Publikacje

Strona główna / Publikacje / Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza

Pod redakcją naukową Marka Kłodzińskiego i Andrzeja Rosnera

rozwoj00

Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza

Warszawa: IRWiR PAN, 2000, - 302 s.: mapy kol., tab.; - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa; ISBN 83-85369-48-1
(wyczerpane)

 

Sytuacja gospodarcza Polski i kierunki dokonujących się przemian wskazują na to, że regiony wiejskie będą w większym niż dotychczas stopniu zdane na własne siły. Dlatego problematyka przedsiębiorczości, przedsiębiorcy oraz przedsiębiorstwa zajmować będzie czołowe miejsce w procesie ożywienia gospodarczego terenów wiejskich.

Przedsiębiorczość w książce została potraktowana dość szeroko jako cecha osobowości, polegająca na zaradności, inicjatywie, zdolności podejmowania działań, które w końcowym rezultacie przyczyniają się do lokalnego rozwoju. Rozwój lokalny najczęściej realizuje się poprzez prowadzenie różnorodnej działalności gospodarczej. Dlatego ważnym elementem książki jest analiza funkcjonowania małego biznesu wiejskiego i stosunku różnych grup społeczności gminnej do ludzi przedsiębiorczych.

Istotnym czynnikiem rozwoju podmiotów gospodarczych na wsi staje się stosunek do nich lokalnych władz i samorządu. Problematyka powyższa została poddana analizie na podstawie badań ankietowych w dwóch gminach wschodniego i dwóch gminach zachodniego pogranicza Polski.

W książce omówiono też wpływ infrastruktury na poziom przedsiębiorczości oraz poddano ocenie efektywność niektórych instytucji centralnych i lokalnych w kreowaniu drobnej przedsiębiorczości. Kolejne rozdziały książki omawiają rolę liderów lokalnych oraz rozwój przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej.

Głównym celem książki jest dostarczenie diagnozy sytuacji oraz wskazanie kierunków rozwoju przedsiębiorczości oraz instrumentów jej pobudzania w społecznościach lokalnych.

 

Spis treści

Marek Kłodziński, Andrzej Rosner: Zróżnicowany rozwój zachodniej i wschodniej Polski
Marek Kłodziński: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
Marek Kłodziński, Józef Okuniewski: Problemy przedsiębiorczości na wsi w krajach Unii Europejskiej (wnioski dla Polski i obszarów przygranicznych)
Krystian Heffner: Wyposażenie infrastrukturalne obszarów wiejskich pogranicza wschodniego i zachodniego
Krystian Heffner: Problemy sieci osadniczej a kształtowanie się lokalnych centrów rozwoju
Ryszard Borowicz: Dostęp młodzieży do wykształcenia – z perspektywy równości społecznej oraz aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich
Marek Kłodziński, Andrzej Rosner: Małe i średnie firmy a rozwój gospodarczy obszarów wiejskich
Barbara Fedyszak-Radziejowska: Społeczność lokalna a rozwój przedsiębiorczości
Barbara Fedyszak-Radziejowska: Przedsiębiorcy (właściciele firm) i ich rola w społecznościach wiejskich
Andrzej Rosner: Rola samorządu lokalnego w kształtowaniu średniej i drobnej przedsiębiorczości
Piotr Gradziuk: Ponadlokalna infrastruktura instytucjonalna i jej wpływ na rozwój przedsiębiorczości
Piotr Gradziuk: Instytucje lokalne wpływające na rozwój przedsiębiorczości
Andrzej P. Wiatrak: Rola doradztwa we wspieraniu zmian rozwojowych obszarów wiejskich
Barbara Fedyszak-Radziejowska: Liderzy i ich rola w rozwoju przedsiębiorczości na wsi
Hermann Mertens: Warunki rozwoju przedsiębiorczości opartego na kapitale zagranicznym w opinii inwestorów zagranicznych
Marek Kłodziński, Andrzej Rosner: Różnice i podobieństwa w rozwoju przedsiębiorczości na wschodnim i zachodnim v pograniczu Polski
ZUSAMMENFASSUNG
SUMMARY

Powrót