img

dr

Konrad Burdyka

Zakład Socjologii Wsi

Adiunkt
Adres email: kburdyka@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 27 66

Pokój 224 E


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Przeobrażenia kulturowe polskiej wsi (przemiany stylów życia i czasu wolnego); niematerialne dziedzictwo kulturowe (tradycyjnej gry i zabawy ruchowe); kapitał społeczny w działalności wiejskich organizacji pozarządowych (głównie Ludowych Zespołów Sportowych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych); sport wiejski (prorozwojowe implikacje kultury fizycznej).


WYKSZTAŁCENIE

 • 2016 - doktor nauk społecznych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, tytuł rozprawy doktorskiej: Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych (promotor: prof. Izabella Bukraba-Rylska)
 • 2009 - magister socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, tytuł pracy magisterskiej: Aktywność klubu sportowego a wykorzystanie lokalnego kapitału społecznego. Przykład społeczności Lwówka (promotor: dr hab. Hanna Podedworna)


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 2017-obecnie - adiunkt, Zakład Antropologii Kultury Wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • 2016-2017 - specjalista, Zakład Socjologii i Kultury Wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • 2011-2013 - sekretarz Zakładu Socjologii Wsi i Miasta, Instytut Socjologii UW
 • 2009-2013 - pracownik dydaktyczny, Wydział Nauk Humanistycznych SGGW
 • 2008 - stażysta, Fundacja Wspomagania Wsi


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • 2017-2019 - Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w kontekście przemian więzi społecznych na polskiej wsi, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (SONATA 12), nr projektu: 2016/23/D/HS6/02950, funkcja: kierownik projektu
 • 2015-2017 - Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (OPUS 7), nr projektu: 2014/13/B/HS2/00832, funkcja: uczestnik zespołu badawczego
 • 2012-2015 - Kapitał społeczny w działaniu wiejskich organizacji pozarządowych nowego typu. Studium na przykładzie amatorskich klubów piłkarskich, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 2), nr projektu: 2011/03/N/HS6/04934, funkcja: kierownik projektu
 • 2010 - Stan i zróżnicowanie kultury na wsi i w małych miastach. Raport o stanie kultury w Polsce, źródło finansowania: Narodowe Centrum Kultury, funkcja w projekcie: uczestnik zespołu badawczego, koordynator terenowy badań w woj. lubuskim i zachodniopomorskim


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
  • Burdyka K., 2019, Od pastwiska do orlika - proces usportowienia polskiej wsi. [W:] Halamska M., Stanny M., Wilkin J. (red.), Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 1, IRWiR PAN, WN Scholar, Warszawa, s. 455-480.
  • I. Bukraba-Rylska, M. Wieruszewska, K. Burdyka (2017). Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi, Warszawa: Scholar
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
  • Burdyka K. (2021). Kilka uwag o terenowym badaniu amatorskich klubów piłkarskich (w nastającej erze postpandemicznej). Przegląd Socjologii Jakościowej, XVII (1), s. 12-25.

  • Burdyka Konrad, Burdyka Krzysztof (2015). Futbolizacja obszarów wiejskich - perspektywa badań geograficznych, w: „Studia Obszarów Wiejskich" vol. 40, s. 99-112
  • Burdyka Konrad, Burdyka Krzysztof (2014). Futbolizacja społeczności lokalnych. Przyczynek do analizy wpływu zjawiska kibicowania na kulturę współczesnej wsi polskiej, w: „Wieś i Rolnictwo", nr 4 (165), s. 131-144
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
  • Burdyka K. (2015). Kibice a proces przemian piłkarstwa amatorskiego na polskiej wsi, w: R. Kossakowski, J. Kurowski, J. Nowakowski (red.), Modern futbol a świat kibiców, Pszczółki: Orbis Exterior, s. 243-268
  • Burdyka K. (2015). Strategie działania amatorskich klubów piłkarskich a pobudzanie potencjałów społecznych polskiej wsi, w: H. Podedworna, A. Pilichowski, W. Knieć (red.), Nowi sprawcy zmian społecznych na wsi, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 33-52
  • Burdyka K. (2011). Klub sportowy jako organizator czasu wolnego młodzieży wiejskiej. Szkic z animacji wolontariatu w środowisku zmarginalizowanym, w: E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska (red.), Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami. Z prac Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 214-229
  • Burdyka K. (2011). Między klubem a wspólnotą lokalną - specyfika i znaczenie zjawiska kibicowania w środowiskach wiejskich, w: A. Pilichowski, H. Podedworna (red.), Obszary wiejskie w Polsce: różnorodność i procesy różnicowania, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 197-215
  • Burdyka K. (2011). Działalność organizacji pozarządowej a mobilizacja lokalnych zasobów kapitału społecznego w środowisku marginalizowanym. Przykład wsi Lwówek, w:
   H. Podedworna (red.), Nowe inspiracje socjologii wsi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 160-178
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • 2018-obecnie - członek Towarzystwa Naukowego Płockiego
 • 2017-obecnie - członek i sekretarz Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (z wyboru)
 • 2017-obecnie - członek Komisji Sportu Wiejskiego przy Polskim Komitecie Olimpijskim
 • 2010-obecnie - członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (od 2018 w Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego PTS)


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • 2012-2013 - stypendium krajowe w ramach projektu „Doktoraty dla Mazowsza II. Program wsparcia dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach istotnych dla rozwoju gospodarki regionu"