Publikacje

Strona główna / Publikacje / Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w warunkach integracji z Unią Europejską

Pod redakcją naukową Marka Kłodzińskiego

rozwue00

Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w warunkach integracji z Unią Europejską

Warszawa: IRWiR PAN, 2000, - 204 s.: tab.; - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
ISBN 83-85369-50-3
(wyczerpane)

 

Książka zawiera 10 referatów i kilka doniesień z badań naukowych zaprezentowanych na konferencji, która odbyła się we wrześniu 2000 r. w Akademii Rolniczej w Szczecinie. Konferencja była zorganizowana dla szeroko rozumianego świata praktyki, a więc ludzi, którzy zarządzają terenami wiejskimi - wójtów, burmistrzów, pracowników ODR-ów, przedstawicieli sejmików samorządowych, urzędów wojewódzkich itd. Referaty mówią o barierach i priorytetach wiejskiej przedsiębiorczości, bez rozwoju której trudno będzie mówić o aktywizacji społeczno-gospodarczej terenów wiejskich. Do grona referentów zaproszono dwóch wójtów gmin, w których nie opuszczono rąk stawiając na przedsiębiorczość i aktywność lokalnego społeczeństwa.

W rozwoju przedsiębiorczości ogromną rolę może odegrać władza lokalna, liderzy gminni oraz instytucje typu obywatelskiego wspierające lokalny biznes i wiejskie inicjatywy. Małe rodzinne firmy stanowią 97% podmiotów gospodarczych na wsi i to one zdecydują o ożywieniu gospodarki na terenach wiejskich. Największym hamulcem ich rozwoju jest malejący popyt ubożejącej ludności wiejskiej. Dlatego rozwój wiejskiej przedsiębiorczości związany jest z procesem ogólnokrajowego wzrostu gospodarczego. Książka nadaje się doskonale jako uzupełniający materiał szkoleniowy na różnego typu kursach i szkoleniach związanych z aktywizacją społeczno-gospodarczą obszarów wiejskich.


Spis treści

WSTĘP
Edward Bułhak: Aktywizacja społeczno-gospodarcza gminy Ploskinia
Katarzyna Duczkowska-Malysz: Rola programu SAPARD w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej
Barbara Fedyszak-Radziejowska: Mieszkańcy wsi, elity oraz liderzy a rozwój wiejskiej przedsiębiorczości
Ryszard Kamiński: Rola lokalnych organizacji pozarządowych w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej
Leszek Klank: Szanse i ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach chronionych
Marek Kłodziński, Marta Rzeczkowska: Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w krajach Unii Europejskiej - wskazówki dla Polski
Wiesława Krupińska, Maria Molenda: Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich a zagadnienia ochrony środowiska
Aleksander Lutyk: Doświadczenia AWRSP w przezwyciężaniu bezrobocia popegeerowskiego
Waldemar Miśko: Jak aktywizować gminę
Anna Potok: Jak wspierać przedsiębiorczość? Od pomysłu do sukcesu
Andrzej Rosner: Samorząd i firmy w gminie – nadzieje a rzeczywistość rozwoju lokalnego
Wojciech Brocki: Finansowanie zmian strukturalnych na obszarach zależnych od rybołówstwa w Unii Europejskiej i w Polsce
Marzena Frankowska: Konsekwencje dla wsi i rolnictwa wynikające z konieczności restrukturyzacji sektora mleczarskiego w procesie integracji z Unią Europejską
Wiesława Krupińska: Inkubator przedsiębiorczości — koncepcja i problemy jej wdrażania na obszarach wiejskich
Bartosz Mickiewicz, Agnieszka Brelik: Niektóre rodzaje kredytów dla pozarolniczej przedsiębiorczości na terenach przygranicznych
Marta Rzeczkowska: Infrastruktura wiejska a rozwój przedsiębiorczości lokalnej
Mieczysław Włodarczyk: Rozwój przedsiębiorczości w wybranych gminach woj. zachodniopomorskiego

Powrót