Publikacje

Strona główna / Publikacje / Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Ujęcie przestrzenne

Monika Stanny, Wojciech Strzelczyk

Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich

Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Ujęcie przestrzenne

Warszawa 2018, 210 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.
ISBN 978-83-65390-04-2
ISSN 2543-5817

 

Publikacja bezpłatna przygotowana w ramach operacji realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Więcej o książce TUTAJ

 

Publikacja - pełna wersja TUTAJ

 

Spis treści
Wprowadzenie 7
1. Kondycja finansowa samorządu lokalnego jako podstawa oceny gospodarki finansowej gmin 13
1.1. Funkcjonowanie gospodarki finansowej samorządu gminnego 13
1.2. Kondycja finansowa – między teorią interwencjonizmu państwowego a teorią rozwoju regionalnego i lokalnego 23
1.3. Istota kondycji finansowej samorządu lokalnego 28
1.4. Czynniki determinujące kondycję finansową samorządu lokalnego 34
2. Przegląd metod pomiaru kondycji finansowej samorządu lokalnego 39
2.1. Dylematy pomiaru kondycji finansowej 39
2.2. Analiza wskaźnikowa podstawą oceny kondycji finansowej samorządów 41
2.3. Pomiar kondycji finansowej samorządów na podstawie indeksu syntetycznego 45
3. Badanie empiryczne kondycji finansowej gmin 64
3.1. Operacjonalizacja poziomu kondycji finansowej lokalnych samorządów 64
3.2. Charakterystyka przestrzennego zróżnicowania kondycji finansowej gmin 69
3.2.1. Wypłacalność budżetowa gminy 70
3.2.2. Samodzielność finansowa gminy 73
3.2.3. Uzależnienie od transferów i ograniczenie elastyczności budżetowej gminy 77
3.2.4. Wypłacalność w zakresie zobowiązań gminy 82
3.2.5. Stopień finansowania usług publicznych gmin 87
3.3. Klasyfikacja hierarchiczna gmin pod względem poziomu kondycji finansowej 92
4. Niehierarchiczna typologia gmin pod względem struktury kondycji finansowej 99
4.1. Założenia metodyczne niehierarchicznego grupowania gmin 99
4.2. Charakterystyka typów gmin pod względem struktury kondycji finansowej 100

5. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich 113
5.1. Wybrane dylematy definicyjne i operacyjne pojęcia rozwoju społeczno-gospodarczego 113
5.2. Charakterystyka przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich 125
6. Charakterystyka współzależności kondycji finansowej i rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich 132
6.1. Formalna identyfikacja zależności między wymiarami kondycji finansowej a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich 137
6.2. Charakterystyka relacji między poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego a wskaźnikami finansowymi opisującymi kondycję finansową 139
Zakończenie 147
Literatura 154
Aneksy 168
Aneks 1. Tabela korelacyjna zmiennych empirycznych kondycji finansowej (korelacja Pearsona) 168
Aneks 2. Rozkład przestrzenny wartości wskaźników empirycznych kondycji finansowej gmin w Polsce 170
Aneks 3. Rozkłady przestrzenne wybranych cech społeczno-gospodarczych obszarów wiejskich 189
Aneks 4. Statystyki opisowe wskaźników empirycznych kondycji finansowej 193
Aneks 5. Wykaz wskaźników empirycznych wykorzystanych w badaniu poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich 194
Aneks 6. Tabela korelacyjna zmiennych empirycznych poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego (korelacja Pearsona) 196
Aneks 7. Rozkłady przestrzenne miar syntetycznych składowych poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich 198
Indeks nazwisk 204
Spis rysunków 208
Spis tabel 209

Powrót