O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Integracji Europejskiej
img

dr

Justyna Kufel-Gajda

Zakład Integracji Europejskiej

Adiunkt
Adres email: jkufel@irwirpan.waw.pl

Google Scholar


PROBLEMATYKA BADAWCZA

teoria i zarządzanie „transition", zrównoważone systemy żywnościowe, cykl koniunkturalny, marże monopolistyczne i ich cykliczność, innowacyjność przemysłu spożywczego

 


WYKSZTAŁCENIE

Doktor nauk ekonomicznych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018

Dyplom ukończenia podyplomowych studiów Metody statystyczne w biznesie. Warsztaty z oprogramowaniem SAS, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, 2013

Magister ekonomii, kierunek: Ekonomia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009

Magister ekonomii, kierunek: Zarządzanie i Marketing, Ścieżka Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Ścieżka logistyczna, Ścieżka negocjacyjna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009

Inżynier na kierunku Zarządzanie Łańcuchem Dostaw w Przemyśle Spożywczym i Agrobiznes, Dronten Professional Agricultural University, Holandia, 2007

 


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

10.2023 - obecnie, adiunkt, Zakład Integracji Europejskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

03.2009 - 09.2023, stażysta, ekonomista, asystent, adiunkt, kierownik zadania, Zakład Zastosowań Matematyki w Ekonomice Rolnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

06.2021 - 12.2022, ekspert, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

11.2020 - 09.2011, analityk rynku, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej (SAEPR), Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa FAPA

09.2009 - 09.2011, prowadzenie ćwiczeń, Wydział Zarządzania i Finansów, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

04.-06.2007, staż, Agricultural Economics Research Institute (LEI), Haga

11.2005 - 03.2006, monitoring finansowy, Fundacja Edukacja dla Demokracji

03.2022 - obecnie, pszczelarka

 


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

20.08.2014 - 19.12.2015; Mechanizm interakcji marż i koniunktury na przykładzie polskiego sektora spożywczego; grant  Narodowego Centrum Nauki; konkurs Preludium, nr 2013/11/N/HS4/02427; kierownik; zrealizowany w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
  • Bezat A., Figiel S., Klimkowski C., Kufel J., 2009: Zastosowania modeli równowagi w analizie sektora rolno-żywnościowego. Raport PW nr 172, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Bezat A., Figiel S., Kufel J., 2009: Model dynamicznego stochastycznego stanu równowagi ogólnej jako narzędzie wspierające formułowanie założeń polityki rolnej: Synteza wyników badań prowadzonych w latach 2008-2009. Raport PW nr 164, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Chechelski P., Figiel S. (red.), Grochowska R., Kuberska D., Kufel J., Oliński M., Wasilewski A., 2015: Wybrane aspekty innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym. Raport PW nr 10, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Figiel S., Hamulczuk M., Klimkowski C., Kufel J., 2014: Potencjalne skutki wprowadzenia euro dla polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-żywnościowymi [W:] Kowalski A., Wigier M., Dudek M. (red.), Osiągnięcia i wyzwania w gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich w 10 lat po rozszerzeniu UE, , IERiGŻ-PIB w Warszawie, 130-143.
  • Figiel S., Kuberska D., Kufel J., 2012: Klastry i inicjatywy klastrowe w polskim sektorze rolno-żywnościowym. Raport PW nr 48, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Figiel S., Kuberska D., Kufel J., 2013: Rola klastrów w konkurencyjnym rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce. Raport PW nr 92, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Figiel S., Kuberska D., Kufel J., 2014: Agri-food clusters in Poland. Raport PW 135.1, IERIGŻ--PIB, Warszawa.
  • Figiel S., Kuberska D., Kufel J., 2014: An analysis of conditions and the state of development of the agri-food clusters in Poland. Raport PW 15.1, IERIGŻ-PIB, Warszawa.
  • Figiel S., Kuberska D., Kufel J., 2014: Modelowanie rozwoju klastrów rolno-żywnościowych w Polsce. Raport PW nr 134, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Figiel Sz., Kuberska D., Kufel J., 2011: Analiza uwarunkowań i stanu rozwoju klastrów rolno-żywnościowych w Polsce. Raport PW nr 15, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Firlej K., Hamulczuk M., Kozłowski W., Kufel J., Piwowar A., Stańko S., 2015: Struktury rynku i kierunki ich zmian w łańcuchu marketingowym żywności w Polsce i na świecie. Raport PW nr 13, IERiGŻ-PiB, Warszawa.
  • Hamulczuk M., (red.), Kufel-Gajda J., Stańko S., Szafrański G., Świetlik K., 2016: Ceny żywności w Polsce i ich determinanty. Raport PW nr 29, IERiGŻ-PiB, Warszawa.
  • Kufel J., 2008: Interaktywna konstrukcja wiedzy w holenderskim sektorze żywnościowym. Rekomendacje dla Polski [W:] Okoń-Horodyńska  E., Zachorowska-Mazurkiewicz A. (red.), Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
  • Kufel J., 2011: Foresight i planowanie adaptacyjne jako narzędzia do tworzenia innowacyjnych strategii rządowych. Rekomendacje dla polskiego rządu [W:] Piech K., Mieszkowski K. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
  • Kufel-Gajda J., 2019: Cykl koniunkturalny w Polsce a wahania marż w przemyśle spożywczym. Studia i Monografie nr 171, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Kufel-Gajda J., Figiel S., Krawczak M., 2017: Struktury rynkowe a transmisja cen w łańcuchach rolno-żywnościowych. Raport PW nr 70, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
  • Figiel S., Hamulczuk M., Kufel-Gajda J., 2017: Impact of food industry markups on sectorial business cycle and food inflation in Poland. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 16(4), 41-50.
  • Figiel S., Kuberska D., Kufel J., 2014: Regionalne zróżnicowanie potencjału rozwojowego klastrów żywnościowych w Polsce. Handel Wewnętrzny, 4, 26-36.
  • Figiel S., Kufel J. 2016. Food product innovations and the main consumer trends. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 15(3), 5-14.
  • Figiel S., Kufel J., 2011: Przydatność modeli zachowań i wpływu grup interesów w przewidywaniu kształtu polityki rolnej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, 98( 3), 42-52.
  • Figiel S., Kufel J., 2013: Fuzje i przejęcia a wahania koniunktury w sektorze żywnościowym na tle wahań koniunktury gospodarczej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 3-24.
  • Figiel S., Kufel J., 2013: Macroeconomic performance and international competitiveness of the agro-food sectors in the EU countries: Implications for the Future CAP. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 81, 405-410, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S1877042813015188.
  • Figiel S., Kufel-Gajda J.,  2017: Trends in food product innovations and the level of economic development. Economic and Environmental Studies, 17(42), 429-446.
  • Kufel J. 2014: Marże w przemyśle spożywczym krajów Unii Europejskiej a wahania koniunktury gospodarczej. Problemy Rolnictwa Światowego, 14, 130-139.
  • Kufel J., 2009: Polityka transformacji dla sektora rolno-żywnościowego - propozycja holenderska. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 11(3), 201-207.
  • Kufel J., 2010: Badanie skutków finansowych zakazu kastracji prosiąt w Holandii - organizacyjny model wprowadzania zmian i metoda krokowa. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 1, 86-92.
  • Kufel J., 2010: Model obszaru przejścia - próba wykorzystania koncepcji zarządzania przejściem w polskim sektorze rolno-żywnościowym. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 10 (25), 4, 25-34.
  • Kufel J., 2010: Wybrane sposoby oceny efektywności zarządzania wiedzą w organizacjach. Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 144, 254-267.
  • Kufel J., 2013: Struktury rynkowe a zmienność cen względnych w sektorze przetwórstwa przemysłowego i branży spożywczej krajów UE. Zeszyty Naukowe SGGW, seria Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 160-171.
  • Kufel J., 2016: Cyclicality of markups in the EU food industry and the Michal Kalecki theory. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 15(1), 51-63.
  • Kufel J., 2016: Cykl koniunkturalny a wahania marż w polskim przemyśle spożywczym - wnioski z analizy spektralnej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 16(31), 149-163.
  • Kufel J., 2018: Labour markups in the Polish food sector. Argumenta Oeconomica, 2(41), 297-309.
  • Kufel J., Hamulczuk M., 2015: Koncentracja a wywieranie siły rynkowej w polskim przemyśle spożywczym. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(5), 158-163.
  • Kufel-Gajda J., 2016: Market power in the Polish food sector branches and the competition policy. Competitiveness of Agro-Food and Environmental Economy,  83-94, Faculty of Agro-Food and Environmental Economics - Bucharest University of Economic Studies, Bukareszt.
  • Kufel-Gajda J., 2016: Markups in the branches of the Polish food sector as a business cycle predictors. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18(4), 145-150.
  • Kufel-Gajda J., 2017: Monopolistic markups in the Polish food sector. Equilibrium, 12(1), 147-170.
  • Kufel-Gajda J., 2017: The Technology Shock and the Polish Food Sector Markups, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 16(1), 53-62.
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń
  • Kufel J., 2010: Włodzimierz Rembisz: Instrumenty rynku rolnego: Recenzje - Polemiki. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, 179-184.
  • Kufel J., 2011: Modelowanie zachowań i wpływu grup interesów w procesie kształtowania polityki rolnej. Komunikaty, raporty, ekspertyzy, 555, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Kufel J., 2012: Koniunktura a procesy rynkowe w sektorze rolno-żywnościowym. Zarys problemu. Komunikaty, raporty, ekspertyzy, nr 560, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • European Association of Agricultural Economists (2009-2016)
 • Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (2009-2016)

NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. „Cykl koniunkturalny a zmienność marz w polskim przemyśle spożywczym", promotor prof. dr hab. Szczepan Figiel, promotor pomocniczy dr hab. inż. Mariusz Hamulczuk.