., 2010, Znaczenie banków spółdzielczych w finansowaniu działalności przedsiębiorstw w Polsce, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka,
   B. Bernaś (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 48, Wrocław, 284-29.
  • Rosa A., Rosa W., 2010, The purpose of working capital and the nature of working capital cycle In company on crises time, Zeszyty naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 81, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 89-96.
  • Rosa A., 2009, The role of co-operative banks in the financing of agriculture In Poland, in: Agrarni Perspektivy I, Praha, 251-254.
  • Rosa A., 2009, Rola banków spółdzielczych w finansowaniu działalności MSP, Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, A. Bielawska (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 34, Szczecin, 112-117.
  • Rosa A., 2009, Zmiany na rynku elektronicznych instrumentów płatniczych w latach 1998-2008, w: Finanse 2009 - teoria i praktyka, K. Brzozowska, S. Flejterski (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 549, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 39, Szczecin, 485-492.
  • Rosa A., 2009, Rynek bezgotówkowych instrumentów płatniczych w Polsce i Unii Europejskiej, w: Rynek finansowy, P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Wydawnictwo Naukowe UMCS, Lublin, 531-537.
  • Rosa A., 2009, Istota stosowania cen transferowych przez przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, B. Bernaś (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, Wrocław, 701-707.
  • Rosa A., 2008, Wyniki finansowe wybranych banków z udziałem kapitału zagranicznego - analiza porównawcza, w: Współczesne finanse, Stan i perspektywy rozwoju bankowości, L. Dziawgo (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 367-375.
  • Rosa A., 2008, Rola banków w procesie wykorzystania funduszy w ramach działania 2.3 SPO-WKP w latach 2004-2006, w: Rynek finansowy, Inspiracje z integracji europejskiej, P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Wydawnictwo Naukowe UMCS, Lublin, 94-99.
  • Rosa A., 2008, Regionalne instrumenty wspierania finansowego przedsiębiorstw na przykładzie Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa", Szczecin, s. 76-80.
  • Rosa A., 2008, Rola banków we wspieraniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, J. Sokołowski (red.), Jelenia Góra, s. 427-433.
  • Rosa A., 2008, Venture capital w Polsce, Zeszyty naukowe IEIZ PK nr 12, s. 129-139
  • Rosa A., 2008, Specjalne Strefy Ekonomiczne jako narzędzie wspierania rozwoju regionalnego w teorii i praktyce, WHSZ, Słupsk, s. 133-143.
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
  • Rosa A., Jakubowska A., 2016, The Rates of Return from Investment in Higher Education - A comparitive study of EU country, in: 13th International Scientific Conference: Human potential development, University of Szczecin, Poland, pp. 82-92. https://frcatel.fri.uniza.sk/hrme/ConfHPM/subory/Conf-HPD-2016-Szczecin.pdf
  • Rosa A, Jakubowska A., Dopasowanie oferty kształcenia szkół wyższych do potrzeb rynku pracy - doświadczenia Polski i wybranych krajów UE, w: Rynek pracy jako barometr zmian w gospodarce, S. Piocha, G. Przekota (red.), Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Filia w Koszalinie, Wydawca Filia WUP w Koszalinie, Koszalin 2011, ss. 65-82.

RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Koszalinie - kadencja 2015 - 2020
 • Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu - członek Komisji Rewizyjnej SERii - kadencja 2015-2017
 • Członek Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (EAAE) - 2016- 2018
 • Członek Kolegium Redakcyjnego Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych PK (redaktor tematyczny z zakresu finanse i rachunkowość),
 • Członek Komitetu Redakcyjnego Roczników Naukowych Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu - 2015


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • 2016 - Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za działalność dydaktyczną
 • 2016 - Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za osiągnięcia organizacyjne
 • 2015 - Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • 2015 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2015 - Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za osiągnięcia organizacyjne
 • 2015 - Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za dorobek naukowy
 • 2014 - Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za działalność organizacyjną
 • 2013 - Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za działalność organizacyjną
 • 2012 - Medal brązowy za długoletnią służbę
 • 2012 - Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za działalność organizacyjną
 • 2011 - Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za dorobek naukowy
 • 2011 - Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za działalność organizacyjną
 • 2008 - 2010 - Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za dorobek naukowy
 • 2007 - Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za uzyskanie stopnia naukowego doktora