Publikacje

Strona główna / Publikacje / Przedsiębiorczość w agrobiznesie

Sylwester Makarski

przeds00

Przedsiębiorczość w agrobiznesie

Warszawa: IRWiR PAN, 2000, - 290 s.: map., tab.; - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
ISBN 83-85369-49-x
(wyczerpane)

 

Punktem wyjścia opracowania jest teoretyczne ujęcie problematyki przedsiębiorczości we współczesnej gospodarce oraz nakreślenie tendencji i uwarunkowań jej rozwoju. Kolejnym przedmiotem rozważań będzie agrobiznes, z wyartykułowaniem jego specyficznych cech, z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości. W dalszych rozdziałach podane zostaną mechanizmy wspierania przedsiębiorczości środkami krajowymi i pochodzącymi z Unii Europejskiej, a także wpływ zagranicznego handlu rolnego na rozwój przedsiębiorczości w agrobiznesie. W końcowej części pracy zajęto się analizą mechanizmów stymulujących przedsiębiorczość w różnych układach przestrzennych.
Książka jest adresowana do pracowników naukowo—dydaktycznych i studentów uczelni o profilu ekonomicznym, a także nauczycieli średnich szkół ekonomicznych oraz wszystkich osób związanych ze sferą agrobiznesu.

Spis treści

WPROWADZENIE 5

I. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W TEORII I W PRAKTYCE 13
Człowiek a przedsiębiorczość 13
Uwarunkowania przedsiębiorczości 26
Czynniki stymulujące i ograniczające rozwój przedsiębiorczości na polskiej wsi 33

II. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W AGROBIZNESIE 42
Obecna i pożądana struktura agrobiznesu w Polsce 42
Rynkowe determinanty przedsiębiorczości w agrobiznesie 51
Interakcje między przedsiębiorczością a transformacją agrobiznesu 66
Agroturyzm w agrobiznesie 71

III. WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKAMI KRAJOWYMI I UNIJNYMI 83
Zewnętrzne uwarunkowania polityki gospodarczej 83
Fundusze Unii Europejskiej wspierające rozwój przedsiębiorczości 92
Polityka gospodarcza w rozwoju agrobiznesu 110
Polityka regionalna w stymulowaniu przedsiębiorczości w agrobiznesie 130
Kreowanie lokalnej polityki gospodarczej (studium przypadku) 142

IV. HANDEL ZAGRANICZNY A AKTYWIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W AGROBIZNESIE 152
Tendencje w zagranicznym handlu rolnym 152
Struktura rodzajowa zagranicznego handlu rolnego 158
Struktura geograficzna zagranicznego handlu rolnego i jego perspektywy na najbliższe lata 176

V. ZRÓŻNICOWANIE WARUNKÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W AGROBIZNESIE 185
Historyczne, przyrodnicze i rynkowe przesłanki zróżnicowania regionów 185
Cechy społeczno-demograficzne ludności wiejskiej w układzie przestrzennym 191
Zasoby ziemi i charakterystyka gospodarstw rodzinnych 201

VI. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W STRATEGII ROZWOJU GMINY 214
Potencjalne szanse rozwoju różnych form przedsiębiorczości w gminie 214
Rola władz i samorządów lokalnych w rozwoju
przedsiębiorczości 228
Planowanie przedsiębiorczości w mikroskali 243

VII. MARKETING JAKO NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY 251
Analiza środowiska marketingowego w agrobiznesie 251
Marketingowe cechy żywności 257
Rola opakowań w agrobiznesie 264

PODSUMOWANIE 271
BIBLIOGRAFIA 279
SUMMARY 289

Powrót