O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Modelowania Ekonomicznego
img

dr

Vitaliy Krupin

Zakład Modelowania Ekonomicznego

Adiunkt
Adres email: vkrupin@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 65 72 789

Pokój 227

ORCID

Google Scholar

ResearchGate


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa, polityka rozwoju obszarów wiejskich (w tym Wspólna Polityka Rolna), gospodarka wiejska, handel zagraniczny, emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa, Ukraina.


WYKSZTAŁCENIE

2016 Doktor nauk ekonomicznych (stopień naukowy nostryfikowany w Polsce i uznany za równoważny z polskim stopniem naukowym doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii)

2009 PhD, Instytut Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, specjalność: ekonomia i zarządzanie gospodarką narodową (Lwów, Ukraina)

2004 Magister Ekonomii i Przedsiębiorczości - Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska", specjalność: ekonomia międzynarodowa (Lwów, Ukraina)

 


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2014 Adiunkt, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

2006-2014 Starszy współpracownik naukowy Instytutu Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Lwów, Ukraina)

2004-2006 Starszy wykładowca Instytutu Biznesu i Perspektywnych Technologii przy Narodowym Uniwersytecie "Politechnika Lwowska" (Lwów, Ukraina)


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • 2018-2022: "LIFT: Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming" (pol. Niskonakładowe gospodarstwa i regiony - integracja wiedzy dla usprawnienia rolnictwa bazującego na usługach ekosystemowych) w ramach programu Horyzont 2020 (ID: 770747), http://lift-h2020.eu, współwykonawca, zastępca kierownika WP7 i osoba odpowiedzialna za komunikacje w projekcie.
 • 2017-2021: "SURE-Farm: Towards SUstainable and REsilient EU FARMing systems" (pol. W kierunku zrównoważonych i odpornych systemów produkcji rolnej Unii Europejskiej) w ramach programu Horyzont 2020 (ID: 727520), https://surefarmproject.eu, współwykonawca.
 • 2017-2019: "Ciągłość i zmiana - sto lat rozwoju wsi i rolnictwa Polski. Współpraca interdyscyplinarna nauk humanistycznych i społecznych na rzecz dialogu środowiskowego", współwykonawca.
 • 2014-2015: "The scope of government regulation and the role of self-regulatory organizations in the agriculture sector of the European Union countries", USAID Ukraine AgroInvest project, Czech University of Life Sciences Prague i IRWIR PAN, kierownik i wykonawca polskiej części projektu.
 • 2013-2014: "Socio-economic potential of rural areas in Western region of Ukraine: means of increase and possibilities of utilization", National Academy of Sciences of Ukraine, współwykonawca.
 • 2013: "Characteristics of farm managers in Poland and selected Central-Eastern European Countries", Institute of Agricultural and Food Economics of National Research Institute, współwykonawca.
 • 2012: "Development of rural areas in the system of eurointegrational priorities of Ukraine: national interests and regional accents", National Academy of Sciences of Ukraine, współwykonawca.
 • 2012: "Infrastructural support in development of cross-border labor markets in Ukraine", National Academy of Sciences of Ukraine, współwykonawca.

PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
  • Krupin V. (2014), Development of rural areas of Ukraine during economic transformations: peculiarities, obstacles and future directions, Gospodarka-społeczeństwo-finanse w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2014, Uniwersytet w Białymstoku, 2014, 61-72.
  • Крупін В.Є., Злидник Ю.Р. (2014), Людський капітал як чинник інноваційного розвитку західноукраїнського села. Організаційно-управлінські інновації в контексті диверсифікації економічної діяльності на сільських територіях. [В:] Стратегічні пріоритети та механізми інноваційного розвитку сільських територій західного регіону України: [монографія] / За ред. д.е.н. В.В. Борщевського, д.е.н. Т.Г. Васильціва, Львів: Аверс, 82-89, 89-98.
  • Крупін В.Є. (2013), Особливості інфраструктурного забезпечення розвитку транскордонних ринків праці на сільських територіях. Напрями розвитку інфраструктурного забезпечення транскордонних ринків праці на сільських територіях. [В:] Інфраструктурне забезпечення розвитку транскордонних ринків праці в Україні: [монографія] / Н.А. Мікула, Ю.О. Цибульська та ін.; відп. редактор д.е.н., проф. Н.А. Мікула, Львів: Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України, 105-114, 126-128.
  • Крупін В.Є. (2013), Роль сільських територій у зовнішньоекономічній діяльності держави. Пріоритети багатофункціонального розвитку економіки сільських територій регіону. [В:] Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / НАН України. Інститут регіональних досліджень; наук. ред. В.С. Кравців. – Львів, 2013. – Том 4. Сільські території / відп. ред. В.В. Борщевський, 139-152, 247-266.
  • Крупін В.Є. (2012), Потенціал розвитку сільських територій з погляду перспектив європейської інтеграції України. Регіональні особливості реалізації соціально-економічного потенціалу сільських територій України в умовах формування зони вільної торгівлі з ЄС. Нарощування потенціалу розвитку сільських територій України як чинник підвищення рівня продовольчої безпеки в процесі європейської інтеграції. Становлення багатофункціональної економіки на сільських територіях як основа їх наближення до стандартів ЄС. [В:] Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України: [монографія] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; наук. ред. В. В. Борщевський, Львів, 74-88, 88-96, 96-105, 145-156.
  • Притула Х.М., Колодійчук І.А., Крупін В.Є. (2012), Особливості розвитку сільських територій Карпатського регіону в контексті формування безпеки агропродовольчої сфери: економіко-екологічний аспект. [В:] Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів: монографія / Павлов О. І., Хвесик М. А., Юрчишин В. В. та ін.; за ред. О. І. Павлова, Одеса: Астропринт, 374-394.
  • Крупін В.Є. (2010), Система управління об’єктами інфраструктури на регіональному рівні. Нормативне регулювання розвитку інфраструктури. Інформаційне забезпечення розвитку інфраструктури регіону. Напрями забезпечення розвитку інфраструктури регіону. [В:] Інфраструктурний комплекс Західного регіону України: оцінка стану і напрями розвитку : [монографія] / [С.О. Іщук, Т.В. Кулініч, В.Є. Крупін, С.М. Ткач]; НАН України. Ін-т регіональних досліджень; [наук. ред. С.О. Іщук], Львів, 15-24, 24-37, 38-48, 220-233.
  • Крупін В.Є. (2009), Вплив інфляційних процесів на розвиток промислового виробництва регіону. [В:] Прогнозування розвитку промислового виробництва регіону: методологічні аспекти: [монографія] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; наук. ред. Є. І. Бойко, Львів, 57-72.
  • Крупін В.Є. (2009), Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності територіально-виробничих систем: монографія; НАН України. Ін-т регіональних досліджень; наук. ред. С. О. Іщук, Львів, 218 p.
  • Крупін В.Є. (2007), Методи оцінки конкурентоспроможності територіально-виробничих систем. [В:] Методи і моделі просторового розвитку територіально-виробничих систем, НАН України. Інститут регіональних досліджень. Науковий редактор д.е.н., проф. Бойко Є.І., Львів, 123-142.
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
  • Paas, W. Accatino, F., Bijttebier, J., Black, J.E, Gavrilescu, C., Krupin, V., Manevska-Tasevska, G., Ollendorf, F., Peneva, M., San Martin, C., Zinnanti, C., Appel, F., Courtney, P., Severini, S., Soriano, B., Vigani, M., Zawalińska, K., van Ittersum, M.K., Meuwissen, M.P., Reidsma, P. (2021). Participatory assessment of critical thresholds for resilient and sustainable European farming systems. Journal of Rural Studies, 88, https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.10.016.
  • Wąs, A.; Krupin, V.; Kobus, P.; Witajewski-Baltvilks, J.; Jeszke, R.; Szczepański, K. (2021). Towards Climate Neutrality in Poland by 2050: Assessment of Policy Implications in the Farm Sector. Energies 2021, 14, 7595, https://doi.org/10.3390/en14227595.
  • Tatarewicz, I.; Lewarski, M.; Skwierz, S.; Krupin, V.; Jeszke, R.; Pyrka, M.; Szczepański, K.; Sekuła, M. (2021). The Role of BECCS in Achieving Climate Neutrality in the European Union. Energies 2021, 14, 7842, https://doi.org/10.3390/en14237842.
  • Kniaz S., Heorhiadi N., Lipych L., Krupin V., Khilukhа O., Shvorak A., Shostak L., Matviichuk I., Yuzevych V., Zayats R., Kaydrovych K. (2021). Crisis management system through the strategy of diversification of hotel enterprise activities. International Business Information Management Association. 37th IBIMA Conference: 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, 309-318.

  • Krupin V., Bańkowska K. (2017), Badanie żywotności systemów produkcji rolnej w ramach SURE-Farm H2020, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XIX, zeszyt 2, 127-132.
  • Borshchevskiy V., Krupin V., Kravtsiv I. (2016), Development of border rural areas in Ukraine based on implementation of regional marketing mechanisms, The Scientific Journal of Warsaw University of Life Sciences, European Policies, Finance and Marketing, 16 (65), 2016, 5-14.
  • Simkiv L., Krupin V. (2016), Investment activity in the Ukraine: national and regional dimensions, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, nr 20, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2016, 249-263.
  • Krupin V. (2016), Restructuring of the rural economy in Ukraine: undergoing processes and new directions, Wieś i Rolnictwo, nr 3(173), 65-79.
  • Borshchevskiy V., Krupin V., Maksymenko A. (2016), Rozwój i innowacje w sektorze rolno-spożywczym Ukrainy w świetle procesów transformacyjnych, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Polska Akademia Nauk, TOM CLXXIII, 61-70.
  • Tsybulska Y., Krupin V. (2016), Cross-border commuting of rural population in Ukraine: policy challenges and directions, Economic and Regional Studies, Volume 9, No. 3, 20-32.
  • Popadynets N., Krupin V., Shults S. (2015), Influence of state structural policy upon the development of economy: theoretical approach based on Ukrainian experience, Zeszyty Naukowe WydziałuNaukEkonomicznych, nr 19, Wydawnictwo Uczelniane PolitechnikiKoszalińskie, Koszalin 2015, 157-168.
  • Chemerys V., Krupin V. (2015), Economic zoning as the basis for development of infrastructural support for regional agricultural markets in Ukraine: theoretical approach, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 4(38), 2015, 627-634.
  • Krupin V., Chemerys V. (2015), Financial backing as an element of infrastructural support for agricultural development: Ukrainian realities, Wieś i Rolnictwo, nr 3(168), 2015, 79-89.
  • Krupin V., Pelehatyy A. (2015), Financial self-sufficiency of rural communities in Ukraine in the context of administrative-territorial reform, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa iAgrobiznesu, Tom XVII, zeszyt 4, 2015, 155-160.
  • Krupin V. (2014), Ukrainian rural areas: a hidden development potential or a potential burden for Europe, Rural transformations under Common Agricultural Policy 2007-2013 and future development, Rural areas and development, vol. 11, European Rural Development Network, Warsaw-Bucharest, 2014, 121-129.
  • Притула Х., Бас-Юрчишин М., Злидник Ю., Крупін В. (2014), Формування пріоритетних напрямів розвитку прикордонних сільських територій Львівської області, Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми ефективного розвитку прикордонних територій: [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України”; редкол.: В.С.  Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4 (108). – С. 3-10.
  • Krupin V. (2014), Ukrainian rural areas: a hidden development potential or a potential burden for Europe, Rural transformations under Common Agricultural Policy 2007-2013 and future development, Rural areas and development, vol. 11, European Rural Development Network, Warsaw-Bucharest, 2014, 121-129.
  • Цибульська Ю.О., Крупін В.Є. (2014), Транскордонна трудова міграція сільського населення: особливості та шляхи вирішення проблем, Вісник економічної науки України. – № 3 (27). – 2014. – С. 139-143.
  • Крупін В.Є., Пелехатий А.О. (2014), Перспективи кластеризації на сільських територіях Львівської області в контексті реалізації регіональної політики розвитку, Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні: [зб. наук. пр.] / НАН  України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С.  Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 5 (109). – С. 390-399.
  • Крупін В.Є., Максименко А.О., Злидник Ю.Р. (2014), Соціально-демографічний потенціал сільських територій Західного регіону України: проблеми формування та шляхи реалізації, Регіональна економіка. – 2014. – № 3. – С. 181-191.
  • Krupin, V., Zlydnyk, Y. (2014), Axiological foundations in the management of socio-economic development of Ukraine. Berichte, Forschungsinstitut der IWVWW e.V., Berlin, April-Juni 2014, 44-56.
  • Prytula, K., Krupin, V., Maksymenko, A. (2014), Contemporary realities and eurointegration prospects of rural development in Ukraine. Wieś i Rolnictwo. Kwartalnik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, nr 2(163), 83-99.
  • Krupin, V. (2014), Rozwój transgranicznych rynków pracy na obszarach wiejskich Europy: problemy i perspektywy Ukrainy. Problemy współczesnej Europy - ujęcie interdyscyplinarne, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 145-155.
  • Крупін В.Є., Злидник Ю.Р. (2013), Людський капітал в інноваційному розвитку сільських територій України: ментальні аспекти, Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. № 778. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2013. – С. 238-244.
  • Крупін В.Є., Максименко А.О. (2013), Проблеми реалізації соціально-економічного потенціалу депресивних сільських територій (на прикладі Старосамбірського району Львівської області), Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Вип. 43, 2013. – С. 90-95.
  • Борщевський В.В., Важинський Ф.А., Притула Х.М., Куліш І.М., Крупін В.Є., Максименко А.О., Злидник Ю.Р. (2013), Сільські території та агропромисловий комплекс, Інтеграційний вибір України: соціальні, економічні, екологічні наслідки (регіональний вимір) // Регіональна економіка. – №3(69). – 2013. – С. 7-39. – С. 16-18.
  • Крупін В.Є. (2013), Особливості та пріоритети економічного розвитку сільських територій Івано-Франківської області, Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.; В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6 (104). – С. 163-175.
  • Крупін В.Є., Куліш І., Максименко А.О. (2013), Соціальні аспекти розвитку сільських територій латиноамериканського регіону: досвід для України, Вісник соціально-економічних досліджень. Зб. наук. праць.; Одеський національний економічний університет. – № 4 (51). – 2013. – С. 260-265.
  • Крупін В.Є. (2013), Зовнішньоекономічний вектор розвитку сільських територій Карпатського регіону, Регіональна економіка. – №3(69). – Львів, 2013. – С. 40-47.
  • Крупін В.Є. (2013), Економічний розвиток сільських територій в контексті міжнародних інтеграційних процесів: Україна та зона вільної торгівлі СНД, Наука й економіка. – №3(31). – Хмельницький, 2013. – С. 120-126.
  • Krupin, V. (2013), Potential of rural territories' development of Ukraine in the context of eurointegration perspectives. Europeistyka: Problemy europejskie w świetle badań interdyscyplinarnych. - Zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Nr 2, 241-252.
  • Krupin, V., Maksymenko, A. (2013), On the edge of survival: rural population's incomes and expenses in Ukraine. Agricultural Economics and Rural Development, New Series, Year X, no. 1, 19-29.
  • Крупін В.Є., Злидник Ю.Р. (2012), Ціннісні орієнтири управління розвитком сільських територій, Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. № 748. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2012. – С. 176-181.
  • Крупін В.Є., Максименко А.О. (2012), Доходи і витрати сільського населення: регіональні аспекти, Наукові праці НДФІ. Наук. збір. – Випуск 4 (61). – Київ: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2012. – С. 73-79.
  • Крупін В.Є. (2012), Концептуальні напрями розвитку сільських територій на основі їх модернізації, Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Актуальні проблеми регіонального розвитку: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.; В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2012. – Вип. 6 (98). – С. 316-322.
  • Borshchevskiy, V., Prytula, K., Krupin, V. (2012), Agribusiness development in the context of competitive environment formation in rural areas: regional aspects. Efficiency in Business. Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 71-86.
  • Borshchevskiy, V., Prytula, K., Krupin, V. (2012), Formation of competitive advantages for rural territories (the case of Lviv region of Ukraine). Kľučové kompetencie v oblasti podnikania: [zborník vedeckých prác]. Technická univerzita v Košiciach, Economická faculta, Košice, Vzdanie prvé, 110-118.
  • Крупін В.Є., Максименко А.О. (2012), Регіональні особливості розселення сільських мешканців в Україні, Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, серія “Економічні науки”. – Львів, 2012. – Том 14, № 4(54). – С. 263-268.
  • Борщевський В.В., Притула Х.М., Крупін В.Є. (2012), Перспективи становлення ефективного агробізнесу на сільських територіях України, Регіональна економіка. – №3(65). – Львів, 2012. – С. 25-33.
  • Крупін В.Є. (2012), Зовнішньоекономічна діяльність сільськогосподарського сектора України: загальнонаціональні тенденції, Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, серія “Економічні науки”. – Львів, 2012. – №1 (51), том 14, ч. 2. – С. 59-64.
  • Крупін В.Є. (2012), Економічний розвиток сільських територій Карпатського регіону України: стан, тенденції, перспективи, Регіональна економіка. – №1(63). – Львів, 2012. – С. 54-61.
  • Крупін В.Є., Пушак Я.Я. (2012), Аспекти формування продовольчої безпеки України, Економічні інновації. Випуск 47: Проблеми та сучасні зрушення в реальному секторі економіки. Збірник наукових праць. – Одеса : Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2012. –  С. 70-80.
  • Крупін В.Є., Злидник Ю.Р. (2012), Духовні цінності як ключова передумова ефективного розвитку економічної системи, Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. № 727. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2012. – С. 247-252.
  • Крупін В.Є. (2011), Диверсифікація видів економічної діяльності на сільських територіях: проблеми та перспективи, Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Сучасні проблеми розвитку сільських територій: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.; В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2011. – Вип. 6 (92). – С. 132-138.
  • Притула Х.М., Крупін В.Є. (2011), Проблеми регіональної конвергенції сільських територій України, Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональна конвергенція та транскордонні ринки: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп. ред. Кравців В.С. – Львів, 2011. – Вип. 5(91). – С. 165-174.
  • Prytuła, K., Krupin, V. (2011), Rural Realities in Ukraine - Socio-Economic Aspects / Agricultural Economics and Rural Development, New Series, Year VIII, no. 2, 255-266.
  • Крупін В.Є., Злидник Ю.Р. (2011), Економічні ризики: сутність, еволюція, підходи до класифікації, Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. № 714. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2011. – С. 224-229.
  • Крупін В.Є., Злидник Ю.Р. (2011), Перспективи використання відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії на сільських територіях в контексті сталого розвитку України, Управління розвитком. – №4 (101), 2011. – С. 91-93.
  • Притула Х.М., Крупін В.Є. (2011), Сучасні тенденції розвитку сільських територій України та економічно розвинених країн: порівняльний аналіз, Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.11. – С. 335-345.
  • Крупін В.Є. (2010), Проблеми розвитку інфраструктури Західного регіону України, Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Районування економічного простору України: питання методології та практики: [зб. наук. пр.] / НАН України. Інститут регіональних досліджень; відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2010. – Вип. 5(85). – С. 321-334.
  • Крупін В.Є. (2010), Розвиток гірських територій Західного регіону України: інфраструктурний аспект, Економічні науки. Серія: Регіональна економіка : зб. наук. пр. – Луцьк, 2010. – № 7 (27). Частина 3. – C. 240-249.
  • Крупін В.Є. (2010), Розвиток інформаційної інфраструктури регіонів України: стан, проблеми і перспективи, Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 262: в 12 т. – Т. ІХ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 2255-2266.
  • Крупін В.Є. (2009), Оцінка впливу інфляційних процесів на розвиток промислового виробництва, Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми розвитку промислового виробництва регіону: зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: Є.І. Бойко (відп. ред.). – Львів, 2009. – Вип. 4 (78). – С. 74-87.
  • Крупін В.Є. (2009), Шляхи вдосконалення інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності територіально-виробничих систем, Науково-технічна інформація. – 2009. – №2. – С. 55-59.
  • Крупін В.Є. (2009), Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств [Mechanizm państwowej regulacji zewnętrznej działalnościgospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych], Регіональна економіка. – №1(51). – Львів, 2009. – С. 114-120.
  • Крупін В.Є. (2008), Аспекти державного регулювання інноваційної діяльності промисловості як фактора розвитку національного господарства, Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Інноваційний розвиток регіональних суспільних систем: зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: Є.І. Бойко (відп. ред.). – Львів, 2008. – Вип. 5 (73). – С. 331-338.
  • Крупін В.Є. (2008), Аналіз стану і перспектив розвитку зовнішньоекономічної діяльності територіально-виробничих систем України, Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Моніторинг розвитку промислових територіальних систем (Збірник наукових праць). Вип. 4 (72) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. д.е.н. С.О. Іщук. – Львів, 2008. – С. 75-86.
  • Крупін В.Є. (2008), Зарубіжний досвід стимулювання міжнародної конкурентоспроможності територіально-виробничих систем, Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів (Збірник наукових праць). Вип. 3 (71) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2008. – С. 386-393.
  • Крупін В.Є. (2007), Роль територіально-виробничих систем у розвитку експортного потенціалу України, Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Розвиток територіально-виробничих систем (Збірник наукових праць). Вип. 6 (68) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Є.І. Бойко. – Львів, 2007. – С. 128-140.

   

INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń
  • Reidsma, P.; Spiegel, Alisa; Paas, W.H.; Accatino, Francesco; Antonioli, F.; Appel, Franziska; Bardají, Isabel; Berry, Robert; Bertolozzi, Daniele; Bijttebier, J.; Black, Jasmine; Buitenhuis, Yannick; Coopmans, Isabeau ; Courtney, Paul; Feindt, P.H.; Gavrilescu, Camelia; Hansson, Helena; Jendrzejewski , Błażej; Khafagy, Amr; Krupin, Vitaliy; Lagerkvist, Carl-Johan; Larson, Sara; Lievens, Eewoud; Mathijs, Erik; Manevska-Tasevska, Gordana; Maye, Damian; Ollendorf, Franziska; Peneva, Mariya; Pettit, Andrea; Pinsard, Corentin; Rommel, Jens; Senni, Saverio; Severini, Simone; Slijper, H.T.; Soriano, Bárbara; Urquhart, Julie; Valchovska, S.; Vigani, M.; Wauters, Erwin; Zawalińska, Katarzyna; Meuwissen, M.P.M. (2019), D5.3 Resilience assessment of current farming systems across the European Union. SURE-Farm project. EU Horizon 2020 Grant Agreement No. 727520.
  • Krupin V., Zawalińska K., Jendrzejewski B. (2019), D5.3 Current resilience - Case study report Poland. SURE-Farm project. EU Horizon 2020 Grant Agreement No. 727520.
  • Борщевський В.В., Притула Х.М., Крупін В.Є. та ін. (2014), Методичні підходи до оцінки соціально-економічного потенціалу розвитку сільських територій (наукова доповідь), НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2014. – 47 с.
  • Борщевський В.В. та ін. (2012), Концептуальні засади інноваційного розвитку сільських територій у посткризовий період: на прикладі Карпатського регіону України: наукова доповідь / За ред. В. В. Борщевського; НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2012. – 57 с.
  • Борщевський В.В., Притула Х.М., Крупін В.Є., Куліш І. М. (2011), Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону): науково-аналітична доповідь, НАН України. Інститут регіональних досліджень; [наук. ред. В. В. Борщевський]. – Львів, 2011. – 60 с.
  • Бойко Є. І., Залуцький І. Р., Притула Х. М. та ін. (2011), Розвиток сільських територій (стан, проблеми, перспективи), НАН України. Ін-т регіональних досліджень; [наук. ред. Є. І. Бойко]. – Львів, 2011. – 61 с.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Członek kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego "Historia gospodarki narodowej i myśli ekonomicznej Ukrainy" (Історія народного господарства та економічної думки України), wydawanego przez Instytucję Państwową "Instytut Ekonomii i Prognozowania Narodowej Akademii Nauk Ukrainy", http://ingedu.org.ua (od 2020 r.).


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • 2016 Premia Parlamentu Ukrainy dla najbardziej utalentowanych młodych naukowców w zakresie podstawowych i stosowanych badań oraz opracowań naukowo-technicznych za cykl prac naukowych pt.: „Rozwój społeczno-gospodarczy wsi ukraińskiej: ocena, problemy, perspektywy” autorstwa Pelehatyy A., Maksymenko A., Krupin V. (https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1495-19?lang=en).

 • 2009-2011 - Stypendium Narodowej Akademii Nauk Ukrainy dla młodych naukowców.
 • 2008 - Premia przywodniczących Lwowskiej Państwowej Obwodowej Administracji oraz Lwowskiej Rady Obwodowej dla młodych naukowców.
 • 2006 - Wyróżnienie za gruntowną naukową i pedagogiczną pracę, Instytut Biznesu i Perspektywnych Technologii przy Narodowym Uniwersytecie "Politechnika Lwowska".