O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Integracji Europejskiej
img

dr

Mirosław Drygas

Zakład Integracji Europejskiej

Główny specjalista do spraw badań ewaluacyjnych
Adres email: mdrygas@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: + 48 22 657 27 53

Pokój 210


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Wspólna polityka rolna, polityka rozwoju regionalnego, rozwój obszarów wiejskich, instytucjonalne aspekty realizacji polityki rolnej, doradztwo rolnicze


WYKSZTAŁCENIE

Doktor nauk ekonomicznych (1989), Szkoła Główna Gospodarstw Wiejskiego (SGGW), Wydział: Ekonomiczno-Rolniczy

Magister ekonomii (1979), Szkoła Główna Planowania i Statystyki (SGPiS), Wydział Ekonomiki i Organizacji Produkcji, Kierunek Ekonomika Rolnictwa


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2016 - główny specjalista

2012 - 2016 - Dyrektor IRWiR PAN

2008-2012 - Zastępca Dyrektora IRWiR PAN

1978-2007 - Stażysta, starszy asystent, adiunkt, IRWiR PAN

2008-2010 - Doradca w Instytucie Ekonomicznym, Narodowy Bank Polski

2003-2008 - Pełnomocnik Prezesa, Zastępca Prezesa, p.o. Prezesa, Zastępca Prezesa, Doradca Prezesa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2000-2003 - Dyrektor Departamentu Pomocy Przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1995-2002 - Kierownik Centrum Informacji i Dokumentacji Integracji Rolnictwa, Wicedyrektor, Doradca, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA)

1993 -1995 - Współwłaściciel, DORPOL s.c.

kwiecień 1993-październik 1993 - Zastępca Dyrektora Biura Prezydialno-Organizacyjnego, Agencja Rynku Rolnego

1990-1993 - Doradca Ministra, Główny Specjalista - Koordynator Zespołu Doradztwa Rolniczego w Departamencie Nauki, Oświaty i Doradztwa Rolniczego, Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • 2020-2021; Ocena ex-ante Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027, zastęcpca kierownika zespołu wykonawców IRWiR PAN (lider konsorcjum), IUNG-PIB, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ECORYS Polska Sp. z o.o.
 • 2020; Ekspertyza „Rola i zadania kluczowych partnerów Systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (Agricultural Knowledge and Innovation System - AKIS)", kierownik projektu w konsorcjum IRWiR PAN (lider konsorcjum), Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • 2012-2016; Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich, Forum Inicjatyw Rozwojowych Europejski Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z IRWiR PAN; kierownik projektu, EFRWP i IRWIR PAN. http://www.efrwp.pl/forum-inicjatyw-rozwojowych/monitoring-rozwoju-obszarow-wiejskich
 • 2012-2014; Ocena ex-ante PROW 2014-2020, MRiRW, kierownik projektu, IRWiR PAN, IUNG-PIB, ECORYS
 • 2012-2014; Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym - Zadanie A zamówienia -polegającego na przeprowadzeniu działań analitycznych określonych w Umowie z BPN 19/2013, członek zespołu wykonawców, IRWiR PAN
 • 2009-2012; Instytucje w procesie przemian strukturalnych i społeczno-ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie w świetl wsparcia unijnego, NCN, nr N N112 129036, Kierownik projektu, IRWiR PAN
 • 2011; Ocena ex-ante Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, MRiRW, IRWiR, kierownik zespołu wykonawców, IRWiR PAN, SGGW, Uniwersytet Rolniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 2009; Ocena ex-post PROW 2007-2013, MRiRW, członek zespołu wykonawców, IERiGŻ-PIB, IRWiR PAN, IUNG-PIB
 • 1999-2001; Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce do roku 2015 w procesie integracji z Unią Europejską, KBN, nr 5 P06J 005 16, kierownik projektu, IRWiR PAN

PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
  • Drygas M., Produkcyjne i ekonomiczne zróżnicowanie gospodarstw rodzinnych. PWN, Warszawa 1989, s. 143.
  • Agriculture extension as a link of the Agriculture Knowledge System in the process of modernizing rural areas and agriculture and in the integration process with the European Union. MRiGŻ, SGGW, FAPA. Edited by: M. Drygas, K. Duczkowska-Małysz, Cz. Siekierski, A. Wiatrak, Poznań 1996, s. 208.
  • Doradztwo rolnicze jako ogniwo systemu wiedzy rolniczej w procesach modernizacji wsi I rolnictwa oraz integracji z Unią Europejską. MRiGŻ, SGGW, FAPA. Pod redakcją naukową: M. Drygas, K. Duczkowska-Małysz, Cz. Siekierski, A. Wiatrak, Poznań 1996, s. 228.
  • The Role of Extension Education in a Global World. Proceedings of the 14th European Seminar on Extension Education. Volume 1. Edited by Józef Kania and Mirosław Drygas. The Agricultural University of Cracow, Cracow 1999, s. 307.
  • The Role of Extension Education in a Global World. Proceedings of the 14th European Seminar on Extension Education. Volume 2. Edited by Józef Kania and Mirosław Drygas. The Agricultural University of Cracow, Cracow 1999, s. 214.
  • Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki rozwoju. Pod redakcją naukową Mirosława Drygasa i Andrzeja Rosnera. IRWiR PAN, 2008, s. 435.
  • Amerykański Farm Bill 2008 oraz Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku. Pod redakcją M. Drygasa, IRWiR PAN, Warszawa 2009, s. 167.
  • Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Pod redakcją naukową Mirosława Drygasa i Moniki Stanny. IRWiR PAN, 2010, s.227.
  • Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki. Pod redakcją naukową Iwony Nurzyńskiej i Mirosława Drygasa, IRWiR PAN, 2011, s. 282.
  • Drygas M., Instytucje w procesie wspierania przemian polskiej wsi i rolnictwa z funduszy unijnych, IRWiR PAN, Warszawa 2012, s. 236.
  • Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa. Pod redakcją naukową Mirosława Drygasa i Katarzyny Zawalińskiej, IRWiR PAN, Warszawa 2012, s.244.
  • Drygas M., Nurzyńska I., Bańkowska K., Charakterystyka i uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, WN Scholar, Warszawa, ss. 192.
  • Drygas M., Nurzyńska I., 2019, Instytucje wspierające przemiany wsi i rolnictwa w III RP. [W:] Halamska M., Stanny M., Wilkin J. (red.), Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 2, IRWiR PAN, WN Scholar, Warszawa, s. 1047-1076.
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
  • Drygas M., Wiatrak A., Zróżnicowanie dochodów w rolnictwie indywidualnym w latach siedemdziesiątych. Wieś i Rolnictwo, 1982, nr 3, s. 69-84.
  • Drygas M., Wiatrak A., Obszar gospodarstwa a dochody ludności chłopskiej. Wiadomości Statystyczne, 1983, nr 3, s. 7-8.
  • Drygas M., Wieteska E., Nowy podatek rolniczy. Wieś Współczesna, 1983, nr 10, s. 141-144.
  • Drygas M., Wieteska E., Międzysektorowe zróżnicowanie produkcji towarowej w latach siedemdziesiątych. Wieś i Rolnictwo, 1984, nr 2 (43), s.75-90.
  • Drygas M., Regionalne zróżnicowanie produktywności ziemi w gospodarstwach indywidualnych. Wiadomości Statystyczne, 1985, nr 9, s. 5-7.
  • Drygas M., Zróżnicowanie produktywności ziemi w gospodarstwach indywidualnych na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Wieś i Rolnictwo, 1985, nr 4, s. 137-154.
  • Drygas M., Wyposażenie w czynniki wytwórcze a produktywność ziemi w gospodarstwach indywidualnych. Wiadomości Statystyczne, 1986, nr 6, s. 19-22.
  • Drygas M., Zróżnicowanie produktywności ziemi w różnych typach gospodarstw indywidualnych. Wieś i Rolnictwo, 1986, nr 3 (52), s. 138-154.
  • Drygas M., Związki relacji czynników wytwórczych z produktywnością ziemi w gospodarstwach indywidualnych. Wiadomości Statystyczne, 1986, nr 7, s. 9-13.
  • Drygas M., Skala produkcji rolniczej w różnych typach gospodarstw rodzinnych. Wiadomości Statystyczne, 1987, nr 8, s.3-5.
  • Drygas M., Szacunek strat produkcyjnych powstających wskutek ekstensywnego użytkowania ziemi. Wieś Współczesna, 1987, nr 11, s.122-125.
  • Drygas M., Uwarunkowania wydajności pracy w różnych typach gospodarstw rodzinnych. Wieś i Rolnictwo, 1987, nr 4, s. 150-165.
  • Drygas M., Ekonomiczne zróżnicowanie gospodarstw chłopskich - synteza badań. Wiadomości Statystyczne, 1990, nr 1, s. 8-11.
  • Drygas M., Państwowe gospodarstwa rolne w rolnictwie polskim. Wieś i Rolnictwo, 1990, nr 2, s. 203-214.
  • Drygas M., Infrastruktura rynku rolnego. Życie Gospodarcze, 1993, nr 42.
  • Drygas M., Rola ARR w tworzeniu infrastruktury giełdy. Agrobazar, 1993, nr 9 (31).
  • West D., Bahn H., Drygas M., Agricultural economics in Eastern Europe: the Extension experience in Poland. Choices, 1993, no 3, Iowa State University, Ames, s. 30-33.
  • Drygas M., Doradztwo rolniczo-ekonomiczne wobec wymagań współczesnego rolnictwa. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, I Kongres SERIA, Poznań 1994, s. 14-25.
  • Drygas M., Cele, funkcje, zadania, struktury organizacyjne oraz miejsce państwowego doradztwa rolniczego w Polsce w systemie wiedzy rolniczej. W: Doradztwo rolnicze w Europie Środkowej i Wschodniej. MRiGŻ i Polsko-Amerykański Program Doradztwa Rolniczego, Warszawa 1995, s. 219-231.
  • Drygas M., Siekierski Cz., Doradztwo po nowemu. Przegląd Techniczny, 1995, nr 41, s.28-29.
  • Drygas M., Edukacja czynnikiem rozwoju wsi. Nowoczesne Rolnictwo, 1995, nr 5, s. 41-42.
  • Drygas M., Edukacja czynnikiem rozwoju wsi i rolnictwa. Zielony Sztandar, 1995, nr 9.
  • Siekierski Cz., Drygas M., Rola programów pomocowych w procesach dostosowawczych doradztwa rolniczego w Polsce do wyzwań gospodarki rynkowej i członkostwa w Unii Europejskiej. W: Rola doradztwa w gospodarce rynkowej w aspekcie dostosowywania polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej. Biuletyn Regionalny Zakładu Doradztwa Rolniczego Nr 311, Akademia Rolnicza w Krakowie, Kraków 1995, s. 63-76.
  • Drygas M., The goal, functions, tasks, structural organization and place of the state agricultural extension service in the system of agricultural knowledge. W: Agricultural extension in Central and Eastern Europe. MAFE and The Polish-American Extension Project, Rynia 1995, s. 211-223.
  • Miller B., Bahn H., Drygas M., Rust C., Economics Education in a Workshop Setting: Agricultural Business Plan Training in an Emerging Democracy and Market Economy, American Journal of Agricultural Economics, Vol. 77, 1995, No. 3, s. 462-470.
  • Drygas M., Cele, zadania i struktura systemu wiedzy rolniczej. [W] Doradztwo rolnicze jako ogniwo systemu wiedzy rolniczej w procesach modernizacji wsi i rolnictwa oraz integracji z Unią Europejską. MRiGŻ - SGGW - FAPA. Pod redakcją naukową: M. Drygas, K. Duczkowska-Małysz, Cz. Siekierski, A. Wiatrak, Poznań 1996, s.21-28.
  • Drygas M., Doradztwo rolnicze na świecie - tendencje rozwojowe. W: Rola i zadania doradztwa rolniczego w procesach modernizacji i integracji rolnictwa polskiego z Unią Europejską. Materiały seminarium zorganizowanego przez Senat RP, Warszawa 1996.
  • Drygas M., Objectives, goals and structure of the Agriculture Knowledge System. W: Agriculture extension as a link of the Agriculture Knowledge System in the process of modernizing rural areas and agriculture and in the integration process with the European Union. MRiGŻ - SGGW - FAPA. Edited by: M. Drygas, K. Duczkowska-Małysz, Cz. Siekierski, A. Wiatrak, Poznań 1996, s. 21-28.
  • Drygas M., Grochulski A., Siekierski Cz., Rola programów pomocowych w procesie rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem programu Phare. Wieś i Rolnictwo, 1996, nr 4, s. 207-223.
  • Drygas M., Kania J., Doradztwo rolnicze na świecie - tendencje rozwojowe. Wieś i Rolnictwo, 1996, nr 3, s. 126-133.
  • Drygas M., Siekierski Cz., System wiedzy rolniczej a konkurencyjność polskiego rolnictwa. W: Konkurencyjność polskiego rolnictwa i agrobiznesu na rynkach międzynarodowych. III Kongres SERiA, Olsztyn 1996.
  • Drygas M., Wieteska E., Organizacja i zadania doradztwa rolniczego w Polsce i w wybranych krajach zachodnich. W: Stan i rozmieszczenie infrastruktury ekonomicznej na obszarach wiejskich Polski. Studia nad infrastrukturą wsi polskiej. Tom IV, IRWiR PAN, Warszawa 1996. Praca zespołowa. Redaktor zeszytu: prof. Jan Fereniec, 1996, s. 181-194.
  • Kania J., Drygas M., Kierunki zmian w systemie doradztwa rolniczego w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 2(9), CDiEwR, Poznań 1996, s. 11-24.
  • Kania J., Drygas M., Restructuring of Polish Extension System Market Economy. In: Extension at the Cross-roads. Proceedings of the 12th European Seminar on Extension Education, Thessaloniki 1996, s. 81-92.
  • Drygas M., Rola ośrodków doradztwa rolniczego we wspieraniu wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich. W: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcynego rozwoju wsi w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa 1997. Redakcja naukowa M. Kłodziński i A. Rosner, s. 231-243.
  • Drygas M., Siekierski Cz., System wiedzy rolniczej a konkurencyjność polskiego rolnictwa. W: Konkurencyjność polskiego rolnictwa i agrobiznesu na rynkach międzynarodowych. Postępy Nauk Rolniczych, 1997, nr 2, s.109-119.
  • Kania J., Drygas M., Siekierski Cz., The role of agricultural extension in the support of rural and agricultural development - Małopolska case. 13th European Seminar on Extension Education. Dublin 1997, s. 218-228.
  • Drygas M., Wsparcie Unii Europejskiej dla sektora rolnego w Polsce na przykładzie programu PHARE. W: Podstawy integracji europejskiej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich. Kraków 1998. Pod redakcją J. Kani, s.377-383.
  • Drygas M., Siekierski Cz., Potencjalne możliwości uzyskania wsparcia przedakcesyjnego z Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. W: Podstawy integracji europejskiej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich. Kraków 1998. Pod redakcją J. Kani, s. 312-319.
  • Drygas M., Siekierski Cz., Romanowska K., Wieczorkiewicz E., Program SAPARD - propozycja wsparcia przedakcesyjnego Unii Europejskiej dla rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Problemy Integracji Rolnictwa. FAPA, 1998, nr 1, s. 66-70.
  • Drygas M., Siekierski Cz., Wieczorkiewicz E., Partnerstwo dla członkostwa - wzmocnienie strategii przedczłonkowskiej w polskim sektorze rolnym. W: Wieś i rolnictwo w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1998, s. 81-92.
  • Drygas M., Wsparcie Unii Europejskiej dla polskiej wsi i rolnictwa. W: Rola rolnictwa obszarów wiejskich w strategii rozwoju regionalnego. Śląska Izba Rolnicza, Zarząd Województwa Śląskiego, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Szczyrk 1999, s. 127-142.
  • Drygas M., Węsierski J., Ewolucja wsparcia UE dla polskiej wsi i rolnictwa w okresie przedakcesyjnym - oczekiwania i dotychczasowe efekty. Wieś i Rolnictwo, 1999, nr 2, s. 77-97.
  • Andrychowicz A., Drygas M., Lisztwan I., Wybrane problemy przygotowywania Polski do wykorzystania środków pomocowych UE z programu SAPARD. Wieś i Rolnictwo, 2000, nr 2, s. 60-77.
  • Drygas M., Dotychczasowe i przewidywane wsparcie Unii Europejskiej dla polskiej wsi i rolnictwa. Wieś i Doradztwo, 2000, nr 1, s. 35-42.
  • Drygas M., Możliwości wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w Polsce ze środków Unii Europejskiej - teraźniejszość i przyszłość. [W:] Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla Polski. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000, s. 57-74.
  • Drygas M., Rola Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa w przebudowie polskiego rolnictwa. W: Prawne, społeczne i ekonomiczne aspekty integracji polski z Unią Europejską. Redakcja naukowa Stefan Józef Pastuszka, Wyższa Szkoła Menadżerska w Legnicy, Legnica- Kielce 2000, s. 125-143.
  • Drygas M., Środki przedakcesyjne programów PHARE - ISPA - SAPARD a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. W: Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską. Pod redakcją Andrzeja Stasiaka, Studia, Tom CX, PAN KPZR - SGGW, 2000, s. 119-141.
  • Drygas M., Kania J., Doradztwo rolnicze wobec globalizacji problemów wsi i rolnictwa. Wieś i Rolnictwo, 2000, nr 2, s. 114-118.
  • Drygas M., Kania J., Zmiany w organizacji i finansowaniu doradztwa rolniczego w wybranych krajach Europy i USA. [W:] Kierunki zmian w systemach doradztwa rolniczego na świecie. Pod redakcją naukową J. Kani i M. Drygasa, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Kraków 2000, s. 81-96.
  • Drygas M., Matuszak E., Organizacja doradztwa rolniczego w Niemczech. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 2000, nr 1, s. 37-50.
  • Kierunki zmian w systemach doradztwa rolniczego na świecie. Pod redakcją naukową J. Kani i M. Drygasa, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Kraków 2000.
  • Drygas M., Aktualny stan zaawansowania przygotowań Polski do korzystania z programu SAPARD. W: Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, Kraków 2001, zeszyt 78, s. 137-142.
  • Drygas M., Propozycja rozwiązań systemowych dotyczących badań potrzeb doradczych. W: Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce na tle tendencji światowych. Pod redakcją naukową M. Drygasa, J. Kani i A. Wiatraka, IRWiR PAN, 2001, s. 214-217.
  • Drygas M., Rola programów pomocowych w reformowaniu doradztwa rolniczego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. W: Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce na tle tendencji światowych. Pod redakcją naukową M. Drygasa, J. Kani i A. Wiatraka, IRWiR PAN, 2001, s. 46-58.
  • Drygas M., Strategia i wdrażanie reformy państwowego doradztwa rolniczego w latach dziewięćdziesiątych. W: Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce na tle tendencji światowych. Pod redakcją naukową M. Drygasa, J. Kani i A. Wiatraka, IRWiR PAN, 2001, s. 59-80
  • Drygas M., Trendy rozwojowe doradztwa rolniczego w świecie na tle kierunków rozwoju sektora badań i rozwoju. W: Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce na tle tendencji światowych. Pod redakcją naukową M. Drygasa, J. Kani i A. Wiatraka, IRWiR PAN, 2001, s. 9-14.
  • Drygas M., Wiedza rolnicza jako podstawa działań edukacyjnych na obszarach wiejskich. W: Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce na tle tendencji światowych. Pod redakcją naukową M. Drygasa, J. Kani i A. Wiatraka, IRWiR PAN, 2001, s. 26-45.
  • Drygas M., Matuszak E., Nauka jako źródło informacji dla doradztwa. W: Rola nauki w rozwoju wsi, rolnictwa i rynków rolnych w procesie integracji z Unią Europejską, MRiRW - Krajowe Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Brwinów 2001, s. 27-41.
  • Drygas M., Możliwości wsparcia rozwoju różnych form turystyki na obszarach wiejskich ze środków unijnych przed i po integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie. Rocznik Naukowy, 2004, nr 2, s. 64-66.
  • Pomajda W., Drygas M., Rola i zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w procesie wspierania rozwoju wsi i rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej. Wieś i Rolnictwo, 2004, nr 2, s. 285-297.
  • Pomajda W., Drygas M., The role and Tasks of ARMA in the Process of Supporting the Development of Rural Areas and Agriculture after the Accession to the European Union, Village and Agriculture, 2004, Supplement to No. 3, Polish Academy of Sciences Institute of Rural and Agriculture Development. Warsaw, s. 167-180.
  • Pomajda W., Drygas M., Rozwój obszarów wiejskich w Polsce - pierwsze doświadczenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W: Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich. Pod redakcją naukową Katarzyny Zawalińskiej, IRWiR PAN, Warszawa 2005, s. 15-23.
  • Pomajda W., Drygas M., Rural development in Poland: first experiences of the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARMA) in Poland. In: Zawalinska K. (ed.), Rural Development in the Enlarged European Union, Polish Academy of Science Institute of Rural and Agriculture Development. Warsaw 2005, s.15-22.
  • Pomajda W., Drygas M., The Role of Extension Service System in the Process of the CAP Implementation in Poland. 17th European Seminar on Extension Education. Proceedings edited by: Erdogan Oktay and Murat Boyaci, Izmir 2005, s. 286-291.
  • ARiMR - dwa lata po akcesji. Pod redakcją Mirosława Drygasa, ARiMR, Warszawa 2006, s. 204.
  • Drygas M., Program SAPARD - efekty finansowe i rzeczowe. Wieś i Rolnictwo, 2007, nr 2.
  • Drygas M., Kmieciński T., Ocena realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 - kontynuacją programu SAPARD. Wieś i Rolnictwo, 2007, nr 4, s. 92-113.
  • Drygas M., Ocena przydatności wybranych instrumentów WPR po 2013 roku. W: Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020. Pod redakcja naukową Marka Kłodzińskiego. IRWiR PAN, Warszawa 2008, s. 119-146.
  • Drygas M., Rola instytucji i wsparcia unijnego w procesie rozwoju obszarów wiejskich. W: Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych. Redakcja naukowa Andrzej Kowalski i Marek Wigier. IERGŻ - PIB, 2008, nr 101, s. 249-260.
  • Drygas M., Wybrane efekty finansowe i rzeczowe Programu SAPARD i Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. W: Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki rozwoju. Pod redakcją naukową Mirosława Drygasa i Andrzeja Rosnera. IRWiR PAN, 2008, s. 137-156.
  • Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki rozwoju. Pod redakcją naukową Mirosława Drygasa i Andrzeja Rosnera. IRWiR PAN, 2008, s. 435.
  • Amerykański Farm Bill 2008 oraz Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku. Pod redakcją M. Drygasa, IRWiR PAN, Warszawa 2009, s. 167.
  • Drygas M., Zawalińska K., Przegląd wyników badań pracowników IRWiR PAN w 2008 roku. Wieś i Rolnictwo, 2009, nr 1, s. 10-22.
  • Drygas M., Perspektywy poza rolniczego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce - szanse i zagrożenia. W: Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i regionów wiejskich - raport końcowy. Pod redakcją naukową J. Rowińskiego. Program Wieloletni 2005-2009, Zeszyt nr 178, IERiGŻ - PIB, 2010, s. 55-81.
  • Drygas M., Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 w świetle reformy Wspólnej Polityki Rolnej. W: Aktywizacja kulturalno-oświatowa i społeczno-gospodarcza środowisk lokalnych. Pod redakcją J. Bomby i J. Hampla. Kraków 2010, s.181-198.
  • Drygas M., European Union's Agriculture as Part of the Solution to Global Challenges. Agricultural Economics and Rural Development, Bucuresti, Year VIII, 2011 No. 1, s. 109-116.
  • Drygas M., Koszty transakcyjne ponoszone przez ARiMR na pozyskiwanie wsparcia unijnego dla polskiej wsi i rolnictwa w latach 2004-2010 Wieś i Rolnictwo, 2011, nr 2, s. 42-58.
  • Drygas M., Nurzyńska I. (2011). Perspektywy i kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku. W: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki. Pod redakcją naukową Iwony Nurzyńskiej i Mirosława Drygasa, IRWiR PAN, 2011, s. 239-262.
  • Kania J., Drygas M., Kutkowska B., Kalinowski J., System transferu wiedzy dla sektora rolno-spożywczego - oczekiwane kierunki rozwoju. Polish Journal of Agronomy No. 7. IUNG - PIB w Puławach, Puławy 2011, s. 22-28.
  • Drygas M., Perspektywy rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce po 2013 roku w świetle wymogów Komisji Europejskiej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 2012, nr 4, s.42-61.
  • Drygas M., Uwarunkowania skutecznego wdrażania wsparcia UE dla polskiej wsi i sektora żywnościowego [w:] Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa. Pod redakcją naukową Mirosława Drygasa i Katarzyny Zawalińskiej, IRWiR PAN, Warszawa 2012, 71-94.
  • Drygas M., Przesłanki do rozwoju publicznego doradztwa rolniczego w Polsce. [W:] Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi. Redakcja naukowa Józef Kania i Leszek Leśniak. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - oddział w Krakowie, Kraków 2013.
  • Drygas M., Musiał W., Dylematy procesu delimitacji drobnych gospodarstw rolnych. Współautor Wiesław Musiał, Wieś i Rolnictwo, nr 2/2013.
  • Drygas M., Zmiany w rolnictwie USA w świetle spisu rolnego 2012, Wieś i Rolnictwo nr 4/2014.
  • Drygas M., Kryteria definiowania gospodarstw rodzinnych w wybranych krajach, Wieś i Rolnictwo nr 1.1/2015.

  INNE OPRACOWANIA:

  • Drygas M., Recenzja książki pt. Dochody i akumulacja w gospodarce chłopskiej, autorstwa A. P. Wiatraka. Wieś Współczesna, 1982, nr 9, s.156-160.
  • Drygas M., Produkcyjne i ekonomiczne zróżnicowanie gospodarstw indywidualnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa, 1990, nr 3, s. 98-101.
  • Drygas M., Recenzja książki pt. Tendencje spożycia żywności w wybranych krajach RWPG i EWG. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1990, nr 6, s. 128-130.
  • Drygas M., Infrastruktura rynku rolnego. Życie Gospodarcze, 1993, nr 42.
  • Drygas M., Rola ARR w tworzeniu infrastruktury giełdy. Agrobazar, 1993, nr 9 (31).
  • Drygas M., Siekierski Cz., Doradztwo po nowemu. Przegląd Techniczny, 1995, nr 41, s.28-29.
  • Drygas M., Edukacja czynnikiem rozwoju wsi. Nowoczesne Rolnictwo, 1995, nr 5, s. 41-42.
  • Drygas M., Edukacja czynnikiem rozwoju wsi i rolnictwa. Zielony Sztandar, 1995, nr 9.
  • Drygas M., Na rozdrożu. Rolnictwo, 1995, nr 12.
  • Drygas M., Doradztwo rolnicze na świecie - tendencje rozwojowe. W: Rola i zadania doradztwa rolniczego w procesach modernizacji i integracji rolnictwa polskiego z Unią Europejską. Materiały seminarium zorganizowanego przez Senat RP, Warszawa 1996.
  • Drygas M., Gumkowski Z., Unia Europejska - rys historyczny. Problemy Integracji Rolnictwa. FAPA, 1996, nr 1, s. 7-18. Drygas M., Kania J., Doradztwo rolnicze na świecie - tendencje rozwojowe. Wieś i Doradztwo, 1996, nr 2, s. 25-33.
  • Drygas M., Siekierski Cz., Phare - geneza, cele, priorytety oraz wielkość dotychczasowej pomocy. Problemy Integracji Rolnictwa. FAPA, 1996, nr 1, s. 66-76.
  • Drygas M., Siekierski Cz., Romanowska K., Wieczorkiewicz E., Program SAPARD - propozycja wsparcia przedakcesyjnego Unii Europejskiej dla rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Problemy Integracji Rolnictwa. FAPA, 1998, nr 1, s. 66-70.
  • Drygas M., Wieczorkiewicz E., Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej - rolnictwo. Problemy Integracji Rolnictwa. FAPA, 1998, nr 2, s. 59-75.
  • Syskowska I., Drygas M., Kania J., Słowniczek Wspólnej Polityki Rolnej. [w:] Podstawy integracji europejskiej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich, cz. 1. Praca zbiorowa pod red. nauk. J. Kani. Wydawnictwo AR, Kraków 1998, s. 521-542, aneks.
  • Drygas M., Dotychczasowe i przewidywane wsparcie Unii Europejskiej dla polskiej wsi i rolnictwa. Wieś i Doradztwo, 2000, nr 1, s. 35-42.
  • Drygas M., Wiedza rolnicza podstawą rozwoju. Agro impuls, Biuletyn Informacyjny SITR, Warszawa 2000, s. 13-14.
  • Drygas M., Trendy rozwojowe doradztwa rolniczego w świecie na tle kierunków rozwoju sektora badań i rozwoju. Wieś i Doradztwo, 2001, nr 1, s. 26-31.
  • Drygas M., Paradowski M., Program SAPARD instrumentem wsparcia procesów dostosowawczych w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce. Wieś Jutra, 2001, nr 4, s. 15-19.
  • Drygas M., Prosińska E., Program PHARE. Pomoc dla wsi i rolnictwa w latach 1999-2001. Magazyn Gospodarczy, 2001, nr 9-10, s. 10-13.
  • Drygas M., Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce na tle trendów światowych i europejskich. W: Przyszłość doradztwa rolniczego w kontekście potrzeb prorozwojowych rolnictwa, akcesji do Unii Europejskiej oraz dotychczasowych doświadczeń". Materiały konferencyjne. RCDRRiOW, Stare Pole 2002.
  • Drygas M., Instrumenty wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich przed i po integracji. W: Doradcy rolni w procesie rozwoju obszarów wiejskich przed i po integracji z Unią Europejską. Materiały konferencyjne. MRiRW, Krajowe Centrum Doradztwa, WODR Sielinko, Międzynarodowe Targi Poznańskie, POLAGRA FARM, Poznań 2003, s. 1-7.
  • Drygas M., Możliwości wsparcia polskiej wsi i rolnictwa w ramach wspólnych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wieś i Doradztwo, 2003, nr 2, s. 2-13.
  • ARiMR - dokonania i zamierzenia. Pod redakcją Mirosława Drygasa, ARiMR, Warszawa 2004, s.155.
  • Pomajda W., Drygas M., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w procesie przeobrażeń polskiej wsi i rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej. Wieś i Doradztwo, 2004, nr 4, s. 20-25.
  • ARiMR - rok po akcesji. Pod redakcją Mirosława Drygasa, ARiMR, Warszawa 2005, s. 120.
  • ARiMR - dwa lata po akcesji. Pod redakcją Mirosława Drygasa, ARiMR, Warszawa 2006, s. 204.
  • Drygas M., Spychalski G., Bariery i zagrożenia. Zmiany sposobu naliczania płatności bezpośrednich. Nowe Życie Gospodarcze, 2006, nr 22, s. 18-21.
  • Drygas M., Ocena instrumentów WPR. Nowe Życie Gospodarcze, 2007, nr 21.
  • Drygas M., Podsumowanie. W: Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki rozwoju. Pod redakcją naukową Mirosława Drygasa i Andrzeja Rosnera. IRWiR PAN, 2008, s.417-425.
  • Drygas M., Polityka rolna Stanów Zjednoczonych w świetle FARM BILL 2008 oraz przyszłość WPR Unii Europejskiej po 2013 roku - sprawozdanie z konferencji. Wieś i Rolnictwo, nr 4, 2008, s.180-184.
  • Drygas M., Recenzja książki Józefa Kani pt. Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Wieś i Rolnictwo, 2008, nr 2, s. 180-184.
  • Drygas M., Co dalej z WPR po 2013 roku? Farmer, 2009, nr 19.
  • Drygas M., Ekonomiczne rozważania. Farmer, 2009, nr 23.
  • Drygas M., Głos w dyskusji na temat WPR w Polsce. Prace Wolnego Stowarzyszenia Ekonomistów Rosyjskich. Moskwa 2009, Tom 113, nr 3, s. 54-55.
  • Drygas M., Przez Rzym do nowej polityki rolnej. Farmer, 2009, nr 23.
  • Drygas M., Echa konferencji w Brukseli. Farmer, 2010, nr 15.
  • Drygas M., Podsumowanie. W: Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Pod redakcją naukową Mirosława Drygasa i Moniki Stanny. IRWiR PAN, 2010, s. 217-222.
  • Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. I. Nurzyńska, M. Drygas, J. Kwieciński, M. Zagórski, Forum Inicjatyw Rozwojowych - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa 2011.
  • Drygas M., Przedsiębiorczość na wsi na tle zmian społecznych wsi, sposoby wzmacniania pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym. W: Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju. Stan i perspektywy polskiego rolnictwa. Forum Debaty Publicznej, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2011, s. 21-35.
  • Drygas M., Wpływ dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2004-2006 i 2007-2013 na przekształcenia obszarów wiejskich w województwie pomorskim. W: Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności. Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2011, s.139-164.
  • Drygas M., Nurzyńska I. (2011). Perspektywy i kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku. W: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki. Pod redakcją naukową Iwony Nurzyńskiej i Mirosława Drygasa, IRWiR PAN, 2011, s. 239-262.
  • Drygas M., Nurzyńska I., Podsumowanie. W: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki. Pod redakcją naukową Iwony Nurzyńskiej i Mirosława Drygasa, IRWiR PAN, 2011, s. 263-272.
  • Drygas M., Wspólna Polityka Rolna i rozwój obszarów wiejskich (europejskie wyzwania polityki rolnej) [w:] Jaka polityka rolna? Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju, Forum Debaty Publicznej, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2012, s. 23-43.
  • Drygas M., Recenzja monografii Włodzimierza Rembisza „Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie", Wieś i Rolnictwo, nr 2/2013.
  • Drygas M., Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej oraz aktualne kierunki reformy na lata 2014-2020, Biuletyn ARR, nr 3/2013.
  • Drygas M., Możliwości określenia definicji gospodarstwa rodzinnego. [W:] Rodzinne gospodarstwa rolne - najważniejsze wyzwania i priorytety. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
  • Drygas M., W poszukiwaniu czystej żywności, recenzja książki autorstwa Stanisława Kowalczyka, Prawo czystej żywności. Od Kodeksy Hammurabiego do Codex Alimentarius, Wieś i Rolnictwo, nr 2/2014 (s. 145-149).
  • Drygas M., Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich (MROW) - Synteza (współautorzy: Nurzyńska, Rosner, Stanny), EFRWP, Warszawa 2014
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń
  • 2015; Opinia nt. Finansowanie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach polityki spójności. Instrumenty wsparcia obszarów wiejskich w ramach polityki spójności w okresie 2014-2020, Biuro Analiz Sejmowych,
  • 2014; Uzasadnienie funkcjonowania odrębnych systemów emerytalnych dla rolników w Polsce i innych krajach UE, MRiRW
  • 2014; Możliwości określenia definicji gospodarstwa rodzinnego, Biuro Analiz Sejmowych,
  • 2013; Opinia dotycząca informacji przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na temat możliwości realizacji priorytetów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa w ramach polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020, w zakresie możliwości zrównoważonego rozwoju wsi oraz opracowania przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt.: "Możliwości realizacji priorytetów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa w ramach polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020", Biuro Analiz Sejmowych,
  • 2012; Gospodarstwa niskotowarowe w kontekście przyszłości WPR w Polsce, MRiRW,
  • 2012; postulowany system doradztwa rolniczego po 2013 r. w świetle wymogów Komisji Europejskiej, Biuro Analiz Sejmowych,
  • 2010; Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Dylematy i pożądane kierunki rozwoju. Na przykładzie doświadczeń wybranych krajów realizujących tego typu przedsięwzięcia, MRiRW,
  • 2010 Perspektywy rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce w świetle nowych wyzwań i reformy WPR, Biuro Analiz Sejmowych,
  • 2010; Wpływ dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2004-2006 i 2007-2013 na przekształcenia obszarów wiejskich w województwie pomorskim, Urząd Marszałkowski w Gdańsku,

ZAINTERESOWANIA

Fotografia, podróże, film i literatura science-fictionCZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Rada Naukowa IRWiR PAN
 • Grupa Robocza KSOW przy MRiRW - członek
 • Zespół ds. reformy WPR przy MRiRW - członek
 • Zespół ds. publikacji GUS przy GUS - członek
 • Grupa robocza ds. rozwoju obszarów wiejskich przy COPA-COGECA - członek oddelegowany przez KRIR
 • Grupa doradcza ds. reformy WPR przy Copa-COGECA - członek oddelegowany przez KRIR
 • Komitet Wykonawczy Europejskiej Komisji ds. Rolnictwa przy FAO (Executive Committee of the European Commission on Agriculture - członek na lata 2014-2016
 • Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 - zastępca członka
 • Wieś i Rolnictwo - Redaktor naczelny

 

 • Zagadnienia Doradztwa Rolniczego - członek Rady Programowej
 • Rada Naukowa czasopisma Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych wydawanego przez Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

Złoty Krzyż Zasługi - za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej na rzecz rozwoju rolnictwa i polskiej wsi - nadany i wręczony przez Prezydenta RP  Bronisława Komorowskiego (2014)