img

dr

Piotr Fogel

Zakład Ekonomii Wsi

Adiunkt
Adres email: pfogel@irwirpan.waw.pl

Profil w Google Scholar

ORCID


PROBLEMATYKA BADAWCZA

 • zrównoważone gospodarowanie przestrzenią na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym,
 • środowiskowe i ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią,
 • współczesne modele osadnictwa,
 • monitoring zagospodarowania przestrzennego.

 


WYKSZTAŁCENIE

Uniwersytet Gdański Instytut Geografii - doktor nauk geograficznych - 2012

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, mgr geografii - 1992

Ukończone studia podyplomowa w zakresie planowania przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2001 r.

 


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2021 adiunkt w Zakładzie Ekonomii Wsi IRWIR PAN

1997 - 2020 Kierownik w Zakładzie Polityki Przestrzennej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w Warszawie (Wcześniej, od 2004 Kierownik Zakładu Geoinformatyki w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa).

 


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • Udział w projekcie: MIASTO IDEALNE - MIASTO ZRÓWNOWAŻONE. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie zmian klimatu. Projekt realizowany we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego - 2014
 • Udział w projekcie "Planowanie przestrzenne w Polsce po wprowadzeniu ustroju samorządowego - diagnoza stanu i nowe propozycje", 2006-2007 - na zlecenie Ministerstwa Nauki PB4T07F04230. Współautor rozdziału w książce "Planowanie przestrzenne w Polsce po wprowadzeniu ustroju samorządowego diagnoza stanu i nowe propozycje" - 2008
 • Udział w projekcie "Centre of Excelence for Geographical Information in Spatial Management" w ramach 5 Programu Ramowego; wrzesień 2002 - sierpień 2004.
 • Udział w projekcie "Intelcities" w ramach 6 Programu Ramowego; styczeń 2004 - wrzesień 2005.

 


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
  • Fogel P., 2012, Wskaźniki oceny polityki i gospodarki przestrzennej w gminach. Biuletyn KPZK PAN z. 240.

   

ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
  • Fogel P., 2020, Metody tworzenia analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w trybie art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o dokumenty sporządzane przez gminy.  Urban Development Issues Journal Volume 66 (Czerwiec/June 2020).
  • Jadczyszyn J., Nieróbca A., Fogel P., Łysiak M., Wójtowicz U., 2020.  Trendy zmian zaludnienia na obszarach wiejskich w Polsce z uwzględnieniem typów funkcjonalnych gmin (badania ankietowe). Polish Journal of Agronomy, 2020, 42, 14-23.
  • Sawicka Z., Fogel P., 2016, Zmiany funkcjonalne a przekształcenia ziemi rolnej na cele pozarolnicze na obszarach rozdrobnionych agrarnie. Wieś i Rolnictwo 1 (170)/2016.
  • Fogel P., Kuskowski J., 2015, Ocena treści opracowań ekofizjograficznych, w zakresie rozpoznania i diagnozy stanu powstających na potrzeby kształtowania polityki przestrzennej gmin w Polsce. Człowiek i Środowisko 1/2015.
  • Fogel P., 2010, Obszary problemowe rolnictwa w świetle planowania miejscowego. Studia i Raporty IUNG-PIB z. 21.
  • Kistowski M., Fogel P. 2009 Problemy rozwoju sieci osadniczej i suburbanizacji w Eksperckim Projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w świetle zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Biuletyn KPZK PAN z 240.
  • Fogel A., Fogel P., 2008 Rola uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy -wybrane zagadnienia Człowiek i Środowisko1-2/2008.
  • Stuczyński T., Fogel P., Jadczyszyn J., 2008 Ochrona gleb na terenach zurbanizowanych, Urbanista 11/08.
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
  • Fogel P., Łaska M., Szpura A., Cichocki M., 2021, Dziedzictwo kulturowe, krajobraz [w] System planowania przestrzennego w Polsce. Kluczowe problemy i słabości. Instytut Rozwoju Miast i Regionów, s. 167-183
  • Fogel P., 2015, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta. MIASTO IDEALNE - MIASTO ZRÓWNOWAŻONE Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu Pod redakcją Anny Kalinowskiej Wydawnictwo pokonferencyjne.
  • Kupidura P., Fogel P., Białołusz S., 2013, Wykorzystanie SIP dla studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
  • Fogel P., 2010, Konflikty wartości w praktyce planowania przestrzennego głos urbanisty [w:] Z. Cieślak, A. Fogel (red.), Wartości w planowaniu przestrzennym, Wyd. Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.
  • Fogel P., 2007, Zrównoważone planowanie przestrzenne w praktyce [w]: S. Kozłowski, P. Legutko - Kobus (red.): Planowanie Przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe Lublin 2007.

   

RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń
  • 2020 "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" „Mińsk Mazowiecki - miasto inteligentnych dzielnic" - ekspert, konsultant.
  • 2018 Główny projektant: Atlas Ekofizjograficzny Warszawy „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego m.st. Warszawy"
  • 2018 Podejście zintegrowane Poradnik Metodyczny. Deloitte i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  • 2017 - Członek zespołu autorskiego opracowania: „Analiza wyników ankiety w zakresie identyfikacji zakresu i stopnia zaawansowania prac w gminach nad uchwałami „reklamowymi", z uwzględnieniem specyfiki gmin uzdrowiskowych".
  • 2017 - Główny projektant opracowania: „Raport Zrównoważonego Rozwoju Kielc dla potrzeb prac związanych z przygotowaniem dla miasta Kielce Ramowej Strategii Smart City 2030+".
  • 2016 - Opinia do Analizy Wielokryterialnej planowanej linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew przy Ministrze
  • 2016 - Kierowanie pracami zespołu przygotowującego opracowanie: „Podstawowy zakres informacji dla interpretacji zjawisk przestrzennych na poziomie: gminy, województwa i kraju".
  • 2013 - Główny projektant opracowania „Delimitacja obszarów potencjalnej lokalizacji dużej energetyki wiatrowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego".
  • 2013 - Członek zespołu autorskiego opracowania „Ocena możliwości wdrożenia postanowień Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w kontekście ochrony, planowania i zarządzania krajobrazem - rekomendacje do zmian uregulowań prawnych w Polsce".
  • 2012 - Członek zespołu autorskiego „Programu bezpieczeństwa powodziowego w Regionie wodnym Środkowej Wisły".
  • 2002-2003 - Kierownik projektu: „Opracowanie kryteriów chłonności ekologicznej na potrzeby planowania przestrzennego" na potrzeby Ministerstwa Środowiska.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Członek byłej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie nr WA-370, czynny urbanista.
 • 2007-2015 Członek Zespołu Problemowego ds. Zrównoważonego Rozwoju Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 • 2008 - 2020 Członek Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.
 • 2013 - 2020 Kurator ogólnopolskiego konkursu miast „Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią".
 • 2013 - 2015 członek zespołu ds. wdrażania ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w temacie „Zagospodarowanie przestrzenne" przy Ministrze Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.