O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Integracji Europejskiej
img

PROBLEMATYKA BADAWCZA

Współpraca transgraniczna, obszary transgraniczne, polityki Unii Europejskiej, procesy migracji, rynek pracy, Ukraina


WYKSZTAŁCENIE

2017 - Dyplom nostryfikowany w Polsce przez Radę Naukową Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego (IERGŻ-PIB)

 

2011-2015 - Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Państwowy Zakład “Instytut Badań Regionalnych imienia M. I. Doliszniogo Narodowej Akademii Nauk Ukrainy”, Lwów

Doktor nauk ekonomicznych, specjalność “Rozwój sił produkcyjnych i gospodarki regionu”, praca doktorska pt. „Organizacyjno-ekonomiczny mechanizm zapewnienia rozwoju transgranicznych rynków pracy”, obroniona 16 października 2015 roku.

 

2004-2009 Narodowy Uniwersytet “Politechnika Lwowska”, Lwów

Magister ekonomii i przedsiębiorczości, specjalność „Marketing”, dyplom z wyróżnieniem.

 

DODATKOWE SZKOLENIA I STAŻE:

 

 • Staż Polskiego Komitetu ds. UNESCO (czerwiec-lipiec 2015) „Mechanizmy zapewnienia rozwoju ukraińsko-polskiego transgranicznego rynku pracy”, Warszawa, Polska.
 • Szkolenie “European Regional Development Model” w 2 częściach (grudzień 2012, lipiec 2013), Kijów, Ukraina.
 • Praktyka dla zbadania doświadczenia Republiki Słowackiej we współpracy transgranicznej, Słowacko-Ukraińskie Centrum Badań i Edukacji (październik 2010), Košice i Prešov, Słowacja.

 


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2010-2019 - Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Państwowy Zakład “Instytut Badań Regionalnych imienia M.I.Doliszniego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy”, Lwów

Stanowisko: pracownik naukowy Zakładu Problemów Współpracy Transgranicznej


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • „Rozwój nowych form współpracy transgranicznej” (DR 0108U010369) – określenie charakteru i rodzajów partnerstw transgranicznych i ponadregionalnych projektów innowacyjnych, oraz sposobów ich realizacji na Ukrainie;
 • „Rozwój rynków transgranicznych i ocena ich koniunktury” (DR 0111U000708) – zdefiniowanie teoretycznych i metodologicznych zasad funkcjonowania transgranicznych rynków pracy;
 • „Mechanizmy współdziałania podmiotów gospodarczych w przestrzeni transgranicznej” (DR 0113U000111) – określenie szczegółów kształtowania i rozwoju mechanizmów współdziałania podmiotów funkcjonujących na transgranicznych rynkach pracy;
 • „Transgraniczna konwergencja konkurencyjności regionalnej” (DR 0109U007083) – określenie podstaw teoretycznych i cech konwergencji mechanizmów konkurencyjności w przestrzeni transgranicznej;
 • „Opracowanie wytycznych dla identyfikacji klastrów transgranicznych i inicjatyw klastrowych” (DR 0110U006828) – opracowanie metodologii identyfikacji zagadnień związanych z identyfikacją klastrów transgranicznych;
 • „Opracowanie mechanizmów dofinansowania projektów transgranicznych i ich monitoringu na Zakarpaciu” (DR 0111U003848) – identyfikacja teoretycznych podstaw dla kształtowania mechanizmów dofinansowania i monitoringu projektów transgranicznych oraz opracowanie sposobów ich monitoringu;
 • „Badanie i uogólnienie światowego doświadczenia współpracy z zagranicznymi inwestorami i rozwój ofert na nim wdrożenia” (DR 0112U000461) – synteza światowego doświadczenia współpracy z zagranicznymi inwestorami oraz osobliwości przyciągania inwestycji zagranicznych w innowacyjne projekty;
 • „Infrastrukturalne wsparcie transgranicznych rynków pracy na Ukrainie” (DR 0112U004766) – określenie teoretycznych podstaw współpracy transgranicznej na rynku pracy, synteza zagranicznego doświadczenia na transgranicznych rynkach pracy, badanie rozwoju transgranicznych rynków pracy Ukrainy i opracowanie propozycji dotyczących poprawy ich infrastruktury;
 • „Metodologia i praktyka zarządzania systemami organizacyjnymi i gospodarczymi” (DR0112U003074, Krymski Uniwersytet Humanistyczny w Jałcie) – opracowanie sposobów poprawy działania transgranicznego rynku pracy pod kątem międzynarodowej integracji gospodarczej.

 


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
 • 1. Цибульська Ю.О. (2011), Основні засади та механізми надання міжнародної технічної допомоги у Європейському Союзі (Podstawowe zasady i mechanizmy udzielania międzynarodowej pomocy technicznej w Unii Europejskiej). Фінансова система регіонів: новітні погляди та перспективи / Під заг. ред. А. Кондрашихіна, В. Присяжнюка / С. А. Безрука, Є. М. Борщук, О. П. Жук, Н. А. Мікула, Ю. О. Цибульська та ін. – Київ-Севастополь: Телескоп, 2011. – 444 с.
  2. Цибульська Ю.О. (2012), Сутність транскордонної конвергенції конкурентоспроможності регіонів (Istota transgranicznej konwergencji konkurencyjności regionów). Конвергенція регіонів у транскордонному просторі: монографія / Н. А. Мікула, Є. Е. Матвєєв, В. В. Толкованов, Цибульська Ю. О. [та ін.]; відп. ред. д.е.н., проф. Н. А. Мікула. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України; Львівський регіональний інститут державного управління при Президентові України, 2012. – 368 с.
  3. Цибульська Ю.О. (2013), Сутність транскордонного ринку праці (Istota transgranicznego rynku pracy). Інфраструктурне забезпечення розвитку транскордонних ринків праці в Україні / Н. А. Мікула, Ю. О. Цибульська та ін.; відп. редактор д.е.н., проф. Н. А. Мікула. – Львів: Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України, 2013. – 202 с. http://ird.gov.ua/irdp/p20130402.pdf
  4. Цибульська Ю.О. (2013), Особливості конвергенції Карпатського регіону в транскордонному просторі (Cechy konwergencji regionu karpackiego w obszarze transgranicznym). Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8 томах / НАН України. Інститут регіональних досліджень; наук. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Том 8. Транскордонне співробітництво / відп. ред. Н. А. Мікула. – 2013. – 386 с.
  5. Цибульська Ю.О. (2014), Шляхи удосконалення взаємодії суб’єктів транскордонного ринку праці в умовах міжнародної економічної інтеграції (Sposoby doskonalenia interakcji transgranicznych podmiotów rynku pracy w kontekście międzynarodowej integracji gospodarczej). Сучасні тенденції управління розвитком організаційно-економічних систем (новий погляд): колективна монографія / Загальна редакція д.е.н., проф. Р. Р. Тіміргалєєвої. – Сімферополь: ВД «Аріал», 2014. – С. 406-421.
  6. Цибульська Ю.О. (2016), Транскордонні ринки праці в системі механізмів соціальної захищеності мігрантів (Transgraniczne rynki pracy w systemie mechanizmów ochrony socjalnej migrantów). Соціально-економічна захищеність мігрантів: глобальні та регіональні аспекти / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. У. Я. Садова. – Львів, 2016. – 266 с.
  7. Цибульська Ю.О. (2017), Socio-economic potential of cross-border cooperation. International collective monograph, edited by Semen Matkovskyy, Marek Cierpiał-Wolan. – Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine); University of Rzeszów (Poland). – 2017. – 207 p.
  8. Цибульська Ю.О. (2019), Cross-Border Cooperation of Ukraine with the EU Countries: Current Challenges and Possibilities: monograph / NAS of Ukraine. SI «Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of NASU»; edited by Khrystyna Prytula. – Lviv, 2019. – 220 p.

   

ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
 • 1. Мікула Н.А., Цибульська Ю.О. (2010), Місце трансрегіональних інноваційних проектів у транскордонному співробітництві (Miejsce transregionalnych projektów innowacyjnych we współpracy transgranicznej). Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія: Зб. Наук. праць. ЛНТУ. – Вип. 7 (28). - Ч. 2. – редкол.: відп. ред. Герасимчук З.В. Луцьк, 2010. С. 88-96.

  2. Цибульська Ю. О., Гнатюк Я. І. (2010), Сутність та причини явища конвергенції механізмів конкурентоспроможності регіону (Istota i przyczyny zjawiska konwergencji mechanizmów konkurencyjności regionu). Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональний розвиток та транскордонне співробітництво: [зб.наук.пр.] / НАН України. Інститут регіональних досліджень; редкол.: Є. І. Бойко (відп. ред.). – Львів, 2010. – Вип. 6 (86). – С. 143-150.

  3. Мікула Н. А., Цибульська Ю. О. (2011), Еволюція поняття конвергенції у економічній науковій думці (Ewolucja pojęcia konwergencji w ekonomicznej myśli naukowej). Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Економічний простір України: регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій: [зб.наук.пр.] / НАН України. Інститут регіональних досліджень; редкол.: Є. І. Бойко (відп. ред.). – Львів, 2011. – Вип. 1 (87). – С. 394-400.

  4. Мікула Н. А., Жук О. П., Цибульська Ю. О. (2011), Зовнішня фінансова допомога як інструмент розвитку транскордонних територій (Zewnętrzna pomoc finansowa jako narzędzie rozwoju obszarów transgranicznych). Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Управління фінансовими ресурсами регіону: [зб.наук.пр.] / НАН України. Інститут регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців (відп.ред.). – Львів, 2011. – Вип. 3 (89). – С. 27-33.

  5. Цибульська Ю. О. (2011), Роль моніторингу транскордонних проектів у забезпеченні конкурентоспроможності регіонів (Rola monitorowania projektów transgranicznych w zapewnieniu konkurencyjności regionów). Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи: у 2-х ч. Ч. 2. – К.: КНЕУ, 2011. – С. 501-509.

  6. Цибульська Ю. О., Цісінська О. Б., Гусєва М. О. (2011), Імплементація в Україні європейського досвіду створення транскордонних партнерств (Wdrażanie europejskich doświadczeń tworzenia partnerstw transgranicznych na Ukrainie). Регіональна економіка. – Львів, 2011. – No 3. – С. 159-166.

  7. Цибульська Ю.О. (2011), Особливості забезпечення конкурентоспроможності українсько-білоруського транскордонного регіону (Osobliwości zapewnienia konkurencyjności ukraińsko-białoruskiego regionu transgranicznego). Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональна конвергенція та транскордонні ринки (зб. наук. пр.) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп. ред.. Кравців В. С. – Львів, 2011. – Вип. 5 (91). – 2011 – С. 71 – 89.

  8. Демедюк О.П., Цибульська Ю.О. (2012), Роль міжнародної технічної допомоги в розвитку гірських територій України (Rola międzynarodowej pomocy technicznej w rozwoju górskich obszarów Ukrainy). Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Гірські території: проблеми та перспективи розвитку: [зб. наук. пр.]/НАН України. Ін-т регіональних досліджень;редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2012. – Вип.1 (93). – С. 96-106.

  9. Цибульська Ю. О. (2013), Механізми забезпечення взаємодії суб’єктів транскордонного ринку праці (Mechanizmy zapewniania interakcji między podmiotami działającymi na transgranicznym rynku pracy). Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі. [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 4 (102). – С. 291-303.

  10. Цибульська Ю. О. (2013), Теоретичні засади розвитку транскордонних ринків праці (Teoretyczne podstawy rozwoju transgranicznych rynków pracy). Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Територіальні міграційні системи: теорія і практика. [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3 (101). – С. 386-395.

  11. Tsybulska Y. (2013), Methodological Approaches to the Marketing Instruments Formation for Cross-border Labor Market Competitiveness Ensuring. Journal L’Association 1901 “SEPIKE”. – 2013. – Р. 113-117.

  12. Tsybulska Y. (2013), Implementation of the EU eхperience for Ukrainian-polish cross-border labor market formation. Poland-Ukraine: border regions development and cross-border cooperation. – Jarosław, 2013. – P. 153–165.

  13. Tsybulska Y. Tsisinska O. (2013), Institutional Maintenance of Cross-border Projects Monitoring. Nierówności społeczne a wrost gospodarczy. Kryzys finansów publicznych – przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. – Rzeszów, 2013. – Р. 275–288.

  14. Tymechko I., Demedyuk O., Fedoryshyn O., Tsybulska Y. (2013), Cross-border market development. Determinants and sources of development of enterprises in the region. – Rzeszow, 2013. – P. 98–109.

  15. Цибульська Ю. О. (2014), Європейський досвід забезпечення конкурентоспроможності транскордонних ринків праці (Doświadczenia europejskie w zapewnianiu konkurencyjności transgranicznych rynków pracy). Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі: [зб. наук.пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців (відп.ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2 (106). – С. 133-144.

  16. Мікула Н. А., Цибульська Ю. О. , Цісінська О. Б. (2014), Механізми забезпечення конкурентоспроможності в транскордонному просторі (Mechanizmy zapewnienia konkurencyjności w obszarze transgranicznym). Регіональна економіка. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 239-249.

  17. Tsybulska Y. (2014), Convergence of competitiveness mechanisms of Ukrainian-Polish cross-border labour market. Gospodarka-społeczeństwo-finanse w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2014. – Uniwersytet w Białymstoku, 2014. – P. 143-153.

  18. Цибульська Ю. О., Крупін В. Є. (2014), Транскордонна трудова міграція сільського населення: особливості та шляхи вирішення проблем (Transgraniczne migracje zarobkowe ludności wiejskiej: cechy i rozwiązania). Вісник економічної науки України. – № 3 (27). – 2014. – С. 139-143.

  19. Tsybulska Y., Demediyk O. (2015), The Challenges and Prospects for Development of the Carpathian Region, Border Cities in Europe. Eurolimes, No 19. – Oradea: Oradea University Press, 2015. – Р. 215-219.

  20. Цибульська Ю.О. (2015), Українсько-білоруський транскордонний регіон: соціально-економічний розвиток та інституційно-правова основа співпраці (Ukraińsko-białoruski region przygraniczny: rozwój społeczno-gospodarczy oraz instytucjonalno-prawne podstawy współpracy). Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: [зб. наук.пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців (відп.ред.). – Львів, 2015. – Вип. 6 (116). – С. 50-55.

  21. Tsybulska Y., Krupin V. (2016), Cross-border commuting of rural population in Ukraine: policy challenges and directions. Migracja wahadłowa ludności wiejskiej na Ukrainie: zmiany i kierunki polityki. Economic and Regional Studies, Vol. 9, No. 3, p. 20-32.

  22. Притула Х.М., Цибульська Ю.О., Калат Я.Я., Цісінська О.Б. (2016), Сучасний стан і перспективи розвитку транскордонного співробітництва за участю прикордонних регіонів України: соціологічна оцінка (Stan obecny i perspektywy rozwoju współpracy transgranicznej z udziałem regionów przygranicznych Ukrainy: ocena socjologiczna), Регіональна економіка, No 2 – Львів, 2016. – С. 181-190.

  23. Цибульська Ю.О. (2016), Транскордонний ринок праці: сутність та роль суб’єктів економічних відносин у працевлаштуванні в транскордонному просторі (Transgraniczny rynek pracy: istota i rola podmiotów gospodarczych w zatrudnieniu w przestrzeni transgranicznej). Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва». – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – С. 30-35.

  24. Цибульська Ю.О. (2016), Підходи до розвитку транскордонних регіонів у країнах-членах Європейського Союзу (Podejścia do rozwoju regionów transgranicznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej). Матеріали науково-методичної конференції «Європейські студії в університетах України» від 22 квітня 2016 року, м. Київ. - С. 136 – 138.

  25. Tsybulska Yu., O. Tsisinska (2016), Socio-economic asymmetries in the development of border areas of Ukrainian-Romanian cross-border region. The evaluation of Cross-border Cooperation in Europe: International conference, 01-03 June 2016, Oradea, Romania. – Oradea, 2016. – P. 57.

INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
 • Publikacje w materiałach pokonferencyjnych

  1. Цибульська Ю.О. (2010), Трансрегіональний інноваційний проект як нова форма транскордонного співробітництва (Transregionalny projekt innowacyjny jako nowa forma współpracy transgranicznej). Сучасна регіональна політика: формування, реалізація та розвиток публічної служби: матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 23 верес. 2010 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. – 488 с.

  2. Цибульська Ю.О., Цісінська О.Б. (2011), Узагальнення підходів щодо визначення сутності транскордонного партнерства (Uogólnienie podejść do definiowania treśći partnerstwa transgranicznego). Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник матеріалів VII науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників та студентів, 21-25 березня 2011 року / Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка". – Львів: Видавничий відділ Навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка", Т.1. – 2011. – 312 с.

  3. Цыбульськая Ю.О. (2011), Особенности конвергенции механизмов конкурентоспособности регионов (Cechy konwergencji mechanizmów konkurencyjności regionów - w języku rosyjskim). Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования: Сборник статей международной научно-практической конференции, 10-12 ноября 2011 г., г. Абакан / Отв. ред. Н. Ф. Кузнецова. – Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО "Хакасский государственный уневерситет им. Н.Ф. Катанова", 2011. – С. 229-230.

  4. Цибульська Ю. О. (2012), Особливості розвитку транскордонних ринків праці в Україні (Osobliwości rozwoju transgranicznych rynków pracy na Ukrainie). Стратегічний розвиток національної економіки, регіонів і підприємств: Т.3. Інноваційно-інвестиційний і інформаційний вектори інтеграції України у світове господарство; матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-17 листопада, 2012 року, м. Донецьк. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – С. 161-165.

  5. Цыбульская Ю.О. (2013), Сущность трансграничного рынка труда (Istota transgranicznego rynku pracyw języku rosyjskim). Управление инновационным развитием региона: материалы Междунар. науч.-практ. конф. / [редкол.: М.Ю. Монахов и др.]. – Владимир: ВООО ВОИ, 2013 – 243-249 с.

  6. Цыбульская Ю.О. (2013), Маркетинг на трансграничных рынках труда (Marketing na transgranicznych rynkach pracy w języku rosyjskim). Социокультурные проблемы развития регионов: материалы международной научно-практической конференции (20 апреля 2013 г., Краснодар). – Краснодар: ИЭиУ МиСС, 2013. – С. 242 – 251.

  7. Цибульська Ю.О. (2013), Досвід Європейського Союзу у формуванні транскордонних ринків праці (Doświadczenie Unii Europejskiej w tworzeniu transgranicznych rynków pracy), Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей ІХ науково-практичної конференції 15-20 квітня 2013 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: ЗУКЦ, 2013. – С. 87-91.

  8. Цыбульская Ю.О. (2013), Особенности маркетингового обеспечения транграничных рынков труда (Cechy wsparcia marketingowego transgranicznych rynków pracy). Актуальные проблемы и направления соціально-экономического развития Республики Беларусь: материалы ІІІ Междунар.науч.конф. молодых ученых (Минск, 24 мая 2013 г.) / редкол.: А.В. Червяков [и др.]. – Минск: НИЭИ М-ва экономики Респ.Беларусь, 2013. – С. 227.

  9. Цибульська Ю.О. (2013), Особливості конвергенції механізмів конкурентоспроможності у транскордонному регіоні (Osobliwości konwergencji mechanizmów konkurencyjności w regionie transgranicznym). Тези ІІІ міжнародного інтернет – семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2013. – С. 135-138.

  10. Цибульська Ю.О. (2013), Применение опыта Европейского Союза в формировании украинско-российского трансграничного рынка труда (Wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej w kształtowaniu ukraińsko-rosyjskiego transgranicznego rynku pracy w języku rosyjskim). Теоретические и прикладные исследования соціально-экономических систем в условиях интеграции России в мировую экономику. Материалы ІІ Международной заочной научно-практической конференции (1 нояб ря 2013 года) [Електронный ресурс]. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2013. – С. 291-297.

  11. Цибульська Ю.О. (2013), Організація маркетингу на транскордонних ринках праці (Organizacja marketingu na transgranicznych rynkach pracy). Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 3-5 вересня 2013 року / за заг.ред. проф. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2013. – С. 128-129.

  12. Цибульська Ю.О. (2014), Сутність явища транскордонної маятникової міграції (Istota zjawiska transgranicznej migracji wahadłowej). Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей Х науково-практичної конференції, 31 березня – 5 квітня 2014 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – С. 59-61.

  13. Цибульська Ю.О. (2015), Напрями взаємодії суб’єктів економічних відносин з метою працевлаштування у транскордонному просторі (Kierunki współpracy podmiotów gospodarczych w celu zatrudnienia w przestrzeni transgranicznej). Економіка України в умовах сучасних геополітичних трансформацій: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Економіка України в умовах сучасних геополітичних трансформацій», 21-22 травня 2015 р. / [від. за вип. к.е.н. Марценюк Р.А., к.е.н. Пелехатий А.О.]. – Львів, 2015. – 178 с. – C.134-136.

  14. Цибульська Ю.О. (2016), Особливості розвитку транскордонних ринків праці України і сусідніх країн (Osobliwości rozwoju transgranicznych rynków pracy Ukrainy i sąsiednich krajów). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Транскордонна безпека: політико-правовий, соціально-економічний та гуманітарний вимір». – Львів, 2016. – С. 130-133.

  15. Цибульська Ю.О. (2016), Транскордонний ринок праці: сутність та роль суб’єктів економічних відносин у працевлаштуванні в транскордонному просторі (Transgraniczny rynek pracy: istota i rola relacji gospodarczych w zatrudnieniu w przestrzeni transgranicznej). Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва». – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – С. 30-35.

  16. Цибульська Ю.О. (2016), Підходи до розвитку транскордонних регіонів у країнах-членах Європейського Союзу (Podejścia do rozwoju regionów transgranicznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej). Матеріали науково-методичної конференції «Європейські студії в університетах України» від 22 квітня 2016 року, м. Київ. – С. 136-138.

  17. Tsybulska J. (2016), Mechanizm zapewnienia rozwoju transgranicznego rynku pracy. Актуальні проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 жовтня 2016 р.). – Львів: РВВ НЛТУ, 2016. – C. 106-108.

  Pomoce metodyczne dla studentów wyższych uczelni

  1. Цибульська Ю.О. (2010), Рекомендації щодо впровадження нових форм транскордонного співробітництва (Rekomendacje dotyczące wprowadzania nowych form współpracy transgranicznej). Кол. авторів за ред. д.е.н, проф. Мікули Н.А. / НАН України. Інститут регіональних досліджень – Львів, 2010. – 150 с.

  2. Вайданич Т.В., Цибульська Ю.О. (2022), Методичні рекомендації щодо впровадження інструментів електронної комерції (Rekomendacje metodyczne dotyczące wdrażania narzędzi e-commerce). НЛТУ України (w procesie publikacyjnym).

RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń
 • 1. Розвиток транскордонного співробітництва. Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні: наукова доповідь (Rozwój współpracy transgranicznej. Rozwój terytorialny i polityka regionalna na Ukrainie: raport naukowy), 2015. НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; наук. редактор В.С. Кравців. – Львів, 2015. – 246 с.

  2. Мікула Н.А., Тимечко І.Р., Матвєєв Є.Е., Цибульська Ю.О. та ін. (2015), Розвиток транскордонного співробітництва: науково-аналітична доповідь (Rozwój współpracy transgranicznej: raport naukowo-analityczny). НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», наук. редактор В.С. Кравців. – Львів, 2015. – 52 с.

  3. Борщевський В.В., Куліш І.М., Притула Х.М., Цимбаліста Н.А., Максименко А.О., Цибульська Ю.О. та ін. (2015), Сільські території українсько-румунського прикордоння: соціально-економічний розвиток (Obszary wiejskie na pograniczu ukraińsko-rumuńskim: rozwój społeczno-gospodarczy). НАН України ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. редактор В.С. Кравців. – Львів, 2015. – 123 с.

  4. Притула Х.М., Цибульська Ю.О., Цісінська О.Б., Калат Я.Я., Колодійчук А.В., Черторижський В.М. (2016), Розвиток транскордонного співробітництва: науково-аналітична доповідь (Rozwój współpracy transgranicznej: raport naukowo-analityczny). НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. редактор В.С. Кравців. – Львів, 2016. – 125 с.

  5. Цибульська Ю.О. (2015), Сучасні виклики розвитку транскордонних ринків праці України в контексті Угоди про асоціацію (Aktualne wyzwania w rozwoju transgranicznych rynków pracy na Ukrainie w kontekście Umowy Stowarzyszeniowej). Офіційний сайт Інституту транскордонного співробітництва та європейської інтеграції. – Режим доступу: http://www.icci.com.ua/post/publ1.

  6. Цибульська Ю.О. (2017), Розвиток транскордонного співробітництва. Прикордонні території в умовах дії Угоди про асоціацію між Україною і ЄС: науково-аналітична доповідь (Rozwój współpracy transgranicznej. Terytoria przygraniczne na warunkach umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a UE: raport naukowo-analityczny). НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», наук. редактор В.С. Кравців. – Львів, 2017. – 89 с.

  7. Цибульська Ю.О. (2017), Конвергенція в українсько-польському транскордонному регіоні: науково-аналітична доповідь (Konwergencja w ukraińsko-polskim regionie transgranicznym: raport naukowo-analityczny). НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», наук. редактор В.С. Кравців. – Львів, 2017. – 108 с.


CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

2004-2007 Międzynarodowa organizacja studencka AIESEC, Lwów

Współorganizator projektów.


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

2013 - premia przewodniczących Lwowskiej Państwowej Obwodowej Administracji oraz Lwowskiej Rady Obwodowej dla młodych naukowców