Publikacje

Strona główna / Publikacje / Kobiety wiejskie wobec zmian systemowych

Barbara Tryfan, Andrzej Rosner, Beata Pięcek

kobiet03

Kobiety wiejskie wobec zmian systemowych

Warszawa: 2003, 153 s. tab. sum.
ISBN 83-85369-64-3

W Polsce kwestia kobieca na wsi w porównaniu z państwami Unii Europejskiej ma szczególne znaczenie zarówno ze względu na wysoki udział żeńskiej siły roboczej w produkcji rolnej, jak też na kluczową pozycję matek wiejskich w reprodukcji ludności kraju. Książka stanowi wynik wieloletnich studiów nad różnymi aspektami tej problematyki, a także badań empirycznych prowadzonych w wybranych regionach kraju. Zmiany systemowe związane z transformacją gospodarki polskiej nie mogły pozostać bez wpływu na pozycję społeczną kobiet wiejskich. Przedmiotem analiz byłą ich rola w społeczeństwie, miejsce w rodzinie i pracy zawodowej, a więc funkcje matki, pracownika i obywatela. Adaptacja kobiet na wsi do nowych warunków życia ma podwójny wymiar: dostosowanie się do reguł gospodarki rynkowej i zmiany postaw w związku z przemianami obyczajowymi i procesami integracji europejskiej.
Analizując syndrom trzech funkcji - rodzinnej, zawodowej i obywatelskiej ukazano nowe szanse i nowe zagrożenia. W odniesieniu do roli rodzinnej zwrócono uwagę na znaczenie pracy zawodowej dla życia rodziny oraz na podział obowiązków w gospodarstwie domowym. Determinanty owego podziału pozwalają na wyodrębnianie czynników świadomościowych (jak wykształcenie, zgodność charakterów, partnerstwo między małżonkami, włączanie dzieci w obowiązki domowe) i czynników ekonomicznych (źródła zarobkowania, zasoby materialne, wyposażenie domu w infrastrukturę techniczną). W odniesieniu do roli zawodowej koncentrowano się na motywacjach wyboru zawodu wraz z sugestiami reorganizacji szkolnictwa zawodowego dla potrzeb wsi oraz na postrzeganiu bezrobocia każdego z małżonków jako zagrożenia dla rodziny.
W odniesieniu do roli obywatelskiej scharakteryzowano przyczyny małego uczestnictwa kobiet wiejskich w życiu społeczno - politycznym. Pozwoliło to na określenie ich postaw wobec równouprawnienia od zadowolenia, poprzez krytykę, bunt i rezygnację aż do oczekiwania. Z punktu widzenia praktyki społecznej ten ostatni aspekt ma szczególne znaczenie, gdyż dotyczy form pomocy w promowaniu kobiety - obywatela ze strony władz lokalnych i organizacji pozarządowych.
Książka zawiera sugestie (traktowane przez autorów jako rekomendacje dla polityki społecznej) mające na celu sprzyjanie praktycznym aspektom równouprawnienia połci w społecznościach wiejskich zwłaszcza w rolach rodzinnych, zawodowych i obywatelskich.
Spis treści

WSTĘP
I. CHARAKTERYSTYKA BADAŃ TERENOWYCH
II. WARUNKI MIESZKANIOWE
Wyposażenie mieszkań w instalacje i urządzenia infrastrukturalne
Wyposażenie mieszkań w przedmioty trwałego użytku
Źródła dochodu a poziom wyposażenia mieszkań
Braki i niedobory w wyposażeniu mieszkań
III. ROLA RODZINNA
Znaczenie pracy zawodowej dla życia rodzinnego
Struktura społeczna rodzin i gospodarstw domowych
Podział pracy domowej
Podział władzy w rodzinie
Partnerstwo w rodzinie
Czas wolny
IV. ROLA ZAWODOWA
Struktura zawodowa respondentek
Motywacje wyboru zawodu
Opinie na temat znaczenia zawodu rolnika
Bezrobocie żony i męża jako problem dla rodziny
Budżet czasu pracy małżonków
V. ROLA OBYWATELSKA
Funkcje w organizacjach
Pojęcie równouprawnienia w opiniach kobiet
Kobiety wobec integracji europejskiej
VI. KOBIETY WIEJSKIE WOBEC UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
System ubezpieczeń społecznych w opiniach kobiet
Wybrane elementy standardów Unii Europejskiej
O doskonaleniu systemu ubezpieczeń
VII. MODELE RELACJI MIĘDZY PRACĄ DOMOWĄ A ZAWODOWĄ
Powrót