Strona główna / Zespół / Pracownicy naukowi
img

dr

Aleksandra Pawłowska

Zakład Integracji Europejskiej

Adiunkt
Adres email: apawlowska@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 27 02

Profile in Google Scholar


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Źródła zmienności dochodów gospodarstw rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań związanych z pogonią za rentą przy pomocy mechanizmów polityki rolnej oraz skali substytucyjności renty ekonomicznej i renty politycznej w rolnictwie, nierównomierność rozkładu dochodów w rolnictwie, metodyka ewaluacji instrumentów polityki.


WYKSZTAŁCENIE

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych, 2020.

 

Magister ekonomii, kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, specjalizacja: Analiza statystyczna i data mining, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015.

 

Licencjat ekonomii, kierunek: Metody ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, specjalizacja: ekonomia matematyczna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2013.


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

styczeń 2021-obecnie - Adiunkt; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Zakład Integracji Europejskiej, Warszawa.

 

lipiec 2020-grudzień 2020 - Adiunkt; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Zakład Ekonomii i Polityki Rolnej oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa.

 

kwiecień 2016-czerwiec 2020 - Asystent; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Zakład Zastosowań Matematyki w Ekonomice Rolnictwa, Zakład Ekonomii i Polityki Rolnej oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa.

 

lipiec 2015-kwiecień 2016 - Ekonomista; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Zakład Zastosowań Matematyki w Ekonomice Rolnictwa, Warszawa.

 

kwiecień 2014-luty 2015 - Praktykant; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Zakład Zastosowań Matematyki w Ekonomice Rolnictwa, Warszawa.


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 

 • od 2022, FOODPathS - Co-creating the prototype 'Safe and Sustainable FOOD Systems PArTnersHip', Horyzont Europa (członek zespołu); https://www.foodpaths.eu/
 • 2019-2022, Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People (PoliRural), Horyzont 2020, Grant Agreement No. 818496 (członek zespołu); https://polirural.eu/
 • 2015-2019, Opracowanie metodyki oceny i monitorowanie zmian wskaźnika rezultatu dla PROW 2014-2020 w postaci relacji wartości dodanej brutto do rocznej jednostki pracy (GVA/AWU), źródło finansowania: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, funkcja w projekcie: kierownik zadania, zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego pt. „Rolnictwo polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje" przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB.
 • 2016-2019, Perception and Evaluation of Regional and Cohesion Policies by Europeans and Identification with the Values of Europe (PERCEIVE), Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020, numer projektu: 693529, funkcja: wykonawca.

 

 


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
  • Pawłowska A., Rembisz W. (2023). Wizja polskiej wsi z perspektywy sektora rolnego. Rozważania o relacjach czynnikowych oraz rencie ekonomicznej i politycznej, [w:] M. Halamska, M. Kłodziński, M. Stanny (red.) Polska wieś 2044. Wizja rozwoju, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
  • Pawłowska A., Chmieliński P. (2023). Political Rent-Seeking, [w:] F. Maggino (red.) Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research, Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69909-7_104689-1
  • Pawłowska A. (2020). Dekompozycja dochodów gospodarstw rolnych przy wykorzystaniu metody kontrfaktycznej, Studia i Monografie, nr 180, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Bezat-Jarzębowska A., Góral J., Klimkowski C., Pawłowska A., Rembisz W. (2019). Ewolucja struktur i relacji w układzie rolno-spożywczym, Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, nr 95, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Pawłowska A., Bocian M. (2018). Efekt netto oddziaływania polityki rolnej na wydajność czynnika pracy, Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, nr 94, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Pawłowska A., Bocian M. (2017). Estymacja wpływu polityki rolnej na wydajność pracy z wykorzystaniem propensity score matching, Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, nr 50, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Sielska A., Pawłowska A. (2016), Szacowanie efektu oddziaływania polityki rolnej na wartość dodaną z wykorzystaniem propensity score matching, IERiGŻ-PIB, Monografie Programu Wieloletniego 2015-2015, nr 25, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Sielska A., Pawłowska A. (2016), Wpływ programów rolnośrodowiskowych jako instrumentów polityki na wartość dodaną w polskich gospodarstwach rolnych, [w:] A. Kowalski, M. Wigier, B. Wieliczko (red.) Ekonomia versus środowisko - konkurencyjność czy komplementarność, Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, nr 23, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Sielska A., Kuszewski T., Pawłowska A., Bocian M. (2015), Wpływ polityki rolnej na kształtowanie się wartości dodanej, IERiGŻ-PIB, Monografie Programu Wieloletniego 2015-2015, nr 9, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
  • Rosa A., Pawłowska A. (2023). FARMERS’PREFERENCES REGARDING THE USE OF BANKING PRODUCTS, ANNALS OF THE POLISH ASSOCIATION OF AGRICULTURAL AND AGRIBUSINESS ECONOMISTS, vol. 25, issue 1, pp. 221-234.
  • Chmieliński P., Pawłowska A., Bocian M. (2023). On-farm or off-farm? Diversification processes in the livelihood strategies of farming families in Poland, Social Sciences & Humanities Open, vol. 8, issue 1, 100575.
  • Wilczyńska E., Pawłowska A., Dudek M., Krupin V., Komorowski Ł. (2022). Pięć debat na pięćdziesięciolecie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk–relacja młodych badaczy, Wieś i Rolnictwo, 2 (195), s. 147-158.
  • Dudek M., Pawłowska A. (2022). Can succession improve the economic situation of family farms in the short term? Evidence from Poland based on panel data. Land Use Policy, vol. 112, 105852.
  • Pawłowska A., Grochowska R. (2021). “Green” Transformation of the Common Agricultural Policy and Its Impact on Farm Income Disparities. Energies, 14, 8242.
  • Grochowska R., Pawłowska A., Skarżyńska A. (2021). Searching for more balanced distribution of direct payments among agricultural farms in the CAP post-2020. Agricultural Economics-Zemědělská Ekonomika, 67(5), 181-188.
  • Pawłowska A., Jaroszewska J. (2020). Impact of the Labour Productivity on Farm Income in Poland, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr. 1, s. 99-108.
  • Pawłowska A., Sielska A., Rembisz W. (2019). Impact of investment support on labour productivity and its responsiveness to production potential of Polish farms, Studia Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr. 384, s. 85-98.
  • Czeszczewik D., Ginter A., Mikusiński G., Pawłowska A., Kałuża H., Smithers R., Walankiewicz W. (2019). Birdwatching, logging and the local economy in the Białowieża Forest, Poland, Biodiversity and Conservation, Springer Netherlands, vol. 28, nr. 11, s. 2967-2975.
  • Chmielinski P., Pawlowska A., Bocian M., Osuch D. (2019). The land is what matters: factors driving family farms to organic production in Poland, British Food Journal, Emerald Publishing Limited, vol. 121, nr. 6, s. 1354-1367.
  • Pawłowska A., Rembisz W. (2018). The Relationship of Investments and Subsidies to Labour Productivity in Agriculture in Poland between 2010 and 2015, Wieś i Rolnictwo, IRWiR, vol. 181, nr. 4, s. 25-42.
  • Pawłowska A. (2017). Współoddziaływanie wybranych dopłat na wzrost wydajności czynnika pracy w polskich gospodarstwach rolnych, METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH, Tom XVIII/4, s. 663-671.
  • Pawłowska A., Rembisz W. (2017), Zastosowanie podejścia kontrfaktycznego do szacowania efektu oddziaływania polityki rolnej na przyrost wydajności czynnika pracy, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 331, s. 134-142.
  • Pawłowska A., Bocian M. (2017). Spatial disparities in unit labour costs in food products manufacturing sector, Proceedings in System Dynamics and Innovation in Food Networks 2017, s. 304-312.
  • Rembisz W., Sielska A., Pawłowska A. (2016), Jednostkowe koszty pracy w rolnictwie w układzie przestrzennym, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 301, s. 187-202.
  • Sielska A., Pawłowska A. (2016), Szacowanie wpływu dopłat do inwestycji na wydajność pracy w polskich gospodarstwach rolnych za pomocą metody Propensity Score Matching, METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH, Tom XVII/3, s. 142-151.
  • Sielska A., Pawłowska A. (2015), Regional disparities in labour productivity in Poland: a spatial statistics approach, Global Journal of Business, Economics and Management, Vol 5, No 2, s. 53-62.
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
  • Pawłowska A., Bocian M. (2019). Labour Productivity Effects of Investment Support from the Common Agricultural Policy in Poland, Economic and Social Development (Book of Proceedings), 39th International Scientific Conference on Economic and Social Development, 2019, t. 22, nr. 2, s. 318-326.
  • Pawłowska A., Bocian M., Jaroszewska J. (2018). Evaluation of investment support under Rural Development Programme 2014-2020-preliminary results for Poland, 162nd Seminar, April 26-27, 2018, Budapest, Hungary 271973, European Association of Agricultural Economists.
  • Pawłowska A. (2018). Evaluation of investment support from Common Agricultural Policy with propensity score matching method, The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings, s. 365-374.
  • Pawłowska A. (2016), Evaluation of the impact of investment subsidies on an increase in value added in Polish farms, Proceedings of MAC-MME 2016, s. 139-145.
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń
  • Ocena rezultatów wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2016, funkcja: członek zespołu ewaluacyjnego, zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  • Ekspertyza nt. sektorów produkcji rolnej w Polsce, istotnych ze względów gospodarczych, społecznych lub środowiskowych i znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz proponowanego kształtu ukierunkowanych na te sektory instrumentów wsparcia dochodów związanego z wielkością produkcji, funkcja: członek zespołu opracowującego ekspertyzę, IERiGŻ-PIB, zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • Ekspertyza pt. „Ocena efektywności projektów scalenia gruntów zrealizowanych w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020", funkcja: członek zespołu opracowującego ekspertyzę, IERiGŻ-PIB, zamawiający: Departament Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

   


CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • European Rural Development Network
 • European Association of Agricultural Economists (2016-2019, 2021-2022)

 

 


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • III miejsce w konkursie Prezesa GUS na najlepszą pracę doktorską z zakresu statystyki w roku akademickim 2019/2020.
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę naukową dyscypliny ekonomia i finanse SGH (Uchwała nr 124/2020).
 • Stypendium Rektora SGH dla najlepszych doktorantów w latach 2017-2020.
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów KAE SGH w latach 2016-2020.
 • Stypendium Rektora SGH dla najlepszych studentów w latach 2011/2012 oraz 2014/2015.