Publikacje

Strona główna / Publikacje / Renty strukturalne w rolnictwie. Instytucjonalne uwarunkowania transformacji gospodarstw rolnych w Polsce

Stanisław Jan Paszkowski

06renty

Renty strukturalne w rolnictwie. Instytucjonalne uwarunkowania transformacji gospodarstw rolnych w Polsce

(Farmers' Structural Pension. Institutional Determinants of the Transformation of Polish Farms)

Warszawa: 2006, 421 s., tab.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-17-3
Spis treści
Wstęp
1. Nowa ekonomia instytucjonalna jako podstawa teoretyczna prowadzenia badań nad funkcjonowaniem systemu rent strukturalnych w rolnictwie polskim
2. Charakterystyka prawno-ekonomiczna systemu rent strukturalnych
2.1. System rent strukturalnych jako instrument transformacji strukturalnej gospodarstw rolnych
2.2. Analiza ekonomiczno-strukturalna prawnych przesłanek powstania prawa do renty strukturalnej
2.2.1. Wiek przedemerytalny
2.2.2. Brak dochodów o charakterze emerytalno-rentowym
2.2.3. Prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym
2.2.4. Podleganie rolników ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z ubezpieczenia społecznego rolników
2.2.5. Wymóg podlegania rolników ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w dniu składania wniosku
2.2.6. Przekazanie gospodarstwa rolnego i zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej
2.2.7. Formalno-organizacyjne przesłanki nabywania prawa do renty strukturalnej
3. Obrót gospodarstwami rolnymi w ramach systemu rolniczych rent strukturalnych
3.1. Podstawowe pojęcia i zasady obrotu gospodarstwami rolnymi
3.2. Formy zagospodarowania gruntów i przedmiot przekazania
3.2.1. Gospodarstwo rolne jako przedmiot oddziaływania systemu rolniczych rent strukturalnych
3.2.2. Formy zagospodarowania gruntów
3.2.3. Definicja przekazania w obrocie gospodarstwami rolnymi w ramach systemu rolniczych rent strukturalnych
3.2.4. Przedmiot przekazania
3.2.5. Warunek powstania prawa do renty strukturalnej a przedmiot przekazania
3.2.6. Przekazania wykluczające powstanie prawa do renty strukturalnej
3.2.7. Błędy Instrukcji w zakresie definiowania użytków rolnych
3.2.8. Zasady przekazywania kilku gospodarstw rolnych
3.2.9. Przekazywanie gospodarstw rolnych etapami
3.2.10. Postępowania z gruntami dzierżawionymi
3.2.11. Transfer innych składników majątkowych gospodarstwa rolnego
3.3. Warunki przejmowania gospodarstw rolnych
3.3.1. Warunki przejmowania gospodarstw rolnych na cele rolnicze przez osoby fizyczne
3.3.2. Warunki przejmowania gospodarstw rolnych na cele rolnicze przez osoby prawne względnie jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
3.3.3. Reguły przejmowania gruntów na cele ochrony przyrody i do zalesiania
3.3.4. Forma i treść umowy o przekazaniu gospodarstwa rolnego lub użytków rolnych
3.4. Zasady transferu gruntów wchodzących w skład gospodarstw na własność skarbu państwa
3.5. Kierunki zmian obrotu gospodarstwami rolnymi w ramach systemu rolniczych rent strukturalnych
4. Warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej
5. Zasady przyznawania rent strukturalnych
5.1. Zakres podmiotowy prawa do renty strukturalnej
5.2. Kwestia asymetrii uprawnień i zobowiązań pomiędzy rolnikami a małżonkami
5.3. Wykluczenia prawa do pobierania renty strukturalnej
5.4. Algorytm ustalania kwoty i poziom wypłacanych rent strukturalnych
5.5. Wysokość renty strukturalnej przysługującej małżonkowi i zasady jej wypłacania
5.6. Kwestie zbiegu prawa do rent strukturalnych z uprawnieniem do innego świadczenia emerytalnego lub rentowego
5.7. Zawieszanie i wznowienie wypłaty renty strukturalnej oraz zwrot nienależnie pobranych kwot świadczeń
5.7.1. Zawieszanie wypłaty renty strukturalnej
5.7.2. Wznowienie wypłaty zawieszonej renty strukturalnej
5.7.3. Zwrot nienależnie pobranych kwot rent strukturalnych
6. Procedury postępowania w procesie przyznawania rolnikom rent strukturalnych
6.1. Procedury postępowania w procesie przyznawania rolnikom rent strukturalnych według ustawy o rentach strukturalnych w rolnictwie
6.2. Procedury postępowania w procesie przyznawania rolnikom rent strukturalnych na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa
6.2.1. Postępowanie o przyznanie renty strukturalnej rolnikowi
6.2.2. Postępowanie w sprawach o przyznanie renty strukturalnej małżonkowi
6.2.3. Tryb odwoływania od wydanych decyzji administracyjnych
7. Zarządzanie alokacją rent strukturalnych na tle funkcjonowania struktur obsługi i mechanizmów wspierania rozwoju obszarów wiejskich
7.1. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich ze środków Sekcji Gwarancji EFOiGR
7.1.1. Plany Rozwoju Obszarów Wiejskich
7.1.2. Zasady udzielania pomocy finansowej
7.1.3. Intensywność finansowania instrumentu rent strukturalnych w Polsce w latach 2004-2006
7.2. Struktury obsługi systemu rent strukturalnych
7.2.1. Agencja płatnicza jako instytucja odpowiedzialna za obsługę pomocy finansowej
7.2.2. Zadania i funkcje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako instytucji wdrażającej
7.2.3. Inne instytucje obsługi systemu rent strukturalnych
7.3. Mechanizmy regulowania intensywności przechodzenia rolników na renty strukturalne
8. Zalety i wady systemu rolniczych rent strukturalnych
Wnioski
Literatura
Wykaz cytowanych polskich aktów prawnych
Wykaz cytowanych aktów prawnych Wspólnot Europejskich
Powrót