Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Sprawozdanie z konferencji 16 czerwca 2010 Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi

W dniu 16 czerwca 2010 roku w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72 w Warszawie odbyła się w Konferencja pt: Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi, pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Dr. Marka SAWICKIEGO.

Organizatorem konferencji był Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju, Krajową Siecią Obszarów Wiejskich oraz Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej.

Konferencja odbywała się przy współudziale Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Mariana Zalewskiego, członka zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Pana Marka Zagórskiego oraz Dyrektora Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Pana prof. dra hab. Andrzeja Rosnera.

*    *    *

Potrzeba zorganizowania konferencji wynikła z dwóch niezwykle ważnych wydarzeń, jakie nastąpią w najbliższym czasie zarówno na forum UE, jak i krajowym. Na forum UE finalizowana będzie dyskusja na temat wielkości i kształtu wspólnego budżetu na przyszły okres programowania, co bezpośrednio rzutuje na ilość środków przeznaczonych dla WPR, determinując w dużym stopniu kierunki jej dalszej reformy, a także możliwości realizacji na poziomie krajowym przygotowywanych strategii. Równolegle toczy się dyskusja nt. przyszłości polityki spójności, która również powinna odgrywać istotną rolę we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. W kraju finalizowane będą prace nad 9 strategiami, których zakres merytoryczny będzie w istotnym zakresie zależny od skali dostępnych w przyszłości środków wspólnotowych. Stąd też organizatorzy uznali, że koniecznym jest podjęcie publicznej debaty na ten temat w możliwie najszerszym zakresie. Niezbędne jest, aby wszystkie 9 strategii łącznie obejmowało kompleksowe wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.

Celem konferencji było przedstawienie i przedyskutowanie alternatywnych propozycji podejścia do koncepcji rozwoju obszarów wiejskich oraz kosztów i korzyści możliwych rozwiązań w ujęciu ekonomicznym, społecznym, środowiskowym, terytorialnym (spójność) i kulturowym. Na aktualność problemów wskazuje fakt, że zagadnienia te podejmowane są w dokumentach strategicznych przygotowanych w ostatnim czasie przez resorty, jak Kierunki Rozwoju Obszarów Wiejskich – założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa czy Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego.

Konferencję otworzyły następujące osoby:

Marian ZALEWSKI – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Marek ZAGÓRSKI – Członek Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,

Andrzej Rosner – Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Konferencję prowadził dr Mirosław Drygas (Zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN). Wygłoszono referaty, których pełne teksty znajdą się w przygotowywanej wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi publikacji pod tytułem zgodnym z tematem konferencji. Przedstawione referaty dotyczyły:

Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a dynamika przemian

– prof. dr hab. Andrzej Rosner, IRWiR PAN (do pobrania prezentacja format PDF)

Ludność i jej aktywność zawodowa – tendencje zmian na obszarach wiejskich

– dr Monika Stanny, IRWiR PAN (do pobrania prezentacja format PDF)

Procesy urbanizacji na obszarach wiejskich w Polsce

– dr Adam Czarnecki, IRWiR PAN (do pobrania prezentacja format PDF)

Atrakcyjność inwestycyjna regionów w Polsce

– dr Patrycjusz Zarębski, Politechnika Koszalińska (do pobrania prezentacja format PDF)

Regionalne zróżnicowanie absorpcji wsparcia unijnego dla polskiej wsi i skutki dla rozwoju społeczno-gospodarczy kraju

– dr Katarzyna Zawalińska, IRWiR PAN (do pobrania prezentacja format PDF)

Regionalne zróżnicowanie rolniczej produkcji towarowej w Polsce wg danych FADN

– dr Lech Goraj, IERiGŻ-PIB (do pobrania prezentacja format PDF)

Wpływ sieci Natura 2000 na rozwój obszarów wiejskich w Polsce

– dr Artur Bołtromiuk, IRWiR PAN (do pobrania prezentacja format PDF)

Rola kapitału społecznego i instytucjonalnego w procesie rozwoju obszarów wiejskich

– dr Ryszard Kamiński, IRWiR PAN (do pobrania prezentacja format PDF)

Edukacja a procesy rozwoju obszarów wiejskich

– dr Jarosław Domalewski, IRWiR PAN (do pobrania prezentacja format PDF)

Rola i znaczenie KSOW dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

– Michał Marciniak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Konferencja w swym założeniu miała innowacyjne podejście, gdyż stała się pomostem łączącym wyniki badań empirycznych i teorię z praktyką społeczno-gospodarczą.

Prezentowane badania oraz polemika ekonomistów i socjologów z przedstawicielami wielu jednostek wspomagających rozwój wsi wskazały, że obszary wiejskie nie tylko są bardzo silnie zróżnicowane pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego, ale zróżnicowanie to wykazuje tendencję do pogłębiania się. Zjawiska te dostrzec można analizując zagadnienia w układzie gmin, województwo jest jednostką dużą, silnie wewnętrznie zróżnicowaną i analizy prowadzone w układzie regionalnym uśredniają bardzo silne zróżnicowani wewnątrzregionalne. Powstaje więc pytanie, czy polityka spójności w wymiarze przestrzennym, prowadzona przez regiony, w wystarczającym stopniu uwzględnia ich wewnętrzną strukturę. Problem ów określa potrzebę kolejnych działań o charakterze szkoleniowo-upowszechnieniowym, mianowicie podjęcia dyskusji na poziomie regionalnym.

Zgodnie z oczekiwaniami uczestników zgłaszanymi w dyskusji organizatorzy wyrazili możliwość, przy pomocy struktur Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zorganizowania analogicznych konferencji regionalnych, poświęconych problematyce społeczno-ekonomicznych zróżnicowań obszarów wiejskich danego województwa lub grupy województw.

*    *    *

Łącznie w konferencji wzięło udział blisko 200 osób zainteresowanych rozwojem wsi w obecnych warunkach członkostwa w UE oraz kierunkami jego rozwoju w perspektywie działań strategicznych ujętych w Kierunkach Rozwoju Obszarów Wiejskich – założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

Wśród uczestników konferencji blisko 3/4 stanowili praktycy reprezentujący instytucje wszystkich szczebli administracyjnych oraz wielu jednostek wspomagających rozwój obszarów wiejskich.

Lista instytucji i organizacji:

Świat nauki

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Instytut Turystyki i Rekreacji AWF, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB, Politechnika Koszalińska, Politechnika Opolska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warszawski Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Politologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Świat praktyki

Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Biuro Analiz i Programowania, ARiMR Dolnośląski Oddział Regionalny, ARiMR Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny, ARiMR Podlaski OR, ARiMR Małopolskiego Oddziału Regionalnego, ARiMR Śląski Oddział Regionalny, ARiMR Wielkopolski Oddział,ARMIR w Szczecinie, Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego, Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Krakowie, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, FAPA, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny, Izba Rolnicza Podlaska, Izba Rolnicza Zachodniopomorska, Izba Zbożowo-Paszowa, Kancelaria Prezydenta RP, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych, Krajowy Związek Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Ministerstwo Środowiska; Nowe Życie Gospodarcze; ODR Łódzki; ODR Mazowiecki, ODR Podkarpacki; ODR Śląski, Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie; Starostwo Powiatowe w Opatowie, Towarzystwo Miłośników Historii, UNDP; Urząd Gminy m.in. Debrzno, Dębe Wielkie, Miłki, Nowosolna, Paszowice, Puszcza Mariańska; Urząd Marszałkowski w Łodzi; Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego; Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego; Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego; Urząd Wojewódzki Mazowiecki, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Powrót