Strona główna / Edukacja / Warsztaty Ekonomistów Rolnych

XXVII Międzynarodowe Warsztaty Ekonomistów Rolnych

Krasnobród 18-21 czerwca 2023 r.

Wzorem lat ubiegłych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pod patronatem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA), był organizatorem XXVII Międzynarodowych Warsztatów Ekonomistów Rolnych. Warsztaty odbywały się tradycyjnie na Lubelszczyźnie (Krasnobród, Zwierzyniec i okolice) się w terminie 18 - 21 czerwca 2023 r.

Podstawowym celem Warsztatów była integracja środowiska ekonomistów, zwłaszcza młodych pracowników nauki związanych z agrobiznesem i rozwojem obszarów wiejskich, pogłębienie wiedzy z obszaru nauk społecznych, szczególnie w dyscyplinach ekonomia i finanse oraz zarządzanie i nauki o jakości oraz zapoznanie się młodej kadry z doświadczeniami naukowców o uznanym dorobku, dotyczącymi pracy naukowej (w tym publikacyjnej), dydaktyki, specyfiki pracy na uczelni oraz w instytutach naukowych, a także awansów naukowych.

W tegorocznych Warsztatach uczestniczyły 42 osoby, w tym 11 z zagranicy, które reprezentowały 14 ośrodków naukowych.

PROGRAM

***********************

XXIV Warsztaty Ekonomistów Rolnych

Krasnobród 10-12 czerwiec 2019 r.

Wzorem lat ubiegłych Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pod patronatem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA), zorganizowały XXIV Warsztaty Ekonomistów Rolnych. Tradycyjnie już, podstawowym celem Warsztatów była integracja środowiska ekonomistów rolnych, zwłaszcza młodych pracowników nauki, pogłębienie wiedzy ekonomicznej oraz zapoznanie się młodej kadry z doświadczeniami naukowców o uznanym dorobku, dotyczącymi pracy naukowej, dydaktyki, specyfiki pracy w jednostkach akademickich i naukowych. Poza częścią merytoryczną przewidziano czas na wspólny wypoczynek i zabawę, między innymi spływ kajakowy rzeką Wieprz oraz zwiedzanie okolic Krasnobrodu. W warsztatach wzięło udział 28 osób z ośrodków akademickich (Akademia Leona Koźmińskiego, SGGW, Uniwersytet Rzeszowski, UP Lublin, UWM Olsztyn, UP Poznań, PSW Biała Podlaska) i instytutów naukowych Polski i Ukrainy (IRWiR PAN, IUNG-PIB, Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences - Kijów oraz State Institution Institute of Regional Researches named after M.I. Dolishniy - Lwów).

Problematyka referatów

 • Piotr Gradziuk (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN) - Rola warsztatów w rozwoju kadr naukowych,
 • Sebastian Jarzębowski (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) - Krótkie łańcuchy dostaw żywności (SFSC) - modele, uwarunkowania i perspektywy rozwoju
 • Olga Lewicka (State Institution Institute of Regional Researches named after M.I. Dolishniy of NAS of Ukraine) - Rozwój regionalnych rynków pracy w przestrzeni transgranicznej (Development of the regional labour markets in cross-border area),
 • Anna Maksymenko (State Institution Institute of Regional Researches named after M.I. Dolishniy of NAS of Ukraine) - Rural residents' paticipation in public life of the amalgamated territorial communities in Ukraine,
 • Vitaliy Krupin (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN) - Analysis of farming system's resilience based on horticulture sector in Poland,
 • Oksana Rykovska (Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences - Kyiv) - Rural informal employment nn Ukraine: challenges and livelihood impacts,
 • Mariusz Matyka prof. nadzw. IUNG (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach) - Wpływ WPR na środowisko,
 • Wioleta Barczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) - Zróżnicowanie regionalne produkcji mleka w krajach Unii Europejskiej w kontekście zmian Wspólnej Polityki Rolnej,
 • Aneta Bełdycka-Bórawska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) - Oddziaływanie przemian na rynku rzepaku na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw rolnych i przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce,
 • Magdalena Golonko (Katedra Logistyki SGGW w Warszawie) - Znaczenie produkcji surowców zielarskich w kształtowaniu sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych (na przykładzie województw podlaskiego i lubelskiego),
 • Karolina Józefowicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) - Konkurencyjność małych miast województwa wielkopolskiego,
 • Joanna Paliszkiewicz prof. nadzw. SGGW (SGGW Warszawa) - Zarządzanie zaufaniem. Przygotowywanie opracowań naukowych przeznaczonych do czasopism zagranicznych,
 • Aneta Jarosz-Angowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) - Prezentacja koncepcji rozprawy habilitacyjnej,
 • Arkadiusz Gromada (Katedra Logistyki SGGW w Warszawie) - Wrażliwość dochodów w rolnictwie na zmiany cen nośników energii,
 • Kinga Smolińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) - Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla krajów rozwijających się,
 • Aleksandra Perkowska (Katedra Logistyki SGGW w Warszawie) - Funkcjonowanie autostrad jako czynnik kształtujący sytuację społeczno-gospodarczą obszarów do niej przyległych,
 • Norbert Szalaty (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) - Rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy w Południowo-Zachodnim Obszarze Funkcjonalnym województwa wielkopolskiego,
 • Paulina Luiza Wiza (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) - Produkcja i przetwórstwo mleka z uwzględnieniem czynników jakości (założenia pracy doktorskiej),
 • Iryna Kostetska (Stypendystka programu im. L. Kirkland) - Kierunki rozwoju obszarów wiejskich Ukrainy i Polski,
 • Sergii Kyryziuk (Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences - Kyiv) - Challenges for farming development in Ukraine: domestic food consumption pathways,
 • Olha Mulska (State Institution Institute of Regional Researches named after M.I. Dolishniy of NAS of Ukraine) - Kształtowanie modelu dobrostanu dzieci w Ukrainie: podejścia do analizy i prognozowania (Formation of children's welfare model in Ukraine: approaches to analysis and forecasting),
 • Bogdan Klepacki: Organizacja badań, publikacje, uzyskiwanie stopni i tytułu naukowego.***********************


XXIII Warsztaty Ekonomistów Rolnych

Krasnobród 11-13 czerwiec 2018 r.

Kontynuując tradycje wieloletnich spotkań w dniach 11-13 czerwca 2018 r. w Krasnobrodzie spotkali się młodzi pracownicy nauki oraz profesorowie o uznanym dorobku naukowym w zakresie ekonomii rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Organizatorami warsztatów były: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Patronat honorowy objęło Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA). W warsztatach wzięły udział 22 osoby z ośrodków akademickich (SGGW, UR Kraków, Uniwersytet Rzeszowski, UP Lublin, PSW Biała Podlaska) i instytutów naukowych Polski i Ukrainy (IRWiR PAN, IERiGŻ, Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences - Kijów oraz State Institution Institute of Regional Researches named after M.I. Dolishniy - Lwów). Celem tych spotkań jest nie tylko integracja środowiska, ale także merytoryczna dyskusja nad powstającymi rozprawami doktorskimi czy przygotowanymi koncepcjami habilitacyjnymi, a także prezentacja wyników badań realizowanych w ramach różnego rodzaju grantów co przyczynia się do wzbogacenia wiedzy uczestników w obszarze merytorycznym i metodycznym.


Problematyka referatów
 • Piotr Gradziuk prof. IRWIR PAN (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN) - Rola warsztatów w rozwoju kadr naukowych,
 • Marianna Bil (State Institution Institute of Regional Researches named after M.I. Dolishniy of NAS of Ukraine) - Wymiar transgraniczny mobilności przestrzennej: przykład Ukrainy i Polski,
 • Iryna Hrynchyshyn (State Institution Institute of Regional Researches named after M.I. Dolishniy of NAS of Ukraine) - System pomocy społecznej w ramach reformy administracyjnej: doświadczenie Polski a możliwości ich wykorzystania na Ukrainie,
 • Vitaliy Krupin (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN) - Research of Low-Input
 • Anna Rosa (IRWIR PAN) -Miejsce Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa w badaniach dotyczących terenów wiejskich,
 • Łukasz Zaremba (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie) - Zarządzanie ryzykiem cenowym na rynku owoców i warzyw w Polsce w okresie 2004-2017,
 • Justyna Chmiel (Uniwersytet Rzeszowski) - wydajność pracy a wzrost średniego wynagrodzenia przedsiębiorstw w latach 2007-2017,
 • Karolina Kozioł (Uniwersytet Rzeszowski) - Wpływ przedsiębiorstw sektora MŚP na rozwój gospodarczy Polski Południowo - Wschodniej,
 • Błażej Jendrzejewski (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)) - Model Systemu Rachunków Narodowych z uwzględnieniem kapitału naturalnego,
 • Joanna Szarek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)) - Uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w regionach Grupy Wyszehradzkiej,
 • Justyna Barczyk (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)) - Przedsiębiorczość w strefie oddziaływania Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego,
 • Oleksandra Borodina (Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences) - Complementary development of agriculture in Ukraine,
 • Oleksii Fraier (Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences) - The processes of agricultural corporatization in Ukraine,
 • Anna Ciechomska (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)) - Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na odporność systemów rolniczych w Polsce,
 • Anna Us (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej) - Ekonomiczna efektywność produkcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych,
 • Tomasz Kossowski (Urząd Miasta Zamość) - Fundusze europejskie jako czynnik poprawy poziomu życia na przykładzie miasta Zamość,
 • Bogdan Klepacki: Organizacja badań, publikacje, uzyskiwanie stopni i tytułu naukowego.