O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Modelowania Ekonomicznego
img

dr hab.

Katarzyna Zawalińska

Zakład Modelowania Ekonomicznego

Profesor Instytutu, Kierownik Zakładu
Adres email: kzawalinska@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 27 89

Pokój 227 / Room 227

My ORCID

Profile in Google Scholar

Profile in Research Gate

EAAE Board

EUROCHOICES Advisory Board

IAMO Scientific Advisory Board


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Modelowanie ekonomiczne i ekonometryczne, regionalne modele równowagi ogólnej, Wspólna Polityka Rolna, efektywność i produktywność gospodarstw rolnych, konkurencyjność rolnictwa, wskaźniki rozwoju obszarów wiejskich, ewaluacja projektów rozwojowych, polityka rozwoju obszarów wiejskich, ewaluacja projektów i programów unijnych, ocena projektów ekonomicznych


WYKSZTAŁCENIE

Doktor habilitowany - Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Grudzień 2010

MPhil in Development, University of Cambridge, Development Studies, Corpus Christi College, UK, Październik 2004

Doktor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Wrzesień 2003

Magister nauk ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski,  Lipiec 1997

Dyplom (poziom licencjatu) z zakresu stosunków międzynarodowych, Uniwersytet Columbia i Uniwersytet Warszawski (Program Columbia),  Czerwiec 1997

Matura: II L.O. im Stefana Batorego w Warszawie, klasa matematyczno-fizyczna - 1993


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2016- Kierownik Zakładu Modelowania Ekonomicznego

2008-2016 Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa

2010-2013 - Adiunkt Naukowy, Uniwersytet Warszawski / EUROREG - Instytut Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych

2004-2008 - Adiunkt Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa

1998-2004 - Ekonomista; Asystent Zarządu, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

2001-2003 - Wykładowca , Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (SWPS)

1997 - Pracownik działu finansów, General Motors


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • Kierownik polskiego zespołu w projekcie Horyzont Europa: Soilvalues - Enhancing Soil health through Values-based business models (2022-2026)  https://soilvalues.eu/
 • Kierownik polskiego zespołu w projekcie Horyzont Europa: BioMonitor4CAP - Advanced biodiversity monitoring for results-based and effective agricultural policy and transformation (2022-2026)  https://www.biomonitor4cap.eu/en/
 • Kierownik polskiego zespołu w projekcie Horyzont 2020 LIFT: "Low-Input Farming and Territories -
  Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming" (2018-2021) http://www.lift-h2020.eu/
 • Kierownik polskiego zespołu w projekcie Horyzont 2020 SURE-FARM: "Towards SUstainable and REsilient EU FARMing systems (SURE-Farm)" (2017-2020) http://surefarmproject.eu/
 • Wykonawca projektu DG AGRI: Framework contract for the evaluation studies of CAP measures
  contributing to the general objectives of balanced territorial development (2018-2026)
 • 2013-2017: Kierownik projektu OPUS: "Regionalne przepływy międzygałęziowe jako narzędzie analizy rozwoju opartego na wiedzy", Narodowe Centrum Nauki (2012/07/B/HS4/03251)
 • 2014-2017: "Organizacje rolnicze w Polsce: ich siła i wpływ na politykę państwa", Narodowe Centrum Nauki (2013/11/B/HS4/01691)
 • 2015: "Wpływ wprowadzonych przez UE jednostronnych preferencji taryfowych dla Ukrainy oraz planowanego wejścia w życie postanowień dotyczących strefy wolnego handlu (DCFTA) na bilans dwustronnych obrotów handlowych oraz polski sektor rolno-spożywczy", finansowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Luty 2015- Styczeń 2017: "Organic food's regional economic impact and promotion of the production", finansowane przez Fińskie Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa
 • Luty 2015- Kwiecień 2015: „Ewaluacji ex-ante projektu „Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą do roku 2030", finansowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • 2013-2014: "Ocena ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020", finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Marzec 2009-Marzec 2013: "Common Agricultural Policy Regional Impact - The Rural Development Dimension (CAPRI-RD), 7. Program Ramowy Komisji Europejskiej, DG AGRI
 • Luty  2010 - Grudzień 2012: "TERCO - European Territorial Cooperation as a Factor of Growth, Jobs and Quality of Life", ESPON, UE
 • Marzec 2009 - Październik 2012: „Instytucje w procesie przemian strukturalnych i społeczno-ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie w świetle wsparcia unijnego", finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Delivery system of rural development policy in Poland2010/2011 Europejska Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich (Bruksela)
 • Marzec 2008 - Październik 2009: „Wielofunkcyjność rolnictwa - podstawy identyfikacji, kwantyfikacji oraz powiązania z instrumentami polityki rolnej", finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Luty - Maj 2009: „Ewaluacja ex post Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 dla Polski", finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Styczeń - Marzec 2008: "Economically efficient means of reducing greenhouse gas emissions of agriculture", finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa Finlandii, Departament Ochrony Środowiska
 • Luty 2006 - Grudzień 2008: "Development and Application of Advanced Quantitative Methods to Ex-ante and Ex-post Evaluations of Rural Development Programmes in the EU" (ADVANCED-EVAL) 6. Program Ramowy Komisji Europejskiej, DG AGRI
 • Styczeń 2007- Czerwiec 2008: "Comparative Evaluation Study of UE Rural Funds Management in Poland and Finland - national and regional economic effects of new Rural Development Plans",  Bank Światowy, CERGE-EI
 • Luty 2006 - Grudzień 2007: „Ewaluacja Inicjatywy Europejskiej Programu EQUAL w Polsce 2004-2006", finansowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Sierpień 2005 - Wrzesień 2005: "Ewaluacja 6 Projektów PHARE 'Impact on Capacity Building of Polish Agricultural Institutions'", UKIE / ECORYS
 • Styczeń 2005- Lipiec 2005: "How well does the EU Structural Policy Suit the New Member States?", SIEPS - Sweden Institute for Economic Policy Studies
 • Październik 2004 - Czerwiec 2005: „Ewaluacja projektu Banku Światowego: ‘Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich' w Polsce", FAPA i Bank Światowy
 • Kwiecień - Czerwiec 2005: „Udoskonalenie modelu HERMIN dla polskiej gospodarki", finansowany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy
 • Kwiecień - Lipiec 2004: "Indicators of Sustainable Consumption", finansowany przez United Nations Environmental Programme i Cambridge University, UK
 • Maj 2003-Grudzień 2003: „Raport o rozwoju społecznym Polska 2004", finansowany przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP
 • Styczeń 2000- Styczeń 2003: "Strategy for Integrated Development of Agriculture and Rural Areas in CEE Countries (IDARA)", 5. Program Ramowy UE, DG AGRI
 • Marzec 2002-Wrzesień 2003: „Konkurencyjność polskiego rolnictwa w kontekście integracji z Unią Europejską" Grant promotorski na napisanie doktoratu, Komitet Badań Naukowych
 • Czerwiec 1998 - Czerwiec 1999: „Średnio i długookresowe perspektywy dostosowań fiskalnych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej" ACE-PHARE, Komisja Europejska
 • Styczeń 1998 - Październik 1999: „Trwały wzrost gospodarczy dzięki konsolidacji reform", US Agency for International Development (USAID)

PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
 •  

  Rozdziały w książkach

  • D. Milczarek-Andrzejewska i Zawalińska, K. (2015). Konflikty wokół ziemi - czy wspólna polityka rolna może je łagodzić? W: Hardt Łukasz, Milczarek-Andrzejewska Dominika (red.). Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 407-422.
  • K. Zawalińska (2012). "Ocena wpływu wybranych scenariuszy rozdysponowania funduszy WPR w Polsce w kontekście reform 2014-2020", w: Red. M. Drygas i K. Zawalińska: Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, str. 41-71
  • Zawalińska, K. (2011). „ Wpływ WPR na rozwój gospodarczy regionów Polski" w: Rozwój Obszarów Wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki. red. Nurzyńska,I. i Drygas, M.
  • Zawalińska, K. (2010). „Wielofunkcyjność rolnictwa w ujęciu modelowym", w: Wilkin, J. red. Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. IRWiR PAN, Warszawa.
  • Zawalińska, K. (2010). „Regionalne zróżnicowanie absorpcji wsparcia unijnego dla polskiej wsi i jego skutki dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju", w: Stanny, M. i Drygas, M. red. Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
  • Zawalińska, K. (2010). „Rola polityki rolnej w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Polski", w : Wybrane problemy z zakresu polityki rolnej, MRiRW, Warszawa.
  • ‘Lessons Learned from some Evaluations of Rural Development Programmes in Poland'. W: Rosner, A. (red.), Globalization and Rural Development: Chinese and Central European Perspectives, Polska Akademia Nauk, IRWiR, Warszawa 2009.
  • ‘Relatywna efektywność unijnych instrumentów polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce'. W: Czyżewski, A. (red.), Polska i Rosyjska wieś w świetle wyzwań globalizacji. Polska Akademia Nauk, INE oraz Komitet Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2009.
  • ‘Zróżnicowanie regionalne efektywności unijnych instrumentów polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce'. W: Duczkowska-Małysz, K i Szymecka, A. (red.), Wokół trudnych problemow globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
  • ‘Fundusze unijne: skuteczność i efektywność wspierania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, W: Drygas, M. i Rosner, A. (red.), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian, Polska Akademia Nauk, IRWiR, Warszawa 2008.
  • ‘Spatial Variations in the Level of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland vis-a-vis Transformation Dynamics in the Pre-Accession Period', wspólnie z Ronser, A. i Stanny, M., W: Values and challenges in designing the European rural structures research network experience. IERiGŻ, Warsaw 2007.
  • ‘Variations in Farm Performance: Evidence from the New Member State and EU-15 Member States', wspólnie z: Davidova S., Gorton M., Ratinger T., Iraizoz B., W: Davidova, S., Bauer, K, Cuddy, M. (Red.) Integrated Development of Agriculture and Rural Areas in Central European Countries, Lexington Books, Oxford 2006, UK.
  • ‘???????????????????? ????????? ????????? ????????? ????? ? ????? ?????????? ? ??????????? ????, W książce: ??????? ??????????? ????????????????????? ????????? ????? ? ??????, Rosyjska Akademia Nauk, Instytut Ekonomii, Moskwa 2006.
  • ‘Poland and Cohesion Policy', wspólnie z Kaniewska, M.. W: Eriksson, J., Bengt Karlsson, O., Tarschys, D., (Red.) From Policy Takers to Policy Makers: Adapting EU Cohesion Policy to the Needs of the New Member States. Swedish Institute for European Policy Studies, Stokholm 2005.
  • ‘Indeks rozwoju obszarów wiejskich (IROW) dla Polski: konstrukcja i propozycja praktycznego wykorzystania', W: Zawalińska, K. (Red.) Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich (red.), Polska Akademia Nauk, IRWIR, Warszawa 2005.
  • ‘Rural Development Index (RDI) for Poland: construction and proposition for policy use', W: Zawalińska, K. (Red.) Rural development: Experience of European Countries (red.), Polska Akademia Nauk, IRWIR, Warszawa 2005.
  • ‘Praca z perspektywy przemian rolnictwa i obszarów wiejskich', Edytor i Współautor rozdziału. W: Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004: W trosce o pracę, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, UNDP i CASE, Warszawa 2004.
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
 • Recenzowane artykuły anglojęzyczne

  • Reidsma, P., Accatino, F., Appel, F., Gavrilescu, C., Krupin, V., Manevska Tasevska, G., Meuwissen, M. P., Peneva, M., Severini, S., Soriano, B., Urquhart, J., Zawalińska, K., Zinnanti, C., & Paas, W. (2023). Alternative systems and strategies to improve future sustainability and resilience of farming systems across Europe: From adaptation to transformation. Land Use Policy, 134, 106881. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106881

    

  • Zawalińska, K., Smyrniotopoulou, A., Balazs, K., Böhm, M., Chitea, M., Florian, V., Fratila, M., Gradziuk, P., Henderson, S., Irvine, K., Konstantidelli, V., Krupin, V., Latruffe, L., Mikšytė, E., Miller, D., Monteleone, D., Polaschegg, M., Schwarz, G., Tzanopoulos, J., Tzouramani, I., Vlahos, G., Wojciechowska, A. (2022). Advancing the Contributions of European Stakeholders in Farming Systems to Transitions to Agroecology. EuroChoices, Volume21, Issue3. December 2022, Pages 50-63, https://doi.org/10.1111/1746-692X.12378

  • Zawalińska, K., Wąs, A., Kobus, P., Bańkowska, K. (2022). A framework linking farming resilience with productivity: empirical validation from Poland in times of crises. Sustainability Science, Vol.17, p.81-103 Springer. https://doi.org/10.1007/s11625-021-01047-1
  •  

   Paas, W. Accatino, F., Bijttebier, J., Black, J.E, Gavrilescu, C., Krupin, V., Manevska-Tasevska, G., Ollendorf, F., Peneva, M., San Martin, C., Zinnanti, C., Appel, F., Courtney, P., Severini, S., Soriano, B., Vigani, M., Zawalińska, K., van Ittersum, M.K., Meuwissen, M.P., Reidsma, P. (2021). “Participatory assessment of critical thresholds for resilient and sustainable European farming systems”. Journal of Rural Studies, Volume 88, December 2021, Pages 214-226. ISSN 0743-0167, https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.10.016

    

  • M.P.M. Meuwissen, P.H. Feindt, T. Slijper, A. Spiegel, R. Finger, Y. de Mey, W. Paas, K.J.A.M. Termeer, P.M. Poortvliet, M. Peneva, J. Urquhart, M. Vigani, J.E. Black, P. Nicholas-Davies, D. Maye, F. Appel, F. Heinrich, A. Balmann, J. Bijttebier, I. Coopmans, E. Wauters, E. Mathijs, H. Hansson, C.J. Lagerkvist, J. Rommel, G. Manevska-Tasevska, F. Accatino, C. Pineau, B. Soriano, I. Bardaji, S. Severini, S. Senni, C. Zinnanti, C. Gavrilescu, I.S. Bruma, K.M. Dobay, D. Matei, L. Tanasa, D.M. Voicilas, K. Zawalińska, P. Gradziuk, V. Krupin, A. Martikainen, H. Herrera, P. Reidsma, (2021). “Impact of Covid-19 on farming systems in Europe through the lens of resilience thinking”, Agricultural Systems, Volume 191, 2021, https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103152.

  • Reidsma, P., Meuwissen, M., Accatino, F.,  Appel, F., Bardaji, I., Coopmans , I., Gavrilescu, C., Heinrich, F., Krupin, V., Manevska‐Tasevska ,G., Peneva, M., Rommel, J., Severini, S., Soriano, B., Urquhart, J., Zawalińska, K.,  Paas, W., (2020) 'How do Stakeholders Perceive the Sustainability and Resilience of EU Farming Systems?', EuroChoices, 19(2), pp. 18-27. doi: 10.1111/1746-692X.12280

  • Zawalińska, K.; Kinnunen, J.; Gradziuk, P.; Celińska-Janowicz, D. (2020).To Whom Should We Grant a Power Plant? Economic Effects of Investment in Nuclear Energy in Poland. Energies, 13, 2687 https://www.mdpi.com/1996-1073/13/11/2687
  • Meuwissen, M.P.M., Feindt, P.H; Spiegel, A., Termeer, C.; Mathijs, E.; de Mey, Y., Finger, R.; Balmann, A.; Wauters, E.; Urquhart, J.; Vigani, M.; Zawalińska, K.; Herrera, H.; Nicholas-Davies, P.; Hansson, H.; Paas, W.; Slijper, T.; Coopmans, I.; Vroege, W.; Ciechomska, A.; Accatino,F.; Kopainsky, B; P.; Poortvliet, M.; Candel, J.J.L.; Maye, D.; Severini, S.; Senni, S.; Soriano, B.; Lagerkvist, C-J.; Peneva, M.; Gavrilescu, C.; Reidsma, P. (2019). A framework to assess the resilience of farming systems. Agricultural Systems, Volume 176, 2019. ISSN 0308-521X, https://doi.org/10.1016/j.agsy.2019.102656

  • Milczarek-Andrzejewska, D., Zawalińska K., Czarnecki, A. (2018). Land-use conflicts and the Common Agricultural Policy: Evidence from Poland, Land Use Policy, 73: 423-433.
  • Zawalińska, K., Tran, N., Płoszaj, A. (2018). "R&D in a post centrally-planned economy: The macroeconomic effects in Poland". Journal of Policy Modeling,
   Volume 40, Issue 1, January–February 2018, Pages 37-59
  • Zawalińska, K., Ciechomska, A., Jendrzejewski, B. (2016). "Challenges for Modelling CAP 2014–2020 within CGE Model Framework", Village and Agriculture, 4(173)/2016
  • Was, A., Zawalińska, K., Britz, W. (2014): Impact of "Greening" the Common Agricultural Policy on Sustainability of European Agricuture: From Perspective of the Baltic Sea Countries , Journal of Agribusiness and Rural Development 4(34): 191-212 http://www.jard.edu.pl/pub/17_4_2014.pdf
  • Zawalińska K., Giesecke J., Horridge M. (2013): The consequences of Less Favoured Area support: a multi-regional CGE analysis for Poland. Agricultural and Food Science, Vol 22, No 2 (2013) http://ojs.tsv.fi/index.php/AFS/article/view/7754/6305
  • Kaufmann, P., Stagl, S. Zawalińska, K. i Michałek, J. (2007). "Measuring Quality of Life in Rural Europe - A Review of Conceptual Foundations". Eastern European Countryside, No 13/2007, str. 5-28 http://www.home.umk.pl/~eec/wp-content/uploads/2007_1_Kaufmann-et-al.pdf

  Recenzowane artykułu polskie

   

  Artykuły konferencyjne

  • ‘Evaluation of Rural Development Programs after Poland's accession to EU: based on regional Computable General Equilibrium model', sierpień 2009, Kongers Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (IAAE), Pekin (Chiny).
  • ‘????????????? ??????? ???????????? ???????? ???????? ???????? ?????????? ? ??????', czerwiec 2008, VIII Konferencja Naukowa Komisji Uczonych Ekonomistów PAN i Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa (Rosja).
  • ‘Spatial variations in the level of socio-economic development of rural areas in Poland vis-a-vis transformation dynamics in the pre-accession period', Wrzesień 2007, V Konferencja European Rural Development Network, Sinaia (Rumunia).
  • ‘Evaluation of selected rural development programs in Poland', wrzesień 2007, Konferencja Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (ChASS) i PAN, Pekin (Chiny).
  • ‘Changes in competitiveness of farm sector in candidate countries prior to the EU accession: the case of Poland', sierpień 2005, Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (EAAE), Kopenhaga (Dania).
  • ‘????????????????????? ????????? ????????? ????????? ????? ? ????? ?????????? ? ??', Kwiecień 2005, Stavropolski Państwowy Uniwersytet Rolniczy, Stavropol (Rosja).
  • ‘The Competitiveness of CEECs farmers in the Enlarged Europe: the Case of Poland', wrzesień 2004, European Association for Comparative Economic Studies (EACES), Belgrad (Serbia i Czarnogóra).
  • *‘Technical efficiency of Polish farms: Estimation according to specialization and lessons from confidence intervals', sierpień 2003, Kongers Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (IAAE), Durban (Republika Południowej Afryki).
  • *‘Variations in farm performance: evidence from the CEECs and existing EU member states", sierpień 2002, Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (EAAE) Zaragozza (Hiszpania).
  • *‘Typologies of agricultural sectors and selected aspects of agricultural policies in Transition Countries: a case of the Czech Republic, Hungary and Poland', Grudzień 2000, European Association for Comparative Economic Studies (EACES), Grenoble (Francja).

   

  Inne artykuły naukowe

  • ‘Wpływ „efektów unijnych"na kształtowanie się inflacji w Polsce' wspólnie z Woźniak, P., Polska Gospodarka - Tendencje, oceny, prognozy, CASE, Warszawa, Nr. 4/2004 (23) .
  • ‘The influence of the "EU effect" on shaping inflation in Poland' wspólnie z Woźniak, P., Polish Economic Outlook, CASE, Warsaw, No. 4/2004 (23).
  • *‘Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej - skutki przystąpienia do WPR dla rolnictwa i gospodarki polskiej', wspólnie z Guba, W., Polska Gospodarka - Tendencje, oceny, prognozy, CASE, Warszawa, Nr. 2/2002 (13)
  • *‘The Future of the CAP in Poland - Effects of Joining the CAP on Polish Agriculture and Economy', wspólnie z Guba, W., Polish Economic Outlook, CASE, Warsaw, No. 2/2002 (13).

   

  Artykuły prasowe i popularno- naukowe

  • „Prognozowanie przyszłości za pomocą narzędzi ekonomicznych", ACADEMIA, (w druku)
  • „Krajobraz przed bitwą", wspólnie z Guba, W., Nowe Życie Gospodarcze Nr13, 7.07.2002
  • Renty jak darowizny?", Wprost, 8.03.1998
  • „Emeryci przymusowymi inwestorami?", Wprost, 25.10.1998
  • „Czy import piwa zagrozi polskim browarom?", Wprost, 19 lipca 1998

   

  Artykuły typu "Working papers"

   

INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń
  • Kwieciński, A., Zawalińska, K. (2019). Rolnictwo. W red. Kowalski, P., Golinowska, S., Błaszczyk. B., Balcerowicz, E., Cylwik, A. w Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej, Agencja Managerska VIP for You, Raport CASE, ISBN: 978-83-7178-681-5, Warszawa.
  • Drygas, M., Nurzyńska, I., Krupin, V., Zawalińska, K. 2015: „Wpływ wprowadzonych przez UE w kwietniu 2014 r. jednostronnych preferencji taryfowych dla Ukrainy oraz planowanego wejścia w życie postanowień dotyczących pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA) stanowiących część Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejska i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą z drugiej strony (Dz. Urz. UE L 161 z 29.05.2014 r., s.3), na bilans dwustronnych obrotów handlowych oraz polski sektor rolno-spożywczy”.
  • ‘Thematic evaluation of the Rural Development Programmes 2000-2006 in FInland' (orgin. Maaseudun Kehittämisohjelmien teema-arviointi Ohjelmakausi 2000-2006), Wspólnie z Jumppanene, A., Törmä, H., Reini, K., Saartenoja, A, Ruralia Institute, University of Helsinki, Raport 7/2008, 147 str.
  • ‘Regional economic effects of Kevitsa nickel mine' (oryg. Kevitsan nikkeli-kaivoshankkeen aluetaloudelliset vaikutukset, wspólnie z Törmä, H. Helsinki University, Ruralia Institute, Report 16/2007, 40 str.
  • 'Regional economic effects of Talvivaara nickel mine' (oryg. Talvivaaran nikkelikaivoshankkeen aluetaloudelliset vaikutukset), HELSINKI UNIVERSITY, Ruralia Institute, Report 14/2007, 36 str.
  • ‘Regional Economic Effects of Raahe School of Engeeniring and Business' (oryg. Raahen tekniikan ja talouden yksikön aluetaloudelliset vaikutukset), Helsinki University, Ruralia Institute, Report 13/2007, 28 str.
  • ‘Technical description of the CGE regfin/regpol models'. Helsinki University, Ruralia Institute, 2007, 25 str..
  • 'The regional economic effects of the Talvivaara nickel mine to the subregion of Ylä-Savo, its municipalities and the municipality of Rautavaara' (oryg.Talvivaaran kaivoksen aluetaloudelliset vaikutukset Ylä-Savon seutukuntaan, sen kuntiin sekä Rautavaaran kuntaan'. wspólnie z Saartenoja, A., Törmä, H., Valkosalo, P. Report, Helsinki University, Ruralia Institute, Report 21/2007 /40 str.

ZAINTERESOWANIA

Windsurfing, Chór, Saksofon, Muzyka Barokowa i jazzowaCZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • Srebrny Medal za długoletnią służbę (odznaczenie państwowe Prezydenta RP), 2022
 • Odznaka honorowa "Zasłużony dla rolnictwa" (nadana przez Ministra Rolnictwa), 2022
 • Złoty Krzyż Zasługi (odznaczenie państwowe Prezydenta RP), 2011
 • Stypendium rządu Australijskiego "Go8 European Fellowships", 2009
 • Nagroda tygodnika "Polityka" w konkursie "Zostańcie z nami", 2008
 • Stypendium Post Doktorskie na Uniwersytecie Helsińskim, 2006/2007
 • Stypendium Dekabana-Liddle, Uniwersytet Glasgow, 2006
 • Stypendium konferencyjne Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 2005
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za pracę doktorską, 2004
 • II Nagroda Banku BISE im. Prof. Witolda Kuli za pracę doktorską, 2004
 • Stypendium Banku Światowego na studia w Cambridge University, 2003
 • Stypendium Cambridge Oversees Trust na studia w Cambridge University, 2003
 • Stypendium British Council Joseph Konrad, 2003
 • Stypendium Dekabana-Liddle, Uniwersytet Glasgow, 2002
 • Stypendium ING Banku i Fundacji CASE, 2001/2002
 • Letter of Excellence( Joint Vienna Institute, IMF training center), 2000