Publikacje

Strona główna / Publikacje / Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich

Grzegorz Spychalski

mezoek05

Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich

(Mesoeconomic Aspects of Shaping the Development of Rural Areas)

Warszawa: 2005, 199 s., map., rys., tab.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-03-3;
(wyczerpane)

Wstęp

Genezą prezentowanego w niniejszej publikacji programu badawczego było pytanie: na ile obserwowane procesy gospodarcze są wynikiem względnie autonomicznych decyzji uczestników systemu ekonomicznego, a w jakim stopniu zależą od przyjętego zestawu instrumentów oddziaływania polityki ekonomicznej.
Szczególnie istotne wydaje się to rozważanie w kontekście dostosowywania polskiej doktryny gospodarczej do dorobku prawnego Unii Europejskiej i wdrażania wielu ponadnarodowych mechanizmów regulacyjnych.
W Polsce mamy bowiem do czynienia z dwoma równoległymi procesami o charakterze przełomu ekonomicznego. Pierwszy obejmuje trwającą transformację systemową związaną z budowaniem modelu indywidualistycznej gospodarki rynkowej, a drugi ma związek z przekształceniami instytucjonalno-regulacyjnymi kreującymi funkcje Jednolitego Rynku Europejskiego. Są to procesy z natury swej dynamiczne, determinowane nie tylko działaniem realnej sfery gospodarowania, ale także wieloma uwarunkowaniami politycznymi, społecznymi i kulturowymi. Decydujące znaczenie dla ich powodzenia ma jednak potencjał sfery regulacyjnej, czyli racjonalne i efektywne narzędzia polityki gospodarczej.
Mogą one być wykorzystywane na płaszczyźnie:
- globalnej (światowej, ponadnarodowej) ugrupowań gospodarczych,
- krajowej, określającej sytuację gospodarki narodowej oraz
- regionalnej, decydującej o klimacie przedsiębiorczości.
W warunkach decentralizacji systemu kierowania gospodarczego ten ostatni poziom sfery regulacyjnej przejmuje znaczną część odpowiedzialności za procesy rozwojowe.
W programie badawczym przyjęto, że jest to mezoekonomiczny aspekt opisu rzeczywistości gospodarczej i na tym szczeblu konieczne jest równoważenie indywidualnych, wolnorynkowych aktywności przedsiębiorców i lokalnych systemów oddziaływania na producentów.
Jako przedmiot analiz empirycznych wybrano polskie obszary wiejskie, które charakteryzuje specyficzna struktura społeczno-ekonomiczna i która podlega szczególnym przemianom w procesie integracji europejskiej. Hipotezą roboczą było stwierdzenie, iż ich rozwój jest wynikiem przedsiębiorczości lokalnej i wzrostu produkcji zależnych od popytu mezoekonomicznego wiejskich gospodarstw domowych, jak również wielokierunkowych mechanizmów polityki gospodarczej kształtujących zasoby materialne, finansowe i ludzkie. Weryfikacja logiczna i empiryczna tej hipotezy stała się podstawą części programu i przywiodła jego autora do wielu konkluzji potwierdzających i rozszerzających jej treść. Jednocześnie w toku analiz okazało się, że kluczem postępu obszarów wiejskich w Polsce (i nie tylko) jest szeroko pojmowana jakość kapitału ludzkiego zarówno tam, gdzie jest on przedmiotem regulacji "niewidzialnej ręki" rynku, jak i tam, gdzie jest kreatorem mechanizmów interwencyjnych.
Złożoność materii badawczej wymagała zastosowania różnorodnych procedur pozyskiwania, przetwarzania i interpretowania naukowego materiału dowodowego. Obok formuł wnioskowania dedukcyjnego, indukcyjnego i redukcyjnego wykorzystano metody analizy i projektowania, metody kwestionariuszowe, metody analizy statystycznej i modelowania mezoekonomicznego. Wszystkie te narzędzia warsztatu naukowego stosowano w celu wyjaśnienia obserwowanych zjawisk, przedstawiania możliwych wariantów ich doskonalenia oraz programowania możliwych scenariuszy rozwojowych.
Należy również podkreślić, że ujęcie problematyki, przyjęta koncepcja procedury badawczej i wyprowadzone wnioski są autorskim, indywidualnym poglądem naukowym, wynikającym z wieloletniego dorobku teoretycznego i praktycznego autora.

Grzegorz Spychalski

SPIS TREŚCI

Wstęp
1. Uwarunkowania systemowe polityki ekonomicznej
1.1. Różne aspekty polityki gospodarczej w strukturze działań państwa
1.2. Model gospodarczy jako wynik ustroju i ideologii ekonomicznej
1.3. Gospodarka indywidualistyczna jako model optymalny i jej typy
1.4. Instrumenty polityki ekonomicznej
2. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich
2.1. Koncepcja agrobiznesu
2.2. Wielofunkcyjność obszarów wiejskich
2.3. Model mezoekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich
3. Globalizacja, polityka narodowa czy regionalna
3.1. Aspekt globalizacyjny
3.2. Uwarunkowania polityki narodowej
3.3. Regionalizacja polityki wiejskiej
4. Wybrane instrumenty wiejskiej polityki gospodarczej
4.1. Polityka rozwoju gospodarki żywnościowej
4.2. Polityka strukturalna wobec obszarów wiejskich
4.3. Polityka regionalna
4.4. Polityka ochrony środowiska przyrodniczego (polityka ekologiczna)
5. Praktyka oddziaływania mezoekonomicznego
5.1. Kreowanie przestrzeni
5.2. Programowanie rozwoju
5.3. Studium przypadku - województwo zachodniopomorskie
6. Przedsiębiorczość jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich
6.1. Istota przedsiębiorczości
6.2. Kształtowanie przedsiębiorczości według wyników badań własnych
6.3. Dyskusja wyników
7. Kapitał ludzki obszarów wiejskich jako podstawa ich rozwoju
7.1. Zasoby ludzkie
7.2. Wiejski obszar zachodniopomorski
7.3. Partnerstwo lokalne
Zakończenie
Bibliografia
Conclusions
Powrót