Publikacje

Strona główna / Publikacje / Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi

pod redakcją naukową Marty Błąd i Doroty Klepackiej-Kołodziejskiej

07spoleczno

Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi

(Socio-Economic Aspects of Rural Development in Poland)

Warszawa: 2007, 278 s., rys., tab.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-18-1

 

Słowo wstępne

Przekazując czytelnikowi książkę Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi pragniemy zwrócić uwagę na jej wyjątkowy charakter. Jest to praca zbiorowa napisana i zredagowana wyłącznie przez młodych naukowców. Przy powstaniu tej publikacji rola redakcyjno-organizacyjna przypadła Forum Młodych Naukowców "Inventus Ruralis", działającym przy Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Inicjatywie jej wydania przyświecały dwa powody. Pierwszy to trudności, jakie mają doktoranci, szczególnie z mniejszych ośrodków naukowych, w uzyskaniu liczących się w ich dorobku publikacji. Drugi powód to doskonalenie warsztatu naukowego młodych adeptów dzięki ocenom ich tekstów przez doświadczonych profesorów.

Wspólne autorom tej książki jest zainteresowanie problematyką zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a jest ona dla współczesnych i przyszłych pokoleń niezwykle istotna. Łączy bowiem otwartość na potrzeby już znane, jak i dzisiaj jeszcze nieznane; uwzględnia najważniejsze wymiary ludzkiej egzystencji: gospodarowanie, życie społeczne, kulturowe i przyrodnicze. Harmonia i zrównoważenie tych elementów stanowi podstawę właściwego rozwoju obszarów wiejskich.

Autorami tekstów są przedstawiciele różnych dziedzin naukowych, m.in. ekonomiści, socjologowie, geografowie, których zainteresowania koncentrują się na problematyce obszarów wiejskich, co zapewniło tej publikacji, przyjętą przez pomysłodawców, interdyscyplinarność. Żywe zainteresowanie młodych naukowców potwierdziło słuszność przyjętej koncepcji, tym bardziej że w Polsce brakuje dyskusji o sprawach wsi z perspektywy młodego pokolenia. Współpraca i wymiana poglądów młodych może być pomocna w formułowaniu propozycji służących rozwojowi wsi i poprawie jakości życia jej mieszkańców.
W trakcie tej pracy nastąpiła dalsza integracja środowiska młodych naukowców z całej Polski, którzy zajmują się szeroko rozumianą problematyką rozwoju obszarów wiejskich. Nawiązana współpraca i wymiana poglądów odbywała się w atmosferze twórczych poszukiwań i życzliwości. Książka ta jest wkładem młodego pokolenia naukowców w badania, prace koncepcyjne i projekty służące rozwojowi wsi polskiej.
Wydanie książki stało się możliwe dzięki sfinansowaniu jej przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Marta Błąd
Dorota Klepacka-Kołodziejska

 

Spis treści:

Słowo wstępne
I. Społeczno-ekonomiczna aktywność mieszkańców wsi
Artur Zimny: Udział społeczności wiejskich w realizacji gminnych przedsięwzięć inwestycyjnych
Ewelina Dresler: Poziom aktywności grupowej mieszkańców wsi a stopień rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w świetle badań empirycznych
Danuta Guzal-Dec: Ocena aktywności samorządu gminy w zakresie realizacji zadań własnych na przykładzie wybranych gmin wiejskich województwa lubelskiego
Anna Majchrzak, Joanna Stanisławska: Samodzielność finansowa gmin wiejskich w województwie wielkopolskim w latach 2002-2004
Magdalena Zwolińska-Ligaj: Funkcje przedsiębiorstw w środowisku lokalnym na przykładzie wybranych gmin wiejskich województwa lubelskiego
II. Zróżnicowanie regionalne polskiej wsi
Robert Jurczak: Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich województwa wielkopolskiego
Agnieszka Wojewódzka: Klasyfikacja gmin wiejskich województwa mazowieckiego ze względu na poziom rozwoju
Monika Wałaszek: Ocena poziomu rozwoju regionalnego województw Polski na podstawie różnych metod obliczeniowych
Adam Czarnecki: Urbanizacja wsi w obrębie aglomeracji miejskich w Polsce
Sylwia Michalska: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich a różnicujące się warunki życia mieszkańców wsi
III. Funkcjonowanie gospodarstw rolnych - nowe tendencje i uwarunkowania
Tomasz Marcysiak: Problem środowiska przyrodniczego w opinii rolników województwa kujawsko-pomorskiego
Andrzej BułatowicKanały dystrybucji wykorzystywane przez rolników kierujących gospodarstwami ekologicznymi
Mariusz Matyka: Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju w grupie gospodarstw trzodowych w latach 1989-2001
Tomasz Rokicki: Opłacalność chowu i hodowli owiec w Polsce
Agnieszka Siedlecka: Metody dostosowawcze wiejskich gospodarstw domowych prowadzących działalność rolniczą na przykładzie województwa mazowieckiego
Justyna Kołyska: Rola Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w rozwoju obszarów wiejskich przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wyniki badań opinii rolników powiatu zambrowskiego
IV. Przyszłość polskiej wsi w Unii Europejskiej
Łukasz Hardt: Wartość dodana Wspólnej Polityki Rolnej dla Unii Europejskiej i Polski
Dorota Klepacka-Kołodziejska: Wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania jako instrument zmieniającej się Wspólnej Polityki Rolnej
Ruta Śpiewak: Dokąd zmierza polska wieś - wiejscy liderzy o zmianach na wsi
Anna Nowak: Możliwości kształcenia na wsi na przykładzie województwa lubelskiego
Krzysztof Wasielewski: Aspiracje edukacyjne i plany kształceniowe młodzieży a środowisko zamieszkania
Jarosław Domalewski: Przyszłość wsi polskiej z perspektywy dążeń życiowych młodzieży

 

Marek Kłodziński: Rola Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
Powrót