img

dr

Ryszard Kamiński

Adiunkt
Adres email: r.kaminski@pro.onet.pl

Telefon służbowy: +48 608 318 566


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Kapitał społeczny, rozwój lokalny i regionalny, reorientacja zawodowa rolników i członków ich rodzin, rolnictwo społeczne, organizacje pozarządowe, inicjatywy społeczne i lokalne grupy działania,  rynek pracy na wsi


WYKSZTAŁCENIE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej: Doktorat z zarządzania w naukach humanistycznych Temat pracy: "Wiejskie organizacje wspierania przedsiębiorczości jako czynnik lokalnego rozwoju ekonomicznego"

Akademia Techniczno - Rolnicza, Bydgoszcz: Magister inżynier zootechnik

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny - Instytut Socjologii: Podyplomowe Studia Socjologii Wsi: Rozwój terenów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2013  - aktualnie specjalista w Zakładzie Socjologii i Kultury Wsi IRWIR PAN

2002 - 2013  adiunkt w Zakładzie Socjologii Wsi, IRWIR PAN

2006 - aktualnie zastępca dyrektora Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie


PROJEKTY BADAWCZErozwiń


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
  • Kamiński R., Sass R., Reorientacja zawodowa rolników i domowników w województwie kujawsko - pomorskim, nowe wyzwanie dla doradztwa rolniczego, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 1'14 (75), Poznań 2014. ISSN 1232-3578
  • Kamiński R.,2013, Stowarzyszenia rozwoju wsi prowadzące działalność edukacyjną jako nowa forma samoorganizacji i rozwiązywania lokalnych problemów, [w:] Kwartalnik III Sektor wydawany przez Instytut Spraw Publicznych Warszawa, (s.27-37) ISSN:1733-2265
  • Marek Gąsiorowski, Ryszard Kamiński, 1998, Możliwości rozwoju pozarolniczej aktywności gospodarczej na wsi na bazie gospodarstwa rolnego. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego (1/98), Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Poznań
  • Kowalski R, Kaminski R, Business Development Services in Poland - reaching rural areas, [w:] Small Enterprise Development Vol. 10. No3, Intermediate Technology Publications, London 1999.
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
  • Kamiński R., Gospodarstwa opiekuńcze jako element rolnictwa społecznego, [w:] Gospodarstwa opiekuńcze w Borach Tucholskich, a doświadczenia holenderskie, Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Minikowo 2014 ISBN: 978-83-61862-87-1
  • Kamiński R., (2013) Czy rozwój infrastruktury społecznej wystarczy do wzrostu kapitału społecznego i aktywizacji polskiej wsi? [w:] Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Folia Sociologica nr 44/2013
  • Goszczyński W., Kamiński R., Knieć W., 2013, Dylemat linoskoczka czyli profesjonalizacji autentyczności i perspektywach rozwoju organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Warszawa ISBN: 978-83-928188-1-6
  • R. Kamiński, R. Sass, Vocational reorientation of farmers and members of their families - a new challenge for a rural Poland, [w;] Transforming agriculture -between policy, science and the consumer, Volume 1, International Farm Management Association (IFMA) (strony 196-207)
  • Kamiński R., Marcysiak T., (2013) Działalność trzeciego sektora na obszarach wiejskich szanse i bariery [w:] Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich (Z. Brodziński red.) Instytut Badań i Analiz GRUPA Olsztyńska Szkoła Biznesu, Olsztyn
  • Kamiński R., 2012, Szkoły rolnicze i ich uczniowie - próba diagnozy i prognozy [w:] Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa. (red.) M. Drygas i K. Zawalińska, IRWiR PAN, Warszawa
  • Kamiński R., 2012, Więzi i zaufanie na wsi, czyli jaki mamy kapitał społeczny? [w:] Wieś w przestrzeni integracji. Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy k. Kartuz, Uniwersytet Gdański, Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie, Krajowa Siec Obszarów Wiejskich
  • Fouli Papageorgiou, Ryszard Kamiński, "The Rural animator: a key player in local partnerships and networking", [w:] Thematic Guide Ten European Academy for Sustainable Rural Development, Local Governance and Sustainable Rural Development, Gandia, Valencia, Spain 2011 s 31.
  • Ryszard Kamiński, „Partnerstwa w programie LEADER: czy można stwierdzić, że LEADER nie buduje kapitału społecznego na polskiej wsi? [w:] Polityka Społeczna Numer Specjalny: Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: zasoby, kompetencje, Partnerstwo, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2011, s.27.
  • Ryszard Kamiński „Reorientacja zawodowa rolników - Konieczny kierunek zmian strukturalnych na wsi" [w:] „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju warunki życia na wsi w ramach. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuletyn Forum Debaty Publicznej nr 6, Warszawa czerwiec 2011. s39-45.
  • Kamiński R. (2011), Oddolnie czy odgórnie - jak program LEADER wpływa na społeczności wiejskie?, [w:] Między interakcją a interwencją. Lokalne grupy działania w społecznościachwiejskich, I. Bukraba-Rylska (red.), Wydawnictwo Naukowe „Scholar", Warszawa
  • Ryszard Kamiński, Ekomuzeum Doliny Noteci - czy przyczyni się do rozwoju produktów turystycznych na Krajnie i Pałukach, Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Publikacja pokonferencyjna II Konferencji Regionalnej pt. "Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Krajny szansą rozwoju turystyki w regionie", UKW Bydgoszcz 2011.
  • Ryszard Kamiński "Investment in social infrastructure in rural areas - does it support the development of social capital?[w:] European Rural Development Vol.7 Editor Andrew Fieldsend, Published by the University of Debrecen Centre of Agricultural Sciences and Engineering and Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute Debrecen - Warsow 2010.
  • Kamiński R., 2010, Rola kapitału społecznego i instytucjonalnego w procesie rozwoju obszarów wiejskich [w:] Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Problemy i perspektywy rozwoju, (Red.) M. Stanny i M. Drygas, IRWiR PAN, Warszawa
  • Ryszard Kamiński, Początki programu LEADER w Polsce - o potrzebie optymizmu i cierpliwości w tworzeniu i ocenie partnerstw lokalnych [w:] Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Doświadczenia z funkcjonowania programu LEADER w Polsce w latach 2004-2009, pod red. Krzysztofa Wasielewskiego, Wyższa Szkoła Gospodarki Bydgoszcz 2009
  • Tolić Snježana1, Gluhak Irena2, Kaminski Ryszard3 The LEADER Approach in Rural Development: Croatian and Polish Experiences [w:] Agriculture in nature and Environment protection. Glas Slavonije d.d., Osijek, 2009 1Faculty of Agronomy, University J.J. Strossmayera, Trg Svetog Trojstva 3., 31000 Osijek, Croatia; 2Croatian Institute for Local Government, Šetalište kardinala F. Šepera 1d, 31000 Osijek, Hrvatska;3Institute of Agricultural and Rural Development, Polish Academy of Sciences, Warsow.
  • Kamiński R., Błąd M., 2009, Local Initiatives for Rural Development in Poland (co-writer: Marta Błąd) in: Globalization and Rural Development: Chinese and Central European Perspectives, Editor Andrzej Rosner, Warszawa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Instytut Rozwoju Wsi Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie.
  • Kamiński R., 2008, Jak organizacje lokalne wspierają mieszkańców wsi w rzeczywistości "unijnej"? [w:] Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian. (pod red. M. Drygas i A. Rosner), IRWiR PAN, Warszawa
  • W. Knieć, A. Hałasiewicz, R. Kamiński, A. Futymski, Leader. Budowanie potencjału społecznego. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Warszawa 2008.
  • Adam Futymski, Ryszard Kamiński, The creation of strategies of socio-economic Development" do przewodnika: "Animating Local Partnerships in Rural Areas - a practical guide" Publikacja wydana dla inicjatyw loklanych nowych Państw członkowskich UE sfinansowana ze środków projektu „TEPA Visegrad-Slovenian-Swedish Initiative in Training of European Partnership Animators, (Socrates-Grundtvig Program)
  • R. Kamiński, Jak lokalne organizacje wspierają mieszkańców wsi w rzeczywistości „unijnej"?, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Warszawa 2008.
  • Kamiński R., 2008, Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych, IRWiR PAN, Warszawa
  • Kamiński R. 2007, Odnowa wsi i Leader - komplementarność metod rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Odnowa wsi w integrującej się Europie, M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), IRWiR PAN, Warszawa, s. 160?175.
  • Kamiński R., 2006, Konieczność stosowania metody LEADER w nowym funduszu wiejskim - szansa czy zagrożenie? [w:] Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa.
  • Kamiński R., Kwatera K., 2005 „Jak budować Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilotażowego programu LEADER +?" Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Działania, wydawca: Fundacja Fundusz Współpracy Warszawa.
  • Kamiński R., 2002, Lokalne organizacje pozarządowe, a rozwój przedsiębiorczości wiejskiej, [w:] Przedsiębiorczość Wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, pod red B. Fedyszak-Radziejowskiej i M. Kłodzińskiego IRWiR PAN, Warszawa.
  • Kamiński R.,2000, Rola lokalnych organizacji pozarządowych w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, [w:] Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w warunkach integracji z Unia Europejską, red. M. Kłodziński, IRWiR PAN, AR Szczecin, Warszawa.
  • Grzegorz Kaczmarek, Ryszard Kamiński 1997, Dorastanie do Strategii. [w:] Strategia Rozwoju Gmin Wiejskich pod redakcją Małgorzaty Kramarz i Piotra Topińskiego. Warszawa
  • Marek Gąsiorowski, Ryszard Kamiński, Stanisława Sady, "Rolnik - Przedsiębiorca - pozarolnicza działalność gospodarcza właścicieli gospodarstw w gminach uczestniczących w projekcie Promocja i Rozwój Mikroprzedsiębiorczości Wiejskiej". Warszawa, listopad 1997.
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń
  • Kamiński R., Pozarządowa potrawa słodko-kwaśna, czyli 10 lat polskich organizacji wiejskich w Unii Europejskiej, Dobry Start biuletyn 8/2014, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Warszawa 2014
  • Kamiński R., Z. Lewandowski, A. Olszewski, 2013 Fundusz aktywności społecznej, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Konin (122 strony) ISBN: 978-83-928047-7-2.
  • Kamiński R., Z. Lewandowski, A. Olszewski, 2013, Fundusz sołecki w Wielkopolsce - skorzystajmy z tej szansy, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Poznań (138 stron) ISBN: 978-83-928047-6-5.
  • Kamiński R. ,2013, Aktywnie i optymistycznie ? czyli przypadek Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza, [w:] Projekt Dobry Start Centra wspierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich, „Biuletyn", nr 4, (Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Warszawa), s. 17?20.
  • Domalewski J., Kamiński R., Knieć W., (2013) Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich na przykładzie województwa kujawsko - pomorskiego - raport z badań organizacji, Instytut Badań i Analiz GRUPA Olsztyńska Szkoła Biznesu, Olsztyn
  • W. Goszczyński, R. Kamiński, W. Knieć, A. Woźniak, (2013) Diagnoza rozwoju organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich: wyniki badań w projekcie „Dobry Start", Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Warszawa
  • Ryszard Kamiński, Andrzej Olszewski, Zenon Lewandowski, 2010 Fundusze Sołeckie - skorzystajmy z tej szansy Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Konin.
  • Ryszard Kamiński „Jak wspólnie zabrać się do dzieła" w ramach wydawnictwa „Poradnik Radnego i Sołtysa na 2010r., Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Konin 2010r.
  • Ryszard Kamiński, 2009, Czy polski rolnik przestaje być chłopem? [w:] Polskie Forum Obywatelskie „W poszukiwaniu portretu Polaków", Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
  • Ryszard Kamiński, Andrzej Olszewski, Zenon Lewandowski, „Fundusz Sołecki - jak dobrze wydać nasze pieniądze? Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Konin 2009.
  • W.Boguta, J.Ejsmont, R.Kamiński, 2000, Spółdzielczość wiejska, podręcznik dla liceum, technikum w zawodach rolnych i gospodarki żywnościowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
  • Ryszard Kamiński, Bob Kowalski, Kreowanie Liderów Wiejskich na podstawie doświadczeń programu: Promocja i Rozwój Małej Przedsiębiorczości Wiejskiej". Materiały z Międzynarodowego Sympozjum" Kształcenie liderów dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" Puławy, 5-6 czerwca 1997.
  • Bob Kowalski, Ryszard Kamiński, Jacek Węsierski, "Recent experience of Creation and Functioning of Rural Organisations to support SMEs in Poland". Paper presented at the Third Internatioanl Conference on SME Development Policy in the Transition Economies, University of Wolverhampton, 16-17 October 1997. Wystąpienie z Trzeciej Międzynarodowej Konferencji na temat Polityki Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Przekształcającej się Gospodarce, Uniwersytet Wolverhampton 16-17 październik 1997.
  • Kamiński R.,1997, Kształcenie liderów dla rozwoju przedsiębiorczości na wsi, Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji "Kształcenie Liderów Społeczności Wiejskich zorganizowanej przez Fundusz Współpracy - Program AGROLNINIA 2000 i Fundacje Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) Warszawa.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Członek Rady Eksperckiej przy zarządzie województwa kujawsko - pomorskiego  w Zespole ekspertów ds. kierunków rozwoju polityki innowacyjnej i badawczo - rozwojowej województwa kujawsko - pomorskiego
 • Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13 oraz w kadencji KM na lata 2014-2020
 • Prezes Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich - ogólnopolskiej platformy współpracy wiejskich organizacji pozarządowych
 • Wiceprezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk - lokalnej grupy działania

NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w 2014 roku za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa oraz za osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności lokalnej.