Publikacje

Strona główna / Publikacje / Państwowe gospodarstwa rolne w procesie przemian systemowych w Polsce

Włodzimierz Dzun

panstw05

Państwowe gospodarstwa rolne w procesie przemian systemowych w Polsce

(State Farms in the Process of Systemic Transformation in Poland)

Warszawa: 2005, 350 s., map., rys., tab.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-06-8;
(wyczerpane)

SPIS TREŚCI

WSTĘP
CZĘŚĆ PIERWSZA. Państwowe gospodarstwa rolne w warunkach reformy gospodarczej "3S"
ROZDZIAŁ 1. Procesy dostosowawcze w PGR w latach 1981-1989
1.1. Państwowe gospodarstwa rolne u progu reformy gospodarczej
1.2. Zmiany systemie zarządzania i strukturze organizacyjnej
1.3. Przemiany w potencjale ekonomiczno-produkcyjnym
1.4. Przemiany w produkcji oraz usługach
ROZDZIAŁ 2. Przemiany efektywności gospodarowania w PGR
2.1. Produktywność zasobów ziemi i pracy
2.2. Efektywność produkcji rolnej w PGR
2.3. Wyniki ekonomiczno-finansowe PGR
ROZDZIAŁ 3. Komentarz do opisu sytuacji PGR w końcu lat 80.
3.1. Dotacje do PGR - mity i realia
3.2. Aneks 7 do "Strategii rolnej dla Polski" a dane GUS i badania naukowe
3.3. Pracownicy PGR: siła stereotypów
CZĘŚĆ DRUGA. Państwowe gospodarstwa rolne w procesie transformacji ustrojowej
ROZDZIAŁ 4. Funkcjonowanie PGR w latach 1990-1991
4.1. Uwarunkowania procesów dostosowawczych w PGR do gospodarki rynkowej
4.2. Procesy dostosowawcze PGR do warunków gospodarki rynkowej
4.3. Produkcyjno-ekonomiczne efekty procesów dostosowawczych
4.4. Wyniki ekonomiczne i sytuacja finansowa PGR
4.5. Likwidacja PGR - Przesłanki, cele i metody
ROZDZIAŁ 5. Likwidacja PGR i zagospodarowanie ich mienia
5.1. Uregulowania dotyczące likwidacji PGR i rozdysponowania ich mienia
5.2. Likwidacja PGR i przejmowanie ich mienia do Zasobu WRSP
5.3. Restrukturyzacja i rozdysponowanie mienia popegeerowskiego
ROZDZIAŁ 6. Efekty likwidacji PGR i rozdysponowania ich mienia
6.1. Wpływ rozdysponowania mienia popegeerowskiego na strukturę rolnictwa
6.2. Społeczne skutki likwidacji PGR
6.3. Efektywność gospodarowania Zasobem WRSP
PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
SUMMARY
Powrót