O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Socjologii Wsi
img

dr hab.

Sylwia Michalska

Zakład Socjologii Wsi

Profesor Instytutu
Adres email: sibia@wp.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 28 06

Pokój 224 -C


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Kobiety wiejskie, podejście gender, marginalizacja, ubóstwo, styl życia, aspiracje mieszkańców wsi, rolnictwo ekologiczne, kapitał ludzki.


WYKSZTAŁCENIE

Doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Magister socjologii, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2022 - obecnie, Profesor IRWiR PAN w Zakładzie Socjologii Wsi, IRWiR PAN

2019-2022, asystent w Zakładzie Socjologii Wsi, IRWiR PAN

2009-2018, adiunkt w Zakładzie Analiz Zmian Społecznych, IRWIR PAN

2009-2018, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji, Politechnika Warszawska

2007-2009, asystent na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej

2001-2009, asystent w Zakładzie Socjologii Młodzieży i Edukacji, IRWIR PAN


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • 2020-2023; Dać to, czego naprawdę potrzeba - To give what is really needed. Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich. Instytucja zamawiająca i finansująca: Europejski Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ("EaSI") 2014-2020
 • 2019, Kierowniczka projektu „Media jako źródło wiedzy rolników". Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • 2012, Rolnictwo rodzinne jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kierownik, IRWiR PAN

 

 


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
  • Komorowski Ł., Michalska S., 2021. O projekcie "Media jako źródło wiedzy rolników" - geneza, organizacja prac, pytania badawcze, definicje, organizacja badań, miejsce badań, próba. [W:] Koziolek A., Michalska S., Zwęglińska-Gałecka D. (red.), Media jako źródło wiedzy rolników. IRWiR PAN, Grupa Cogito, Warszawa, s. 117-130.
  • Michalska S., 2020. Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski, Tom 4: Struktura społeczna a zmiany ról społecznych kobiet wiejskich. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 180 s.
  • Michalska S., 2019, Rodzina wiejska w genderowej perspektywie, czyli o sytuacji kobiet. [W:] Halamska M., Stanny M., Wilkin J. (red.), Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 1, IRWiR PAN, WN Scholar, Warszawa, s. 287-321.
  • Michalska S., Halamska M., Kłodziński M., 2018, Sto lat mojego gospodarstwa. Pamiętniki mieszkańców wsi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  • Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., 2016, Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski, Tom 1: Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 180 s.
  • Michalska S., 2015, Tradycyjni aktorzy w nowych rolach - zmiany ról kobiet wiejskich jako przykład zmian społecznych na wsi w: Nowi sprawcy zmian społecznych na wsi, H. Podedworna, A. Pilichowski, W. Knieć (red.). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
  • Michalska S., 2015, Kobiety wiejskie dawniej i dziś - nowe szanse czy nowe ograniczenia? w: A. Wołk, A. Potasińska (red.), Nierówności społeczne we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  • Zajda K., Michalska S. (red.), 2015, Young Researchers and the Problems of Polish Rural Areas. Łódź-Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, IRWiR PAN.
  • Michalska S., 2012, Aktywność i sytuacja kobiet wiejskich w przeszłości i współcześnie, w: M. Drygas, K. Zawalińska (red.) Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa. Warszawa: IRWiR PAN.
  • Michalska S., 2012, Aktywność kobiet wiejskich w przeszłości i wobec zmian zachodzących na polskiej wsi, w: A. Rosner (red.) Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na wsi polskiej. Warszawa: IRWiR PAN, s. 147-167
  • Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., (2010) Les voies de la mise en oevre du programme LEADER, w: M. Halsmska, Marie-Claude Maurel (red.) Pologne, Les acteurs locaux a l'epreuve du modele europeen LEADER France-Hongrie-Pologne, Prague, Varsovie; CEFRES, IRWiR PAN, p. 95-113
  • Michalska S., 2009, Rural Poverty in Poland - Scale of the Problem, Reductional Factors, Groups of Risk. (w:) Globalization and Rural Development: Chinese and Central European Perspectives, (ed.) Andrzej Rosner. Warszawa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Instytut Rozwoju Wsi Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie.
  • Michalska S., 2008, „Mieć" i „być" - orientacje życiowe mieszkańców wsi w ujęciu pokoleniowym. (w:) Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian. (red. M. Drygas i A. Rosner). Warszawa: IRWiR PAN.
  • Michalska S., 2007, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich a różnicujące się warunki życia mieszkańców wsi. (w:) Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi. M. Błąd i D. Klepacka-Kołodziejska (red.). Warszawa: IRWiR PAN.
  • Michalska S., 2006, Strategie życiowe mieszkańców wsi w obliczu trudności zaspokojenia rozbudzonych aspiracji, (w:) Jednostkowe i społeczne zasoby wsi, pod red. Krystyny Szafraniec. Warszawa: IRWiR PAN.
  • Michalska S., 2006, Między konsumpcją, inwestycją a wyrzeczeniem - orientacje życiowe mieszkańców wsi, (w:) Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie - społeczność lokalna - edukacja, Krystyna Szafraniec (red.). Warszawa: IRWiR PAN.
  • Michalska S., 2006, New material status and new aspirations. Changes in rural societies after 1989, w: Agriculture transition and rural development (some experiences from Finland, Hungary and Poland), Hungary, Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, Karoly Robert College, Gyongyos, University of Pecs, Faculty of Economy Budapest, Gyongyon, Pecs, p. 132-139
  • Michalska S., 2005, Aktywne wychodzenie z biedy jako element procesu demarginalizacji polskiej wsi, w: Fedyszak-Radziejowska B. (red.), Proces demarginalizacji polskiej wsi. Programy pomocowe, liderzy, elity i organizacje pozarządowe. Warszawa: ISP, p. 97-122
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
  • Michalska S., Rosa A., Kamiński R., 2019, Innovative Forms of Care for Seniors in Rural Areas of Poland, Wieś i Rolnictwo nr 3 (184), s. 31-48

  • Michalska S., Zwęglińska D., 2018, Rural Populations and the Neo-Conservative Revolution in Eastern and Central Europe-Review and Commentary on the RECEO Special Issue No. 4/2016 w: Eastern European Countryside 2017.

  • Michalska S., 2016, Farming in Poland and in the World - Thematic Edition of Wieś i Rolnictwo, Eastern European Countryside.

  • Michalska S., 2016, Domestic violence against women in rural areas in Poland, Wieś i Rolnictwo nr 4 (173).

  • Matysiak I., Michalska S., 2016, Social farming: a new model of dealing with ageing in rural areas in Poland? Sociologia e Politiche Rural, numer specjalny.

  • Michalska S., (red.), 2015, Numeru specjalnego poświęconego problemom kobiet wiejskich Wieś i Rolnictwo, nr 1.2 (166.2).

  • Gajewska M., Michalska S., 2015, Poród i macierzyństwo na wsi - zmiany doświadczeń i ról kobiet wiejskich, Wieś i Rolnictwo, nr 1.2 (166.2), s. 35-51.

  • Michalska S., 2015, Rolnictwo rodzinne a świat w przyszłości, Wieś i Rolnictwo, nr 1.1 (166.1), s. 187-197
  • Jasiński J., Michalska S., Śpiewak R., 2014, Rynki zakorzenione - koncepcja uruchomienia mechanizmów lokalnego rozwoju, Wieś i Rolnictwo nr 3 (164), s. 105-125
  • Jasiński J., Michalska S., Śpiewak R., 2014, Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju lokalnego Wieś i Rolnictwo nr 4 (165), s. 145-159
  • Michalska S., 2013, Tradycyjne i nowe role kobiet wiejskich, Wieś i Rolnictwo nr 2 (159), s. 124-141
  • Michalska S., 2013, Tradycyjne i nowe role kobiet wiejskich, Wieś i Rolnictwo, nr 2 (159), p. 124-140
  • Michalska S., 2012, Społeczny wymiar funkcjonowania drobnych gospodarstw rolnych, w: Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, Kraków, Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie p. 85-93
  • Michalska S., Zajda K., 2011, Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. Case study Lokalnych Grup Działania Dolina Karpia i Kraina Rawki, Wieś i Rolnictwo nr 4, Warsaw, IRWiR PAN, p. 123-138
  • Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., 2010, LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu, Wieś i Rolnictwo, nr 4 (149), p. 104-119
  • Michalska S., 2005 Ubóstwo jako element statusu i tożsamości chłopa, Kwartalnik Wieś i Rolnictwo, nr 3 (128) Suplement, s.

   

INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

2011 Stypendium Rządu Francuskiego, Paryż