Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Konferencja: Wpływ obszarów "Natura 2000" na rozwój gmin wiejskich – impuls czy hamulec

Wpływ obszarów "Natura 2000" na rozwój gmin wiejskich – impuls czy hamulec

15 kwietnia 2010

Warszawa, Nowy Świat 72, Pałac Staszica, Sala Lustrzana

KONFERENCJA POD PATRONATEM

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Dr Marka SAWICKIEGO
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – Pana Dr Michała KIEŁSZNI

 


Cele konferencji

Projekt konferencji zrodził się w wyniku dyskusji środowisk naukowych i samorządów gminnych nad realnymi i potencjalnymi komplikacjami i ograniczeniami, jakie dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich niesie ze sobą europejska sieć ekologiczna Natura 2000. Ponieważ istotą sieci Natura 2000 nie jest blokowanie rozwoju, a tylko jego ukierunkowanie tak, aby nie zagrażał on środowisku przyrodniczemu – przeto istnieje potrzeba dyskusji różnych środowisk, jak tą szczytną ideę przenieść na codzienną praktykę życia gmin wiejskich.

Chcąc, aby Natura 2000 nie była odbierana tylko jako system zakazów i nakazów należy dążyć do kompromisowych rozwiązań uwzględniających argumentację zarówno lokalnych społeczności, jak i obrońców przyrody. Chcąc, aby w procesach gospodarczych środowisko było wartością nadrzędną, a samorządy nie traktowały Natury 2000 jako jeszcze jednego, dość kłopotliwego i kosztownego w realizacji obowiązku, istnieje potrzeba rozpatrzenia (na konferencji) możliwości utworzenia funduszu środowiskowego rekompensującego gminom zwiększone koszty ochrony środowiska, które jest przecież dobrem ogólnonarodowym, czy wręcz ogólnoeuropejskim – w odniesieniu do obszarów Natura 2000, a nie tylko lokalnej społeczności. Dlatego całe społeczeństwo polskie i europejskie powinno uczestniczyć w kosztach ochrony przyrody poprzez chociażby symboliczny udział (forma opodatkowania) w tworzeniu powyższego funduszu.

Konferencja, której uczestnicy w osobach wójtów i burmistrzów, przedstawicieli świata nauki, reprezentantów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska a także innych środowisk, da możliwość zarówno rzetelnej dyskusji, jak i uzyskania niezbędnych informacji tak, aby wiedza o Naturze 2000 była pełniejsza. Pogłębieniu tej wiedzy na pewno służyć będą wyniki badań prowadzonych w ramach grantu rozwojowego pt. "Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polski".

Członkowie zespołu grantowego przygotowali dla uczestników konferencji 10 opracowań, które zostaną opublikowane w kwartalniku "Wieś i Rolnictwo" nr 1/2010.

 

PROGRAM KONFERENCJI

11:00 – 11:20 otwarcie konferencji:
prof. dr hab. Andrzej Rosner, prof. dr hab. Marek Kłodziński

11:20 – 11:50 dr Artur BOŁTROMIUK dokona prezentacji referatów:
 • Biebrzański Park Narodowy jako przykład integracji funkcji ochronnej i rolniczej na obszarach Natura 2000 – dr Artur Bołtromiuk (IRWiR PAN)
 • Zarządzanie obszarami Natura 2000 na terenie Parków Narodowych i Krajobrazowych – dr hab. Wojciech Gotkiewicz (UW-M w Olsztynie)
 • Pozycja prawna gminy wiejskiej w procedurze wyznaczania i ochrony obszarów Natura 2000 – dr Adam Habuda (Zakład Prawa Ochrony Środowiska INP PAN)
 • Poziom rozwoju gospodarczego i społecznego gmin wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski względem klasyfikacji obszarowej Natura 2000 – dr Monika Stanny (IRWiR PAN)
 • Warunki środowiskowe a ekonomika gospodarstw rolnych – prof. Józef Zegar (IERiGŻ-PIB)
11:50 – 12:20 dr Barbara PEREPECZKO dokona prezentacji referatów:
 • Sieć NATURA 2000 w opinii lokalnych przedsiębiorców z terenu Zielonych Płuc Polski – dr Adam Czarnecki (IRWiR PAN)
 • NATURA 2000 w opinii wójtów i radnych reprezentujących gminy objęte europejską siecią ekologiczną – dr Danuta Guzal-Dec, dr Magdalena Zwolińska-Ligaj (PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
 • Rozwój terenów wiejskich objętych siecią ekologiczną Natura 2000 – prof. Marek Kłodziński (IRWiR PAN)
 • Natura 2000 jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich Zielonych Płuc Polski – dr Bartosz Mickiewicz (Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Postawy i oczekiwania proekologiczne mieszkańców wsi obszarów chronionych – dr Barbara Perepeczko (IRWiR PAN)
12:20 – 13:00 Identyfikacja problemów rozwojowych gmin położonych na obszarach chronionych:
 • Tomasz BYSTROŃSKI – Wójt Gminy Nowosolna
 • Leszek OLGRZYMEK – Wójt Gminy Bytnica
 • Albert LITWINOWICZ – Wójt Gminy Białowieża
13:00 – 13:20 przerwa kawowa

Drugiej sesji referatowej przewodniczy prof. dr hab. Józef ZEGAR

13:20 – 13:40 Rozwój przedsiębiorczości na cennych przyrodniczo obszarach wiejskich – dr Zenon TEDERKO (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków)
13:40 – 14:00 System zarządzania siecią Natura 2000 – dr Anna Liro, Dyrektor Departamentu Obszarów Natura 2000 w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
14:00 – 14:10 "Działania na rzecz bioróżnorodności w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich" – Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
14:10 – 15:00 przerwa obiadowa
15:00 – 17:00 Dyskusja i podsumowanie dyskusji
prowadzący – prof. dr hab. Marek Kłodziński, dr Artur Bołtromiuk

 

Konferencja jest organizowana przez:

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Fundację "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej"
Związek Gmin Wiejskich RPKomitet konferencji:

Dr Artur Bołtromiuk
mgr Tomasz Bystroński
Dr Adam Czarnecki
Dr hab. Wojciech Gotkiewicz
Prof. dr hab. Marek Kłodziński – przewodniczący
Dr Barbara Perepeczko
Prof. dr hab. Andrzej Rosner
Dr Monika Stanny
Prof. dr hab. Józef Zegar

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać tylko na wypełnionym formularzu do 28 lutego 2010 r. na adres:

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
fax.: (22) 657-27-50
e-mail: irwir@irwirpan.waw.pl

Formularz zgłoszenia (format RTF)

Warunki uczestnictwa:
Zarówno udział w konferencji, jak i materiały konferencyjne – bezpłatne.
Zakwaterowanie i koszty podróży pokrywają uczestnicy konferencji.

Powrót