Publikacje

Strona główna / Publikacje / Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian

Izasław Frenkel

ludnos03

Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian

Warszawa: 2003, 215 s., map.kol, tab.
ISBN 83-85369-63-5

Ze wstępu

Praca, poświęcona jest głównie analizie tendencji i uwarunkowań przemian demograficzno-zawodowych na obszarach wiejskich w Polsce - od zapoczątkowanej w końcu lat osiemdziesiątych transformacji ustrojowej do początków XXI wieku. Analizowany jest też wpływ zmian ludnościowych, także oczekiwanych w przyszłości, na wybrane elementy rozwoju społeczno-gospodarczego wsi. Praca nawiązuje do zbliżonej tematycznie monografii autora, obejmującej lata do 1995 r. (I. Frenkel: Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi w latach 1988-1995. Warszawa, IRWiR PAN 1997) Nie ogranicza się jednak do prostego rozszerzenia horyzontu czasowego, lecz zawiera również wyniki analizy wielu nowych zagadnień, pomijając zarazem niektóre z włączonych do pierwszej monografii.
Między innymi pominięto analizę przemian struktury źródeł utrzymania ludności wiejskiej, bowiem ostatnie dane spisowe, stanowiące główne źródło informacji na ten temat, pochodzą z 1995 r. i zostały uwzględnione w poprzednim opracowaniu. Nowe dane dostępne będą dopiero po opublikowaniu wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002. W odniesieniu do ludności wiejskiej użytkującej gospodarstwo rolne, najpełniejsze dane o źródłach utrzymania, opublikowane już po ukazaniu się poprzedniej pracy, zawierają wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 1996. Analiza tych wyników przedstawiona została przez autora w innym opracowaniu (por. Struktura ludności i gospodarstw domowych według źródeł utrzymania. W: Ludność związana z rolnictwem, cz. II. Warszawa, GUS 1997).
Praca składa się z sześciu rozdziałów, z których pierwszy poświęcony jest ogólnej charakterystyce zaludnienia na obszarach wiejskich, drugi - dynamice i czynnikom zmian ludności wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ich uwarunkowań demograficznych, trzeci - zmianom struktury ludności wiejskiej według wybranych cech demograficznych i poziomu wykształcenia, czwarty i piąty - problemom zatrudnienia i bezrobocia na wsi oraz szósty - perspektywom demograficznym wsi, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na możliwości dezagraryzacji struktury zatrudnienia na wsi i na potrzeby związane z procesem starzenia się ludności wiejskiej. Pracę kończy podsumowanie w języku polskim i angielskim, charakteryzujące w formie syntetycznej podstawowe przemiany w omawianych dziedzinach oraz ich uwarunkowania (zwłaszcza związane z procesami transformacji ustrojowej) i konsekwencje dla dalszego rozwoju wsi. W wersji angielskiej jest również spis treści następujący tuż po polskim oraz zamykający książkę wykaz wszystkich tabel, rysunków i map. Odrębną część pracy stanowią załączniki, z których pierwszy zawiera informacje dotyczące niektórych zagadnień metodologicznych, a drugi dodatkowe tabele.

 

Spis treści:

Wstęp
1. Kryteria podziału ludności na miejską i wiejską. Gęstość zaludnienia na obszarach wiejskich
2. Dynamika i czynniki zmian ludności wiejskiej
2.1. Zmiany liczby ludności
2.2. Ruch naturalny ludności
2.2.1. Zmiany liczby urodzeń i wzorca dzietności kobiet
2.2.2. Wykształcenie i status społeczny kobiet a dzietność
2.2.3. Umieralność i trwanie życia
2.2.4. Przyrost naturalny
2.3. Migracje
2.4. Zmiany podziału administracyjnego na miasto i wieś
2.5. Bilans ludności wiejskiej
3. Struktura ludności wiejskiej według wybranych cech demograficznych i edukacyjnych
3.1. Struktura ludności według wieku i płci
3.2. Struktura ludności według poziomu wykształcenia
4. Tendencje zmian zatrudnienia ludności wiejskiej
5. Bezrobocie jawne i ukryte na obszarach wiejskich
5.1. Bezrobocie jawne
5.2. Bezrobocie ukryte
6. Perspektywy demograficzne wsi
6.1. Przewidywane zmiany liczby i struktury wieku ludności Polski do 2020
6.2. Wpływ przewidywanych przemian demograficznych na rozwój społeczno-gospodarczy wsi (wybrane zagadnienia)
Podsumowanie
Załączniki
A.Wybrane informacje dotyczące statystyki zatrudnienia i bezrobocia w Polsce
B. Dodatkowe tabele
Wykaz tabel, rysunków i map
Bibliografia
Summary
List of Tables, Graphs and Maps

Powrót