Publikacje

Strona główna / Publikacje / Gospodarstwa rolne osób prawnych w procesie transformacji systemowej i integracji z UE

Włodzimierz Dzun

Gospodarstwa rolne osób prawnych w procesie transformacji systemowej i integracji z UE

Gospodarstwa rolne osób prawnych w procesie transformacji systemowej i integracji z UE

Warszawa 2015, 270 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 978-83-89900-56-2
cena: 25 zł

 

SPIS TREŚCI


Wstęp 9
Rozdział 1. Gospodarstwa osób prawnych u progu przemian systemowych 17

Rozdział 2. Gospodarstwa osób prawnych w procesie intensywnych przemian systemowych (lata 1990–1996) 33

2.1. Uwarunkowania zmian 33

2.1.1. Uwarunkowania makroekonomiczne 33
2.1.2. Tworzenie i rozdysponowanie Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 45

2.2. Zmiany liczby i struktury gospodarstw 57
2.3. Wyposażenie w podstawowe czynniki produkcji 62
2.4. Regionalne zróżnicowanie zmian 71
2.5. Poziom i struktura produkcji rolniczej 75
2.6. Efektywność gospodarowania 82
2.7. Podsumowanie 84

Rozdział 3. Gospodarstwa osób prawnych w okresie poprzedzającym wejście Polski do UE (lata 1997–2003) 91

3.1. Uwarunkowania zmian 91

3.1.1. Uwarunkowania makroekonomiczne 91
3.1.2. Uwarunkowania wynikające z polityki rolnej w zakresie gospodarowania ziemią rolną, w tym Zasobem WRSP 94

3.2. Zmiany liczby i struktury gospodarstw 103
3.3. Wyposażenie w podstawowe czynniki produkcji 109

3.3.1. Zmiany w zasobach ziemi rolnej 109
3.3.2. Zmiany w zasobach pracy 113
3.3.3. Zmiany w zasobach środków trwałych i obrotowych 115

3.4. Regionalne zróżnicowanie zmian 118
3.5. Poziom i struktura produkcji rolniczej 121
3.6. Efektywność gospodarowania 131
3.7. Podsumowanie 134

Rozdział 4. Gospodarstwa osób prawnych po wejściu Polski do UE 139

4.1. Uwarunkowania zmian 139

4.1.1. Uwarunkowania makroekonomiczne 139
4.1.2. Polityka rolna i działalność Agencji Nieruchomości Rolnych 142

4.2. Zmiany liczby i struktury gospodarstw oraz wyposażenia ich w użytki rolne 149
4.3. Regionalne zróżnicowanie zmian 158
4.4. Wyposażenie w zasoby pracy 162
4.5. Wyposażenie w środki trwałe i obrotowe 164
4.6. Zmiany w prowadzonej działalności rolniczej 174

4.6.1. Ogólne tendencje zmian w działalności rolniczej 174
4.6.2. Gospodarstwa według typów rolniczych 183

4.7. Wartość produkcji rolniczej i jej struktura 188
4.8. Wielkość ekonomiczna gospodarstw 189
4.9. Efektywność gospodarowania 193
4.10. Podsumowanie 197

Rozdział 5. Główne tendencje zmian w sektorze gospodarstw osób prawnych w latach 1990–2012 205

5.1. Udział w strukturze ogółu gospodarstw rolnych 205
5.2. Regionalne zróżnicowanie zmian 207
5.3. Struktura własnościowa i prawno-organizacyjna 209
5.4. Poziom i struktura produkcji rolnej 215
5.5. Wyposażenie w środki trwałe i obrotowe 221
5.6. Wyposażenie w zasoby pracy 224
5.7. Wartość produkcji rolnej, efektywność gospodarowania 227

Podsumowanie i wnioski 231
Bibliografia
239
Aneks
:

Spis tabel 245
Spis wykresów 250
Spis map 252

About the book 255
Annex:

Index of tables 263
Index of diagrams 268
Index of maps 270

 

Powrót