O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Integracji Europejskiej
img

dr hab.

Marta Błąd

Zakład Integracji Europejskiej

Profesor Instytutu
Adres email: marta.blad@wp.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 27 53

Pokój 210


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Rynek pracy na obszarach wiejskich, wielozawodowość w rodzinach rolniczych, dywersyfikacja ekonomiczna wsi, ekonomia polityczna reform agrarnych, filozofia ekonomii


WYKSZTAŁCENIE

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych: SGGW, Wydział Nauk Ekonomicznych, 25 września 2012 r.

Dr nauk ekonomicznych: SGGW Warszawa, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2013 - profesor IRWIR PAN

2003-2012 - adiunkt w Zakładzie Integracji Europejskiej, IRWIR PAN


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • 2016-1019. Ekonomia polityczna reform agrarnych. Przyznany przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2015/19/B/HS4/01719 (kierownik projektu).

 • 2008-2010. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polski. N R11 0012 04. Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (członek zespołu)
 • 2008-2011. Wielofunkcyjność rolnictwa - podstawy identyfikacji, kwantyfikacji oraz powiązania z instrumentami polityki rolnej. N N112 050634. Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (członek zespołu)
 • 2008-2010. Sytuacja ekonomiczna wielozawodowych rodzin rolniczych. N N112 049635. Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt badawczy własny (kierownik projektu)


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
  • Błąd Marta, 2019. Sto lat reform agrarnych w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Scholar, IRWiR PAN, Warszawa, s. 281
  • Błąd Marta, 2019, Reformy rolne Polski Odrodzonej. [W:] Halamska M., Stanny M., Wilkin J. (red.), Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 2, IRWiR PAN, WN Scholar, Warszawa, s. 1013-1046.
  • Błąd Marta, 2011. Wielozawodowość w rodzinach rolniczych. Przyczyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa, s. 244.
  • Kłodziński Marek, Błąd Marta, Wilczyński Ryszard, 2007. Odnowa wsi w integrującej się Europie. IRWiR PAN, Warszawa, s. 265.
  • Błąd Marta, Klepacka Dorota, 2007. Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi. IRWiR PAN, Warszawa, s.278.
  • Wilkin J., Błąd M., Klepacka D., 2006. Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa. IRWiR PAN, Warszawa, s. 161
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
  • Błąd Marta, Kaczmarek Piotr, 2024, The Roles of Religion in Building Resilience in Building Resilience among Rural Inhabitants: Evidence from a Case Study in Poland. Rural Theology, 1-15, DOI https://doi.org/10.1080/14704994.2024.2327766.
  • Błąd Marta, 2023, Kilka refleksji o ideach i działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, Wieś i Rolnictwo, nr 3 (200), s. 153-170.
  • Błąd Marta, 2023. Bibliografia publikacji Profesora Jerzego Wilkina (1947-2023), Wieś i Rolnictwo, nr 2, s. 151-184
  • Błąd Marta, 2022, Dismantling the State Farm System and its Communities in Poland During the 1990s, and its Social Consequences, Family & Community History, Volume 25, 2022
  • Błąd Marta, 2021, Jean Monnet i Robert Schuman - laickie czy chrześcijańskie korzenie
   Unii Europejskiej? Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie, nr 14, s. 177-194.
  • Błąd Marta, 2021, Land reform in People's Poland (1944-1989), Rural History, pp. 1-17
  • Błąd Marta, 2020, Rolnictwo i rolnicy w Piśmie Świętym w perspektywie ekonomiczno-teologicznej, Studia Loviciensia, nr 22, s. 71-102
  • Błąd Marta, 2020,  Wielozawodowość  w rodzinach rolniczych w Polsce. Stan i zmiany w latach 2013-2016, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2(363) 2020, s. 95-108
  • Błąd Marta, 2020, Land reform in the Second Polish Republic, Rural History, Volume 31, Issue 1, pp. 97-110
  • Błąd Marta, 2019, Gospodarowanie ziemią rolniczą w Polsce w latach 2000-2018, Wieś i Rolnictwo, Nr 4 (185), s. 109-140
  • Błąd Marta, 2017, U źródeł przemian agrarnych Polski Odrodzonej, Wieś i Rolnictwo Nr 4 (177), s. 59-76.
  • Błąd Marta, 2017, „Więc biorę - i rzucam słońce..." - pasja nauki Marii Skłodowskiej - Curie, Nauka nr 2 (2017), s. 147-155.
  • Błąd Marta, 2017, Wyprawa po złote runo, czyli o poszukiwaniu człowieka w ekonomii, Studia Ekonomiczne nr 1 (XCII) 2017, s. 135-142.
  • Błąd Marta, Kaczmarek Piotr, 2017, Interdyscyplinarne spojrzenie na czas - między ekonomią a teologią, Studia Ełckie 19 (2017), nr 1, s. 73-90.
  • Błąd Marta, 2016, Między snami a kłamstwami, czyli o „Urojeniach ekonomii" Gilbert Rista, Studia ekonomiczne 3 (XC) , s. 512-518.
  • Błąd Marta, 2016, Między ekonomią a teologią: ekonomiczne archetypy ziemi w Pięcioksięgu. Collectanea Theologica 86 (2016) nr 3, s. 27-54.
  • Błąd Marta, 2016, O pięknie ekonomii, ethosie uczonego i misji uniwersytetu- jubileusz Profesora Jerzego Wilkina, Wieś i Rolnictwo, nr 1 (170) 2015, s. 11-18.
  • Błąd Marta, Kaczmarek Piotr, 2016, Początki kultury agrarnej w kontekście „orientatio hominis" w: Warszawskie Studia Teologiczne, nr XXIX/2/2016, s. 104-122
  • Błąd Marta, 2015, Społeczno-polityczny kontekst reform agrarnych II Rzeczpospolitej Wieś i Rolnictwo, nr 2 (167), 2015, s. 193-203
  • Błąd Marta, 2014, Refleksje na kanwie raportu Polska wieś 2014. Wieś i Rolnictwo, nr 3 (164) 2014, s. 203-208.
  • Błąd Marta, 2014, Pluriactivities on family farms. Wieś i Rolnictwo, nr 4 (165), s. 45-60.
  • Błąd Marta, 2013, Wielozawodowość w rodzinach rolniczych w Polsce. Stan i tendencje zmian w latach 2005-2010. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2 (335) 2013, s. 71-84.
  • Błąd Marta, 2008. Wielofunkcyjność gospodarstw rolniczych - istota, zakres i uwarunkowania. Wieś i Rolnictwo, nr 1 (138), ss. 104-123.
  • Błąd Marta, 2008. Przedsiębiorstwa społeczne na obszarach wiejskich w Polsce. Wieś i Rolnictwo, nr 2 (139), ss. 57-71.

   

INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
  • Błąd Marta, 2015. Człowiek i ekonomia w świetle katolickiej nauki społecznej w : Hardt Łukasz, Milczarek-Andrzejewska Dominika (red.). Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 27-44
  • Błąd Marta, 2012, Znaczenie wielozawodowości w rodzinach rolniczych. [w:] Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa. (red.) M. Drygas i K. Zawalińska, IRWiR PAN, Warszawa, s. 135-155.
  • Błąd Marta, 2010. Pluriactivity of farming families - old phaenomenon un new times in: Linking competitiveness with equity and sustainable: new ideas for the socio-economic development of rural areas, ed. A. Fieldsen, European Rural Development Network, University of Debrecen, Centre of Agricultural Sciences and Engineering Faculty of Agricultural Economics and Rural Development, Warsaw, ss. 155-165.
  • Błąd Marta, 2010. Rolnictwo jako „przechowalnia" nadwyżek siły roboczej w okresie transformacji systemowej w Polsce [w:] Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. IRWiR PAN, Warszawa, ss. 181-196.
  • Błąd Marta, 2010. Wielozawodowość rodzin rolniczych a proces zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie gminy Gródek w: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa, red. Bołtromiuk A., IRWiR PAN, Warszawa, ss. 90-112.
  • Błąd Marta, Kamiński Ryszard, 2009. Local Initiatives for Rural Development in Poland. [w:] Globalization and Rural Development: Chinese and Central European Perspectives. IRWiR PAN i IRW ChANS, Warsaw, ss. 205-221.
  • Błąd Marta, 2007. Kilka refleksji na temat odnowy wsi [w:] Odnowa wsi w integrującej się Europie. IRWiR PAN, Warszawa, ss. 105-112.

   

   

RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

Członek Rady Konsultacyjnej redakcji Rural History

Członek Rural Theology Association https://ruraltheologyassociation.com/