O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Integracji Europejskiej
img

dr hab.

Paweł Chmieliński

Zakład Integracji Europejskiej

Profesor Instytutu, Kierownik Zakładu
Adres email: pchmielinski@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 27 53

Pokój 210

ORCID

PUBLONS

LinkedIN


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Problematyka przemian społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych zachodzących na obszarach wiejskich, ewolucja i transformacja systemów żywnościowych, ekonomia polityczna, procesy integracji Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej, rozwój pozarolniczych funkcji wsi, przedsiębiorczość i aktywność społeczności lokalnej.


WYKSZTAŁCENIE

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, 2020

Doktor nauk ekonomicznych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, 2011

Dzienne studia doktoranckie, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2006

Magister ekonomii, Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2003

Inżynier, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 2001


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2021 - Zakład Integracji Europejskiej IRWiR PAN, profesor, kierownik Zakładu (od 01.2022).

 

2021 -  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ekspert, członek Think Tank NCBR.

 

2006-2020: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (IERiGŻ-PIB), Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej/(od 2020 r.) Zakład Ekonomii i Polityki Rolnej oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich – asystent (2006), adiunkt (2011). 2008-2020: Członek Rady Naukowej Instytutu, 2011-2020: Sekretarz Rady Naukowej IERiGŻ-PIB.

 

2012 – obecnie: Prezes zarządu międzynarodowej sieci badawczej European Rural Development Network, ERDN (www.erdn.eu). Redaktor naczelny rocznika naukowego sieci: Rural Areas and Development.

 

2015 – obecnie: Członek Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo”, wiceprzewodniczący Rady LGD.

 

2016-2020: Członek zespołów roboczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Transfer wiedzy pomiędzy nauką i praktyką”, „Przedsiębiorczość wiejska i otoczenie biznesu”, „Infrastruktura obszarów wiejskich”.

 

2013-2016: Przewodniczący Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego.

 

2017, 2018: recenzent Research Executive Agency - REA w programie H2020 Marie Curie Skłodowska Action Individual Fellowships (ocena 16 wniosków składanych w obszarze ekonomia/nauki społeczne).

 


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

2021-2022: Wsparcie eksperckie w ramach prac nad raportem OECD dot. powiązań miejsko-wiejskich w Polsce - członek Local Team z ramienia IRWiR PAN.

 

2021-2022: Sub-national Quality of Government in EU in times of Covid-19, we współpracy z The Quality of Government (QoG) Institute, University of Gothenburg.

 

2019-2023: Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors (SHERPA), H2020-RUR-01-2018-2019-D), www.rural-interfaces.eu - kierownik zespołu.

 

2019-2022: Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People (PoliRural), (H2020-RUR-2018-2020, Rural Renaissance), www.polirural.eu - kierownik zespołu.

 

2019-2022: Advancing Sustainable Cricular Bioeconomy in Central and Eastern European countries: (BIOEASTsUP), (H2020-RUR-18-2020), www.bioeast.eu - kierownik zespołu.

 

2018-2021:Empowering regional stakeholders for realising the full potential of european bioeconomy (POWER4BIO), (H2020-RUR-09-2018), członek Rady doradczej (Advisory Board).

 

2018-2021: Short supply chain Knowledge and Innovation Network SKIN (H2020-RUR-10-2016-2017), ekspert powołany przez koordynatora konsorcjum.

 

2015-2019: Perception and Evaluation of Regional and Cohesion Policies by Europeans and Identification with the Values of Europe (PERCEIVE), (H2020-REFLECTIVE-3-2015, https://www.perceiveproject.eu - kierownik zespołu.

 

2019: Z głową i ze smakiem - udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw, projekt finansowany w  ramach planu działania KSOW na lata 2014-2020, Wyk. Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA, IERiGŻ-PIB, Gmina Pleśna, Lokalna Grupą Działania Dunajec-Biała oraz Tarnowska Organizacja Turystyczna - ekspert.

 

2018: projekt pt. Qualitative Report on Quality of Government in EU regions, na zlec. Komisji Europejskiej org. Quality of Governance Institute, University of Goetenburg (Szwecja) - ekspert krajowy.

 

2018: Włączenie społeczne seniorów na obszarach wiejskich Mazowsza – inicjatywy lokalne, projekt finansowany w  ramach planu działania KSOW na lata 2014-2020 (umowa IERiGŻ-PIB nr 43/UMWM/05/2018/RW-D-III) - współwykonawca.

 

2018-2020: projekt badawczo-wdrożeniowy pt. Platforma Żywnościowa, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG - wykonawca.

 

2017: badanie ewaluacyjne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w latach 2014-2016, IERiGŻ-PIB, kierujący zespołem ds. analizy działań społeczno-ekonomicznych PROW oraz działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

2016-2017: LOCAL FOOD SYSTEMS FORMATION: The potential of local food initiatives in the Baltic Sea Region, (lider NORDREGIO) Swedish Institute w ramach programu SI Baltic Sea Region Seed Funding Grants - koordynator zepołu w Polsce.

 

2015-2016: The central-eastern EU model for competitive and sustainable agriculture and rural development”, International Visegrad Fund’s Standard Grant, kierownik konsorcjum.

 

2015-16: Projekty: Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju, oraz: Instytucje otoczenia biznesu działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – diagnoza, kierunki, rekomendacje, na zlec. MRiRW, konsorcjum: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk (IGiPZ PAN) oraz Fundacja na Rzecz Polskiego Rolnictwa (FDPA) – ekspert ds. ekonomii.

 

2013-2014: kierownik naukowy polsko-wegierskiego zespołu przygotowującego studium porównawcze sektorów żywnościowych Polski i Węgier pt. „Structural changes in Polish and Hungarian agriculture since EU accession: lessons learned and implications for the design of future agricultural policies” na zlecenie węgierskiego Ministerstwa Rolnictwa, IERiGŻ-PIB we współpracy z Research Institute of Agricultural Economics (AKI) w Budapeszcie.

 

2012-13:  Urban-rural connections: local policy and livehood strategies, CERGE-EI Twelfth Annual Global Development Network Regional Research Competition (nr GDN RRC 12+38) - współwykonawca.

 

2011-2013: Zmiany w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi w latach 2005-2010, grant. MNiSW nr N N114 174438 - współwykonawca.

 

2010: Ocena Średniookresowa PROW 2007-2013, ekspert ds, osi III i programu LEADER.


MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń

ZAINTERESOWANIA

Literatura biograficzna, psychologia społeczna, muzyka.CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

2019 – obecnie: Przewodniczący Tematycznej Grupy Roboczej ds. Systemów Żywnościowych (Thematic Working Group on Food Systems - TWG FS) dla 11 państw Europy Środkowo-Wschodniej w ramach inicjatywy BIOEAST (www.bioeast.eu).

 

2018 – obecnie: Członek Reprezentujący Polskę (national representative) w EU Standing Committee on Agricultural Research Food Systems Strategic Working Group (SCAR FS SWG, https://scar-europe.org/).

 

2019 - obecnie: Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Obszarów Wiejskich, Członek.

 

2008 – obecnie: European Association of Agricultural Economists, Członek

 

2010 – obecnie: Regional Science Association, Członek.

 

2013 – obecnie: Balkan Scientific Association of Agricultural Economists, Członek.

 

2013 – obecnie: Research and Study Group ‘CzechRural’. Regional correspondent of the Czech Republic for European Society for Rural Sociology (przy Czech University of Life Sciences, Praga, Czechy), Członek Rady Programowej.

 

2018 – obecnie: Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma AIC Economics and Management, wyd. Bila Tserkva State Agrarian University (Ukraina). ISSN 2310-9262.

 NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

2019: Portsmouth Business School, University of Portsmouth, UK, visiting fellow.

 

2016: Global Development Network 17th Annual Global Development Conference 'Education for Development: Quality and Inclusion for Changing Global Human Capital Needs', Ministry of Education Peru and the Group for the Analysis of Development (GRADE), Universidad del Pacifico Lima, Peru, Invited fellow.

 

2010-2011: Sogn og Fjordane University College of the Western Norway University of Applied Sciences, Norwegia, EEA & Norway Grants visiting research fellow.