O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Integracji Europejskiej
img

dr hab.

Paweł Chmieliński

Zakład Integracji Europejskiej

Profesor Instytutu, Kierownik Zakładu
Adres email: pchmielinski@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 27 53

Pałac Staszica, II p., pokój 210.

ORCID

LinkedIN

Wikipedia

 


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Problematyka przemian społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych zachodzących na obszarach wiejskich, ewolucja i transformacja systemów żywnościowych, ekonomia polityczna, procesy integracji Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej, rozwój pozarolniczych funkcji wsi, przedsiębiorczość i aktywność społeczności lokalnej.


WYKSZTAŁCENIE

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, 2020

Doktor nauk ekonomicznych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, 2011

Dzienne studia doktoranckie, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2006

Magister ekonomii, Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2003

Inżynier, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 2001


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Dr hab. nauk ekonomicznych, profesor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, od 2021 r. kieruje Zakładem Integracji Europejskiej, który przekazał mu prof. Jerzy Wilkin. Zajmuje się ekonomią polityczną, problematyką rozwoju wsi i systemów żywnościowych oraz procesami integracji europejskiej.

Od 2018 roku przewodniczy tematycznej grupie roboczej ds. systemów żywnościowych (Thematic Working Group on Food Systems - TWG FS), w ramach której współpracuje z naukowcami i przedstawicielami administracji rządowej 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zrzeszonych w ramach inicjatywy BIOEAST.

Reprezentuje Polskę w pracach Stałym  Komitecie UE ds. Badań Rolniczych - EU Standing Committee on Agricultural Research (SCAR), w grupie ds. rozwoju systemów żywnościowych (SCAR Strategic Working Group on Food Systems), gdzie zajmuje się wyznaczaniem kluczowych problemów polityki i infrastruktury badawczej UE w tym zakresie. Od 2018 r. zaangażowany w prace SCAR oraz DG Research and Innovation na rzecz utworzenia Europejskiego Partnerstwa ds. Systemów Żywnościowych.

W 2023 roku na zaproszenie prof. J. Hausnera został powołany na Członka Rady Programowej Open Eyes Economy Summit.

W latach 2021-2022 był współpracownikiem, a następnie członkiem Think tank NCBR, który wspierał Dyrektora Centrum w procesie podejmowania strategicznych decyzji, wyznaczania kierunków działań i programów w szeroko rozumianej sferze innowacji, B+R.

Od 2012 roku jest przewodniczącym międzynarodowej sieci badawczej European Rural Development Network (erdn.eu), utworzonej w 2002 r. jako forum współpracy i wymiany wiedzy w zakresie systemów wiejskich jednostek naukowych z 17 krajów Europy. Jest redaktorem naczelnym rocznika Sieci pn. Rural Areas and Development. W ramach sieci koordynuje współpracę jednostek badawczych zajmujących się problematyką wsi i rolnictwa z krajów Europy środkowo-wschodniej oraz południowej.

Wykonawca, współautor i autor badań oraz kierownik zespołów badawczych kilkunastu projektów międzynarodowych, w tym m.in. w ramach programu Horyzont 2020 oraz Horyzont Europa, Interreg, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, Swedish Institue, Global Development Network.

Obył staże naukowe na Uniwersytecie w Portsmouth (Wielka Brytania), Western Norway University College (Norwegia), University of Foggia (Włochy). Autor ponad 140 publikacji z zakresu ekonomii, polityki rozwoju wsi i rolnictwa, przedsiębiorczości.

Recenzent unijnej Agencji ds. Badań Naukowych (Research Executive Agency - REA).

W 2013 roku powołany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na członka Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, gdzie do 2016 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady.

W latach 2016–2020 aktywnie uczestniczył w pracach zespołów roboczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Transfer wiedzy pomiędzy nauką i praktyką, Przedsiębiorczość wiejska i otoczenie biznesu, Infrastruktura obszarów wiejskich.

Od 2015 r. jest członkiem Rady Lokalnej Grupy Działania 'Zielone Sąsiedztwo', w której społecznie pracuje w zespole oceniającym wnioski projektowe w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD.


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

2024-2028: FoSSNet - Pan-European Food Systems Science Network, Horizon Europe - kierownik zespołu.

 

2022-2025: Co-creating the prototype 'Sustainable FOOD Systems PArTnersHip', European Commission (Brussels), Horizon Europe GA: 101059497 - kieronik zespołu.

 

2022-2023: Potencjał absorpcji uchodźców przez wiejskie i małomiasteczkowe społeczności lokalne, NAWA Urgency Grant Programme - wykonawca.

 

2022-2026: Giving Rural Actors Novel data and re-Useable tools to Lead public Action in Rural areas, European Commission (Brussels), Horizon Europe GA: 101061068 - kierownik zespołu

 

2023-2026: Innovative Toolbox empowering effective CAP governance towards EU ambitions, European Commission (Brussels), Horizon Europe GA: 101086311 - członek zespołu.

 

2021-2022: Wsparcie eksperckie w ramach prac nad raportem OECD dot. powiązań miejsko-wiejskich w Polsce - członek Local Team z ramienia IRWiR PAN.

 

2021-2022: Sub-national Quality of Government in EU in times of Covid-19, we współpracy z The Quality of Government (QoG) Institute, University of Gothenburg - główny wykonawca.

 

2019-2023: Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors (SHERPA), H2020-RUR-01-2018-2019-D), www.rural-interfaces.eu - kierownik zespołu.

 

2019-2022: Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People (PoliRural), (H2020-RUR-2018-2020, Rural Renaissance), www.polirural.eu - kierownik zespołu.

 

2019-2022: Advancing Sustainable Cricular Bioeconomy in Central and Eastern European countries: (BIOEASTsUP), (H2020-RUR-18-2020), www.bioeast.eu - kierownik zespołu.

 

2018-2021:Empowering regional stakeholders for realising the full potential of european bioeconomy (POWER4BIO), (H2020-RUR-09-2018), członek Rady doradczej (Advisory Board).

 

2018-2021: Short supply chain Knowledge and Innovation Network SKIN (H2020-RUR-10-2016-2017), ekspert powołany przez koordynatora konsorcjum.

 

2015-2019: Perception and Evaluation of Regional and Cohesion Policies by Europeans and Identification with the Values of Europe (PERCEIVE), (H2020-REFLECTIVE-3-2015, https://www.perceiveproject.eu - kierownik zespołu.

 

2019: Z głową i ze smakiem - udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw, projekt finansowany w  ramach planu działania KSOW na lata 2014-2020, Wyk. Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA, IERiGŻ-PIB, Gmina Pleśna, Lokalna Grupą Działania Dunajec-Biała oraz Tarnowska Organizacja Turystyczna - ekspert.

 

2018: projekt pt. Qualitative Report on Quality of Government in EU regions, na zlec. Komisji Europejskiej org. Quality of Governance Institute, University of Goetenburg (Szwecja) - ekspert krajowy.

 

2018: Włączenie społeczne seniorów na obszarach wiejskich Mazowsza – inicjatywy lokalne, projekt finansowany w  ramach planu działania KSOW na lata 2014-2020 (umowa IERiGŻ-PIB nr 43/UMWM/05/2018/RW-D-III) - współwykonawca.

 

2018-2020: projekt badawczo-wdrożeniowy pt. Platforma Żywnościowa, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG - wykonawca.

 

2017: badanie ewaluacyjne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w latach 2014-2016, IERiGŻ-PIB, kierujący zespołem ds. analizy działań społeczno-ekonomicznych PROW oraz działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

2016-2017: LOCAL FOOD SYSTEMS FORMATION: The potential of local food initiatives in the Baltic Sea Region, (lider NORDREGIO) Swedish Institute w ramach programu SI Baltic Sea Region Seed Funding Grants - koordynator zepołu w Polsce.

 

2015-2016: The central-eastern EU model for competitive and sustainable agriculture and rural development”, International Visegrad Fund’s Standard Grant, kierownik konsorcjum.

 

2015-16: Projekty: Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju, oraz: Instytucje otoczenia biznesu działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – diagnoza, kierunki, rekomendacje, na zlec. MRiRW, konsorcjum: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk (IGiPZ PAN) oraz Fundacja na Rzecz Polskiego Rolnictwa (FDPA) – ekspert ds. ekonomii.

 

2013-2014: kierownik naukowy polsko-wegierskiego zespołu przygotowującego studium porównawcze sektorów żywnościowych Polski i Węgier pt. „Structural changes in Polish and Hungarian agriculture since EU accession: lessons learned and implications for the design of future agricultural policies” na zlecenie węgierskiego Ministerstwa Rolnictwa, IERiGŻ-PIB we współpracy z Research Institute of Agricultural Economics (AKI) w Budapeszcie.

 

2012-13:  Urban-rural connections: local policy and livehood strategies, CERGE-EI Twelfth Annual Global Development Network Regional Research Competition (nr GDN RRC 12+38) - współwykonawca.

 

2011-2013: Zmiany w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi w latach 2005-2010, grant. MNiSW nr N N114 174438 - współwykonawca.

 

2010: Ocena Średniookresowa PROW 2007-2013, ekspert ds, osi III i programu LEADER.


MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń

ZAINTERESOWANIA

Literatura biograficzna, psychologia społeczna, muzyka klasyczna (zwłaszcza Chopin i Verdi), polski jazz, rock.CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

2023: Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Koordynator ścieżki tematycznej: Gospodarka żywnościowa i zielony ład.

 

Rada Naukowa Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (2023-2026);

 

2018 – obecnie: Przewodniczący Tematycznej Grupy Roboczej ds. Systemów Żywnościowych (Thematic Working Group on Food Systems - TWG FS) dla 11 państw Europy Środkowo-Wschodniej w ramach inicjatywy BIOEAST (www.bioeast.eu).

 

2018 – obecnie: Członek Reprezentujący Polskę (national representative) w Stałym Komitecie UE ds. Nauk Rolniczych - EU Standing Committee on Agricultural Research Food Systems Strategic Working Group (SCAR FS SWG, https://scar-europe.org/).

 

2019 - obecnie: Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Obszarów Wiejskich, Członek.

 

2008 – obecnie: European Association of Agricultural Economists, Członek

 

2010 – obecnie: Regional Science Association, Członek.

 

2013 – obecnie: Balkan Scientific Association of Agricultural Economists, Członek.

 

2013 – obecnie: Research and Study Group ‘CzechRural’. Regional correspondent of the Czech Republic for European Society for Rural Sociology (przy Czech University of Life Sciences, Praga, Czechy), Członek Rady Programowej.

 

2018 – obecnie: Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma AIC Economics and Management, wyd. Bila Tserkva State Agrarian University (Ukraina). ISSN 2310-9262.

 

2008-2020: Rada Naukowa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (2011-2020: Sekretarz Rady).

 

2023: Frontiers in Sustainable Food Systems (IF 4,7), Associate Editor

 


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

2022: University of Foggia, Włochy, visiting professor.

 

2019: Portsmouth Business School, University of Portsmouth, UK, visiting fellow.

 

2016: Global Development Network 17th Annual Global Development Conference 'Education for Development: Quality and Inclusion for Changing Global Human Capital Needs', Ministry of Education Peru and the Group for the Analysis of Development (GRADE), Universidad del Pacifico Lima, Peru, invited fellow.

 

2010-2011: Sogn og Fjordane University College of the Western Norway University of Applied Sciences, Norwegia, EEA & Norway Grants visiting research fellow.

 

2022: Odznaka: Załużony dla Rolnictwa.