Publikacje

Strona główna / Publikacje / Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Katarzyna Zawalińska


Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Warszawa 2009, 368 s., rys.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-33-5

(wyczerpane)

 

DOI: 10.53098/8389900335

Książka do pobrania wersji elektronicznej (plik pdf)

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie 11
Uzasadnienie tematu i cele książki 11
Hipotezy 14
Metoda badawcza i dane statystyczne 17
Etapy analizy 20

Rozdział I. Rozwój obszarów wiejskich w teorii i praktyce 23
1.1. Obszary wiejskie jako przedmiot analizy przestrzennej 24
1.1.1. Definicje wiejskości i obszarów wiejskich 26
1.1.2. Typologie obszarów wiejskich 30
1.1.3. Klasyfikacja ludności wiejskiej 44
1.2. Rozwój obszarów wiejskich w ujęciu wielokryterialnym 52
1.2.1. Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa a rozwój całej gospodarki 54
1.2.2. Rozwój obszarów wiejskich a rozwój rolnictwa 61
1.2.3. Rozwój obszarów wiejskich a rozwój zrównoważony 72
1.2.4. Rozwój obszarów wiejskich a rozwój zintegrowany 78
1.3. Uniwersalia rozwoju obszarów wiejskich 82

Rozdział 2. Polityka wspierania rozwoju obszarów wiejskich 85
2.1. Paradygmaty polityki rozwoju obszarów wiejskich 85
2.2. Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej 90
2.2.1. Przejście od Wspólnej Polityki Rolnej do Wspólnej Polityki Rolnej i Wiejskiej - od CAP do CARPE 90
2.2.2. Wspieranie obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 93
2.3. Polska polityka wobec obszarów wiejskich po wstąpieniu do UE 99
2.3.1. Instrumenty unijnej polityki ROW w Polsce 101
2.3.2. Konflikt między spójnością a efektywnością w polityce ROW 105
2.3.3. Klasyfikacja pozyskanych funduszy ROW 109
2.3.4. Indykatywny podział środków pomiędzy działania i województwa 123
2.3.5. Zastosowanie modelu RegPOL do ewaluacji programów rozwoju obszarów wiejskich 127

Rozdział 3. Regionalny model równowagi ogólnej RegPOL 139
3.1. Wybór metody badawczej 139
3.1.1. Wykorzystanie modeli równowagi ogólnej do oceny polityki gospodarczej 140
3.1.2. Regionalne modele równowagi ogólnej 147
3.1.3. Adekwatność i wiarygodność modelu RegPOL 150
3.2. Charakterystyka modelu RegPOL 155
3.2.1. Baza danych dla modelu RegPOL 159
3.2.2. Teoretyczna struktura modelu RegPOL 167
3.2.2.1. Struktura produkcji w modelu RegPOL 168
3.2.2.2. Popyt końcowy 170
3.2.2.3. Handel krajowy i zagraniczny 173
3.2.2.4. Ceny 173
3.2.2.5. Modelowanie bezrobocia 174
3.2.2.6. Modelowanie migracji netto 176
3.2.2.7. Zmienne makroekonomiczne 177
3.2.2.8. Warunki zrównoważenia rynku i domknięcie modelu 178
3.3. Scenariusze symulacyjne dla polityki ROW 180

Rozdział 4. Analiza efektów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przy zastosowaniu modelu RegPOL 183
4.1. Skuteczność instrumentów ROW w skali krajowej i regionalnej 188
4.2. Efektywność instrumentów ROW w skali krajowej i regionalnej 200
4.3. Efekty mnożnikowe instrumentów wsparcia ROW 215
4.4. Rozkład korzyści z polityki ROW w ujęciu typologicznym 224

Rozdział 5. Wnioski i rekomendacje 229
5.1. Wnioski z badań 229
5.2. Sugestie co do dalszych badań 235
5.3. Rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich 237

Rozdział 6. Aneksy 243
2.1. Wyprowadzenie klasyfikacji wg kryteriów ekonomicznych 243
2.2. Regionalna struktura pozyskanych funduszy ROW 263
2.3. Zasady podziału środków SPO Rolnictwo na województwa 266
2.4. E-ankieta rozesłana do regionalnych oddziałów ARiMR 269
3.1. Stworzenie bazy danych dla modelu RegPOL 277
Regionalne tablice przepływów międzygałęziowych 277
Regionalne macierze rachunkowości społecznej 291
3.2. Równania modelu RegPOL w języku TABLO 293
3.3. Podstawowe zmienne w modelu RegPOL 313
3.4. Domknięcie makroekonomiczne modelu 316
4.1. Wpływ polityki ROW 2004-2006 na poszczególne sektory gospodarki 318

Wykaz skrótów ze słowniczkiem terminów w języku angielskim 323
Spis tabel, rysunków i map 327
Bibliografia 333
Summary 355

Powrót