O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Integracji Europejskiej
img

dr

Michał Dudek

Zakład Integracji Europejskiej

Adiunkt
Adres email: mdudek@irwirpan.waw.pl

Profil w Google Scholar

Research Gate

ORCID

 PROBLEMATYKA BADAWCZA

sukcesja gospodarstw rolnych, rozwój lokalny i regionalny, kapitał ludzki w rolnictwie i na obszarach wiejskich, polityka rolna, polityka regionalna i polityka spójności UE, socjologia ekonomiczna

 


WYKSZTAŁCENIE

doktor nauk ekonomicznych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB

magister socjologii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii

magister nauk politycznych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Nauk Politycznych

dyplom ukończenia podyplomowego studium analiz marketingowych, Szkoła Główna Handlowa, Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2020 - obecnie, adiunkt, Zakład Integracji Europejskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

2017-2020 - adiunkt, Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej i Zakład Ekonomii i Polityki Rolnej oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich , Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB

2009-2017 - asystent, Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB

2007-2009  - ekonomista, Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB

2007 - stażysta, Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB

 


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • 2022-2023: „Modele sukcesji w polskim rolnictwie - analiza czynników, form i efektów przekazywania gospodarstw rolnych", konkurs Miniatura 6, Narodowe Centrum Nauki, kierownik projektu i osoba realizująca działanie naukowe.

 • 2023-2026: „SWIFT Supporting Women-Led Innovations in Farming Territories" (Wspieranie innowacji społecznych prowadzonych przez kobiety na obszarach rolniczych), Horyzont Europa, członek zespołu badawczego.

 • 2023 - realizacja badania „Przygotowanie gospodarstw rolnych do pełnienia funkcji społecznych lub opiekuńczych w kontekście dostępności architektonicznej i koncepcji projektowania uniwersalnego lub racjonalnego usprawnienia", członek zespołu
 • 2020-2023. Farmwell. Poprawa dobrobytu rolników poprzez innowacje społeczne, projekt w ramach programu Horyzont 2020 (członek zespołu badawczego).

 • 2020-2022. Biologizacja. Klucz do zrównoważonego rolnictwa, źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (członek zespołu badawczego).
 • 2020. Opracowanie narzędzia badawczego i wstępnej analizy procesu skracania łańcucha dostaw żywności w kontekście występowania pandemii COVID - 19, projekt na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (kierownik projektu).
 • 2020-2021. Ocena ex-ante Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027, Instytucja finansująca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (członek zespołu)
 • 2019. Jak powstają innowacje ekologiczne w gospodarstwach rolnych? Analiza i przykłady. Instytucja finansująca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (kierownik projektu i członek zespołu)
 • 2015-2019. Rolnictwo polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje. Program Wieloletni 2015-2019. Instytucja finansująca: MRiRW (członek zespołu)
 • 2018. Włączenie społeczne seniorów na obszarach wiejskich Mazowsza - inicjatywy lokalne. Instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (członek zespołu).
 • 2012-2013. Urban-rural connections: local policy and livelihood strategies. Instytucja finansująca: Center for Economic Research & Graduate Education - Economic Iinstitute (członek zespołu)
 • 2011-2014. Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej. Program Wieloletni 2011-2014. Instytucja finansująca: MRiRW (członek zespołu)
 • 2011-2013. Procesy przekształceń strukturalnych w wiejskiej społeczności i chłopskim rolnictwie. Projekt nr NN114002140. Instytucja finansująca: MNiSW (członek zespołu)
 • 2010-2011. User and use environment study in Poland's agriculture. Instytucja finansująca: Seinäjoki Technology Centre Ltd (kierownik i członek zespołu)
 • 2010. Średniookresowa Ewaluacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja finansująca: MRiRW (członek zespołu)
 • 2005-2009. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Program Wieloletni 2005-2009. Instytucja finansująca: MRiRW (członek zespołu)

 


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
 • MONOGRAFIE AUTORSKIE

  • Rosa A., Dudek M., Siemiński, P., Sadowski A., Bartosik S., Kaczmarek P., Łata K., Markowicz M., Petrovic J., Dykes I. 2022. Biologizacja - klucz do zrównoważonego rolnictwa. Katalog dobrych praktyk biologizacyjnych Warszawa: IRWiR PAN.

  • Dudek M. 2019. Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego podregionów w Polsce w latach 2007-2016 a polityka spójności UE, w: Polaryzacja społeczna a stabilność ekonomiczna w procesach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (red. nauk. A. Wrzochalska), seria „Monografie Programu Wieloletniego", nr 96, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 10-29.

  • Dudek M., Prandecki K., Wrzaszcz W., Żekało M., 2019, Jak powstają innowacje ekologiczne w gospodarstwach rolnych. Analiza i przykłady, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Karwat-Woźniak B. (red. nauk.), Chmieliński P., Dudek M., Wrzochalska A., 2018, Społeczno-ekonomiczne determinanty umacniania i spowalniania procesów rozwojowych na terenach wiejskich w Polsce, seria Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019 nr 90, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Chmieliński P., Dudek M., Karwat-Woźniak B., Wrzochalska A., 2017, Zintegrowany rozwój lokalny w kontekście zmian w relacjach wiejsko-miejskich, seria Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019 nr 55, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Dudek M., 2016, Sukcesja indywidualnych gospodarstw rolnych jako czynnik przeobrażeń strukturalnych w polskim rolnictwie, Studia i Monografie nr 170, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Dudek M., Karwat-Woźniak B., Wrzochalska A., 2016, Wybrane determinanty polaryzacji społecznej oraz stabilności ekonomicznej na obszarach wiejskich i w rolnictwie., seria Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019 nr 33, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Chmieliński P., Dudek M., Karwat-Woźniak B., Wrzochalska A. (red. nauk), 2014, Kapitał ludzki w procesach przemian strukturalnych wsi i rolnictwa, Raport Programu Wieloletniego 2011-2014 nr 130, Warszawa.
  • Dudek M., 2013, Określenie roli kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Chmieliński P., Dudek M., Karwat-Woźniak B., Wrzochalska A., 2012, Mobilność przestrzenna i społeczna ludności wiejskiej, Wrzochalska A., (red. nauk.) seria Monografie Programu Wieloletniego 2011-2014 nr 45, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Dudek M., 2010, Kapitał ludzki w rolnictwie oraz wybrane instrumenty wspierające jego rozwój, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy nr 540, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Dudek M., 2008, Rola czynnika ludzkiego w rolnictwie indywidualnym na przykładzie gospodarstw emerytów i młodych rolników, seria Monografie Programu Wieloletniego nr 91, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Dudek M., Wrzochalska A., 2008, Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR,  seria Monografie Programu Wieloletniego nr 121, część 1, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Dudek M., Wrzochalska A., 2008, Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR,  seria Monografie Programu Wieloletniego nr 122, część 2, IERiGŻ-PIB, Warszawa.


  REDAKCJA MONOGRAFII

  • Kowalski A., Wigier M., Dudek M., (red. nauk.), 2014, Nowa polityka rolna UE- kontynuacja czy rewolucja?, seria Monografie Programu Wieloletniego 2011-2014 nr 99, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Kowalski A., Wigier M., Dudek M., (red. nauk.), 2014, Osiągnięcia i wyzwania w gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich w 10 lat po rozszerzeniu UE, seria Monografie Programu Wieloletniego 2011-2014 nr 123, Warszawa.
  • Kowalski A., Wigier M., Dudek M., (eds.), 2013, The new solutions of the CAP 2013+ to the challenges of the EU member states agriculture, Multi-Annual Programme 2011-2014, Report no. 90.1., IAFE-NRI, Warszawa.
  • Kowalski A., Wigier M., Dudek M., (eds.), 2012, Competitiveness of food economy in the conditions of globalisation and European integration, Multi-Annual Programme 2011-2014, Report no. 60.1., IAFE-NRI, Warszawa.
  • Kowalski A., Wigier M., Dudek M., (eds.), 2012, Proposals for CAP 2013+ and competitiveness of food sector and rural areas, Multi-Annual Programme 2011-2014, Report no. 61.1., IAFE-NRI, Warszawa.
  • Dudek M., Zwoliński Ł., 2009, The structural changes in the rural areas and agriculture in the selected European countries, Multi-Annual Programme, Report no 128.1, IAFE-NRI, Warszawa.


  AUTORSTWO ROZDZIAŁU W MONOGRAFII

  • Dudek M., 2023, Zmiany demograficzne a sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce, (w:) P. Łysoń (red. nauk.), Konsekwencje demograficzne dla rozwoju rolnictwa, Materiały z III Kongresu Demograficznego. Część 16, Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 116-130.

  • Dudek M., 2019, Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego podregionów w Polsce w latach 2007-2016 a polityka spójności UE, (w:) Wrzochalska A. (red. nauk.) Polaryzacja społeczna a stabilność ekonomiczna w procesach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, seria Monografie Programu Wieloletniego nr 96, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 10-29.
  • Dudek M, Karwat-Woźniak B., 2018, The scale and conditions of deagrarianisation in Poland, (w:) The Common Agricultural Policy of the European Union - the present and the future EU Member States point of view, Monographs of Multi-Annual Programme 2015-2019, IAFE-NRI, Warszawa, 235-246.
  • Dudek M., 2016, Perspektywy sukcesji indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce, (w:) Gołębiewska B. (red.) Wyzwania współczesnej gospodarki. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Tom 2, WNE SGGW, Warszawa, 7-14.
  • Dudek M., 2016, Nierówności ekonomiczne a miejsce zamieszkania: sytuacja ludności wiejskiej w Polsce, (w:) Such-Prygiel M., Novikova K., Społeczeństwo polskie w drugiej dekadzie XXI wieku: wymiary, problemy, idee, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie.
  • Dudek M., 2015, Następcy w gospodarstwach rolnych w Polsce: poziom wykształcenia i orientacje zawodowe, (w:) Kowalska I. (red.) Kapitał ludzki. Stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 129-138.
  • Dudek M., 2015, Miejsce polskiego rolnictwa w strukturach rolnictwa europejskiego, (w:) Sikorska A.M. (red.) Kierunki przeobrażeń strukturalnych oraz uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, seria Monografie Programu Wieloletniego nr 18, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 61-78.
  • Dudek M., 2014, Kapitał ludzki w procesach przemian strukturalnych polskiego rolnictwa (w:) WPR a konkurencyjność polskiego i europejskiego sektora żywnościowego, Kowalski A., Wigier M., Wieliczko B., (red.), seria Monografie Programu Wieloletniego 2011-2014 nr 146, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Dudek M., 2013, Cechy społeczno-demograficzne kierowników gospodarstw rolnych w państwach Unii Europejskiej, (w:) Cechy społeczno-demograficzne i aktywność ekonomiczna kierowników gospodarstw rolnych, seria Monografie Programu Wieloletniego 2011-2014 nr 84, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 10-38.
  • Dudek M., 2013, Wybrane wymiary cyfrowego wykluczenia mieszkańców polskiej wsi, (w:) Lis S., Ziemba M. (red.), Społeczeństwo wiedzy. Uwarunkowania społeczne i kulturowe, Wydawnictwo PWSZ im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg, 195-213.
  • Dudek M., Chmieliński P., 2011, Znaczenie kapitału ludzkiego - uwagi teoretyczne, (w:) Sikorska A. (red.) Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w rolnictwie i na obszarach wiejskich, seria Monografie Programu Wieloletniego 2011-2014 nr 1, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

   

   

ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
  • Dudek M., Rosa A., 2023, Ageing of employees in Poland compered to other European countries: agricultural workers vs. other occupations, Annals PAAAE XXV (4)/Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists vol. 25, no 4, DOI: 10.5604/01.3001.0054.0235, s. 49-59.

  • Dudek M., Rosa A., 2023, Regenerative Agriculture as a Sustainable System of Food Production: Concepts, Conditions, Perceptions and Initial Implementations in Poland, Czechia and Slovakia. Sustainability 2023, 15, 15721. https://doi.org/10.3390/su152215721.

  • Dudek M., Śpiewak R., 2022, Looking forward to when it is over: Reactions and coping micro-strategies of Polish fruit and vegetable farmers during the COVID-19 pandemic, European Countryside vol. 14, no 4, DOI: 10.2478/euco-2022-0038, s. 770-789.

  • Dudek M., Śpiewak R., 2022, Effects of the COVID-19 Pandemic on Sustainable Food Systems: Lessons Learned for Public Policies? The Case of Poland. Agriculture 12, 61. https://doi.org/10.3390/agriculture12010061.

  • Dudek M., Pawłowska A., 2022, Can succession improve the economic situation of family farms in the short term? Evidence from Poland based on panel data, Land Use Policy, vol. 112, 2022, ISSN 0264-8377, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105852.

  • Dudek M., Wojewodzic T., 2021, Does a Demographic Crisis Threaten European and Polish Agriculture?, Wieś i Rolnictwo, 1 (190), s. 97-117. doi: 10.53098/wir012021/05.

  • Dudek M., Wrzaszcz W., 2020, On the way to eco-innovations in agriculture: concepts, implementation and effects at national and local level. The case of Poland, Sustainability 12(12), 4839, doi:10.3390/su1212483.

  • Sroka W., Dudek M., Wojewodzic T., Król K., 2019,  Generational changes in agriculture: the influence of farm characteristics and socio-economic factors, Agriculture 9(12), 264, 1-27.
  • Dudek M., Wrzochalska A., 2019, Between competitiveness and sustainability? Achievements and dilemmas of regional policy in the context of economic development of rural regions: the case of Poland, European Journal of Sustainable Development vol. 8, no. 2, 299-311.
  • Stawicka E., Dudek M., 2019, Analiza zmiany wybranych czynników społeczno-demograficznych rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2010-2016, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie nr 1 (50), 91-98.
  • Dudek M., 2019, Zmiany aktywności zawodowej ludności wiejskiej w Polsce w latach 2010-2016, Studia Regionalne i Lokalne 1(75)/2019, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, 81-98.
  • Dudek M., 2018, Opportunities and barriers for smart rural development in Poland in the light of field
  • studies, Economic and Regional Studies 11(4), 57-68.
  • Dudek M., 2018, Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej a wzmacnianie kompetencji zawodowych osób pracujących w polskim rolnictwie, Marketing i Zarządzanie nr 1 (51), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 41-49.
  • Dudek M., 2017, Development of rural areas in Poland and regional smart specialisation strategies, Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management, vol. 62, nr 4, 58-65.
  • Dudek M., Wrzochalska A., 2017, What determines the exit from agriculture? Evidence from rural households in Poland, Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management, vol. 62, nr 3, 49-61.
  • Dudek M., Wrzochalska A., 2017, Making Development More Sustainable? The EU Cohesion Policy and Socio-Economic Growth of Rural Regions in Poland, European Journal of Sustainable Development  vol. 6, no. 3, 189-200.
  • Dudek M., 2017, Skala i uwarunkowania ubóstwa rodzin rolniczych w Polsce, Wieś i Rolnictwo nr 2 (175)/2017, IRWiR PAN, 7-27.
  • Dudek M., 2016, A matter of family? An analysis of determinants of farm succession in Polish agriculture, Studies in Agriculture Economics 118 (2016), Research Institute of Agricultural Economics, Budapest, 61-67.
  • Dudek M., Karwat-Woźniak B., 2016,  The role of farmers' qualifications and knowledge in the structural changes of Polish agriculture, Agricultural Sciences vol. 8, issue 20, Agricultural University Plovdiv, 157-166.
  • Karwat-Woźniak B., Dudek M., 2016, Linkages of farms with the market of agricultural products after Poland's accession to the European Union, Agricultural Sciences vol. 8, issue 20, Agricultural University Plovdiv, 167-176.
  • Dudek M., 2016, Economic activity in agriculture in the perspective of embeddedness theory: the case of Poland, Economics of Agriculture 1/2016, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia.
  • Dudek M., 2016, Przesłanki i formy publicznego wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego w polskim rolnictwie, Marketing i Rynek 3/2016, 125-133.
  • Dudek M., 2016, Efekt następcy w procesie sukcesji indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce, Journal of Agribusiness Rural Development nr 1(39), 39-45.
  • Dudek M., Chmieliński P., 2015, Seeking for opportunities: Livelihood strategies in the challenge of peripherality. The Journal of Rural and Community Development, 10(1), Rural Development Institute, Brandon University, 191-207.
  • Dudek M., 2015, Ocena korzystania z usług doradczych przez rolników w latach 1992-2011, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2 (80), 32-42.
  • Dudek M., 2015,  Households of elderly people in rural areas. Life situation and social exclusion. Intercathedra no 31/3, 20-26.
  • Dudek M., 2013, Dostęp do wybranych technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych na obszarach wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z. 2.
  • Dudek M., 2013, From unemployment to running one's own business: the ideational embeddedness of entrepreneurship in Polish and EU public policy, Studia Humanistyczne AGH, t. 12/2, 29-45.
  • Dudek M., 2013, Uwarunkowania zmian liczby ludności wiejskiej w unii europejskiej w latach 2007-2010, Journal of Agribusiness and Rural Development 2(28), 45-51.
  • Dudek M., 2013, The CAP policy for the years 2014-2020 and the changes in the farm advisory system in Poland, Scientific Works, Vol. LVII, Agricultural Univesrity Plovdiv, 39-45.
  • Dudek M., 2012, Wybrane uwarunkowania zmian poziomu wykształcenia ludności wiejskiej w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV, z. 3, 64-68.
  • Dudek M., Zwoliński Ł., 2012, Poziom kapitału ludzkiego w Polsce na tle wybranych krajów europejskich, Zeszyty Naukowe nr 705, Ekonomiczne Problemy Usług nr 89, Uniwersytet Szczeciński, 88-103.
  • Dudek M., Przedsiębiorczość w agrobiznesie - perspektywa strukturalna, Wieś i Rolnictwo nr 2/151, IRWiR PAN, Warszawa 2011, s. 99-117.
  • Dudek M., Rolnictwo a koncepcja zakorzenienia działania ekonomicznego, 2011, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XI, z. 4, 87-91.
  • Dudek M., Wrzochalska A., 2011,  Changes in the quality of human capital in rural areas in Poland, Bulgaria Rusticana, Diversity and and inequality in rural Europe - the Bulgarian case, Bulgaria Rusticana, 51-58.
  • Dudek M., 2011, Przedsiębiorczość w perspektywie koncepcji zakorzenienia działania ekonomicznego, Studia Socjologiczne nr 4 (203), 155-176.
  • Dudek M., 2010, Ocena funkcjonowania instrumentu rent strukturalnych w latach 2002-2007, Wieś i Rolnictwo nr 2/147, IRWiR PAN, 123-141.
  • Dudek M., 2009, Czynniki wpływające na proces likwidacji gospodarstw indywidualnych, Journal of Agribusiness and Rural Development 1(15), 45-54.
  • Dudek M., 2009,  Sukcesja w gospodarstwach rolników w wieku przedemerytalnym, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej Nr 3/320, 112-123.
  • Dudek M., 2009, Znaczenie kapitału ludzkiego oraz instrumentów polityki służących jego wzmacnianiu w programie rozwoju obszarów wiejskich Polski na tle pozostałych państw należących do Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XI, z. 4, 79-83.
  • Dudek M., 2009, Korzystanie z usług niematerialnego wspierania rolników po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4 (59), 188-197.
  • Dudek M., 2009, Proces odkrywania okazji rynkowej przez początkujących przedsiębiorców - analiza przypadków zakończonych sukcesem, Studia i Materiały 1-2 (9-10), Wydział Zarządzania UW, 91-101.
  • Dudek M., 2008, Polityka kulturalna a proces integracji europejskiej, Społeczeństwo i Polityka nr 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, 77-99.
  • Dudek M., 2008, Zmiana sytuacji w gospodarstwach rolnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w opinii rolników, Folia Universitatis Agriculturae Stetinesis, Oeconomica 263 (51),  15-23.
  • Dudek M., 2008, Gospodarstwa młodych rolników po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. X, z. 3, 129-134.

   

   

INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu (2023-obecnie)

 • Z-ca członka Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (2022-obecnie)

 • 2020-obecnie - Sekretarz redakcji kwartalnika „Wieś i Rolnictwo" w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie

 • European Association of Agricultural Economists (2017-2019)
 • Tematyczna grupa ekspercka B+R, innowacje, sektory strategiczne, KIS, RIS, szkoły rolnicze, szkolnictwo zawodowe, uczenie się przez całe życie, e-usługi przy MRiRW (2016-2019)
 • Rada Naukowa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowego Instytutu Badawczego (2015-2017)
 • Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu (2008-2012)

NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • Grant - Global Development Network Regional Research Competition, Center for Economic Research and Graduate Education - Economics Institute, 2012
 • Odznaka honorowa „Zasłużony dla Rolnictwa", 2020