O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Socjologii Wsi
img

prof. dr hab.

Maria Halamska

Zakład Socjologii Wsi

Kierownik Zakładu
Adres email: maria.halamska@irwirpan.waw.pl, m.halamska@uw.edu.pl

Telefon służbowy: + 48 22 657 28 06

Pokój 224 -C


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Socjologia wsi, rozwój lokalny, rozwój wiejski


WYKSZTAŁCENIE

Profesor nauk humanistycznych, nadany przez Prezydenta RP, 2003

Doktor habilitowany, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 1992. Habilitacja na podstawie pracy "Chłopi polscy na przełomie epok". Praca nagrodzona w 1992 roku nagrodą im. Macieja Rataja.

Doktorat nauk humanistycznych, Instytut Filozofii i Socjologii, 1978. Doktorat na podstawie pracy "Konflikty w funkcjonowaniu systemu produkcji rolniczej w gminie".

Magister socjologii z wyróżnieniem i nagrodą Rektora, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Jagielloński, 1971.

 


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2010 - profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, w EUROREG

2004 - profesor w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa

2003 - profesor wizytujący w Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales, Paryż

2002 - profesor wizytujący w Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales, Paryż

1997 - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, w EUROREG

1996 - docent w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa

1994 - profesor wizytujący Uniwersytet Paryż X - Nanterre

1979-1981 - adiunkt Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, adiunkt

1979 - Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, adiunkt

1975 - Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, starszy asystent

1972 - Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, asystent


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • 2014 - 2017; Struktura społeczno- zawodowa wsi i jej świadomościowe korelaty; projekt finansowany przez NCN (nr 236539); kierownik projektu.
 • 2010 - 2012; Wieś w transformacji- procesy zmian i ich rezultaty w latach 1989-2009; finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr N N116 298938); kierownik projektu.
 • 2010 - 2012; ALDETEC: Local action and territorial development in Central Europe; project finansowany przez French National Research Agency (nr ANR-08-BLAN-0270-01), kierownik projektu w Polsce.
 • 2008 - 2011; Mieszkańcy wsi wobec nowego modelu rozwoju wiejskiego; grant promotorski N N114 123035; kierownik projektu.
 • 2008 - 2009; Aktorzy rozwoju wiejskiego a europejski model rozwoju wsi. Badania międzynarodowe. Współautor projektu.
 • 2006 - 2008; NGO w życiu społecznym wsi. Projekt własny, kierownik projektu.
 • 2003 - 2005 - Czynniki konsolidacji samorządowego powiatu obywatelskiego, grant promotorski KBN2HO2E 027 24, kierownik projektu.
 • 2002 - 2004 - Rozwój wiejski Portugalii w latach 1986 - 2000. Szansa czy przestroga dla Polski? grant KBN 2 HO2E 005 23, kierownik projektu.
 • 2000 - 2002 - Rozwój przedsiębiorczości na terenie wsi i małych miasteczek w Polsce i krajach Unii Europejskiej, grant KBN 1 HO2C 030 19, wykonawca.
 • 1999 - 2002 - Transformacja polskich gospodarstw rodzinnych 1988 - 2001, projekt finansowany przez CNRS, Francja, kierownik projektu.
 • 1998 - 2000 - Przekształcenia lokalnych elit politycznych w Polsce w latach 1990-1998 - grant KBN 1-HO2E-028-15, kierownik projektu.
 • 1999 - Rolnicy i mieszkańcy wsi o przyszłości polskiej wsi i integracji z Unia Europejską, projekt ISP, finansowany przez UKIE i FARE, współautor i wykonawca projektu.
 • 1996 - 1999 - Programowanie rozwoju sektora rolnego Polski w warunkach nowego ładu społeczno- gospodarczego oraz akcesji Polski do Unii Europejskiej, grant KBN 5 PO6J0 o29 13, główny wykonawca.
 • 1998 - Społeczne problemy osiedli popegeerowskich, projekt finansowany przez AWRSP, kierownik projektu.
 • 1993 - 1996 - Współautorstwo i realizacja międzynarodowego programu badawczego na temat kryzysu i mutacji modeli agrarnych w Europie (Francja, Polska, Grecja, Czechy, Węgry, Rumunia). Projekt finansowany przez Komisję Europejska, program Copernicus.
 • 1990 - 1996 - Współautorstwo i realizacja międzynarodowego programu obserwacji procesów dekolektywizacji rolnictwa w Europie Środkowej (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Rumunia), projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki Francji i DATAR.
 • 1990 - 1991 - Dynamika przemian politycznych i ekonomicznych w społecznościach lokalnych w Polsce, własny projekt badawczy.
 • 1985 - 1991 - Współautorstwo i realizacja międzynarodowego programu badań na temat funkcjonowania gospodarstw rodzinnych w różnych systemach społeczno-gospodarczych (Brazylia, Francja, Kanada, Tunezja, Polska), kierownik zespołu polskiego.
 • 1983 - 1984 - Funkcjonowanie rolniczych organizacji gospodarczych i społeczno-zawodowych na wsi; badania w ramach problemu węzłowego 11.3, kierownik projektu.
 • 1980 i 1984 - Rolnicy o rolnictwie - badania opinii, własny projekt badawczy.
 • 1975 - 1978 - Konflikty społeczne na wsi na styku rolnik - instytucje, własny projekt badawczy.
 • 1974 - Problemy rozwoju gmin -  własny projekt badawczy.

PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
  • Halamska M. (2020). Continuity and Change. Rural Poland 1918-2018. Searching for Sources of the Present. Wydawnictwo Naukowe Scholar, IRWIR PAN, Warszawa.
  • Halamska M. (2020). Wieś polska 1918-2018. W poszukiwaniu źródeł teraźniejszości. Wydawnictwo Naukowe Scholar, IRWIR PAN, Warszawa.
  • Halamska M., Stanny M., Wilkin J. (2019). Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju wsi polskiej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, IRWIR PAN, Warszawa.
  • Halamska M. (2018). Studia nad strukturą wiejskiej Polski. Tom 3. Świadomościowe korelaty struktury społecznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, IRWIR PAN, Warszawa.

  • Halamska M., Hoffmann R., Stanny M. (2017) Studia nad strukturą wiejskiej Polski. Tom 2. Przestrzenne zróżnicowanie struktury społecznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, IRWIR PAN, Warszawa.

  • Halamska M., Michalska S., Śpiewak R. (2016). Studia nad Strukturą Społeczną Wiejskiej Polski Tom 1. Stare i Nowe Wymiary zróżnicowania społecznego. Wydawnictwo Naukowe Scholar, IRWIR PAN, Warszawa.

  • Halamska M., (2016) Struktura społeczno-zawodowa ludności wiejskiej w Polsce i jej przestrzenne zróżnicowanie. Wieś i Rolnictwo, Nr. 1(170).

  • Halamska M., (2016) The Evolution of Family Farms in Poland: Present Time and the Weight of the Past. Eastern European Countryside, No. 22, Toruń:Nicolaus Copernicus University, Department of Sociology.

  • Halamska M., (2016) Zmiany struktury społecznej wiejskiej Polski. Studia Socjologiczne, nr 1(220).

  • Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie. Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa, 233 strony.
  • Democratie et gouvernement local en Pologne. (wspólnie z Marie-Claude Maurel), CNRS Editions, Paris 2006, 265 stron.
  • Rozwój wiejski w Portugalii. Wzór czy przestroga dla Polski? Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2005, 187 stron.
  • Le repli paysan. Trajectoires de l'apres-communisme en Pologne. (wspólnie z Marie-Claude Maurel i Huques Lamarche) Harmattan, Paris, 2003, 324 strony.
  • Rolnictwo rodzinne w transformacji postkomunistycznej. Anatomia zmiany. (wspólnie z Huques Lamarche i Marie-Claude Maurel) Instytut Rozwoju Wsi Rolnictwa Polskiej Akademii nauk, Warszawa 2003, 184 strony.
  • Reprodukcja czy wymiana? Przekształcenia lokalnych elit politycznych w Polsce w latach 1990-1998. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001, 196 stron.
  • Dekolektywizacja rolnictwa w Europie Środkowej i jej społeczne konsekwencje. Polska Akademia Nauk Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 1998, 224 strony.
  • Francuskie zawodowe organizacje rolnicze. Agrolinia - Fundusz Wspópracy, Poznań 1998, 73 strony.
  • L´agriculture polonaise en reconstruction. (Wspólnie z B. du Crest i C. Roman) Fondation pour le Progres de l´Homme, Paris 1992, 100 stron.
  • Chłopi polscy na przełomie epok. Polska Akademia Nauk Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 1991, 199 stron.
  • Napięcia w funkcjonowaniu systemu produkcji rolniczej. Studium na przykładzie gminy. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, 217 stron.

   

  Redakcje naukowe prac zbiorowych

   

  • Wieś i Rolnictwo nr 1.1/2015, numer kwartalnika poświecony rolnictwu rodzinnemu w świecie z okazji Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego, Irwin PAN, Warszawa, 204 strony.
  • Wieś jako przedmiot badan naukowych Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011, 240 stron.
  • Les acteurs locaux á l'épreuve du modele europeén LEADER Wyd. CEFRES i IRWiR PAN, Praques-Varsovie 2010, współredaktor Marie-Claude Maurel, 205 stron.
  • L'agriculture francaise et l'agriculture polonaise dans l'Europe de 2007: experiences parta- gees et interts communs? Centre de l'Académie Polonaise des Sciences a Paris, Varsovie- Paris 2008, 240 stron.
  • Wiejskie organizacje pozarządowe. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa polskiej Akademii Nauk, 2008, 204 strony.
  • Wieś i rolnicy w zmieniającym się społeczeństwie. Wieś i Rolnictwo. Suplement do nr 3 (128), 2005, 142 strony.
  • Rolnictwo rodzinne. II. Od mitu do rzeczywistości. (Redakcja naukowa polskiego wydania i tłumaczenie z francuskiego części pracy). IRWiR PAN, Warszawa, w druku.
  • Village and Agriculture - specjalny numer kwartalnika "Wieś i Rolnictwo", wydany z okazji Światowego Kongresu Ekonomistów Rolnych w Warszawie, IRWiR PAN, Warszawa, 1999, 182 strony. Wspólnie z M. Kłodzińskim.
  • Rolnictwo rodzinne. Międzynarodowe studium porównawcze. (Redakcja naukowa polskiego wydania.) Polska Akademia Nauk Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 1992, 234 strony.
  • Funkcje instytucji i organizacji w procesie modernizacji w PRL. Polska Akademia Nauk Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 1991, 194 strony.

   

  Rozdziały w pracach zbiorowych

  • Halamska M., 2021. Czym wiedza rolnicza jest współcześnie w Polsce? [W:] Koziolek A., Michalska S., Zwęglińska-Gałecka D. (red.), Media jako źródło wiedzy rolników. IRWiR PAN, Grupa Cogito, Warszawa, s. 13-24.
  • Halamska M., Zwęglińska-Gałecka D. (2019). Od wsi chłopskiej do robotniczej. W: M. Halamska, M. Stanny, J. Wilkin „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju wsi polskiej". Warszawa: IRWiR PAN, Scholar.
  • Halamska M. (2019). Nowa (wiejska) klasa średnia a rural development [W:] W: A. Olechnicka, M. Herbst (red.) Równość czy efektywność rozwoju (s. 426 - 443). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

  • Problemy rozwoju gmin. [w:] Gmina, jej funkcje i warunki rozwoju. Praca zbiorowa pod red. H. Murawskiej-Koprowskiej. Ośrodek badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 1975, str.45-57.
  • W sytuacji napięć [w:] Jaka jesteś gmino? Praca zbiorowa pod redakcją L. Sobierajskiego. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1980.
  • Les relations ville-campagne. L´analyse de leur évolution dans la situation de la crise. [w:] Sociétés et espaces ruraux dans les pays de l´Est. Praca zbiorowa pod redakcją M-C. Maurel. Université Paul Valery, Montpellier, 1984, str. 403-415.
  • Przemiany wsi i rolnictwa - interpretacji socjologicznych ciąg dalszy. [w:] Wieś i rolnictwo. Stan i perspektywy. Praca zbiorowa pod redakcją T. Hunka. Ossolineum, Wrocław 1986, str. 117- 128.
  • Fonctionnement des exploitations agricoles familiales en France. [w:] Les capacités d´adaptation de l´exploitation familiale agricole. Comparaison internationale. Praca zbiorowa pod red. H. Lamarche. Centre National de Recherches Scientifiques - Université de Paris X - Nanterre, Paris 1987, str. 314-332.
  • Peasant Movement in Poland 1980-1981: State Socialist Economy and Mobilisation of Individual Farmers. [w:] Social Movement as a Factor of Change in the Contemporary Word. Praca zbiorowa pod red. L. Kriesberga i B. Misztala. Jai Press Inc. Greenwich-London 1988, str. 147-160.
  • Ideology and Transformations of the Peasant Economy in the Polish People´s Republic. [w:] Peasant Farming in the System of the Socialist Economy. Praca zbiorowa pod redakcją J. Wilkina. Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych. Warszawa 1989, str. 53-78.
  • Le pouvoir local en Pologne face aux intérets individuels, locaux et généraux. [w:] Régions et pouvoirs régionaux en Europe de l´Est et en URSS. Praca zbiorowa pod red. J. Radvanyi i V. Rey. Masson. Paris- Milan- Barcelone- Mexico 1989, str.78-88.
  • Gospodarstwo rodzinne a struktury organizacyjne gminy. [w:] Środowisko gminne. Praca zbiorowa pod red. D. Gałaja. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa 1989, str. 273-299.
  • Die polnischen Bauern: zur sozialen Konstruktion des kollektiven Bewusstseins in ländlichen Gruppen. [w:] Bauerngesellschaften in Industriezeitalter. Praca zbiorowa pod red. C. Giordano i R. Hettlage. Dietrich Reimer Verlag. Berlin 1989, str.145 - 180.
  • Czynniki różnicujące dynamikę zachowań w społecznościach lokalnych. [w:] Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość. Praca zbiorowa pod red. B. Jałowieckiego et al. Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Warszawa 1989, str. 206-228.
  • Chłopi w społeczeństwie - od idei po rzeczywistość. [w:] Sierpień ´80 w optyce mieszkańców wsi i małych miast. Praca zbiorowa pod red. M. Latoszka. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Komisja Socjologiczna. Gdańsk 1990.
  • Les sociétés a systeme collectiviste. [w:] Essai pour l'analyse des exploitations familiales agricoles: lieux de blocage, points de rupture. Comparaison internationale. Praca zbiorowa pod red. H. Lamarche. Centre National de Recherches Scientifiques - Fondation pour le Progres de l´Homme. Paris 1990, str. 13-17.
  • Rural development strategy (wraz z innymi). [w:] An agricultural strategy for Poland. Report of the Polish, European Community, Word Bank. The Intenational Bank for Reconstruction and Development - the Word Bank. Washington 1990, str. 47-67.
  • L´exploitation familiale dans les sociétés collectivisées. [w:] L´agriculture familiale. I. Une réalité polymorphe. Praca zbiorowa pod red. H. Lamarche. L´Harmattan. Paris 1991, str. 213-262.
  • Wydanie polskie: Gospodarstwo rodzinne w społeczeństwie skolektywizowanym. [w:] Rolnictwo rodzinne. Międzynarodowe studium porównawcze. Polska Akademia Nauk Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Warszawa 1992, str. 162-201.
  • Wydanie brazylijskie: A exploraçao familiar nas sociedades coletivizadas. [w:] A agricultura familiar. Editora da Unicamp. Campinas 1993, str. 235-286.
  • Funkcje organizacji i instytucji w procesie modernizacji wsi w PRL. [w:] Zmiany społeczno-ekonomiczne w procesie modernizacji wsi i rolnictwa. Praca zbiorowa pod red. J. Okuniewskiego. Polska Akademia Nauk Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Warszawa 1991, str. 200-212.
  • Chłopi polscy lat osiemdziesiątych jako produkt socjalistycznej modernizacji? (wspólnie z F. Jakubczakiem i G. Kaczor-Pańków) [w:] Zmiany społeczno-ekonomiczne w procesie modernizacji wsi i rolnictwa. Praca zbiorowa pod red. J. Okuniewskiego. Polska Akademia Nauk Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Warszawa, str. ????.
  • Pologne: L´influence des cultures politiques. (wspólnie z M-C. Maurel) [w:] Les paysans du monde. Electeurs sous influence. Praca zbiorowa pod red. P. Duboscqa i P. Quentina. L´Harmattan. Paris 1993, str. 147-172.
  • Rolnicy a środowisko naturalne. [w:] Wieś i rolnictwo na rozdrożu? Praca zbiorowa pod red. I. Bukraby- Rylskiej et al. Polska Akademia Nauk Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Warszawa 1993, str. 24-37.
  • Rodzinni producenci rolni a społeczeństwo. [w:] Wieś i rolnictwo na rozdrożu? Praca zbiorowa pod red. I. Bukraby- Rylskiej et al. Polska Akademia Nauk Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Warszawa 1993, str. 166- 192.
  • Du socialisme au capitalisme: L´exploitation polonaise a la recherche d´une identité. [w:] L´agriculture familiale. II. Du mythe a la réalité. Praca zbiorowa pod red. H. Lamarche. L´Harmattan. Paris 1994, str. 27-31.
  • Wydanie polskie: Od socjalizmu do kapitalizmu. Polskie gospodarstwo rodzinne w poszukiwaniu tożsamości. [w:] Rolnictwo rodzinne. II. Od mitu do rzeczywistości. Polska Akademia Nauk Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Warszawa 2002, str.24-28.
  • Relations avec la société globale. [w:] L´agriculture familiale. II. Du mythe a la réalité. Praca zbiorowa pod red. H. Lamarche. L´Harmattan. Paris 1994, str. 201-234.
  • Wydanie polskie: Rodzinni producenci rolni a społeczeństwo. [w:] Rolnictwo rodzinne. II. Od mitu do rzeczywistości. Polska Akademia Nauk Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Warszawa 2002, str.185 - 213.
  • Rolnicza "Solidarność" a proces tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. [w:] Edukacja wobec zmiany społecznej. Praca zbiorowa pod red. J. Brzezińskiego i L. Witkowskiego. Wydawnictwo Edytor. Toruń - Poznań 1994, str. 160 - 189.
  • Chłopi polscy w procesie transformacji systemowej. [w:] Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne. Praca zbiorowa pod red. P. Starosty. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 1995, str. 261- 280.
  • Francuski system samorządowych organizacji rolniczych. [w:] Polskie samorządy rolnicze w procesie integracji z Unią Europejską. Praca zbiorowa pod red. R. Borowicza. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 1995, str. 47 - 70.
  • Polskie gospodarstwa rolne z perspektywy porównawczej. [w:] Wieś i rolnictwo w badaniach społeczno-ekonomicznych. Praca zbiorowa pod red. M. Kozakiewicza. Polska Akademia Nauk Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Warszawa 1996, str. 193 - 214.
  • L´identité sociale des agriculteurs centre-européens. [w:] The Identity of Central Europe - L´identité de l´Europe Centrale. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 1997, str. 183 - 204.
  • Les territoires ruraux en Europe centrale. [w:] Delorme H. (red.) Les territoires ruraux en Europe. Questions de recherche. CERI Sciences PO. Paris 1998, str. 24 - 36.
  • Peasants, Ownership and Socialism in Poland: Historical and Some Other Reflections. [w:] Starosta el al.(red.) Rural Societies under Communism and Beyond. Hungarian and Polish Perspectives. Łódź University Press. Łódź 1999, str. 44 - 53.
  • Koncepcja lokalności w naukach społecznych. [w:] Malinowski M. (red.) Rola duszpasterstwa w organizacji społeczności lokalnych w Ameryce łacińskiej. Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1999, str. 32 - 41.
  • Specyfika polskiej agrarności XX wieku. [w:] G. Gorzelak et al.(red.) Rozwój - region - społeczeństwo. EUROREG UW -UŚ. Warszawa - Katowice 1999. str. 175 - 186.
  • Socjologiczny "ładunek" wsi i rolnictwa polskiego: dylemat czy priorytet rozwoju? [w:] Hunek et al. Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i polskiego rolnictwa z UE. FAPA Warszawa 2000, str. 62 -79.
  • Charakterystyka społeczna polskich rolników.[w:] Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - nadzieje i obawy polskiej wsi. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000. str. 9 - 33.
  • Zróżnicowanie polskich gospodarstw rolnych i sposobów ich funkcjonowania. [w:] Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - nadzieje i obawy polskiej wsi. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000. str. 65 - 79.
  • Rolnicy ´99 a ziemia: od mitu do rzeczywistości. [w:] Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - nadzieje i obawy polskiej wsi. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000. str. 122 - 139.
  • La descolectivisatión de la agricultura y el futuro modelo agrário en Europa Central. [w:] Procesos regionales en Europa Centro-Oriental y America Latina. Editiones CESLA Uniwersytet Warszawski. Warszawa 2000, str. 180-199.
  • Wieś popegeerowska między adaptacją a marginalizacją. [w:] Wieś i rolnictwo na przełomie wieków. Polska Akademia Nauk Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Warszawa 2001, str. 197-219.
  • Obecne i przyszłe zróżnicowanie regionalne wsi i rolnictwa. [w:] Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje. Instytut Spraw Publicznych. Warszawa 2001, str. 51-63.
  • Przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy i przedsiębiorczość francuskiej wsi. [w:] M. Kłodziński (red) Rozwój przedsiębiorczości na terenie wsi i małych miasteczek w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Polska Akademia Nauk Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Warszawa 2002, str.139-160.
  • Polski „koniec chłopów" [w:] A.Rosner (red.) Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 200, str. 107-132.
  • Agrarne, ekonomiczne i społeczne zróżnicowanie wsi. [w:] Kojder A. (red.) Jedna Polska. Dawne i nowe zróżnicowania społeczne. Wydawnictwo WAM. Kraków 2007, s. 367 - 409.
  • Regionalne zróżnicowanie rozwoju wsi. [w:] Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREg-u. Wydawnictwo Naukowe „Scholar", Warszawa 2007 str. 76-96.
  • Les sociétés rurales locales en Pologne et le probleme de l'integration européenne. [w:] Nouvelles urbanites, nouvelles ruralités en Europe P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 2007, str. 363-374.
  • Neugestaltung des Dorf-Stadt-Verhaaltnisses in Polen? [w:] l. laschewski,A. Haleta, K.Gorlach (red.) Neue Landsozologie in Polen und Deutschland. Shaker Verlag, Aachen 2008, str. 167-187.
  • Rozwój wiejski - nowa utopia czy konieczność? (wspólnie z R. Śpiewak) [w:] Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii nauk, Warszawa 2008 ss. 393-416.
  • Conceptualising the "Agrarian Segment" in the Evolving Structure of Polish Society [w:] Transforming Rural Life in Poland: Surveys of Policy Issues and Evidence. Instytut Rozwoju Wsi I Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008, str.
  • Wiejskie organizacje pozarządowe. Wprowadzenie. [w:] M. Halamska (red.) Wiejskie organizacje pozarządowe, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008 str. 13-32.
  • Organizacje rolników: bilans niesentymentalny. [w:] M.Halamska (red.) Wiejskie organizacje pozarządowe, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008 str. 103 - 134.
  • Uwagi o naturze wiejskości i sposobach jej definiowania [w:] G. Gorzelak, M.S. Szczepański, W.Ślezak-Tazbir (red.) Człowiek-miasto-region. Związki i interakcje. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, str. 123-136.
  • Kapitał społeczny wsi: jego stan, tendencje, możliwości wzmocnienia [w:] K. Duczkowska-Małysz, A. Szymecka (red.) Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa SGH, Warszawa 2009, str.3003-314.
  • Les voies mise en oeuvre du programme LEADER en Pologne. Wspólautorzy: R. Śpiewak, S. Michalska (w: M. Halamska, M-C. Maurel (dir) Les acteurs locaux á l'épreuve du modele europeén LEADER Wyd. CEFRES I IRWiR PAN, Praques-Varsovie 2010, str. 95 - 113.
  • Les resssources progres de la campagne et les program mes exogenes de développement (w: M. Halamska, M-C. Maurel (dir.) Les acteurs locaux á l'épreuve du modele europeén LEADER Wyd. CEFRES i IRWiR PAN, Praques-Varsovie 2010, s. 113 -135.
  • Przemiany obszarów wiejskich w latach 1989 -2009", [w:] G. Gorzelak, A. Tucholska (red.) Rozwój, region, przestrzeń.Ministerstwo Rozwoju regionalnego, Warszawa 2007, 235-264.
  • Changing property structures in Central European Agriculture during decollectivisation"
   (w: R. Congost and R. Santos (dir.) Social Embeddednes of Property Right in Land in Europe in Historical perspective. Brepols Publishers, Bruxellees s. 229-246.
  • Wprowadzenie. Wieś w interdyscyplinarnym oglądzie, w: (M. Halamska - red.) Wieś jako przedmiot badan naukowych, Wyd. Naukowe Scholar, 2011 s. 11-28.
  • Wieś jako przedmiot badań naukowych, w: (M. Halamska - red.) Wieś jako przedmiot badan naukowych, Wyd. Naukowe Scholar, 2011 s. 225-240.
  • Wiejskość jako kategoria socjologiczna w: (H. Podedworna, A. Pilichowski red.) Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodność i procesy różnicowania, Wydawnictwo IFiS PAN i PTS, Warszawa 2011, str. 56-75.
  • Społeczna kondycja polskiej wsi. Struktura, kapitały i społeczeństwo obywatelskie w I dekadzie XXI wieku [w:] I. Nurzyńska, M. Drygas Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki, IRWiR PAN, Warszawa, str. 39-56.
  • Rolnicy - między upośledzeniem a przywilejami, w: M. Jarosz (red.) Polacy we wspólnej Europie, ISP PAN, Warszawa 2011, str. 141-160.
  • Wydanie angielskie: Farmers: Underprivileged, Overprivileged?, w: M. Jarosz (red.) Poland and Its People in United Europe, ISP PAN, Warszawa 2011, str. 149-167.
  • Rolnictwo a struktura społeczna wsi,[w]: A. Kolasa-Nowak, W. Misztal (red.) Społeczne światy wartości. Księga pamiątkowa z okazji 70. Jubileuszu prof. dr hab. Józefa Styka, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej. ss.231-237.
  • Polityka wobec wsi. Dwuznaczności i dysfunkcje, M. Jarosz (red.) Instytucje. Konflikty i dysfunkcje Warszawa: Oficyna Naukowa,2012, str. 210-231.
  • Nowa gospodarka wiejska. Socjologiczna konceptualizacja i próba analizy zjawiska w Polsce. w: A. Rosner (red.) „Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne' , Irwin PAN, Warszawa 2012, s.13-38.
  • Współczesne społeczności wiejskie: konfrontacja z modelem. W: D. Kasprzyk, (red.) Nie tylko o wsi ... szkice humanistyczne dedykowane profesor Marii Wieruszewskiej-Adamczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź str. 116-136.
  • Rolnictwo rodzinne dzisiaj. W; A. babczyńska, M.nakonieczny (red.) problemy środowiska i jego ochrony. Część 22. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniwersytet Śląski, Katowice, str. 23-42.
  • Przestrzenne zróżnicowanie "wiejskiej Polski”. Empiryczny szkic o zmianach struktury społecznej. W: P. Binder (red.) Lokalne, narodowe i inne ... księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej. Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN, str. 109-122.
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
  • Halamska M., Stanny M. (2021). Temporal and spatial diversification of rural social structure: The case of Poland. Sociologia Ruralis. doi.org/10.1111/soru.123
  • Halamska M. (2020). Les méandres de la mémoire et l'oubli. Revue d'études comparatives Est-Ouest nr 1, s. 159 - 185.
  • Halamska M. (2018). Koncepcja les espaces sociaux localisés w badaniach struktury społecznej wsi. Roczniki Nauk Społecznych vol. 46, nr 4, s. 43-6.

  • Halamska M. (2018). Wspierać czy zalesiać? Dylematy rozwoju wiejskich obszarów problemowych. Wieś i Rolnictwo nr 3 (180), s. 69 - 91.

  • Halamska M. (2018). Contunuity and change - One Hundred Years of Polish Countryside. Annual Report.

  • Halamska M., Michalska S., Śpiewak R. (2017). Studies on the Social Structure of Rural Poland, Vol. 1. Aspects of New and Former Social Differences. Wieś i Rolnictwo nr 3 (176), s. 147 - 153.

  • Halamska M. (2017). Przestrzenne zróżnicowanie struktury społecznej wsi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia

  • Halamska M., (2016), Struktura społeczno-zawodowa ludności wiejskiej w Polsce i jej przestrzenne zróżnicowanie. Wieś i Rolnictwo, nr 1(170).

  • Halamska M., (2016), The Evolution of Family Farms in Poland: Present Time and the Weight of the Past. Eastern European Countryside, No. 22, Toruń:Nicolaus Copernicus University, Department of Sociology.

  • Halamska M., (2016), Zmiany struktury społecznej wiejskiej Polski. Studia Socjologiczne, nr 1(220).

  • Specyfika rolnictwa rodzinnego w Polsce: ciężar przeszłości i aktualne uwarunkowania. Wieś i Rolnictwo nr1/2015, str. 107-130.
  • Struktura społeczna współczesnej polskiej wsi. Zróżnicowanie regionalne. Wieś i Rolnictwo nr1/2014 str. 81-97.
  • Współczesne rolnictwo rodzinne: polimorficzna rzeczywistość i mity. Wieś i Rolnictwo nr 2/2014 str. 25-46.
  • Quasi-chłopi w przestrzeni społecznej wsi. Wieś i Rolnictwo nr2/2013, str.28-42.
  • Żyć na wsi: elementy stylu życia. Wieś i Rolnictwo nr 1/2013, str. 25-44.
  • Zróżnicowanie społeczno-zawodowe wsi a postawy obywatelskie i aktywność publiczna. Trzeci Sektor nr 29 wiosna, str. 9-23.
  • Le nouveau modele de développement rural et la PAC: LEADER en Pologne, Comptes rendus de l'Académie d'Agriculture de France vol. 98, nr 1. str.27-37.
  • Drobne gospodarstwa i ich właściciele na polskiej wsi. Refleksje socjologiczne. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, vol. XXXVI, 2 2011. str. 113-129.
  • The Polish Countryside In the Process of Transformation 1989-2009, Polish Sociological review, nr1/2011 str. 35-54.
  • Transformacja polskiej wsi 1989-2009: zmienny rytm modernizacji, Studia Regionalne i Lokalne nr 2/2011 str. 5-25.
  • Aktualne wyzwania stojące przed polska wsią i rolnictwem. Komentarz socjologiczny. Wieś i Rolnictwo nr41/2011 str.23-27.
  • Sceny rozwoju lokalnego w Polsce: dekoracje i aktorzy, Wieś i Rolnictwo nr 4/2011 str.103-122.
  • Wiejskość jako kategoria socjologiczna, Wieś i Rolnictwo nr 1/2011 str.37-55.
  • LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu (wspólnie z S. Michalską i R. Śpiewak) „Wieś i Rolnictwo" nr4/2010 str. 104-119.
  • Decollectivisation of Agriculture and Reshaping of Agrarian Structure in Central Europe (z M-C. Maurel) Przegląd Socjologiczny, T.59/2 str.29-56.
  • Zasoby własne wsi a zewnętrzne programy rozwoju, Wieś i Rolnictwo, nr 3/2009, str. 9-28.
  • Pięć lat w UE: stare i nowe procesy zmian na polskiej wsi, Wieś i Rolnictwo nr 2/2009, str. 55-72.
  • Kapitał społeczny wsi. Próba rekonstrukcji. Przegląd Socjologiczny tom LVII/ 2008 str. 81-105.
  • Wydanie angielskie: Social capital of Rural Areas: Attempt at Reconstruction, Przegląd Socjologiczny tom 4 -LVII/ 2008 str. 69-94.
  • Changing Property Structures in Central European Agriculture in the Process of Decollectivisation: The Social Aspects of Appropriation. Eastern European Countryside, 2008, s. 7-25.
  • Kapitał społeczny wsi. Próba rekonstrukcji. Przegląd Socjologiczny tom LVII/ 2008 str. 81-105.
  • Elementy endo- i egzogenne w genezie ruchu chłopskiego: przyczynek do rozważań o podmiotowości chłopów w okresie 1980-81. Roczniki socjologii wsi tom 26, 2006 str. 254-284.
  • Rolnicy -Wspólna Polityka Rolna - rozwój. Studia Regionalne i Lokalne nr2 (28) 2007 s. 2-12.
  • Do farmers Block the Development of Poland? Regional and Local Studies (Studia Regionalne i Lokalne - wydanie specjalne) 2007 str. 90-109.
  • Polska: nowy kształt relacji wieś - miasto? Roczniki Socjologii Wsi, tom 27, 2006 str. 138 - 153.
  • Czy rolnicy hamują rozwój Polski? Studia Regionalne i Lokalne nr3 (25) 2006, str. 5-24.
  • Tworzenie i praktykowanie demokracji lokalnej w Polsce. Wieś i Rolnictwo nr3 (132) 2006, str. 9-25.
  • Renty strukturalne a przemiany polskiej wsi. Uwagi socjologa. Wieś i Rolnictwo nr2 (131) 2006, str.58-67.
  • Doświadczenia dwóch edycji programu LEADER w Portugalii. Wieś I Rolnictwo nr 4 (129) 2005, str. ...
  • „Segment agrarny' w zmieniającej się strukturze społeczeństwa polskiego. Wieś i Rolnictwo. Suplement do nr 3 (128), 2005, str. 33-55.
  • Rolnictwo biologiczne. Wieś i Rolnictwo nr 2 (127) 2005, str.47-53.
  • A Different End of the Peasants? Polish Sociological Review nr 3(147) 2004, str. 245-268.
  • Farmers and Land. Between Myths and Reality. Village and Agriculture 2001, str.
  • Pologne: les tribuns du monde rural. Le courier des pays de l'Est, nr 1013, mars 2001, str. 40-49.
  • Wiejskie społeczności lokalne w Polsce a problem integracji europejskiej . Wieś i Rolnictwo 2000, nr 4. str. 42-57.
  • Rolnicy ´99 a ziemia: od mitu do rzeczywistości. Wieś i Rolnictwo 2000, nr 1, str. 12-26.
  • Marginalization Process of Ex-state Farms. Village and Agriculture 1999. , str. 81 - 93.
  • Procesy marginalizacji na wsi popegeerowskiej. Wieś i Rolnictwo 1999, nr 2, str. 37 - 49.
  • Społeczne problemy osiedli popegeerowskich. Agroprzemiany 1999, nr ,
  • Przedruk : Przegląd Samorządowy kwiecień 1999
  • Prywatyzacja państwowych gospodarstw rolnych na Słowacji. Agroprzemiany 1998 nr
  • Wieś i Rolnictwo 1998, nr 3, str. 28 - 45.
  • W poszukiwaniu zmieniającego się przedmiotu badań. Szkic o francuskiej socjologii wsi.
  • Chłopi, własność, socjalizm w Polsce: kilka uwag nie tylko historycznych. Przegląd Socjologiczny, tom XLVII/2 1998, str.15-24.
  • Zmiany struktury własności w rolnictwie środkowoeuropejskim. Wieś i Rolnictwo 1997, nr3, str. 47 - 65.
  • Eastern European Countryside, 1997, nr 3, str. 5 - 22.
  • Decolectivization of agriculture in central Europe. The First Regularities of the Process.
  • The Farmers of Europe: Differences of Views, Attitudes, Identities z M-C. Maurel). Polish Sociological Review 1997, nr 1, str. 59-74.
  • Rolnictwo polskie a kwestia integracji europejskiej (z M-C. Maurel). Wieś i Rolnictwo nr 1997 str. 7 - 26.
  • Processus de la privatisation en Pologne: conflit ou consensus? [w:] Mutations en Europe Centrale. Bulletin de la Société Languedocienne de Geographie. Tome 31. Fascicule 1-2. janvier -juin 1997. str.7 - 31.
  • L´agriculture polonaise et la question de l´integration européenne: regards croisés. (z M-C. Maurel) Revue d´Études comparatives Est-Ouest, 1996, nr.4, str. 45-78.
  • Proces privatizace v Polsku: konflikt nebo konsensus? Cahiers du CeFReS 1996 nr. 11, Praha, str. 239 - 260.
  • Dekolektywizacja rolnictwa w Europie Środkowej: przyczynek do charakterystyki procesu. Wieś i Rolnictwo 1996 nr 1, str. 99-119.
  • Chłopi a socjalizm w Polsce. Pamiętnik Instytutu Macieja Rataja 1995 zeszyt 2, str. 89-101.
  • La difficile reconversion de l´agriculture étatique en Pologne. Revue d´Etudes Comparatives Est- Ouest 1995 nr 3 vol. 26, str. 91-118.
  • Les paysans polonais dans le processus de transition. Cahiers Internationaux de Sociologie 1994 vol. XCVI, str. 33-56.
  • Les transformations dans le secteur coopératif de l´agriculture polonaise (z E. Piotrowską). Espace Rural 1994 nr 33, str. 75-92.
  • Le processus de privatisation du secteur étatique de l´agriculture en Pologne. Espace Rural 1994 nr 33, str. 51-74.
  • Les cadres de la mutation fonctionnelle de l´exploitation familiale sous la contrainte du marché en Pologne. Economie Rurale 1993 nr 214-215, str.71-76.
  • Proces przekształceń lokalnych elit politycznych w Polsce (M-C. Maurel). Wieś i Rolnictwo 1993 nr 1, str. 67 -93.
  • Elites locales en transition (z M-C. Maurel). Bulletin de la Société Languedocienne de Géographie 1992 t. 26 fascicule 3-4, str. 273-308.
  • Wieś i chłopi w oczach miasta. Wieś i Państwo 1992 nr 4, str. 126 - 134.
  • Ville - campagne: regards croisés. La Nouvelle Alternative 1992 nr 26, str. 25-27.
  • Chłopi polscy u progu XXI wieku. Wieś i Rolnictwo 1991 nr 4, str. 42-55.
  • Polskie gospodarstwo rodzinne w perspektywie porównawczej. Cz.II. Wieś i Rolnictwo 1991 nr 2, str. 138-152.
  • Polskie gospodarstwo rodzinne w perspektywie porównawczej. Cz.I. Wieś i Rolnictwo 1991 nr 1, str.150-170.
  • Społeczne uwarunkowania politycznej aktywności chłopów. Zeszyty Historii Polskiego Ruchu Ludowego 1990 nr 4.
  • Specyfika chłopskiego ruchu okresu odnowy i jej uwarunkowania. Wieś i Rolnictwo 1989 nr 4, str. 79-95.
  • Les agriculteurs dans la société: deux modeles d´intégration? Espace Rural
  • Chłop? Rolnik? Producent rolny ? O autoidentyfikacji chłopów polskich w latach osiemdziesiątych. Wieś Współczesna 1989 nr 9, str. 69-77.
  • Les paysans peuvent créer la surprise ? Journal des Elections 1989 mai-juin.
  • The Framework of Peasant Consciousness. The Polish Sociological Bulletin 1988 nr 3, str. 51-76.
  • Rolnictwo chłopskie w Brazylii. Wieś Współczesna 1989 nr 2, str. 118-125.
  • Ideologia a przemiany gospodarki chłopskiej w Polsce Ludowej. Wieś i Rolnictwo 1989 nr1, str. 7-33.
  • La structure agraire en Pologne au XX siecle. Economie Rurale 1988 nr 187, str. 33-43.
  • Struktura agrarna Polski w XX wieku - ciągłość czy zmiana? Wieś i Rolnictwo 1988 nr 3, str.40-60.
  • Rolnicy wobec kwestii ustrojowych rolnictwa. Wieś Współczesna 1988 nr 5, str. 31-42.
  • Rolnicy a polityka rolna. Zmiany opinii i postaw. Wieś Współczesna 1988 nr 4, str. 56-65.
  • Szkice do portretu władzy lokalnej. Młodzież i Wieś. 1987 zeszyt D, str. 9-20.
  • Modernizacja wsi i rolnictwa - dylematy teoretyczne. Wieś i Rolnictwo 1987 nr 1, str.23-37.
  • Rolnicy o funkcjonowaniu organizacji społeczno-gospodarczych i społeczno-zawodowych na wsi (z W. Jurcewiczem, A. Pochwałą, J. Reyem, B. Skwarką) Wieś i Rolnictwo 1986 nr 3, str. 75-100.
  • Uwarunkowania świadomości chłopów polskich. Wieś i Rolnictwo 1985 nr 4, str. 72-96.
  • Uwagi o programie rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej do 1990 roku (I. Frenklem, D. Gałajem, T. Hunkiem, M. Ignarem, M. Pietrewiczem, J. Rajtarem, B. Tryfan). Wieś i Rolnictwo 1983 nr 4, str. 17-42.
  • Infrastruktura w gminach (z D. Gałajem i A. Rosnerem). Wieś i Rolnictwo 1983 nr 2, str.169-204.
  • Stosunki wieś - miasto w sytuacji kryzysowej. Napięcie czy konflikt? Wieś i Rolnictwo 1983 nr 3, str. 123-140.
  • Code l´ultimo baluardo dei coltivatori polacchi con l´abolizione di "Solidarność" Rurale. Il Coltivatore 1982 nr 34.
  • Rolnicy´80. Wpływ wykształcenia na zróżnicowanie postaw, poglądów, opinii. Cz. II. Nastroje polityczne. Wieś i Rolnictwo 1983 nr 2, str.125-144.
  • Rolnicy´80. Wpływ wykształcenia na zróżnicowanie postaw, poglądów, opinii. Cz.I. Świadomość własnego miejsca w społeczeństwie. Wieś i Rolnictwo 1982 nr 4, str.55-80.
  • Wieś i rolnictwo polskie w latach siedemdziesiątych. Próba analizy logiki kryzysu. Wieś i Rolnictwo 1982 nr 1-2, str. 117-140.
  • Humanizacja pracy w rolnictwie - specyfika i potrzeby (wspólnie z A. Halamskim). Humanizacja Pracy 1981 nr 3.
  • Społeczne przesłanki powstania NSZZ RI "Solidarność". Wieś Współczesna 1981 nr 11, str. 26-33.
  • Uwagi o "konfliktowej mapie" współczesnej wsi. Przegląd Socjologiczny 1981 t. XXXIII, str. 237-255.
  • Rolnicy a polityka rolna. Cz.II. Wieś Współczesna 1981 nr 6, str.52-61.
  • Rolnicy a polityka rolna. Cz.I. Wieś Współczesna 1981 nr 5, str.70-77.
  • Uwagi o pozycji społecznej i świadomości chłopów. cz.II. Wieś Współczena 1980 nr 7, str.52-60.
  • Opinie o pozycji społecznej i świadomości chłopów. cz. I. Wieś Współczesna 1980 nr 6, str.34-41.
  • Functioning of the System of Agricultural Production in the Rural Commune. Village and Agriculture 1980 , str.153-164.
  • Konflikt społeczny - próba definicji i analizy zjawiska. Wieś i Rolnictwo 1978 nr 4, str.25-42.
  • Wokół "konfliktu" w teoriach społeczeństwa. Wieś i Rolnictwo 1978 nr 3, str. 7-24.
  • Niektóre zagadnienia polityki społecznej w gminie. Człowiek w Pracy i Osiedlu 1977 nr 7/75.
  • Napięcia w społecznym systemie produkcji rolniczej w gminie. Wieś i Rolnictwo 1977 nr 3, str. 71-89.
  • Trudności organizacyjne gmin (z W. Tomaszewską). Wieś Współczesna 1976 nr1, str. 72-79.
  • Opieka nad matką i dzieckiem na wsi. Człowiek w Pracy i Osiedlu 1975 nr 7/57, str. 117-120.
  • Problemy rozwoju gmin. Wieś współczesna 1975 nr 12, str. 77-87.
  • Rola gmin w organizacji żniw. Wieś Współczesna 1975 nr 7, str.20-29.
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Członek Francuskiej Akademii Rolniczej, (Académie d'Agriculture de France) od 2007
 • Członek  Polskiego Towarzystwa Socjologicznego od 1973 r.; sekretarz Sekcji Socjologii Wsi i Rolnictwa w latach 1981-1987
 • Członek Europejskiego Towarzystwa Socjologii Wsi od 1981 r.;  członek Rady Towarzystwa w latach 1983-1986


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • Laureatka Nagrody Historycznej POLITYKI w dziedzinie prac naukowych i monografii za książkę „Ciągłość i zmiana. Wieś polska 1918-2018. W poszukiwaniu źródeł teraźniejszości" - 2021
 • Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej - 2012
 • Nagroda Rektora, Uniwersytet Warszawski - lata: 2007, 2009, 2012