Strona główna / Zespół / Pracownicy naukowi
img

dr hab.

Monika Stanny

Zakład Ekonomii Wsi

Dyrektor, Profesor Instytutu
Adres email: mstanny@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 826 94 36

Pokój 204

Profil w Google Scholar

Mój ORCID


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Prowadzi badania z zakresu ekonomii przestrzennej, ekonomii rozwoju, demografii. Zainteresowania naukowe obejmują kwestie społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich. Analizuje procesy ludnościowe, dezagraryzacji, spójności terytorialnej.


WYKSZTAŁCENIE

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, 2014

Doktor nauk ekonomicznych,  Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 2003

Magister geografii, Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, 1996

 

Szkolenie "Studia doktoranckie i podyplomowe - tworzenie, organizacja i funkcjonowanie w oparciu o obowiązujące przepisy" zorganizowane przez Zespół ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Agencji Szkolenie i Promocji Kadr

Studia Podyplomowe "Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna" organizowane przez IERiGŻ PIB, IRWiR PAN i Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa

 

 


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2020               Dyrektor IRWiR PAN

2020 (czerwiec - październik) p.o. Dyrektora IRWiR PAN

2016 - 2020     Dyrektor IRWiR PAN

2014 -               Profesor IRWIR PAN

2014 - 2016      Kierownik Zakładu Ekonomii Wsi IRWiR PAN

2006 - 2014     Adiunkt w Zakładzie Ekonomii Wsi, IRWiR PAN

2007 - 2009     Zastępca Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej

1996 - 2012      Adiunkt, wcześniej asystent, Instytut Ekonomii i Zarządzania
(obecnie: Wydział Nauk Ekonomicznych), Politechnika Koszalińska


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • 2020-2023; Improving farmers' wellbeing through social innovation, FARMWELL, Program Unii Europejskiej, H2020 (nr 101000797), wykonawca w zespole IRWIR w konsorcjum zarządzanym przez think tank E40 Group.

 • 2020-2023; Monitoring rozwoju obszarów wiejskich etap IV; Forum Inicjatyw Rozwojowych, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z IRWiR PAN; kierownik projektu.
 • 2020-2021; Ocena ex-ante Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027; współwykonawca w konsorcjum IRWiR PAN (lider konsorcjum), IUNG-PIB, UPP, ECORYS Polska Sp. z o.o.
 • 2019;  Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich (ewaluacja ex post dla Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) - umowa BDG-V.2611.89.2018.KR, współwykonawca w konsorcjum IRWiR PAN i Wolański Sp. z o.o.
 • 2019;  Media jako źródło wiedzy rolnika; MNiSW, decyzja nr 41701E-I0/S/2018-1 zwiększenia dotacji na utrzymanie potencjału badawczego z tytułu szczególnych potrzeb jednostki naukowej; współwykonawca projektu pod kierunkiem dr S. Michalskiej; IRWiR PAN.

 • 2019;  Moja SMART wieś. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - umowa KSOW 3/2019 - członek kapituły; IRWiR PAN.

 • 2019-2021; SMART Pleszew „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"; Ministerstwo Przedsiębiorczości; wykonawca; umowa partnerska z Urząd Miasta i Gminy Pleszew

 • 2017-2020;  Ciągłość i zmiana - sto lat rozwoju wsi i rolnictwa Polski. Współpraca interdyscyplinarna nauk humanistycznych i społecznych na rzecz dialogu środowiskowego - umowa Nr 0172/DLG/2017/10; kierownik projektu; IRWiR PAN.

 • 2017-2018; The OECD Rural Policy Reviews: Polnad 2018; świadczenie usługi eksperckiej dla Regional Development Policy Division, OECD; the leader of the Local Team for the project.

 • 2016-2017; Świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych w zakresie polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce; Ministerstwo Rozwoju, DSR / BDG-II / POPT / 96/16; kierownik projektu.

 • 2016-2018; Monitoring rozwoju obszarów wiejskich - etap III, Forum Inicjatyw Rozwojowych, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z IRWiR PAN; kierownik projektu, EFRWP i IRWIR PAN. Więcej o projekcie: TUTAJ
 • 2017; Opracowanie i udostępnienie regionalnej bazy „Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich” z opisem i częścią analityczną – umowa nr DPR.U.70/2017. Opracowanie: TUTAJ
 • 2012-2016; Monitoring rozwoju obszarów wiejskich - etap I i etap II, Forum Inicjatyw Rozwojowych Europejski Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z IRWiR PAN; kierownik projektu, EFRWP i IRWIR PAN. Więcej o projekcie: TUTAJ
 • 2015-2017; Struktura społeczno-zawodowa wsi i jej świadomościowe korelaty, NCN  OPUS 6 UMO- 2013/11/B/HS6/01811; współwykonawca projektu pod kierownictwem prof. M. Halamskiej; IRWIR PAN.
 • 2013-2014; Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym (zakres zamówienia komponent A); Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Nr umowy BPN 19/2013; wykonawca; konsorcjum: IRWiR PAN, Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000", Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.
 • 2008-2013, Determinanty zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. Problem realizacji polityki spójności w skali regionalnej a spójność czy polaryzacja wewnątrzregionalnych układów lokalnych. Regionalne centra rozwoju a kształtowanie się obszarów peryferyjnych w koncepcji rozwoju regionalnego polityki spójności; MNiSW (N N114 207634), kierownik projektu; IRWIR PAN.
 • 2009-2012, Wiejskie obszary depopulacyjne. Delimitacja i charakterystyka. Próba wieloczynnikowej delimitacji demograficznej oraz charakterystyka struktury gospodarczej i społecznej tych obszarów; MNiSW (N N114 122337); współwykonawca projektu pod kierownictwem prof. A. Rosnera; IRWIR PAN.
 • 2011, Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce - CEKIN. Europejski Funduszu Społeczny, POKL, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia (UDA-POKL.03.03.04-00-290/09-0); wykonawca, ekspert; Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), IRWIR PAN. http://www.cekin.eu/
 • 2008-2011, Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polskich; NBCiR (N R11 0012 04); współwykonawca projektu pod kierownictwem prof. M. Kłodzińskiego; IRWIR PAN.
 • 2005-2007, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian; MNiI (1H02C 069 29); współwykonawca projektu pod kierownictwem prof. A . Rosnera; IRWIR PAN.
 • 2005-2006, wykonawca, ekspert w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego oraz Fundacje „Nauka dla Środowiska" w ramach Schematu I SPO; Priorytet 2, Działanie 2.7. „Pilotażowy Program Leader+", Projekt „Lepsza wieś", (L/01/159/2005): Diagnoza stanu i uwarunkowań obszarów wiejskich Pomorza Środkowego.
 • 1997-1998; Wpływ migracji definitywnych na przyrost rzeczywisty i zmiany podstawowych struktur ludności w Polsce; grant badawczy KBN 1H01F8512; wykonawca projektu pod kierownictwem prof. E.Z. Zdrojewskiego, Politechnika Koszalińska.

PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
 • MONOGRAFIE AUTORSKIE

   

  REDAKCJE MONOGRAFII

  • Halamska M., Kłodziński M., Stanny m., 2023, Polska wieś 2044. Wizja rozwoju, IRWiR PAN, Warszawa, ss. 190.
  • Halamska M., Stanny M., Wilkin J., 2021, Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 3, IRWiR PAN, WN Scholar, Warszawa.
  • Halamska M., Stanny M., Wilkin J., 2019, Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 2, IRWiR PAN, WN Scholar, Warszawa.
  • Halamska M., Stanny M., Wilkin J., 2019, Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 1, IRWiR PAN, WN Scholar, Warszawa.
  • Stanny M. (red.), 2011, Przemiany demograficzno-społeczne na Pomorzu - ujęcie przestrzenne, Monografia 197 Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska, ss. 154.
  • Stanny M., Drygas M. (red.), 2010, Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Problemy i perspektywy rozwoju, IRWiR PAN, Warszawa, ss. 225. Pobierz rozdziały: wstęp, 1, 2, ABOUT THE BOOK.
  • Jasiulewicz M., Stanny M. (red.), 2008, Rola gospodarstw wielkoobszarowych w zagospodarowaniu wsi woj. zachodniopomorskiego, Biuletyn 239, KPZK PAN, Warszawa, ss. 184.
  • Cychowska A., Socha-Sachalin St., Stanny M. (red.), 2001, Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów wiejskich o wysokim bezrobociu, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania nr 7, Politechnika Koszalińska, Koszalin, ss. 515.

   

   

  AUTORSTWO ROZDZIAŁÓW W MONOGRAFIACH

  • Stanny M., Wyduba W., 2019, Dlaczego polska wieś się wyludnia, chociaż przybywa ludzi na wsi? - O migracjach wewnętrznych na obszarach wiejskich, (w:) Migracje a sytuacja demograficzna Polski, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa. DOI: 978-83-66466-02-9.
  • Rosner A., Stanny M., 2019, Przemiany struktury społeczno-zawodowej ludności wiejskiej. (w:) Halamska M., Stanny M., Wilkin J. (red.), Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 1, IRWiR PAN, WN Scholar, Warszawa, s. 119-146. DOI: 978-83-7383-998-4.

  • Frenkel I., Rosner A., Stanny M., 2019, Kształtowanie się populacji ludności wiejskiej. (w:) Halamska M., Stanny M., Wilkin J. (red.), Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 1, IRWiR PAN, WN Scholar, Warszawa, s. 77-118. DOI: 978-83-7383-998-4.
  • Komorowski Ł., Stanny M., 2019, (R)ewolucja wyposażenia wsi w wodę, prąd i telefon. (w:) Halamska M., Stanny M., Wilkin J. (red.), Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 2, IRWiR PAN, WN Scholar, Warszawa, s. 761-802. DOI: 978-83-7383-998-4.
  • Stanny M., Rosner A., 2017, Rzecz o dezagraryzacji gospodarczej wsi, (w:) Polska regionów - Polska miast, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, tom IX, Kraków, s. 229-241. DOI: 978-83-65325-35-8.
  • Stanny M., Rosner A., 2015, Obszary wiejskie strukturalnie zróżnicowane - kierunki przemian, Kongres Nauk Rolniczych.
  • Stanny M., Czarnecki A., Kłodziński M., 2015, Przestrzenny wymiar wilofunkcyjnoości wsi. Typologia gmin według form użytkowania ziemi, (w:) Ekonomia jest piękna?, (red.) Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  • Stanny M., 2012, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce - pomiar zjawiska złożonego, (w:) Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne, (red.) A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa, s. 93-116.
  • Stanny M., 2012, Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich, Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, (red.) J. Wilkin, I. Nurzyńska, FDPA, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 149-174.
  • Stanny M., 2011, Wiejski rynek pracy oraz aktywność zawodowa mieszkańców wsi, (w:) Zadania i funkcje szkół rolniczych w Polsce z perspektywy kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedsiębiorczości i inicjatywności, (red.) J. Domalewski, CEKiN, IRWiR PAN, Warszawa, s. 11-32.
  • Stanny M., 2011, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu komponentów rozwoju zrównoważonego na obszarach wiejskich Zielonych Płuc Polski, (w:) Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią natura 2000, (red.) A. Bołtromiuk, IRWiR PAN, Warszawa, s. 41-60.
  • Stanny M., 2011, Dyspersja przestrzenna poziomu rozwoju społecznego i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w Polsce, (w:) Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych, (red.) B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek, IPiSS, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Warszawa-Katowice, s. 258-270.
  • Stanny M., 2011, Zróżnicowanie struktur demograficznych a poziom aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Pomorza, (w:) Przemiany demograficzno-społeczne na Pomorzu - ujęcie przestrzenne, (red.) M. Stanny, Monografia 197 IEiZ, Politechnika Koszalińska, s. 33-52.
  • Stanny M., 2011, Perspektywy przemian demograficznych i społeczno-zawodowych ludności wiejskiej i ich implikacje, (w:) Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnoza, strategie, koncepcje polityki., (red.) I. Nurzyńska i M. Drygas, IRWiR PAN, s. 103-124.
  • Stanny M., 2011, Wieś jako przedmiot badań demograficznych, (w:) Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, (red.) M. Halamska, EUROREG, Scholar, Warszawa, s. 97-116.
  • Stanny M., 2010, Ludność wsi i jej aktywność zawodowa - tendencje zmian na obszarach wiejskich, (w:) Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Problemy i perspektywy rozwoju, (red.) M. Stanny i M. Drygas, IRWiR PAN, Warszawa, s. 29-60.
  • Stanny M., Czarnecki A., 2010, The Level and Determinants of Sustainable Rural Development in the Region of Green Lungs of Poland [in:] Linking Competitiveness With Equity And Sustainability: New Ideas For The Socio-Economic Development Of Rural Areas. (seria: Rural areas and development - vol. 7), University of Debrecen, European Rural Development Network, Warsaw, s. 197-212.
  • Stanny M., 2010, Regionalne zróżnicowanie nadwyżek wiejskich zasobów pracy w Polsce, (w:) Uwarunkowania rynku pracy w Polsce - aspekty regionalne, (red.) R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, WSE, IPiSS, Białystok - Warszawa, s. 373 - 387.
  • Stanny M., 2010, Starość a wykształcenie - ujęcie przestrzenne problemu na wsi (przykład zachodniopomorskiego), (w:) Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, (red.) D. Kałuża, P. Szukalski, Wydawnictwo Biblioteka, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 150-163.
  • Stanny M., Kosowska U., 2010, Determinanty zachowań prokreacyjnych - pomiędzy wschodem a zachodem Europy, (w:) Międzynarodowa polityka społeczna - aspekty porównawcze, (red.) B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek, IPiSS, Warszawa - Katowice, s. 146 -159.
  • Stanny M., 2009, Rola turystyki w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich w Polsce - ujęcie przestrzenne, (w:) Turystyka we współczesnej gospodarce, (red.) Wł. Deluga, Politechnika Koszalińska, Koszalin, Monografia 160, s. 227-240.
  • Stanny M., 2009, Pochodzenie terytorialne ludności i problem struktury demograficznej obszarów wiejskich Pomorza Środkowego, (w:) Pomorze Środkowe - społeczeństwo, wieś, gospodarka, wybrane problemy, (red.) D. Zawadzka, PTE Koszalin, Fundacja Nauka dla Środowiska, Koszalin, s. 43-57.
  • Stanny M., 2009, Demograficzne uwarunkowania wiejskiego rynku pracy, (w:) Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, (red.) R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, IPiSS i WSE w Białymstoku, Białystok, s. 327-340.
  • Rosner A., Stanny M., 2008, The Impact of Demographic Factors on the Problems of the Labour Market in Poland, (in:) Transforming Rural Life in Poland: Surveys of Policy Issues and Evidence, (ed.) K.S. Howe, Studies and Monographs no 1, Institute of Rural and Agricultural Development, s. 7-21.
  • Stanny M., 2008, Polski model rodziny w świetle europejskiego trendu zmian zachowań demograficznych, (w:) Unia Europejska - społeczne i gospodarcze aspekty integracji, (red.) Z. Biegański, J. Jackowicz, WSP TWP, Warszawa, s. 98-110.
  • Rosner A., Stanny M., Zawalińska, 2007, Spatial Variations in the Level of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland vis-a-vis Transformation Dynamics in the Pre-Accession Period, (in:) Values and challenges in designing the European rural structures - research network experience, (eds) D. M. Voicilas, M Tudor, Institute of Agricultural Economics Romanian Academy, Institute of Agricultural and Food Economics, Bucarest-Warsaw , s. 135-146.
  • Rosner A., Stanny M., 2007, Wykorzystanie zasobów pracy na wsi - uwarunkowania, bariery, nowe rozwiązania instytucjonalne, (w:) Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, (red.) M. Kłodziński, IRWiR PAN, Warszawa, s. 45-60.
  • Stanny M., 2007, "Kapitał" ludzki obszarów popegeerowskich - korelaty marginalizacji społecznej, (w:) Czynnik demograficzny w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski: przeszłość-teraźniejszość-przyszłość, (red.) I. Sobczak, PTD Warszawa-Gdańsk, UG, Gdańsk, s. 164-173.
  • Rosner A., Stanny M., 2007, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce a dynamika przemian, (w:) Programowanie rozwoju gospodarczego. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny, (red.) K. Heffner, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, KND PAN, KNoPiPS PAN, KPZK PAN, Opole, s. 327-338.
  • Rosner A., Stanny M., 2007, Przyjęta struktura procesu badawczego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, (w:) Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, (red.) A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa, s. 27-46.
  • Rosner A., Stanny M., 2007, Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, (w:) Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, (red.) A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa, s. 47-114.
  • Rosner A., Stanny M., 2007, Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce według komponentu społecznego, (w:) Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, (red.) A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa, s. 115-152.
  • Heffner K., Stanny M., 2007, Zróżnicowanie gmin wiejskich ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, (w:) Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, (red.) A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa, s. 153-165.
  • Rosner A., Stanny M., 2007, Zróżnicowanie przestrzenne aktywności władz lokalnych w korzystaniu z instrumentów polityki rozwoju gminy, (w:) Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, (red.) A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa, s. 189-202.
  • Rosner A., Heffner K., Stanny M., 2007, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich a dynamika przemian, (w:) Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, (red.) A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa, s. 203-222.
  • Stanny M., 2007, Zróżnicowanie struktur demograficznych a stopień zrównoważenia rynku pracy na obszarach wiejskich w Polsce, (w:) Prognozowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny, (red.) K. Malik, Politechnika Opolska, Samorząd Woj. Opolskiego, KND PAN, KNoPiPS PAN, KPZK PAN, Otmuchów, s. 321-333.
  • Stanny M., 2007, Demografia na kierunkach ekonomicznych szkół wyższych - po co?, (w:) Nauczanie demografii w szkołach wyższych, (red.) D. Kałuża, J.T. Kowalewski, KND PAN i Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 53-60.
  • Stanny M., 2005, Marginalizacja na obszarach popegeerowskich - społeczna konsekwencja transformacji, (w:) Wykluczenie społeczne, (red.) L. Frąckiewicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 245-259.
  • Stanny M., 2004, Aktywność ekonomiczna ludności związanej z rolnictwem, (w:) Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych, (red.) M. Kłodziński i Wł. Dzun, IRWiR PAN, Warszawa, s. 187- 206.
  • Zdrojewski E.Z., Stanny M., 2003, Zmiany natężenia i kierunków migracji na wsi popegeerowskiej w latach 90., (w:) W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne, (red.) K. Frysztacki, K. Heffner, PIN Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Opole, s. 356-371.
  • Stanny M., Sasin M., 2003, Bezrobocie jawne i ukryte ludności związanej z rolnictwem indywidualnym na tle zróżnicowania funkcjonalnego gmin na obszarach popegeerowskich (przykład woj. zachodniopomorskiego), (w:) Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, (red.) R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, IPiSS, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok-Warszawa, s. 335-349.
  • Stanny M., Sasin M., 2002, Charakterystyka siły roboczej w rolnictwie indywidualnym na obszarach popegeerowskich (przykład województwa zachodniopomorskiego), (w:) Problemy polskiej wsi na przełomie wieków, (red.) L. Frąckiewicz, M. Król, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 123-136.
  • Stanny M., Sasin M., 2002, Bezrobocie jawne i ukryte na tle cech demograficzno-społecznych ludności związanej z rolnictwem indywidualnym w województwie zachodniopomorskim, (w:) Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w aspekcie społeczno-demograficznym, (red.) E. Rydz, PAP w Słupsku, PTG w Warszawie, Słupsk, s. 51-62.
  • Stanny M., Cychowska A., 2002, Matrymonializacja wiejskiego społeczeństwa popegeerowskiego w kontekście procesów modernizacyjnych w Europie, (w:) Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich wobec integracji z Unią Europejską, (red.) L. Pałasz, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Politechnika Koszalińska, Wyższa Szkoła Informatyczna w Gorzowie Wlkp., Szczecin, s. 581-586.
  • Stanny M., 2002, Wpływ transformacji ustrojowej na dysproporcje w rozwoju ludności rolniczej (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego), (w:) Demograficzne i ekonomiczne skutki transformacji w Polsce - aspekt regionalny, (red.) U. Łangowska-Szczęśniak, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 151-160.
  • Stanny M., 2001, Proces koncentracji ludności w rolnictwie indywidualnym na obszarach „popegeerowskich" (przykład województwa zachodniopomorskiego), (w:) Teraźniejszość i przyszłość demograficzna Polskich regionów, (red.) J.T. Kowaleski, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 213-226.
  • Stanny M., 2000, Wpływ migracji definitywnych na proces koncentracji ludności w Polsce w latach 1976-1995, (w:) Procesy i formy ruchliwości przestrzennej w okresie przemian ustrojowych, (red.) D. Szymańska, UMK, Toruń, s. 109-118.
  • Stanny M., 2000, Proces redystrybucji ludności na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim w latach 1988-1996, (w:) Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Zachodniej. Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu, (red.) L. Pałasz, A. Suszyński, Akademia Rolnicza w Szczecinie - Politechnika Koszalińska, Szczecin, s. 399-408.
  • Stanny M., 2000, Charakterystyka podstawowych czynników determinujących proces przemian ludnościowych na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego, (w:) Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia, (red.) J. Tomaszewski, PTG - Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2000, s. 232-235.
  • Stanny M., 2000, Rozmieszczenie ludności na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego w latach 1988-1996, (w:) Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego, (red.) B. Górz, ZGE UMCS, KGRiGŻ PTG, Lublin, s. 291-300.
  • Stanny M., 2000, Zobowiązania międzynarodowe Polski w odniesieniu do mniejszości narodowych, (w:) Polska w drodze do Unii Europejskiej,(red.) B. Polak, D. Magierek, Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 181-188.
  • Stanny M., 1998, Przemiany ludnościowe miasta Połczyn Zdrój (1975 - 1996), (w:) Połczyn Zdrój: studia z dziejów miasta, (red.) B. Polak, Muzeum Okręgowe w Koszalinie, Koszalin - Połczyn Zdrój, s. 185-201.
  • Zdrojewski E.Z., Stanny M., 1996, Zmiany dynamiki i struktury bezrobocia na Pomorzu Środkowym, (w:) Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w procesie restrukturyzacji Pomorza Środkowego, (red.) M. Jasiulewicz, B. Polak, Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 137-142.
  • Stanny M., 1996, Formy życia społeczno-kulturalnego mniejszości ukraińskiej na Pomorzu Środkowym, (w:) Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w procesie restrukturyzacji Pomorza Środkowego, (red.) M. Jasiulewicz, B. Polak, Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 341-353.
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń
  • Czarnecki A., Dudek M., Kamiński, R., Komorowski, Ł., Stanny, M., Wilczyńska E. 2021. Mapping Report on Challenges. Poland, 2021. FARMWELL. Improving Farmers' Wellbeing through Social Innovation.

  • Brzóska A., Komorowski Ł., Kozłowska P., Pieróg M., Stanny M., Stawicki M., Wolański M., Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich, 2019, IRWiR PAN, Wolański sp. z o.o., Warszawa.

  • Stanny M., Rosner A., Komorowski  Ł., 2018, Obszary wiejskie w województwie podkarpackim na podstawie badania Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III, 2018, IRWiR PAN, Podkarpackie ROT, Rzeszów-Warszawa

  • Stanny M., Rosner A., Komorowski  Ł., 2018, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III. Synteza, EFRWP, IRWiR PAN, Warszawa. DOI: 10.7366/93354MROWIIIS

  • Abstrakt postera pt. Ewolucja struktury wieku ludności wiejskiej w procesie przejścia demograficznego. Dynamika czasowa i przestrzenna (autorzy: M. Stanny, Ł. Komorowski, R. Hoffmann) opublikowany w "II Kongres Statystyki Polskiej. Streszczenia wystąpień", s. 195-196, GUS, lipiec 2018.

  • Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III, 2016-2018, Forum Inicjatyw Rozwojowych, Europejski Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN; kierownik projektu.
  • Drygas M, Nurzyńska I., Rosner A., Stanny M., Zagórski M., 2014, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I - Synteza, RAPORT, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, IRWIR PAN, ss. 35.
  • Stanny M., 2010, Wiejski rynek pracy oraz aktywność zawodowa mieszkańców wsi. Raport realizowany w ramach projektu PO KL: Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce- CEKIN, IRWiR PAN - Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie - Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), ss. 31.
  • Rosner A., Stanny M., 2010, Dobór gmin, do których skierowany jest program rozwoju sieci Centrum Aktywności dla dzieci i młodzieży. Ekspertyza wykonana na zlecenie: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji i Wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych, Warszawa, ss. 29.
  • Stanny M., 2010, Demograficzne uwarunkowania rynku pracy na wsi. Ekspertyza wykonana na zlecenie: Biura Analiz i Dokumentacji Senatu RP, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, Opinie i Ekspertyzy OE-147, Warszawa, ss. 33.
  • Stanny M., 2009, Analiza przestrzenna poziomu rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski - cz. I. pt. Empiryczna próba przestrzennej analizy komponentów poziomu rozwoju zrównoważonego i ocena stopnia ich zrównoważenia na obszarach wiejskich Zielonych Płuc Polski. Ekspertyza wykonana na zlecenie: Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Falentach, Warszawa-Falenty, ss. 48.
  • Stanny M., 2006, Ekspertyza w zakresie wykorzystania społeczno-ekonomicznego potencjału zasobów ludzkich w gminach powiatu wałeckiego. Ekspertyza realizowana na zlecenie Fundacji „Nauka dla środowiska", w ramach Schematu I SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowo oraz Rozwój Obszarów Wiejskich; Priorytet 2, Działanie 2.7. „ Pilotażowy Program Leader+", Koszalin, ss. 61.
  • Stanny M., 2006, Społeczeństwo obywatelskie na obszarach wiejskich, (w:) Diagnoza stanu i uwarunkowań obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. Ekspertyza realizowany w ramach Schematu I SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich; Priorytet 2, Działanie 2.7. „Pilotażowy Program Leader+", Projekt „Lepsza wieś", Nr umowy L/01/159/2005, Fundacja „Nauka dla Środowiska", Koszalin 2006, ss. 35.
  • Stanny M., 2006, Tożsamość regionalno-kulturowa społeczności lokalnej, (w:) Diagnoza stanu uwarunkowań obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. Projekt realizowany w ramach Schematu I SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich; Priorytet 2, Działanie 2.7. „Pilotażowy Program Leader+", Projekt „Lepsza wieś", Nr umowy L/01/159/2005, Fundacja „Nauka dla Środowiska", Koszalin 2006, ss. 52.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

2004 - Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za uzyskanie stopnia naukowego doktora

2008 - Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej za dorobek naukowy

2009 - Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektor Politechniki Koszalińskiej zadziałalnośc dydaktyczną i organizacyjną

2014 - Nagroda indywidualna Dyrektora Instytutu IRWIR PAN

2015 - Odznaka honorowa "Zasłużony dla rolnictwa" nadana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2015 - Poster Award 8th International Conference on Population Geographies, The  University of Queensland, Brisbane, Australia (03.07.2015)  HIGHLY COMMENDED

2018 - Nagroda roczna przyznana przez Prezesa PAN za 2017 rok

2020 - Nagroda roczna przyznana przez Prezesa PAN za 2019 rok

2021 - Nagroda roczna przyznana przez Prezesa PAN za 2020 rok

2022 - Nagroda roczna przyznana przez Prezesa PAN za 2021 rok

2023 - Nagroda roczna przyznana przez Prezesa PAN za 2022 rok

2022 - Srebrny Krzyż Zasługi