Publikacje

Strona główna / Publikacje / pozycje roku 1992

pozycje roku 1992

 

okladka

Etos pracy rolnika. Modele społeczne a rzeczywistość

FEDYSZAK-RADZIEJOWSKA Barbara

Warszawa: IRWiR PAN 1992, 136 s.
ISBN 83-85369-17-1

(wyczerpane)

Próba zrozumienia stopnia zmian i transformacji postaw rolników polskich wobec własnej pracy i zawodu pod wpływem prawnej, ideologicznej i ekonomicznej presji wywieranej przez państwo po roku 1945. Autorka odpowiada na pytania o przebieg procesu kształtowania etosu pracy i o wpływ cech położenia społecznego jednostki na etos pracy.

okladka

Świadomość społeczno-zawodowa rolników w połowie lat osiemdziesiątych

ŁAPIŃSKA-TYSZKA Krystyna

Warszawa: IRWiR PAN 1992, 168 s.
ISBN 83-85369-16-8

(wyczerpane)

Główne pytania pracy dotyczą postrzegania zawodu rolnika przez samych rolników: myślenia na temat tego zawodu, jego istoty i funkcji oraz miejsca rolnika w społeczeństwie. Materiałem źródłowym są pamiętniki ze wsi, nadesłane na konkurs "Gromady-Rolnika Polskiego" w 1986 r.

okladka

Stan i zróżnicowanie przestrzenne infrastruktury społecznej na wsi

PALONKA Krystyna M.

Warszawa: IRWiR PAN 1992, 149 s.
ISBN 83-85369-21-X

(wyczerpane)

W pracy tej pojęcie infrastruktury społecznej obejmuje obiekty i urządzenia służące zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych oraz potrzeb bytowych o charakterze niematerialnym. Zaliczono tu obiekty i urządzenia służące oświacie, nauce, kulturze i zdrowiu. Przedmiotem rozważań jest analiza i ocena wyposażenia wsi w wybrane elementy infrastruktury społecznej, ustalenie przyczyn ich niedorozwoju, jak również dysproporcji w rozwoju infrastruktury między obszarami wiejskimi i miastami a także określenie różnic przestrzennych na tle przemian demograficznych.

okladka

Zróżnicowanie infrastruktury obszarów wiejskich

SIEMIŃSKI Janusz L.

Warszawa: IRWiR PAN 1992, 230 s.
ISBN 83-85369-18-X

(wyczerpane)

Autor ukazuje - na podstawie danych statystyki masowej i literatury przedmiotu - stan infrastruktury ekonomicznej, technicznej i społecznej na obszarach wiejskich na tle zmian w latach 1977-1987 oraz jej zróżnicowanie przestrzenne. Przyjęto przy tym następujący tok postępowania: analiza rozmieszczenia przestrzennego obiektów i urządzeń infrastruktury oraz określenie rozpiętości i ustalenie dysproporcji oraz stopnia zróżnicowania przestrzennego w skali kraju, województwa, gmin w jednym województwie i wsi w jednej gminie.

okladka

Odnowa wsi. Między mitem a nadzieją

Praca zbiorowa pod red. Marii Wieruszewskiej

Warszawa: IRWiR PAN 1992, 189 s.
ISBN 83-85369-16-3

(wyczerpane)

Myślą przewodnią książki jest pytanie o szanse odnowienia natury "świata chłopskiego" w perspektywie zmian cywilizacyjno-kulturowych przełomu wieku w oparciu o trzy zasady: zdrowie ekologiczne, efektywność ekonomiczna i wartości przetrwania. Książka skłania do refleksji dotyczącej kształtu kulturowego wsi w zmieniającym się świecie.

okladka

Uwarunkowania produkcji warzywniczej w Polsce

GAŁCZYŃSKI Adam

Warszawa: IRWiR PAN 1992, 168 s.
ISBN 83-85369-05-8

(wyczerpane)

Wskaźnik spożycia warzyw na mieszkańca stanowi istotny miernik oceny poziomu życia ludności. Głównym celem badań obejmujących okres 1975-1990 było poznanie przestrzenno-dynamicznych uwarunkowań produkcji warzywniczej w Polsce, w tym zróżnicowania wybranych czynników przyrodniczych i ekonomicznych oraz podjęcie próby określenia wpływu wymienionych czynników na poziom produktywności ziemi.

okladka

Wzory egzystencji ludności wiejskiej w Małopolsce

SULIMSKI Janusz

Warszawa: IRWiR PAN 1992, 146 s.
ISBN 83-85369-20-1

(wyczerpane)

Książka jest refleksją autora nad fenomenem wiejskości - egzystencją wiejską, rozumianą jako trwanie ludzi w społeczności wioskowej. Praca, składająca się z 4 rozdziałów, oparta jest na wynikach badań biografii rodzinnych oraz obserwacji kilku środowisk wiejskich z terenów Polski południowo-wschodniej.

okladka

Rolnictwo rodzinne. Międzynarodowe studium porównawcze. Cz. I

Praca zbiorowa pod red. naukową H. Lamarche

Warszawa: IRWiR PAN 1992, 234 s.
ISBN 83-85369-15-5

(wyczerpane)

Książka jest próbą zrozumienia zasad funkcjonowania i ewolucji społecznych form produkcji rolnej przez badania gospodarstwa rodzinnego jako przedmiotu analizy samego w sobie. Według autorów gospodarstwo rodzinne w świecie jest obiektem nowych wyzwań. Kryzys modelu produktywistycznego w krajach kapitalistycznych i wynikające z niego sprzeczności, dotkliwe niepowodzenie kolektywistycznych systemów agrarnych i niedawne otwarcie się większości krajów Europy Wschodniej na gospodarkę rynkową - to sytuacje, które stawiają na nowo na porządku dziennym dyskusję o formach produkcji rolnej. Autorami poszczególnych rozdziałów są naukowcy z Kanady, Francji, Polski i Tunezji.

Powrót