O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Socjologii Wsi
img

dr hab.

Arkadiusz Ptak

Zakład Socjologii Wsi

Profesor Instytutu
Adres email: aptak@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: + 48 22 657 28 06

Pokój 224 -C


PROBLEMATYKA BADAWCZA

władza lokalna, jednostki pomocnicze gmin (głównie sołectwa), rywalizacja polityczna na poziomie lokalnym, fundusz sołecki, kapitał społeczny, rozwój lokalny i regionalny


WYKSZTAŁCENIE

 • Studia podyplomowe w zakresie Executive Master of Business Administration (2021 r.).
 • Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (2017 r.)
 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (2005 r.)
 • Magister politologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (1999 r.)


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2017 -         prof. IRWiR PAN

2016 - 2017 specjalista Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

2013 - 2015 adiunkt Uniwersytet Szczeciński

2007 - 2012 starszy wykładowca, adiunkt Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

1999 aktualnie Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie (2006-2018 Zastępca Burmistrza, od 2018 Burmistrz Pleszewa)


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • 2014; Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich z funduszy UE w opinii wójtów i sołtysów, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), kierownik projektu, Lider Projekt Sp. z o.o.
 • 2015; Wydatki na usługi komunalne w strukturze wydatków mieszkańców gmin - ocena w układzie regionalnym, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Szkoła Główna Handlowa, członek zespołu badawczego, Szkoła Główna Handlowa.
 • 2013-2014; Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, koordynator ds. naukowo-badawczych, Miasto i Gmina Pleszew.


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
  • Ptak A., 2014, Sołtys na lokalnej scenie politycznej, (w:) Jednostki pomocnicze gmin w polskim systemie samorządowym, (red.) A. Jarosz, B. Springer, Wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 79-88.
  • Ptak A., 2015, Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w obszarze gospodarki komunalnej przez samorząd gminny w Polsce, (w:) Wydatki na usługi komunalne w strukturze wydatków mieszkańców gmin - ocena w układzie regionalnym, (red.) Z. Grzymała, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, s. 47-63.
  • Ptak A., 2014, Podmioty lokalnej rywalizacji wyborczej, (w:) Doświadczenia i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego i zawodowego, (red.) P. Antkowiak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 104-120.
  • Ptak A., 2014, Polityka inwestycyjna polskich gmin w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, (w:) 10 lat Polski w Unii Europejskiej, (red.) J. Babiak, Poznań - Środa Wielkopolska, s. 129-137.
  • Ptak A., 2013, Uwarunkowania i bariery w realizacji zadań oświatowych przez samorząd gminny w Polsce okresu transformacji systemowej, (w:) Samorządowa gmina w nowoczesnym państwie, (red.) G. Maśloch, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 273-283.
  • Ptak A., 2013, Wybrane aspekty rewitalizacji obszarów powojskowych w przestrzeni miejskiej, (w:) Uwarunkowania efektywnej gospodarki nieruchomościami publicznymi, (red.) M. Trojanek, Wydawnictwo Uczelniane PWSZ Kalisz, Kalisz, s. 57-73.
  • Ptak A., 2012, European crisis as a chance for state and private partnership in the self-government bodies, (w:) Studies of economic and social processes. The European Union in time of crisis, ed. J. Babiak, Poznań - Środa Wielkopolska, s. 97-105.
  • Ptak A., 2012, Selected forms of political activity of Polish women during system transformation, (w:) Some issues on women in political, media and socio-economic space, (red.) I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, Poznań, s. 49-62.
  • Ptak A., 2011, Program i Oś Leader w Wielkopolsce w aspekcie uwarunkowań wspólnotowych oraz krajowych, (w:) Rolnictwo Wielkopolski w dwudziestoleciu 1990-2010, (red.) J. Babiak, Środa Wielkopolska - Szreniawa, s. 76-93.
  • Ptak A., 2011, Implikacje zmian normatywnych oraz politycznych dla struktury rywalizacji wyborczej w elekcjach samorządowych, (w:) Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, (red.) B. Nawrot, J. Pokładecki, wyd. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań, s. 215-226.
  • Ptak A., 2011, The Role of Innovations in Local Development, (w:) European Innovation. Theory and Practice, (red.) J. Babiak, T. Baczko, wyd. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warsaw - Brussels, s. 140-153.
  • Ptak A., 2011, The role of the Committee of the Regions in implementing the Eastern Partnership targets, (w:) Studies of economic and social processes. Europe and the World at the beginning of the XXI century, (red.) J. Babiak, Poznań - Środa Wielkopolska, s. 159-167.
  • Ptak A., 2010, Ewolucja systemu wyborczego do organów samorządu terytorialnego w Polsce, (w:) Prawo wyborcze i wybory. Doświadczenia dwudziestu lat procesów demokratyzacyjnych w Polsce, (red.) A. Stelmach, wyd. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań, s. 143-152.
  • Babiak J., Ptak A., 2010, Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej, (w:) Władza lokalna w procesie transformacji systemowej, (red.) J. Babiak, A. Ptak, wyd. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Kalisz - Poznań, s. 23-36.
  • Ptak A., 2010, Wielkopolski samorząd okresu międzywojennego (1918-1939), (w:) Władza lokalna w procesie transformacji systemowej, (red.) J. Babiak, A. Ptak, wyd. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Kalisz - Poznań, s. 37-51.
  • Ptak A., 2010, Polityka Unii Europejskiej wobec rewitalizacji polskich miast, (w:) Regionalne dziedzictwo kulturowe jako baza dla kształtowania tożsamości lokalnych, (red.) S. Kowalska, wyd. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM, Poznań - Kalisz, s. 48-62.
  • Ptak A., 2010, Implications of changes in the public finances for self-governmental bodies in Poland, (w:) Studies of economic and social processes, (red.) J. Babiak, Poznań - Środa Wielkopolska, s. 185-196.
  • Ptak A., 2009, Miejsce i rola samorządu terytorialnego w aspekcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, (w:) Dylematy demokracji i gospodarki współczesnej Europy, (red.) J. Babiak, I. Andruszkiewicz, wyd. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań, s. 69-81.
  • Ptak A., 2009, Samorządowe biblioteki publiczne w procesie transformacji systemowej, (w:) Rola bibliotek w lokalnej przestrzeni informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej, (red.) E. Poniedziałek, wyd. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Poznań - Kalisz - Konin, s. 20-33.
  • Ptak A., 2009, Determinanty funkcjonowania organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym. Studium przypadku, (w:) Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Doświadczenia i wyzwania, (red.) J. Babiak, W. Sługocki, wyd. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, s. 62-77.
  • Ptak A., 2009, Lokalna scena polityczna w samorządzie miejskim województwa poznańskiego okresu międzywojennego (1919-1939). Studium przypadku, (w:) Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego, (red.) W. Sługocki, wyd. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, s. 190-197.
  • Ptak A., 2007, Pomoc finansowa w ramach funduszy strukturalnych dla gmin wiejskich, (w:) Fundusze Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, (red.) J. Babiak, wyd. Studio EMKA, Warszawa, s. 219-228.
  • Ptak A., 2007, The liquidation of Barriers in the Access to Labour Markets in the Context of Poland's Accession to the European Union, (w:) The 2004 Enlargement's Influence on the Labor Market in the European Union, (red.) J. Babiak, wyd. Institute of Political Science and Journalism AMU, Poznań, s. 77-83
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń
  • 2014; Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich z funduszy UE w opinii wójtów i sołtysów.


CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Komitet Naukowy Krajowej Rady Architektów, Planistów, Architektów Krajobrazu i Konserwatorów Włoch (członek)
 • Komisja Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (członek)
 • Rada Programowa Local Trends; Fundacji Miasto oraz Rady Gospodarczej na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu (członek)
 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (członek)
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (członek)
 • Lokalna Grupa Działania "Wspólnie dla Przyszłości" (v-ce Prezes Zarządu)