Publikacje

Strona główna / Publikacje / Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich

Pod redakcją naukową Andrzeja Rosnera

lokaln00

Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich

Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 2000, - 180 s.: map. kol., rys., tab.
ISBN 83-88010-26-3
(wyczerpane)

 

W pracy przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w ramach grantu Komitetu Integracji Europejskiej nad przestrzennym zróżnicowaniem warunków rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Czytelnik może na ich podstawie porównać sytuację swojej gminy z innymi, pod wieloma względami. Wyniki te nie są jednak oficjalnym dokumentem, na który można by się powoływać. Jest to jedynie próba określenia czym są obecnie wiejskie obszary problemowe, a także próba znalezienia sposobu wyznaczania takich obszarów. Pod wieloma względami wymaga ona doskonalenia i uzupełnienia. Przez obszary problemowe rozumie się obszary zaniedbane, niekorzystnie odbiegające od przeciętnych, obszary kumulujące zagrożenia rozwojowe. Można więc sądzić, że obszary takie powinny stanowić przedmiot szczególnego zainteresowania polityki strukturalnej, gdyż kumulując wiele niekorzystnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego cech nie będą w stanie rozwijać się same, wyłącznie w oparciu o własny potencjał. Stąd też należy postulować, aby obszary takie uzyskiwały pewne preferencje przy podziale środków wspomagających rozwój w układach lokalnych - chodzi tu zarówno o środki budżetowe jak i pochodzące z funduszy pomocowych i przedakcesyjnych.

Książka jest wynikiem badań zrealizowanych w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Publikacja została sfinansowana ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Phare PL 9607-01-15/22/773.

 

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1 Andrzej Rosner
Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia rozwoju gospodarczego

Rozdział 2 Izasław Frenkel
Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia sytuacji demograficznej

Rozdział 3 Brata Pięcek
Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia infrastruktury

Rozdział 4 Krystian Heffner
Typologia gmin wiejskich w Polsce pod kątem widzenia układów osadniczych

Rozdział 5 Andrzej Rosner
Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia środowiska naturalnego

Rozdział 6 Andrzej Rosner
Wiejskie obszary problemowe — synteza wyników cząstkowych

Rozdział 7 Andrzej Hałasiewicz
Wieś a rolnictwo

Rozdział 8 Marek Kłodziński
Aktywność i wykorzystanie własnego potencjału podstawą rozwoju lokalnego

Rozdział 9 Jacek Szlachta
Możliwości korzystania ze środków europejskich na obszarach zagrożonych marginalizacją społeczno-ekonomiczną

Aneks

Powrót