Publikacje

Strona główna / Publikacje / Rynki wiejskie: ziemia - kapitał - praca

praca zbiorowa

rynkiw01

Rynki wiejskie: ziemia - kapitał - praca

Warszawa: IRWiR PAN, 2001, - 160 s.: mapy kol., tab.; - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
ISBN 83-85369-53-8

 

Książka zwiera syntetyczne raporty przygotowane na zamówienie Banku Światowego przez czołowych krajowych ekspertów dotyczące rozwoju rynków: ziemi, kapitału i pracy na wsi w Polsce. Raporty te przeznaczone są do publikacji przez BŚ w języku angielskim. Władze Banku Światowego wyraziły jednak zgodę na opublikowanie ich (w wersji językowej polskiej) przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Na książkę składają się dwa opracowania dotyczące problemów rynku ziemi: Anny Szemberg na temat przemian struktury agrarnej w rolnictwie chłopskim i Wojciecha Ziętary "Rynek ziemi w Polsce w okresie powojennym", w którym Autor zajmuje się głównie przemianami struktury agrarnej w ujęciu sektorowym. Rynek kapitałowy stanowi przedmiot opracowania Leszka Klanka "Wiejski rynek finansowy w Polsce". Autor przedstawia w nim kształtowanie się sektora bankowego i miejsce jakie zajmuje w nim bankowość wiejska, w tym bankowość spółdzielcza. Przedstawia również wybrane problemy polityki finansowej państwa w stosunku do rolnictwa. Opracowanie "Ludność i wiejski rynek pracy w Polsce" Izasława Frenkla i Andrzeja Rosnera przedstawia główne problemy (i trendy) występujące w zakresie struktur demograficznych i demograficzno-zawodowych polskiej wsi a na tym tle problemy zatrudnienia rolniczego i pozarolniczego, bezrobocia jawnego i ukrytego oraz elementy przestrzennych zróżnicowań w zakresie funkcjonowania lokalnych rynków pracy.

Wszystkie opracowania wykorzystują najnowsze dane statystyczne i przedstawiają stan rynków głównych czynników decydujących o procesach rozwojowych dokonujących się na wsi.

 

Spis treści

Anna Szemberg: PRZEMIANY STRUKTURY AGRARNEJ W ROLNICTWIE CHŁOPSKIM
Rys historyczny
Przemiany agrarne w latach 1988-1996 i struktura agrarna sektora gospodarstw indywidualnych w 1996 r
Rynek ziemi w rolnictwie chłopskim

Wojciech Ziętara: RYNEK ZIEMI W POLSCE W OKRESIE POWOJENNYM
Zasoby użytków rolnych i kierunki zmian w użytkowaniu i władaniu w okresie powojennym
Aspekty prawne obrotu ziemią w Polsce w okresie powojennym
Sprzedaż gruntów zasobu Skarbu Państwa
Dzierżawa gruntów zasobu Skarbu Państwa
Wnioski

Leszek Klank: WIEJSKI RYNEK FINANSOWY W POLSCE
Wprowadzenie
Organizacja Sektora Bankowego w Polsce
Zarys rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce
Miejsce wiejskiego sektora bankowego w polskim systemie bankowym
Kryzys i restrukturyzacja wiejskiego systemu finansowego
Polityka finansowa państwa w stosunku do rolnictwa
Reasumpcja

Izasław Frenkel, Andrzej Rosner: LUDNOŚĆ I WIEJSKI RYNEK PRACY W POLSCE
Sytuacja demograficzna wsi. Podstawowe tendencje i struktury
Podstawowe cechy społeczno-ekonomicznej struktury gospodarstw domowych na wsi
Tendencje zmian i struktura zatrudnienia ludności wiejskiej
Bezrobocie na wsi: formy, skala, struktury
Funkcjonowanie lokalnych rynków pracy
Elementy zróżnicowania przestrzennego problemów zatrudnienia i bezrobocia na obszarach wiejskich

Powrót