Publikacje

Strona główna / Publikacje / Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich

Andrzej Piotr Wiatrak


Strategie rozwoju gmin wiejskich.
Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich

Warszawa 2011, 200 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-47-5

cena: 30 zł

 

Celem pracy było zbadanie i ukazanie podstaw teoretycznych konstruowania strategii rozwoju gmin wiejskich oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy strategie rozwoju gmin wiejskich są dostatecznym i wystarczającym narzędziem kształtowania przemian strukturalnych obszarów wiejskich oraz zarządzania obszarem przez różne grupy interesariuszy, których one dotyczą. W związku z tym w pracy podjęto próbę rozpoznania aktualnie realizowanych strategii rozwoju gmin wiejskich i opinii różnych grup mieszkańców wsi na ten temat, a zwłaszcza dotyczących rozwoju obszarów wiejskich i ich aktywizowania, formułując następującą tezę badawczą pracy: Strategie rozwoju gmin wiejskich w większości nie są narzędziem dostatecznie wykorzystywanym w kreowaniu rozwoju obszarów wiejskich i ich przemian strukturalnych.

SPIS TREŚCI

1.    Zagadnienia wstępne 9
1.1. Uzasadnienie problematyki badawczej 9
1.2. Cele pracy i założenia badawcze 11
1.3. Metodyka badań i źródła materiałów 13
1.4. Charakterystyka badanej zbiorowości 15
1.5. Struktura pracy 21

2.    Podstawy teoretyczne strategii rozwoju gmin
25
2.1. Istota strategii rozwoju gminy 25
2.2. Cele opracowywania strategii gminy 31
2.3. Elementy strategii gminy i procedura jej przygotowania 39
2.4. Metody przygotowania strategii gminy 46
2.5. Narzędzia realizacji strategii gminy 54
2.6. Proces realizacji strategii gminy 59
2.7. Rodzaje strategii rozwoju gminy 63
2.8. Uspołecznienie przygotowania i realizacji strategii gminy 67
2.9. Finansowy aspekt przygotowania i realizacji strategii rozwoju gminy 72

3.    Charakterystyka strategii gmin wiejskich 77
3.1. Charakterystyka badanych gmin 77
3.2. Ogólna charakterystyka strategii rozwoju gmin i sposobu ich przygotowania 86
3.3. Misja i cele strategiczne w badanych gminach 91
3.4. Procedury realizacji strategii w badanych gminach 102

4.    Znajomość strategii rozwoju gmin i ich ocena przez mieszkańców wsi 107
4.1. Ocena procesów rozwoju w gminach w świetle wyników badań 107
4.2. Znajomość strategii rozwoju gmin przez mieszkańców wsi 123
4.3. Przyszłe kierunki działań gmin w ocenie mieszkańców wsi 141

5.    Uspołecznienie zarządzania i aktywność społeczna mieszkańców gmin wiejskich 149
5.1. Uspołecznienie zarządzania w badanych gminach 149
5.2. Zaangażowanie społeczne mieszkańców gmin wiejskich 155
5.3. Kształtowanie rozwoju gmin wiejskich przez jej mieszkańców 162

Zakończenie 167
Bibliografia 177
Spis tabel 183
Spis rysunków 187
Spis wykresów 189
Conclusions 191

Powrót