Publikacje

Strona główna / Publikacje / Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE

Pod redakcją naukową Tadeusza Hunka

dylema00

Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE

Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 2000, - 272 s.: rys., tab.;
ISBN 83-88010-11-5
(wyczerpane)

 

Książka zawiera wyniki projektu badawczego, w którego realizację zaangażowani byli badacze z kilku krajów - badania objęły okres od 1997 do 1999 roku. Podstawowym założeniem badawczym było stwierdzenie, że proces transformacji systemowej polskiej ekonomii jest już faktem dokonanym. Dziesięcioletni okres reform społeczno-ekonomicznych zaowocował powstaniem systemu ekonomicznego, który nie ustępuje standardom europejskim. Stwierdzenie to dotyczy również sektora rolnego. Cele podjętych badań były następujące:

  • opisanie współczesnego polskiego rolnictwa (po okresie transformacji), przedefiniowanie historycznego znaczenia kategorii "rolnictwo" oraz określenie parametrów jego zasobów, czynników produkcyjnych, miejsca i roli rolnictwa w gospodarce narodowej a także procesie społeczno-ekonomicznego rozwoju;
  • określenie scenariuszy rozwoju oraz wyzwań jakim musi sprostać;
  • polskie rolnictwo w wyniku przemian i kierunków rozwoju gospodarki narodowej, akcesji Polski do UE a w związku z tym konieczności "uplasowania" się polskiego rolnictwa w ramach globalizującej się gospodarki;
  • odrzucenie powszechnych stereotypów i mitów na temat rolniczego charakteru polskiej gospodarki, nadwyżek siły roboczej w rolnictwie i cywilizacyjne oraz społecznej degradacji obszarów wiejskich w Polsce, etc.
Przedefiniowaniem funkcji polskiego rolnictwa w warunkach gospodarki rynkowej i w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zajmowały się poniższe bloki tematyczne:
  • Makroekonomiczne wektory funkcji w czasie trwania okresu transformacji systemowej - dezagraryzacja gospodarki narodowej
  • Charakterystyka polskiego rolnictwa po 10 latach transformacji - wyłanianie się nowego modelu produkcji rolnej oraz gospodarki rolnej na obszarach wiejskich.
  • Prawdopodobne scenariusze społeczno-gospodarczego rozwoju Polski i przystąpienia do Unii Europejskiej.

Ogólne przesłanie książki można wyrazić następująco: w kontekście zarysowujących się trendów rozwojowych rolnictwa światowego i rynku żywnościowego w dwu pierwszych dekadach XXI wieku polskie rolnictwo może stać się ważnym czynnikiem dynamizującym gospodarkę narodową. Co więcej, rolnicy wcale nie są skazani na dochodowy, cywilizacyjny czy też społeczny dysparytet - zależy to wyłącznie od właściwej polityki rolnej.

Książka jest wynikiem prac w ramach projektu badawczego zrealizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Nr 5 PO6J 029 13 pt. "Programowanie rozwoju sektora rolnego Polskie w warunkach nowego ładu społeczno-gospodarczego oraz akcesji do Unii Europejskiej, sfinansowanego ze środków Komitetu Badań Naukowych.

Spis treści

CZĘŚĆ I. Programowanie rozwoju sektora rolnego Polski
Rozdział 1 Tadeusz Hunek
Konceptualizacja programu rozwoju sektora rolnego Polski — wprowadzenie
Rozdział 2 Tadeusz Hunek
Ekonomia polityczna ewolucji polskiego rolnictwa polskiego
Rozdział 3 Tadeusz Hunek
Transformacja systemowa gospodarki narodowej determinantem modelowania sektora rolnego Polski
Rozdział 4 Tadeusz Hunek
Strukturalne projekcje rolnictwa polskiego
Rozdział 5 Tadeusz Hunek
Regulacje prawne i rynek ziemi w procesie restrukturyzacji rolnictwa polskiego w latach dziewięćdziesiątych
Rozdział 6 Tadeusz Hunek
Formujący się model rozwoju wsi i rolnictwa polskiego w latach dziewięćdziesiątych
Rozdział 7 Tadeusz Hunek
Teoria pozytywnej polityki agrarnej w modelowaniu rolnictwa polskiego

CZĘŚĆ II. Socjologiczna i demograficzna identyfikacja podstawowych struktur rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w procesie transformacji systemowej
Rozdział 1 Maria Halamska
Socjologiczny „ładunek” wsi i rolnictwa polskiego: dylemat czy priorytet rozwoju?
Rozdział 2 Krystyna Szafraniec
Strategie życiowe dwóch pokoleń mieszkańców wsi

CZĘŚĆ III. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju gospodarki obszarów wiejskich
Rozdział 1 Elisabetta Basile, Claudio Cecchi
Formowanie się gospodarki obszarów wiejskich — analiza ekonomiczna
Rozdział 2 Claudio Cecchi
Wiedza o zależnościach i gospodarcze wykluczenie w wiejskich systemach lokalnych
Rozdział 3 Tadeusz Hunek
Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju gospodarki obszarów wiejskich w Polsce

CZĘŚĆ IV. Rolnictwo, agrobiznes w łańcuchu żywnościowym w Polsce
Rozdział 1 Wacław Szymanowski, Grzegorz Karasiewicz
Modernizacja systemu dystrybucji produktów spożywczych w Polsce

CZĘŚĆ V. Sektor rolny w procesie globalizacji i formowania się regionalnych bloków gospodarczych
Rozdział 1 Tadeusz Hunek
Procesy globalizacji rynku żywnościowego
Rozdział 2 Tim Josling
Regionalne porozumienia integracyjne — lekcja dla polityki rolnej państw Europy Środkowej i Wschodniej
Rozdział 3 Tadeusz Hunek
Sektor rolny w CEFTA — Strefa Wolnego Handlu Europy Wschodniej

CZĘŚĆ VI. Sektor rolny Polski w procesie integracji z Unią Europejską
Rozdział 1 Tadeusz Hunek
Ekonomia korzyści i kosztów integracji krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unią Europejską
Rozdział 2 Tadeusz Hunek
Sektor rolny Polski w procesie integracji z Unią Europejską
Rozdział 3 Janusz Rowiński
Zgodność systemowa polskiej gospodarki żywnościowej z gospodarką żywnościową Unii Europejskiej a proces negocjacji o członkostwo
Rozdział 4 Tadeusz Hunek
Opcje rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską

Aneks

Powrót