Nauka

Strona główna / Nauka / Prorozwojowe wykorzystanie rolnictwa ekologicznego w polityce i działaniach samorządów lokalnych –analiza wybranych przypadków

Badania na rzecz rolnictwa ekologicznego realizowane w roku 2016 z przeznaczeniem na realizację badania pn. "Marketing, promocja i analiza rynku. Produkcja ekologiczna jako czynnik budowania przewag gospodarczych w skali lokalnej, rola i funkcjonowanie samorządów lokalnych oraz grup organizacji produktów- przedstawienie propozycji modelowych rozwiązań oraz zebranie dobrych praktyk. Propozwojowe wykorzystanie rolnictwa ekologicznego w polityce i działaniach samorządów lokalnych-analiza wybranych przypadków".


 

Projekt badawczy, który zostanie zrealizowany na terenie gmin o wysokim lokalnym potencjale rozwojowym w postaci zorganizowanej produkcji ekologicznej żywności pozwoli opracować bazę skutecznych instrumentów i działań stosowanych przez samorządy lokalne na rzecz szeroko rozumianego rolnictwa ekologicznego. W czasie trwania projektu zostanie wypracowany zestaw wskaźników służących do oceny działalności samorządów gminnych i podejmowanych przez nie działań prorozwojowych w oparciu o zasób lokalny w postaci produkcji ekologicznej żywności.  Informacje i wnioski uzyskane  w ramach projektu mogą posłużyć władzom na poziomie zarówno lokalnym (samorządowym), wojewódzkim  jak i centralnym  w formułowaniu instrumentów wsparcia i zmian w polityce dotyczącej rozwoju branży ekologicznej przy  zaangażowaniu władz samorządowych.

 

 

Planowana realizacja projektu/ harmonogram badań obejmuje następujące etapy:

 

 1. Opracowania koncepcji badania.
 2. Dobór próby badawczej.
 3. Analiza danych zastanych (m.in. strategii rozwoju, danych statystycznych dot. funkcjonowania danej JST).
 4. Operacjonalizacja pojęć i opracowanie narzędzu badawczych: zestawu wskaźników, dyspozycji (scenariusze) do wywiadów pogłębionych indywiduanych oraz scenariusza zogniskowanych wywiadów grupowych.
 5. Realizacja badań terenowych projektu.
 6. Analiza materiałów i opracowanie wyników badań.
 7. Przygotowanie raportu końcowego projektu w oparciu o zebrane materiały i wyniki badań.

 

 

Cel ogólny: Analiza wpływu, jaki na rozwój rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego, a tym samym na rozwój danego obszaru, wywierają działania i inicjatywy podejmowane przez samorządy lokalne.

 

 

Na cel ogólny składają się następujące cele szczegółowe:

 

 1. Analiza postrzegania zorganizowanej produkcji ekologicznej żywności (grupa producentów, współpraca rolników i przetwórców etc.) jako endogenicznego czynnika rozwojowego.
 2. Opis działań, przedsięwzięć i inicjatyw samorządów lokalnych, głównie szczebla gminnego, na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego (produkcji   ekologicznej żywności).
 3. Badania efektywności oddziaływania ww. działań samorządowych na rozwój sektora ekologicznej produkcji w skali lokalnej.
 4. Analiza wpływu zorganizowanej w skali lokalnej produkcji ekologicznej żywności na ekonomiczno-społeczny rozwój danego obszaru.

 

 

Raport projektu dostępny jest tutaj

 

Rezultaty projektu są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w danym sektorze lub podsektorze rolnym lub leśnym.

 

 

 

Powrót